Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2096(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0058/2015

Ingivna texter :

A8-0058/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2015 - 20.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0087

Antagna texter
PDF 220kWORD 57k
Onsdagen den 25 mars 2015 - Bryssel Slutlig utgåva
Begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier
P8_TA(2015)0087A8-0058/2015

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2015 om begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier (2014/2096(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Gabriele Albertinis begäran av den 28 juli 2014, tillkännagiven i kammaren den 16 september 2014, om fastställelse av hans immunitet med anledning av ett straffrättsligt förfarande vid domstolen i Brescia (Italien) (ref. 7061/13 R.G.),

–  med beaktande av Gabriele Albertinis begäran av den 30 juli 2014, tillkännagiven i kammaren den 16 september 2014, om en omprövning av begäran om fastställelse av hans immunitet med anledning av ett civilrättsligt förfarande vid domstolen i Brescia (Italien)] (ref. 17851/12 R.G.),

–  med beaktande av Gabriele Albertinis begäran av den 17 juli 2013, tillkännagiven i kammaren den 9 september 2013, om en omprövning av begäran om fastställelse av hans immunitet med anledning av det ovannämnda civilrättsliga förfarandet,

–  efter att ha hört Gabriele Albertini i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 samt den 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av sitt beslut av den 21 maj 2013 om begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier(2),

–  med beaktande av sitt beslut av den 24 februari 2014 om begäran om omprövning av begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet(3),

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 7 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0058/2015).

A.  En före detta ledamot av Europaparlamentet, Gabriele Albertini, har begärt fastställelse av sin parlamentariska immunitet med anledning av ett straffrättsligt förfarande vid en italiensk domstol. Han har också begärt en omprövning av begäran om fastställelse av hans immunitet med anledning av ett civilrättsligt förfarande vid samma domstol.

B.  Begäran om fastställelse hänför sig till de påstått ärekränkande yttrandena av Gabriele Albertini i en skriftlig fråga till den italienske justitieministern av den 22 oktober 2012, vilken syftade till att ta reda på om Alfredo Robledo – en åklagare som hade inlett en utredning av vissa omständigheter som rörde Milanos kommun och Albertinis ställning som borgmästare i den staden 2005 – hade agerat på ett sätt som utgjorde ett brott mot yrkesetiska regler och därmed borde bli föremål för ett disciplinärt förfarande.

C.  Begäran om omprövning avser en stämning mot Albertini vid domstolen i Brescia som lämnats in av Robledo, i samband med påstått ärekränkande uttalanden av Albertini i en första intervju som publicerades i den italienska tidningen Il Sole 24 Ore den 26 oktober 2011 och i en andra intervju som publicerades i den italienska tidningen Corriere della Sera den 19 februari 2012.

D.  Albertini använde mycket liknande, om än inte helt identiska, uttryck både i den skriftliga frågan och intervjuerna, och de två förfarandena gäller samma sak, vilket också bekräftats av Albertini skriftligen och vid utfrågningen. Samma beslut om Albertinis immunitet ska fastställas eller inte måste därför fattas för båda förfarandena.

E.  Både den skriftliga frågan och samtalen ägde rum vid en tidpunkt då Albertini var ledamot av Europaparlamentet.

F.  Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

G.  I enlighet med parlamentets etablerade praxis utgör det faktum att en rättslig talan är av civilrättslig eller förvaltningsrättslig natur, eller innehåller vissa aspekter som omfattas av civilrättslig eller förvaltningsrättslig lagstiftning, inte i sig något hinder för att tillämpa den immunitet som föreskrivs i den artikeln.

H.  I sitt beslut av den 21 maj 2013 ansåg parlamentet att omständigheterna i målet, såsom de framgår av stämningsansökan och i Albertinis muntliga förklaring till utskottet för rättsliga frågor, visade att uttalandena inte hade ett direkt och uppenbart samband med Albertinis utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. Parlamentet beslutade därför att inte fastställa Albertinis immunitet.

I.  Genom en skrivelse som mottogs den 17 juli 2013 begärde Albertini omprövning av beslutet av den 21 maj 2013 att inte fastställa hans immunitet. Genom ett beslut av den 24 februari 2014 uttryckte Europaparlamentet sitt samtycke med rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor om att inte tillmötesgå denna begäran mot bakgrund av parlamentets tidigare beslut av den 21 maj 2013 om att inte fastställa Albertinis immunitet.

J.  Genom en skrivelse av den 30 juli 2014 begärde Albertini omprövning av beslutet av den 21 maj 2013 för andra gången. Albertini har, i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen, tillhandahållit kompletterande handlingar som rör hans fall vid flera tillfällen mellan september 2014 och mars 2015.

K.  Europeiska unionens domstol har förklarat att ett uttalande av en ledamot utanför Europaparlamentets lokaler kan utgöra ett yttrande inom ramen för utövandet av hans eller hennes uppdrag enligt artikel 8 i protokollet. Domstolen anser att det inte är den plats där uttalandet sker som är viktig, utan uttalandets art och innehåll(4). Sambandet mellan yttrandet och uppdraget som parlamentsledamot måste dock vara direkt och tydligt(5).

L.  De nya handlingar som lämnats in av Albertini klargör inte sambandet mellan de uttalanden han gjort och hans uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. De innehåller i stället uppgifter som huvudsakligen avser de senaste etapperna i det rättsliga förfarandet i fråga, omständigheter som inträffade efter intervjuerna och den skriftliga frågan samt pressens bevakning av ärendet. Dessa uppgifter är tänkta att bevisa att de uttryck som använts inte är ärekränkande och att både det civilrättsliga och det straffrättsliga förfarandet har inletts på grund av personlig och politisk fientlighet mot Albertini.

M.  Enligt artikel 9.7 i Europaparlamentets arbetsordning får utskottet vid beslut om immunitet under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där det ansvariga utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet. I enlighet med parlamentets etablerade praxis gäller denna bestämmelse även civilrättsliga förfaranden.

N.  Principen om fumus persecutionis – det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att ärendet har inletts i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada – gäller endast immunitetsfall som omfattas av artikel 9 i protokollet, det vill säga rättsliga förfaranden som avser andra brott än de som begåtts genom gjorda yttranden eller avlagda röster, vilka i sin tur endast omfattas av artikel 8 i protokollet(6). Eftersom Albertini är en före detta ledamot av Europaparlamentet är artikel 9 inte längre tillämplig på hans fall.

O.  Det aktuella fallet handlar under alla omständigheter om yttranden som gjorts av en ledamot, och i detta sammanhang är det avgörande kriteriet för åtnjutandet av immunitet enligt artikel 8 i protokollet att det finns bevis för ett direkt och uppenbart samband mellan yttrandena i fråga och utövandet av uppdraget som parlamentsledamot.

P.  Inga bevis för en sådan koppling har lämnats i det aktuella fallet. Därför är den tidigare slutsatsen – som två gånger fått parlamentets stöd – fortfarande giltig, nämligen att Albertini, när han gjorde dessa uttalanden, inte handlade inom ramen för utövandet av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet upprätthåller sina beslut av den 21 maj 2013 respektive 24 februari 2014 att inte fastställa Gabriele Albertinis immunitet och privilegier och att inte tillmötesgå hans begäran om omprövning med avseende på det civilrättsliga förfarande som inletts mot honom.

2.  Av samma skäl beslutar Europaparlamentet att inte fastställa Gabriele Albertinis immunitet och privilegier med avseende på det straffrättsliga förfarande som inletts mot honom.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Italien och till Gabriele Albertini.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C‑200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T‑346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0195.
(3) Protokoll av den 24 februari 2014, punkt 7.
(4) Dom i målet Patriciello, nämnt ovan, punkt 30.
(5) Dom i målet Patriciello, nämnt ovan, punkt 35.
(6) Dom i målet Marra, nämnt ovan, punkt 45.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy