Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2144(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0040/2015

Indgivne tekster :

A8-0040/2015

Forhandlinger :

PV 25/03/2015 - 18
CRE 25/03/2015 - 18

Afstemninger :

PV 25/03/2015 - 20.9
CRE 25/03/2015 - 20.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0089

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 107k
Onsdag den 25. marts 2015 - Bruxelles
Årlig skattebetænkning
P8_TA-PROV(2015)0089A8-0040/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om årlig skattebetænkning (2014/2144(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), til artikel 26, 110-115 og 120, samt til artikel 241 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (COM(2013)0071),

–  der henviser til sin holdning af 3. juli 2013 om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner(1),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (COM(2011)0121),

–  der henviser til sin holdning af 19. april 2012 om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag(2),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU, for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2013)0348),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (COM(2013)0814),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. februar 2013 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (2013/0025(COD)),

–  der henviser til Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) henstillinger vedtaget i februar 2012(3) om internationale standarder for forebyggelse af hvidvaskning af penge samt finansiering af terrorisme og våbenspredning,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en standardmomsangivelse (COM(2013)0721),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om momssystemets fremtid: På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem, der er afpasset efter det indre marked (COM(2011)0851),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om dobbeltbeskatning i det indre marked (COM(2011)0712),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse (COM(2012)0722),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om konkrete tiltag til at styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. i forbindelse med tredjelande (COM(2012)0351),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2012/772/EU af 6. december 2012 om aggressiv skatteplanlægning(4),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2012/771/EU af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet(5),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2012 om efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse(6),

–  der henviser til rapporten af 10. februar 2012 af Richard Murphy FCA med titlen "Closing the European Tax Gap",

–  der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet(7),

–  der henviser til den opdaterede beretning fra 2012 af 23. oktober 2014 til undersøgelsen til kvantificering og analyse af momsgabet i de 27 EU-medlemsstater,

–  der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely(8),

–  der henviser til Rådets resolution af 1. december 1997 om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning(9) og til rapporten af 20. juni 2014 til Rådet fra Gruppen vedrørende en Adfærdskodeks for Erhvervsbeskatning,

–  der henviser til OECD's rapport "Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)" (2013), OECD's handlingsplan om BEPS (2013) og OECD's rapport til udviklingsgruppen under G20 om konsekvenserne af BEPS i lavindkomstlande (2014)(10) samt resultaterne af syv nøgleaktioner af 16. september 2014,

–  der henviser til Europa 2020-strategien (COM(2010)2020),

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 15. oktober 2014 om meddelelsen om status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst(11),

–  der henviser til det kommuniké, der blev udsendt efter mødet mellem G20-landenes finansministre og centralbankchefer i Moskva den 15.-16. februar 2013,

–  der henviser til det kommuniké, der blev udsendt efter G20-mødet mellem stats- og regeringscheferne i Brisbane den 15.-16. november 2014,

–  der henviser til Økofinrådets konklusioner af 8. juli 2014(12),

–  der henviser til Kommissionens årlige vækstundersøgelse for 2014 (COM(2013)0800),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 22. maj og 19.-20. december 2013 og den 20.-21. marts 2014,

–  der henviser til Kommissionens beskatningsdokumenter nr. 43 om beskatning af finansielle aktiviteter(13), nr. 44(14) og 45(15) om selskabsbeskatning og nr. 48 om skattereformer i EU's medlemsstater(16),

–  der henviser til ØKOFINS beslutning om at lukke skattesmuthullet for koncerner(17),

–  der henviser til ØKOFINS beslutning om at udbygge udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne(18),

–  der henviser til Kommissionens rapport "Taxation trends in the European Union" fra 2014(19),

–  der henviser til Kommissionens landespecifikke henstillinger for 2014(20),

–  der henviser til den endelige rapport fra Kommissionens ekspertgruppe på højt plan om beskatning af den digitale økonomi(21),

–  der henviser til Kommissionens høringer om beskatning: Styrkelse af det indre marked for borgerne(22),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2014(23),

–  der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2014 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014(24),

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030(25),

–  der henviser til høringen af den indstillede kommissær for økonomiske og finansielle anliggender, beskatning og toldunion, Pierre Moscovici, den 2. oktober 2014,

–  der henviser til erklæringen fra kommissær Margrethe Vestager af 6. november 2014 om undersøgelser af skattemæssig statsstøtte,

–  der henviser til det italienske rådsformandskabs arbejdsprogram,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903),

–  der henviser til regnskabsstandarderne om beskatning, navnlig IAS 12,

–  der henviser til de såkaldte "Luxleaks-dokumenter", som blev offentliggjort af det internationale konsortium af undersøgende journalister,

–  der henviser til skrivelsen fra finansministrene fra Tyskland, Frankrig og Italien til kommissær Pierre Moscovici, hvori de beder ham om at udarbejde lovgivning for at tackle skatteunddragelse og aggressiv planlægning med henblik på at bekæmpe udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0040/2015),

A.  der henviser til, at skattesvig og skatteundgåelse årligt fører til et tab af mulige skatteindtægter på omtrent 1 billion EUR i EU(26); der henviser til, at dette udgør en betydelig trussel mod effektiviteten og retfærdigheden af skatteordningerne i EU, da det øger skattetrykket på alle redelige borgere og virksomheder;

B.  der henviser til, at tabet af sådanne skatteindtægter betyder, at der er færre offentlige penge til rådighed til investeringer, hvilket igen betyder, at der kan stimuleres færre yderligere private investeringer på et tidspunkt, hvor Kommissionens har erklæret, at fokus hviler på beskæftigelse, vækst og investeringer;

C.  der henviser til, at skatteunddragelse(27) omfatter ulovlige arrangementer, hvor skattepligten skjules eller ignoreres; der henviser til, at skattesvig(28) er en form for tilsigtet unddragelse af skat, som normalt også er en strafbar handling i medfør af strafferetten, mens skatteundgåelse(29)på den anden side er lovlig, men upassende udnyttelse af skattesystemet til at mindske eller undgå sine skatteforpligtelser, og til at aggressiv skatteplanlægning(30) består i at udnytte et skattesystems spidsfindigheder eller den manglende overensstemmelse mellem to eller flere skattesystemer til at mindske sine skatteforpligtelser;

D.  der henviser til, at skattegabet(31)i reglen forstås som forskellen mellem ikke-indkrævet skyldig skat og effektivt opkrævet skat; der henviser til, at skattegabet skyldes skattesvig, skatteundragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning;

E.  der henviser til, at subsidiaritetsprincippet finder anvendelse på skattelovgivningen;

F.  der henviser til, at der i de internationale skattepolitikkers centrale prioriteringer nu rettes fokus mod at udvikle en omfattende strategi til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og udarbejde en global standard for administrativt samarbejde;

G.  der henviser til, at konsortiet International Consortium of Investigative Journalists' offentliggørelse af de såkaldte LuxLeaks-dokumenter har vist, at der er brug for en grundig og uafhængig undersøgelse af medlemsstaternes praksis med hensyn til skatteafgørelser og deres overholdelse af EU's statsstøttekontrolregler og af principperne for det indre marked;

H.  der henviser til, at der endnu ikke er blevet truffet tilstrækkelige, konkrete foranstaltninger, selv om det i vid udstrækning er blevet anerkendt, at et velafbalanceret, vækstorienteret skattesystem er afgørende for at skabe bæredygtig vækst;

I.  der henviser til, at mange virksomheder, navnlig multinationale virksomheder, almindeligvis planlægger deres globale skattemæssige forhold på måder, der gør det muligt at overføre overskuddet til lavskatteområder, eller søger at opnå præferencebehandling med henblik på at nedbringe deres skattemæssige bidrag eller forhandle direkte med skattemyndighederne for at få præferencebehandling og sænkede skattesatser, og at dette i mange medlemsstater sker med myndighedernes og regeringernes vidende;

J.  der henviser til, at borgere i hele EU venter på, at deres politiske ledere træffer foranstaltninger for at bringe sådanne praksisser til ophør og lukke lovgivningsmæssige smuthuller, og til, at disse og andre tvivlsomme praksisser, såsom skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, skal gøres ulovlige, samtidig med at der skal indføres passende sanktioner;

K.  der henviser til, at en mindskelse af virksomhedernes administrative byrder, navnlig for SMV'er og mikrovirksomheder, og en fjernelse af skattemæssige hindringer ved grænseoverskridende aktiviteter vil kunne sætte skub i væksten;

L.  der henviser til, at en skattepolitik, der fremmer medinddragelse, gennemsigtighed og retfærdighed og tilskynder til god regeringsførelse er et effektivt redskab til at fremme bæredygtig vækst, social retfærdighed og mindskning af økonomisk ulighed;

M.  der henviser til, at målet med Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT) er at forenkle EU-lovgivningen og reducere antallet af regler, og dermed også udgifterne til regulering, og dermed skabe klare, enklere og mere stabile lovgivningsrammer for SMV'er; der henviser til, at der skal tilskyndes til iværksættelse af lignende initiativer;

N.  der henviser til, at der er et generelt behov for at forenkle skattesystemerne og således give mulighed for at reducere omkostningerne for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder, såvel som for at imødegå skatteunddragelse, skatteundgåelse eller blot fejl, samt dobbelt (ikke‑)beskatning eller dobbelt skattefritagelse;

O.  der henviser til, at det europæiske semester er en mekanisme for samordningen af medlemsstaternes økonomiske og budgetmæssige politikker;

Generelle betragtninger

1.  glæder sig over aftalen om automatisk udveksling af oplysninger og udsigterne til en hurtig gennemførelse af den; opfordrer i denne henseende til en endelig afskaffelse af bankhemmeligheden inden for EU fra juni 2015;

2.  opfordrer til, at der indgås skatteaftaler med tredjelande inden den 30. juni 2015, og opfordrer Kommissionen til at indlede forhandlinger med andre tredjelande såsom, men ikke begrænset til, Singapore;

3.  opfordrer til, at der i forbindelse med gennemførelsen af den nye globale standard gennemføres pilotprojekter om automatisk udveksling af skatteoplysninger med udviklingslande i en overgangs‑ og "ikke-gensidig" periode;

4.  understreger, at en samordnet indsats på EU-plan, herunder også i forbindelse med adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, er nødvendig for at sikre overholdelsen af gennemsigtighedsstandarderne i forbindelse med tredjelande; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde disse standarder i fremtidige handelsaftaler;

5.  fastholder det generelle princip om, at skatter skal betales der, hvor de offentlige tjenester forbruges; fordømmer kraftigt aggressive skattepolitikker, der får skatteyderne til at flytte deres beskatningsgrundlag ud af de lande, hvor de forbruger offentlige tjenester eller drager fordel af en arbejdsstyrke, der gør det;

6.  understreger, at bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skattely samt en forbedret ramme for et velfungerende indre marked gennem en effektiv skattepolitisk lovgivning bedre kan opnås ved hjælp af en fælles tilgang; understreger, at en fælles tilgang af denne art i bedste fald bør træffes på globalt plan og ikke blot på europæisk niveau;

7.  henleder opmærksomheden på behovet for at holde skattekonkurrencen mellem medlemsstaterne fair og gennemsigtig og dermed fremme vækst og beskæftigelse, samtidig med at den europæiske banksektor kan forblive konkurrencedygtig på globalt plan, med henblik på at forhindre skatteflugt væk fra EU;

8.  fordømmer de hemmelige aftaler om afgiftsfritagelse, der er undertegnet mellem visse medlemsstater og visse multinationale selskaber, med henblik på at tiltrække virksomheder til skade for andre medlemsstaters skattesystemer og en velfungerende fri konkurrence, effektiv fordeling af ressourcerne og det indre marked;

9.  understreger, at grænseoverskridende investeringer, navnlig private investeringer, er bydende nødvendige for EU's økonomi; fremhæver, at "erhvervsvenlige" og "investeringsvenlige" beskatningsinitiativer er bydende nødvendige for at tilvejebringe et bæredygtigt skattesystem, som bidrager til vækst; understreger, at nye former for effektivt samarbejde mellem offentlige og private sektorer, bl.a. inden for forskning og innovation, informations- og kommunikationsteknologi, transport og vedvarende energi, er påkrævet;

10.  understreger, at et lavt skatteniveau er væsentligt, ikke kun for familiers og husstandes sociale velfærd, men også for konkurrenceevnen og nye arbejdspladser; understreger nødvendigheden af en kontrolleret og effektiv brug af de offentlige midler og stabile offentlige finanser;

11.  understreger den afgørende rolle, som SMV'er spiller som drivkraft for vækst og beskæftigelse i EU; understreger, at EU's skattepolitikker derfor bør udformes på en måde, der minimerer hindringer for SMV'er, og at det er nødvendigt at iværksætte yderligere foranstaltninger for at fjerne skattebarriererne og de administrative byrder for SMV'erne;

12.  fremhæver, at en øget harmonisering af skattepolitikken ville sikre, at medlemsstaternes skattepolitikker støtter bredere op om EU's politiske mål, således som det blev fastsat i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger, navnlig i en tid med høj statsgæld og et åbenlyst behov for investeringer i EU, at en effektiv beskatning giver medlemsstaterne et basalt indtægtsniveau;

13.  anbefaler, at Kommissionen og de enkelte medlemsstater, når de udarbejder eller ændrer deres skattepolitik, bl.a. inden for rammerne af det europæiske semester, indgår i en seriøs dialog med virksomheder og sociale og civile aktører for at sikre, at den skattepolitiske lovgivning afspejler den økonomiske virkelighed og fremmer frivillig overholdelse af skattereglerne;

Større udbytte af det indre marked gennem skattepolitikken

14.  anmoder Kommissionen om at udarbejde konkrete forslag til, hvordan man kan imødegå skattehindringer, der hæmmer enkeltpersoners og virksomheders grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked, og til at udvikle yderligere forenklingsinstrumenter, som øger gennemsigtigheden i de gældende skatteregler og -bestemmelser i både EU og medlemsstaterne; understreger, at dette vil reducere omkostningerne for virksomhederne, navnlig SMV'erne, borgerne og de offentlige administrationer, hvilket igen vil bidrage til at imødegå skatteunddragelse, skatteundgåelse eller blot fejl;

15.  Bemærker, at EU-momssystemet står for en betydelig del af de offentlige indtægter i EU – 21 % i 2009(32); fremhæver, at den nuværende momsopkrævningsmodel har været uændret, siden den blev indført, hvilket har ført til et højt niveau af både unødvendige overholdelsesomkostninger og skatteundgåelse; understreger, at eftersom modellen er forældet, fører dens fortsatte brug til betydelige og unødvendige tab;

16.  er særdeles bekymret over, at momsindtægter på 177 mia. EUR(33) gik tabt i 2012 som følge af manglende overholdelse af skattelovgivningen eller manglende skatteopkrævning;

17.  glæder sig over trilogaftalen om direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og pengeoverførselsforordningen; mener imidlertid, at der forsat er plads til forbedringer, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre brug af den fleksibilitet, som navnlig er indbygget i hvidvaskningsdirektivet, for så vidt angår brugen af offentlige registre med ubegrænset adgang til oplysninger om det reelle ejerskab af selskaber, truster, fonde og andre juridiske personer;

18.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag til bekæmpelse af momsgabet med henblik på at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse, under hensyntagen til de nylige forslag, som blev vedtaget af Rådet;

19.  opfordrer Kommissionen til, som et centralt element i opbygningen af det digitale indre marked, at fremsætte et forslag om at tillade medlemsstaterne at anvende nedsatte momssatser på bøger – og muligvis også andre medieprodukter – i digitalt format; bemærker, at den nuværende situation, hvor reducerede satser kun kan anvendes på bøger i form af fysiske medier, ikke er i overensstemmelse med princippet om at underkaste lignende varer og tjenesteydelser de samme momssatser;

20.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at forenkle lovgivningen om momsangivelse for at mindske de administrative byrder for virksomhederne i EU og for at lette den grænseoverskridende handel;

21.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en klar lovgivningsmæssig ramme for at sikre ligestilling mellem e-produkter og deres fysiske alternativer;

22.  beklager, at de elleve medlemsstater, der anvender den forstærkede samarbejdsprocedure om skat på finansielle transaktioner (AFT), hidtil ikke har levet op til deres forpligtelser; minder om, at den finansielle sektor bør yde et rimeligt bidrag til de offentlige finanser, og noterer sig den fælles erklæring af 27. januar 2015 fra de elleve medlemsstater og deres tilsagn om at gennemføre en AFT-afgift med et bredt anvendelsesområde og en lille skattesats senest 1. januar 2016; understreger det presserende behov for at handle og vigtigheden af en ambitiøs AFT; opfordrer andre medlemsstater til at overveje at deltage i AFT;

23.  opfordrer til, at AFT-indtægterne indgår som en del af de egne indtægter i EU-budgettet;

24.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om et obligatorisk fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) – i første omgang for europæiske virksomheder og europæiske andelsselskaber og i anden omgang for alle øvrige virksomheder bortset fra mikrovirksomheder og SMV'er – således som det fremgår af Europa-Parlamentets ovennævnte holdning af 19. april 2012 om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag;

25.  opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge mulighederne for at indføre en minimumssats for selskabsskat som middel til at kontrollere skadelig skattekonkurrence;

26.  bemærker, at forskelle i nabolandes skattelovgivninger kan give problemer for virksomheder i grænseområder; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge den planlagte lovgivning for dens virkninger i grænseområder;

Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og skattely

27.  afventer Kommissionens opfølgning på dens to henstillinger om "foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet", og om "aggressiv skatteplanlægning" samt medlemsstaternes opfølgning på Kommissionens ajourførte handlingsplan til bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning;

28.  understreger, at EU-medlemsstaterne og Kommissionen om nødvendigt bør indtage en ledende rolle i drøftelserne om bekæmpelse af påstået skattesvig eller aggressiv skatteundgåelse i OECD, Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet og andre relevante globale fora;

29.  opfordrer Kommissionen til at udvikle yderligere initiativer til fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet i tredjelande og til at tage hånd om uligheden vedrørende dobbelt (ikke‑)beskatning; mener, at dobbelt ikke‑beskatningsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande skal være baseret på fælles standarder; insisterer på, at der ikke bør indgås dobbelt ikke‑beskatningsaftaler med skattely eller ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, og opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en klausul i ethvert relevant lovgivningsforslag for at sikre, at målene med lovgivningen ikke omgås via skattemæssige konstruktioner;

30.  anmoder Kommissionen om årligt at forelægge Rådet og Parlamentet en rapport om arbejdet og resultaterne i Platformen vedrørende God Forvaltningspraksis på Skatteområdet;

31.  glæder sig over aftalen om reglerne om bekæmpelse af misbrug i direktivet om moder- og datterselskaber; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre disse og udvide dem til også at omfatte direktivet om renter og royalties;

32.  opfordrer Kommissionen til at gøre bekæmpelse af skatteunddragelse til en topprioritet og til i løbet af de første seks måneder af 2015 at fremsætte vidtrækkende og effektive forslag til at bekæmpe skattely og skatteunddragelse;

33.  opfordrer Kommissionen til, som led i disse forslag, at indføre en forpligtelse til og konkrete mål for at halvere skattegabet senest i 2020(34), hvilket kunne være en del af Europa 2020‑overvågningen;

34.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte oprettelsen af et mellemstatsligt skatteorgan i FN-regi med henblik på at sikre, at udviklingslande kan deltage på lige fod i udformningen og reformen af den globale skattepolitik;

35.  anmoder Kommissionen om fuldt ud at samarbejde med OECD, G20-landene og udviklingslandene for at gribe fat om udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) og om regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet og Rådet om fremskridtene; glæder sig over Kommissionens kommende reviderede handlingsplan 2015 om skattesvig og skatteundgåelse og opfordrer Kommissionen til at fremlægge et anti-BEPS-direktiv (udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud) på EU-niveau senest ultimo juni 2015;

36.  mener, at Kommissionen bør ajourføre handlingsplanen mod skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning på basis af G20-ledernes løfter om at sikre det internationale skattesystems retfærdighed og landenes indkomstgrundlag; mener, at Fiscalis- og Told-programmerne også bør fokusere på spørgsmålet om aggressiv skatteplanlægning;

37.  glæder sig over den hurtige gennemførelse af landeopdelt rapportering for banker som fastsat i den fjerde ændring til kapitalkravsdirektivet; opfordrer Kommissionen til som næste skridt at indføre obligatorisk landeopdelt rapportering for grænseoverskridende virksomheder, med undtagelse af SMV'er, i alle sektorer og i alle de lande, hvor de er aktive, herunder ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner og skattely, gennem en øjeblikkelig revision af regnskabsdirektivet, samtidig med at den sikrer, at de administrative byrder minimeres;

38.  opfordrer til hurtig handling og bindende foranstaltninger for at imødegå de skadelige aspekter ved de skattemæssige incitamenter, der tilbydes for den indkomst, der genereres af intellektuel ejendomsret eller "patentbokse";

39.  opfordrer til, at udvekslingen af oplysninger udvides til at omfatte afgørelser med grænseoverskridende virkning i skattespørgsmål for at sikre, at alle virksomheder, der opererer i EU, opfylder deres forpligtelser i samtlige medlemsstater, og for at øge gennemsigtigheden; understreger, at udvekslingen af oplysninger ikke må forvride konkurrencen;

40.  mener, at skatteafgørelser kan være et vigtigt instrument med henblik på at skabe retssikkerhed for virksomhederne; beklager imidlertid den manglende gennemsigtighed, der har ledsaget disse afgørelser i medlemsstaterne, hvorved der er skabt muligheder for skatteundgåelse og skadelig skattekonkurrence;

41.  mener endvidere, at de nationale lovgivere bør have lov til, fortroligt, at inspicere indholdet af skatteafgørelser med henblik på at vedtage passende national lovgivning for at forebygge skatteunddragelse;

42.  glæder sig over meddelelsen om et forslag fra Kommissionen om obligatorisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende afgørelser; er af den opfattelse, at forslaget først og fremmest skal indeholde en forpligtelse for medlemsstaterne til at underrette hinanden om afgørelser, der er vedtaget; mener endvidere, at medlemsstaterne bør være forpligtet til at underrette Kommissionen om sådanne afgørelser, deres underliggende generelle principper og deres præcise budgetmæssige virkning på skattegrundlaget, således at Kommissionen bedre kan udøve sin rolle som vogter af fair konkurrence på det indre marked;

43.  understreger, at retssikkerheden for skatteyderne – gennem forudsigelig adfærd fra de nationale skattemyndigheders side og fra politisk hold – fortsat bør prioriteres; påpeger, at afgørelser og skatteordninger ikke i sig selv er skadelige, men at de nationale skattemyndigheder på en klar og utvetydig bør gøre opmærksom på, hvilke ordninger der er acceptable, og hvilke der ikke er;

44.  fordømmer på det kraftigste medlemsstater, der har tilladt eller sågar tilskyndet deres skattemyndigheder til at træffe skatteafgørelser, som har fjernet koblingen mellem beskatning og økonomisk aktivitet, og der som følge heraf i høj grad har bidraget til udhulingen af de offentlige finanser;

45.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sin anvendelse af EU's statsstøtteregler over for aggressiv skatteplanlægning; mener, at Kommissionen bør undersøge alle skatteafgørelser for at verificere, at de ikke bryder EU's statsstøtteregler ved at yde selektive skattelettelser til visse virksomheder;

46.  er bekymret over, at nationale reformer i visse medlemsstater har medført utilstrækkeligt personale i og en utilstrækkelig ressourcefordeling til de nationale skatteforvaltninger og skattetilsynsmyndigheder; beklager, at prioritet ofte gives til skatteundgåelse i det små, i stedet for til store multinationale virksomheder; opfordrer medlemsstaterne til at sikre passende ressourcer og understreger, at stigningen i udgifter som følge af mere hensigtsmæssig bemanding og ressourceallokering ville blive opvejet af de ekstra skatteindtægter; bemærker, at elektroniske offentlige skattetjenester kan føre til effektiv anvendelse af menneskelige og finansielle ressourcer;

47.  understreger, at effektive og legitime nationale skattepolitikker kræver, at de nationale skattemyndigheder fungerer korrekt (dvs. håndhævelsen bør være tilstrækkelig); understreger, at nationale skattemyndigheder bør udveksle oplysninger om bedste praksis for at lære af hinanden;

48.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres administrative samarbejde på området for direkte og indirekte beskatning samt punktafgifter såvel som gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer; anerkender betydningen af udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og opfordrer dem til at udnytte det fulde potentiale i Fiscalis 2014-2020- og Told 2014-2020-programmerne;

49.  opfordrer Kommissionen til at foreslå og medlemsstaterne til at nå til enighed om en fælles EU-holdning og en bred række af kriterier til at definere skattely samt koordinerede sanktioner, som skal kunne pålægges usamarbejdsvillige skattely; opfordrer til, at der inden den 30. juni 2015 udarbejdes en sortliste over sådanne skattely og lande, der forvrider konkurrencen med gunstige skatteforhold, herunder dem i EU;

50.  anmoder Kommissionen om at tilbyde samarbejde og bistand til udviklingstredjelande, som ikke er skattely, for at hjælpe dem med effektivt at tackle skattesvig og skatteundgåelse;

51.  opfordrer medlemsstaterne til at udstyre deres kompetente myndigheder med de nødvendige midler til at foretage strenge og grundige undersøgelser og pålægge sanktioner, såsom suspendering eller tilbagekaldelse af bank- eller rådgivningslicenser for finansielle institutioner, revisorer, advokatfirmaer eller andre finansielle rådgivere, såfremt det er godtgjort, at de har medvirket til skattesvig;

52.  opfordrer til at indføre strenge sanktioner for at forhindre, at virksomheder tilsidesætter EU's skattestandarder ved at afstå fra at yde svigagtige virksomheder, eller virksomheder beliggende i skattely eller i lande, der forvrider konkurrencen med gunstige skatteforhold, EU-støtte og adgang til statsstøtte eller offentlige indkøb; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at inddrive al form for offentlig støtte til virksomheder, hvis de er involveret i overtrædelser af EU's skattestandarder;

53.  opfordrer alle medlemsstater til at offentliggøre en konsekvensanalyse af deres special purpose-enheder og lignende retlige konstruktioner såvel som data, der viser strømmen af investeringer via sådanne enheder i deres lande; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at indføre tilstrækkeligt strenge saglige krav til alle sådanne enheder for at sikre, at de ikke kan misbruges i skattemæssig henseende;

54.  opfordrer Kommissionen til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af anvendelsesområdet for EU's statsstøtteregler for så vidt angår imødegåelse af aggressiv skatteplanlægning og erkende, at denne praksis er grundlæggende konkurrencebegrænsende og hindrer, at europæiske SMV'er kan konkurrere på lige vilkår;

55.  understreger, at de medlemsstater, der har modtaget eller søger om økonomisk støtte, er forpligtede til at gennemføre foranstaltninger, der tilsigter at styrke og forbedre deres kapacitet til at opkræve skat samt håndtere problemet med skattesvig og skatteunddragelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide denne forpligtelse til også at omfatte foranstaltninger til at tackle hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning;

56.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle de nødvendige rammer for samarbejdet mellem skattemyndighederne og civilsamfundet, der fremmer social ansvarlighed og gennemsigtighed; mener, at et sådant samarbejde med ærlige skatteydere kan føre til konkrete resultater i påvisning af, især nye, former for svig og skatteundgåelse;

57.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med OECD at udvikle passende EU-standarder for eller forslag til at imødegå udfordringerne i forbindelse med beskatning af den digitale økonomi;

Fremme af en anvendelig samordning på skatteområdet for en langsigtet, vækstorienteret økonomisk politik

58.  minder om Parlamentets anmodning(35) om en forbedret ramme for økonomisk styring; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at drage fordel af det europæiske semester ved at integrere EU's strategi vedrørende skattegabet i de årlige nationale stabilitets- og vækstprogrammer og i de nationale reformprogrammer; opfordrer Kommissionen til at bede medlemsstaterne om at lave en liste i deres nationale reformprogrammer med en beskrivelse af alle skattefritagelser, der er givet til virksomheder;

59.  tilskynder Kommissionen til at udarbejde en kodeks for europæiske skatteydere, som udstikker bedste praksisser for at fremme samarbejde og tillid mellem skatteforvaltninger og skatteydere, med henblik på at sikre større gennemsigtighed skatteydernes rettigheder og forpligtelser og tilskynde til en serviceorienteret tilgang;

60.  understreger, at landespecifikke henstillinger skal accepteres og gennemføres af medlemsstaterne, navnlig på budgetområdet;

61.  opfordrer til en revision af mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen for at forbedre dens effektivitet og skabe ambitiøse resultater, for eksempel ved at indføre en forpligtelse til at offentliggøre skattelettelser og tilskud til virksomheder; anmoder endvidere Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen om at udfærdige og straks offentliggøre en oversigt af, i hvilket omfang landene opfylder de anbefalinger, som gruppen udstak i sin halvårlige statusrapport til finansministrene;

62.  mener, at den kvantitative måling af makroøkonomiske mål bør ledsages af kvalitative indikatorer for at tage hånd om de langsigtede mål; opfordrer Kommissionen til ved udformningen af de landespecifikke henstillinger at foretage en tilbundsgående undersøgelse af forskellene mellem medlemsstaterne og til at fokusere på sammenligninger mellem disse med henblik på at identificere bedste praksis for så vidt angår udformningen af skattepolitikker;

63.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre, at der er tilstrækkelig tid og ressourcer til udformning, rettidig præsentation og opfølgning af de landespecifikke henstillinger og til at muliggøre Europa-Parlamentets demokratiske kontrol;

64.  beklager den hidtidige mangel på væsentlige fremskridt for så vidt angår beskatning og skattereformer inden for rammerne af forpligtelserne under europluspagten; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere pragmatisk skattesamordning i det europæiske semesters cyklus som led i en stærkere økonomisk-politisk samordning;

65.  opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at forenkle deres skattesystemer, modernisere deres skatteforvaltninger og forbedre deres skatteopkrævningsresultater, bl.a. ved at etablere effektive mekanismer til inddrivning af midler baseret på moderne teknologi og ved at støtte nye strategier vedrørende frivillig overholdelse af skattereglerne, risikovurdering og overvågning;

66.  opfordrer medlemsstaterne til at flytte skattebyrden fra arbejde til andre former for bæredygtig beskatning med henblik på at sikre, at alle økonomiske og finansielle sektorer yder rimelige tilskud og for at fremme vækst og skabe arbejdspladser af høj kvalitet;

67.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til ved indførelsen af ejendomsskatter at tage højde for alle relevante bivirkninger;

68.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje nye og innovative former for beskatning, der bidrager til vækst og beskæftigelse;

69.  gentager, at der er behov for en gennemgribende revision af det europæiske system for egne indtægter; mener, at tildeling af flere egne ressourcer på en budgetneutral måde ville give Kommissionen større effektivitet og autonomi og føre til et mere gennemsigtigt EU-budget; ser derfor ivrigt frem til resultaterne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter;

o
o   o

70.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de ​​nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0312.
(2) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 134.
(3) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
(4) EUT L 338 af 12.12.2012, s. 41.
(5) EUT L 338 af 12.12.2012, s. 37.
(6) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 53.
(7) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 37.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0205.
(9) EFT C 2 af 6.1.1998, s. 2.
(10) http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf
(11) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 105.
(12) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT
(13) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf
(14) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf
(15) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf
(16) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
(17) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143709.pdf.
(18) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145105.pdf.
(19) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_da.htm
(21) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_da.htm
(22) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_da.htm
(23) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0129.
(24) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0038.
(25) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0094.
(26) http://ec.europa.eu/taxation_customs/ta xation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
(27) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
(28) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
(29) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_en.htm
(30) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf
(31) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0593%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
(32) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om momssystemets fremtid – På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem (COM(2011)0851).
(33) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
(34) Europa-Parlamentetsbeslutning af 12. december 2013 om opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0593).
(35) Beslutning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0038) og beslutning om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0205).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik