Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2144(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0040/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0040/2015

Keskustelut :

PV 25/03/2015 - 18
CRE 25/03/2015 - 18

Äänestykset :

PV 25/03/2015 - 20.9
CRE 25/03/2015 - 20.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0089

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 104k
Keskiviikko 25. maaliskuuta 2015 - Bryssel Lopullinen painos
Verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus
P8_TA(2015)0089A8-0040/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. maaliskuuta 2015 verotusta käsittelevästä vuotuisesta kertomuksesta (2014/2144(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26, 110–115, 120 ja 241 artiklan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla (COM(2013)0071),

–  ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 vahvistamansa kannan ehdotukseen neuvoston direktiiviksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla(1),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) (COM(2011)0121),

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2012 vahvistamansa kannan ehdotukseen neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB)(2),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojen vaihdosta verotuksen alalla (COM(2013)0348),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EY muuttamisesta (COM(2013)0814),

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2013 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (2013/0025(COD)),

–  ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) helmikuussa 2012 antamat suositukset rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen ja leviämisen torjuntaa koskevista kansainvälisistä normeista(3),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta (COM(2013)0721),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle "arvonlisäveron tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, vakaampaa ja tehokkaampaa sisämarkkinoiden tarpeisiin suunniteltua alv-järjestelmää" (COM(2011)0851),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon "Kaksinkertainen verotus sisämarkkinoilla" (COM(2011)0712),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon toimintasuunnitelmasta veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi (COM(2012)0722),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon konkreettisista tavoista tehostaa veropetosten ja veronkierron torjuntaa EU:ssa ja sen ulkopuolella (COM(2012)0351),

–  ottaa huomioon komission 6. joulukuuta 2012 antaman suosituksen 2012/772/EU aggressiivisesta verosuunnittelusta(4),

–  ottaa huomioon komission 6. joulukuuta 2012 antaman suosituksen 2012/771/EU toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla(5),

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman konkreettisista keinoista veropetosten ja veronkierron torjumiseksi(6),

–  ottaa huomioon laillistetun tilintarkastajan Richard Murphyn 10. helmikuuta 2012 päivätyn selvityksen eurooppalaisen verotulovajeen korjaamisesta,

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman yhteistyöstä kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla(7),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2014 päivätyn vuoden 2012 tilannekatsauksen tutkimukseen alv-vajeen kvantifioinnista ja analysoinnista EU:n 27 jäsenvaltiossa,

–  ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta(8),

–  ottaa huomioon yritysverotusta koskevista käytännesäännöistä 1. joulukuuta 1997 annetun neuvoston päätöslauselman(9) sekä yritysverotusta tarkastelevan käytännesääntötyöryhmän 20. kesäkuuta 2014 neuvostolle antaman raportin,

–  ottaa huomioon OECD:n vuonna 2013 julkaiseman raportin veropohjan rapautumisesta ja voitonsiirroista (”Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”), OECD:n BEPS-toimintasuunnitelman (2013) sekä OECD:n raportin G20-kokouksen kehitystyöryhmälle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen vaikutuksesta alhaisen tulotason maissa (2014)(10) sekä 16. syyskuuta 2014 määritellyt seitsemän keskeisen toimen suoritteet;

–  ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategian (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2014 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon "Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 ‑strategian arviointi"(11),

–  ottaa huomioon Moskovassa 15. ja 16. helmikuuta 2013 pidetyn valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien G20-kokouksen antaman tiedonannon,

–  ottaa huomioon Brisbanessa 15.–16. marraskuuta 2014 pidetyn valtion- ja hallitusten päämiesten G20-kokouksen antaman tiedonannon,

–  ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2014 kokoontuneen Ecofin-neuvoston päätelmät(12),

–  ottaa huomioon komission vuotuisen kasvuselvityksen 2014 (COM(2013)0800),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta ja 19.–20. joulukuuta 2013 sekä 20.–21. maaliskuuta 2014 kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen päätelmät,

–  ottaa huomioon komission asiakirjat "Taxation paper No 43"(13) (finanssitoimintaverotus), "Taxation paper No 44"(14), "Taxation paper No 45(15) (yritysverotus) sekä "Taxation paper No 48" (16) (verouudistukset EU-maissa),

–  ottaa huomioon Ecofin-neuvoston päätöksen konserniverotuksen porsaanreikien tukkimisesta(17),

–  ottaa huomioon Ecofin-neuvoston päätöksen veroviranomaisten välisen tietojenvaihdon laajentamisesta(18),

–  ottaa huomioon vuonna 2014 annetun komission kertomuksen verotuksen trendeistä Euroopan unionissa(19),

–  ottaa huomioon komission maakohtaiset suositukset vuonna 2014(20),

–  ottaa huomioon komission korkean tason asiantuntijatyöryhmän loppuraportin digitaalisen talouden verotuksesta(21),

–  ottaa huomioon verotusta koskevat komission kuulemistilaisuudet aiheesta ”kansalaisten sisämarkkinoiden vahvistaminen”(22),

–  ottaa huomioon 25. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat"(23)

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano”(24),

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030(25),

–  ottaa huomioon talous- ja rahoitusasioista sekä verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komissaariehdokkaan Pierre Moscovicin kuulemisen 2. lokakuuta 2014,

–  ottaa huomioon kilpailusta vastaavan komission jäsen Margrethe Vestagerin 6. marraskuuta 2014 antaman lausunnon valtioiden verotukia koskevista tutkimuksista,

–  ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajavaltio Italian työohjelman,

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Euroopan investointiohjelma” (COM(2014)0903),

–  ottaa huomioon verotusta koskevan kirjanpitostandardin eli IAS 12 -standardin,

–  ottaa huomioon tutkivien journalistien kansainvälisen yhteenliittymän toteuttaman niin kutsuttujen LuxLeaks-asiakirjojen julkaisemisen,

–  toteaa, että Saksan, Ranskan ja Italian valtiovarainministerit lähettivät komission jäsenelle Pierre Moscovicille kirjeen, jossa pyydetään laatimaan lainsäädäntöä, jolla puututaan veronkiertoon ja aggressiiviseen suunnitteluun veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjumiseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0040/2015),

A.  toteaa, että EU:ssa menetetään vuosittain arviolta biljoona euroa mahdollisia verotuloja veropetosten ja veronkierron vuoksi(26); toteaa, että tämä menetys on huomattava riski EU:n verotusjärjestelmien tehokkuudelle ja oikeudenmukaisuudelle, koska se lisää kaikkien vilpittömässä mielessä toimivien kansalaisten ja yrityksien verotaakkaa;

B.  toteaa, että verotulojen menettämisen vuoksi investointeja varten on vähemmän julkisia varoja, mikä tarkoittaa puolestaan, että voidaan kannustaa vähemmän yksityisiä investointeja aikana, jolloin komissio on ilmoittanut asettavansa painopisteen työpaikkoihin, kasvuun ja investointiin;

C.  toteaa, että verovilppi(27) muodostuu laittomista järjestelyistä, joissa verovelvollisuutta peitellään tai se jätetään huomiotta; toteaa, että veropetos(28) on tahallista verovilppiä, joka yleensä on myös rikoslain mukaisesti rangaistavaa, kun toisaalta veronkierto(29) on verojärjestelmän laillista mutta sopimatonta hyödyntämistä verovelvoitteiden pienentämiseksi tai välttämiseksi, ja että aggressiivisella verosuunnittelulla(30) tarkoitetaan verojärjestelmän muotoseikkojen tai kahden tai useamman verojärjestelmän yhteensopimattomuuden hyödyntämistä verovelvoitteiden pienentämiseksi;

D.  toteaa, että verotulovaje(31) käsitetään yleensä maksettavaksi kuuluvan kantamatta jääneen veron ja tosiasiassa kannetun veron väliseksi eroksi; toteaa, että verotulovaje johtuu veropetoksista, verovilpistä, veronkierrosta ja aggressiivisesta verosuunnittelusta;

E.  ottaa huomioon, että verolainsäädännön yhteydessä sovelletaan toissijaisuusperiaatetta;

F.  ottaa huomioon, että kansainvälisen veropolitiikan keskeiset painopisteet ovat nykyisin verovilpin ja veronkierron torjuntaa koskevan kattavan strategian kehittäminen ja hallinnollista yhteistyötä koskevien maailmanlaajuisten normien määrittely;

G.  katsoo, että tutkivien journalistien kansainvälisen yhteenliittymän julkaisemat niin sanotut LuxLeaks-asiakirjat edellyttävät perusteellista ja riippumatonta tutkimusta jäsenvaltioiden veropäätöskäytännöistä sekä siitä, miten niissä noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä ja sisämarkkinoiden periaatteita;

H.  toteaa, että riittäviin konkreettisiin toimiin ei ole vieläkään ryhdytty, vaikka on yleisesti selvää, että tasapainoinen ja kasvupainotteinen verojärjestelmä on ratkaisevan tärkeä kestävän kehityksen aikaan saamiseksi;

I.  toteaa, että monet yritykset ja erityisesti monikansalliset yritykset järjestävät verotuksellisen kokonaisasemansa siten, että ne voivat siirtää voittoja alhaisemman verotusjärjestelmän piiriin, tai pyrkivät saamaan suosituimmuusaseman maksamiensa verojen määrän vähentämiseksi taikka neuvottelevat suoraan veroviranomaisten kanssa saadakseen suosituimmuusaseman ja vähentääkseen maksamiensa verojen määrää monien valtioiden viranomaisten ja hallitusten hiljaisella hyväksynnällä;

J.  toteaa, että kaikkialla unionissa kansalaiset odottavat poliittisilta johtajiltaan ryhtymistä toimiin tällaisten käytäntöjen lopettamiseksi ja lainsäädännön aukkojen tukkimiseksi, ja katsoo, että näistä sekä muista epäilyttävistä käytännöistä kuten veronkierrosta ja aggressiivisesta verosuunnittelusta on tehtävä laittomia ja että asianmukaisia seuraamuksia on pantava täytäntöön;

K.  toteaa, että etenkin pk-yritysten ja mikroyritysten hallinnon rasitteiden vähentämisellä sekä rajat ylittävän toiminnan veroesteiden poistamisella voidaan mahdollisesti tehostaa kasvua;

L.  toteaa, että veropolitiikka, jolla edistetään osallisuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta ja jolla kannustetaan hyvää hallintotapaa, on tehokas väline kestävän kasvun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä taloudellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi;

M.  ottaa huomioon komission REFIT-ohjelman (sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva Euroopan komission ohjelma), jonka tavoitteena on yksinkertaistaa unionin lainsäädäntöä ja vähentää sääntelytaakkaa supistamalla edelleen sääntelyyn liittyviä kustannuksia, jolloin pk-yrityksille luodaan selkeä, yksinkertainen ja vakaa oikeudellinen kehys; katsoo, että on edistettävä muitakin tällaisia aloitteita;

N.  toteaa, että yleisesti on tarpeen yksinkertaistaa verojärjestelmiä, jotta voidaan vähentää julkishallinnolle, kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja estää verovilppi, veronkierto tai yksinkertaisesti virheiden syntyminen sekä kaksinkertainen verottaminen (tai verottamatta jääminen) tai kaksinkertainen verovapautus;

O.  toteaa, että eurooppalainen ohjausjakso on mekanismi, jolla koordinoidaan talous- ja finanssipolitiikkaa jäsenvaltioissa;

Yleisiä huomioita

1.  pitää myönteisenä automaattista tietojenvaihtoa koskevaa sopimusta ja sen nopean täytäntöönpanon mahdollisuuksia; kehottaa tältä osin poistamaan pankkisalaisuuden lopullisesti unionin sisällä kesäkuusta 2015 alkaen;

2.  kehottaa tekemään verosopimuksia myös kolmansien maiden kanssa ennen 30. kesäkuuta 2015 sekä kehottaa komissiota aloittamaan neuvottelut muiden kolmansien maiden, muun muassa mutta ei yksinomaan Singaporen kanssa;

3.  kehottaa toteuttamaan kokeiluhankkeita verotietojen vaihtamiseksi automaattisesti kehitysmaiden kanssa yksipuolisen siirtymäkauden aikana, kun uusi maailmanlaajuinen standardi pannaan täytäntöön;

4.  painottaa, että EU:ssa on toteutettava koordinoituja toimia, myös yritysverotukseen sovellettavien käytännesääntöjen yhteydessä, pyrittäessä noudattamaan avoimuutta koskevia normeja suhteessa kolmansiin maihin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään nämä normit tuleviin kauppasopimuksiin;

5.  painottaa yleistä periaatetta, jonka mukaan veroja on maksettava siellä missä julkisia palveluja käytetään; suhtautuu erittäin tuomitsevasti aggressiiviseen veropolitiikkaan, jonka vuoksi veronmaksajien on siirrettävä verotuksen perustana olevat tulot ja omaisuus pois valtioista, joissa he käyttävät julkisia palveluja tai hyödyntävät julkisia palveluja käyttävää työvoimaa;

6.  korostaa, että veropetosten, verovilpin, veronkierron, aggressiivisen verosuunnittelun ja veroparatiisien torjunta sekä sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa koskevan kehyksen parantaminen tehokkaalla veropoliittisella lainsäädännöllä voidaan saavuttaa paremmin yhteisellä lähestymistavalla; korostaa, että tällaista yhteistä lähestymistapaa olisi parhaassa tapauksessa edistettävä unionin lisäksi myös globaalilla tasolla;

7.  muistuttaa, että on tärkeää pitää yllä tervettä ja avointa verokilpailua jäsenvaltioiden välillä kasvun ja työllisyyden hyväksi ja samalla säilyttää pankkisektori edelleen maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä, jotta voidaan välttää veropakoa EU:n ulkopuolelle;

8.  tuomitsee verovapautuksia koskevat salaiset sopimukset, joita tehdään tiettyjen jäsenvaltioiden ja tiettyjen monikansallisten yritysten välillä ja joiden tarkoituksena on houkutella yrityksiä, mikä aiheuttaa haittaa muiden jäsenvaltioiden verotusjärjestelmille, vapaan kilpailun toimivuudelle, resurssien tehokkaalle kohdentamiselle ja sisämarkkinoille;

9.  painottaa rajat ylittävien investointien ja erityisesti yksityisten investointien keskeistä merkitystä EU:n talouden kannalta; korostaa, että yrityksiä ja investointia suosivat veroaloitteet ovat ratkaisevan tärkeitä kasvua edistävän kestävän verojärjestelmän luomiseksi; korostaa, että on kehitettävä uusia tehokkaita ja vaikuttavia yhteistyömuotoja julkisen ja yksityisen sektorin välillä muun muassa tutkimuksen ja innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan, liikenteen ja uusiutuvien energialähteiden alalla;

10.  korostaa, että alhainen veroaste on oleellisen tärkeä perheiden ja kotitalouksien sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta mutta myös kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen kannalta; tähdentää, että julkisten menojen on oltava valvottuja ja tehokkaita, ja julkisen talouden on oltava vakaa;

11.  korostaa, että pk-yrityksillä on keskeinen merkitys kasvun ja työllisyyden edistämisessä unionissa; painottaa, että unionin veropolitiikka olisi näin ollen suunniteltava siten, että pk-yrityksille asetetaan mahdollisimman vähän esteitä, ja että lisätoimia tarvitaan pk-yritysten veroesteiden ja hallinnollisten rasitteiden poistamiseksi;

12.  korostaa, että veropolitiikkojen paremmalla yhdenmukaistamisella voitaisiin varmistaa, että jäsenvaltioiden veropolitiikat tukevat unionin laajempia tavoitteita, jotka on vahvistettu älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 ‑strategiassa; painottaa, että tehokas verotus varmistaa jäsenvaltioille perustason tulot aikana, jona julkinen velka on suuri ja investoinneille on ilmeisen pakottava tarve Euroopan unionissa;

13.  suosittelee, että kun komissio ja yksittäiset jäsenvaltiot muotoilevat tai muuttavat veropolitiikkaa, muun muassa eurooppalaisen ohjausjakson kehyksessä, ne käyvät vakavaa keskustelua yritysten sekä yhteiskunnallisten ja kansalaisia edustavien sidosryhmien kanssa, jotta varmistetaan, että veropolitiikkaa koskevassa sääntelyssä ilmennetään taloudellisia tosiasioita ja edistetään verosäännösten vapaaehtoista noudattamista;

Sisämarkkinoiden hyötyjen lisääminen veropolitiikan avulla

14.  kehottaa komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia siitä, miten sisämarkkinoiden rajojen yli tapahtuvaa yksityishenkilöiden ja yritysten toimintaa haittaavia esteitä voidaan poistaa ja miten voidaan kehittää edelleen yksinkertaistamisen välineitä, joilla myös lisätään EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa voimassa olevien verotussääntöjen ja ‑asetusten avoimuutta; korostaa, että näin vähennettäisiin yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, kansalaisilla ja julkishallinnolle koituvia kustannuksia, mikä puolestaan auttaisi ehkäisemään verovilppiä, veronkiertoa tai yksinkertaisesti virheiden syntymistä;

15.  toteaa, että EU:n alv-järjestelmä tuottaa merkittävän osan EU:n julkisista tuloista – 21 prosenttia vuonna 2009(32); korostaa, että nykyinen alv:n kantomenetelmä on pysynyt muuttumattomana sen käyttöönotosta alkaen, mistä on seurannut runsain määrin sekä tarpeettomia sääntöjen noudattamisen aiheuttamia kustannuksia että veronkiertoa; painottaa, että koska menetelmä on vanhentunut, sen käytön jatkamisesta aiheutuu huomattavia ja tarpeettomia menetyksiä;

16.  on erittäin huolestunut siitä, että vuonna 2012 menetettiin 177 miljardia euroa alv-tuloja(33) sääntöjen noudattamatta jättämisen tai keräämättä jääneiden verojen vuoksi;

17.  pitää myönteisenä rahanpesun vastaisesta direktiivistä ja varainsiirtoja koskevasta asetuksesta tehtyä kolmikantasopimusta; katsoo kuitenkin, että parannuksiin on vielä varaa, ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään erityisesti rahanpesudirektiivin mahdollistamaa joustavuutta siihen, että käytetään rajoittamattomia julkisia reksitereitä, joista on pääsy tietoihin yhtiöiden, huolto-omaisuuksien (trusts), säätiöiden ja muiden oikeushenkilöiden todellisista omistajista ja edunsaajista;

18.  kehottaa komissiota antamaan konkreettisia ehdotuksia alv-vajeen kuromiseksi, jotta torjutaan veropetoksia ja verovilppiä, ottaen huomioon neuvoston viimeaikaiset ehdotukset;

19.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen – digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseen liittyvänä keskeisenä tekijänä – jonka tarkoituksena on, että jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua alv-kantaa sähköisessä muodossa oleviin kirjoihin ja mahdollisesti myös muihin mediatuotteisiin; toteaa, että nykyinen tilanne, jossa alennettua verokantaa voi soveltaa ainoastaan fyysisellä alustalla oleviin kirjoihin, on vastoin periaatetta, jonka mukaan samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan samaa alv-kantaa;

20.  kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen alv-ilmoituksia koskevista velvollisuuksista annetun sääntelyn yksinkertaistamiseksi, jotta vähennetään EU:n yritysten hallinnollista taakkaa ja helpotetaan rajat ylittävää kauppaa;

21.  kehottaa komissiota laatimaan selkeän sääntelykehyksen, jotta varmistetaan sähköisten tuotteiden ja niiden fyysisten vaihtoehtojen yhdenvertaisuus;

22.  pitää valitettavana, että finanssitransaktioveroa koskevaan tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat yksitoista jäsenvaltiota eivät ole tähän saakka noudattaneet antamaansa sitoumusta; muistuttaa, että rahoitusalan olisi osallistuttava oikeudenmukaisesti julkisen talouden rahoittamiseen, ja panee merkille yhdentoista jäsenvaltion 27. tammikuuta 2015 antaman yhteisen lausuman ja niiden sitoumuksen panna 1. tammikuuta 2016 mennessä täytäntöön finanssitransaktiovero siten, että sillä on laaja soveltamisala ja alhainen verokanta; korostaa, että pikaiset toimet ovat tarpeen, ja painottaa kunnianhimoisen finanssitransaktioveron tärkeyttä; kehottaa muita jäsenvaltioita harkitsemaan finanssitransaktioveroon liittymistä;

23.  kehottaa tekemään finanssitransaktioverosta saatavista tuloista osan unionin talousarvion omia varoja;

24.  kehottaa jäsenvaltioita nopeasti sopimaan yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB), joka olisi ensimmäisessä vaiheessa pakollinen Eurooppa-yhtiöille ja Eurooppa-osuuskunnille ja toisessa vaiheessa kaikille muille yrityksille. mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä lukuun ottamatta. sellaisena kuin siitä on säädetty edellä mainitussa 19. huhtikuuta 2012 annetussa parlamentin kannassa ehdotukseen neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB);

25.  pyytää lisäksi komissiota tutkimaan huolellisesti vaihtoehtoja vähimmäisyhtiöverokannan käyttöönottamiseksi haitallisen verokilpailun torjumiseksi;

26.  huomauttaa, että vierekkäin sijaitsevien valtioiden verolainsäädäntöjen erot voivat aiheuttaa ongelmia raja-alueen yrittäjille; pyytää komissiota siksi tutkimaan suunnitellun lainsäädännön vaikutuksia raja-alueilla;

Veropetosten, verovilpin ja aggressiivisen verosuunnittelun sekä veroparatiisien torjunta

27.  odottaa, että komissio toteuttaa jatkotoimia sen kahteen suositukseen ”toimista, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla” sekä ”aggressiivisesta verosuunnittelusta”, sekä jäsenvaltioiden jatkotoimia veropetosten ja verovilpin sekä aggressiivisen verosuunnittelun torjumista koskevaan komission ajan tasalle saatettuun toimintasuunnitelmaan;

28.  painottaa, että EU:n jäsenvaltioiden ja soveltuvilta osin komission olisi otettava johtoasema väitetyistä veropetoksista tai aggressiivisesta veronkierrosta käytävissä keskusteluissa OECD:ssä, verotusta koskevaa avoimuutta ja tietojenvaihtoa käsittelevällä maailmanlaajuisella foorumilla ja muilla asiaankuuluvilla maailmanlaajuisilla foorumeilla;

29.  kehottaa komissiota kehittämään lisää aloitteita, joilla edistetään veroasioiden hyvää hallintotapaa kolmansissa maissa, torjutaan aggressiivista verosuunnittelua ja puututaan kaksoisverotuksen (tai kaksinkertaisen verottamatta jäämisen) aukkoihin; toteaa, että kaksinkertaista verotusta (verottamatta jäämistä) koskevien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten sopimusten on perustuttava yhteisiin normeihin; vaatii, ettei kaksinkertaista verotusta (verottamatta jäämistä) koskevia sopimuksia saisi tehdä veroparatiisien tai yhteistyöhaluttomien oikeudenkäyttöalueiden kanssa, ja pyytää komissiota näin ollen lisäämään jokaiseen asiaankuuluvaan lainsäädäntöehdotukseen lausekkeen, jolla varmistetaan, että sääntelyn tavoitteita ei kierretä verojärjestelyjen välityksellä;

30.  pyytää komissiota toimittamaan neuvostolle ja parlamentille vuosikertomuksen veroalan hyvän hallintotavan foorumin toimista ja saavutuksista;

31.  panee tyytyväisenä merkille emo-tytäryhtiödirektiiviin sisältyvän veronkierron vastaista säännöstöä koskevan sopimuksen; kehottaa jäsenvaltioita panemaan tämän säännöstön nopeasti täytäntöön ja ulottamaan sen myös korko- ja rojaltidirektiiviin;

32.  kehottaa komissiota asettamaan verovilppien torjunnan ensisijaiseksi painopistealaksi sekä esittämään laaja-alaisia ja tehokkaita ehdotuksia veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla;

33.  kehottaa komissiota esittämään osana näitä ehdotuksia sitoumuksen ja konkreettisia tavoitteita verotulovajeen puolittamiseksi vuoteen 2020 mennessä(34), mikä voisi olla osa Eurooppa 2020 ‑strategian seurantaa;

34.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan tukensa sille, että perustetaan Yhdistyneiden kansakuntien kehyksessä toimiva hallitustenvälinen verotusta tarkasteleva elin, jonka tavoitteena on varmistaa, että kehitysmaat voivat osallistua yhdenvertaisesti maailmanlaajuisten veropolitiikkojen laatimiseen ja uudistamiseen;

35.  pyytää komissiota tekemään täysimittaista yhteistyötä OECD:n, G20:n ja kehitysmaiden kanssa veropohjan rapautumiseen ja voitonsiirtoihin (BEPS) puuttumiseksi sekä ilmoittamaan saavutetusta edistymisestä säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle; pitää myönteisenä vuonna 2015 tulossa olevaa, verovilppiä ja veronkiertoa koskevaa tarkistettua komission toimintasuunnitelmaa ja kehottaa komissiota esittämään EU:n direktiiviä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjunnasta kesäkuun 2015 loppuun mennessä;

36.  katsoo, että komission olisi päivitettävä veropetoksia, verovilppiä ja aggressiivista verosuunnittelua koskevaa toimintasuunnitelmaa, joka perustuu G20-maiden johtajien sitoumuksiin ja jolla pyritään varmistamaan kansainvälisen verojärjestelmän tasapuolisuus sekä turvamaan valtioiden tuloperusta; katsoo, että Fiscalis-ohjelman ja Tulli-ohjelman yhteydessä olisi myös keskityttävä tarkastelemaan aggressiivista verosuunnittelua;

37.  pitää myönteisenä pankkeja koskevan maakohtaisen raportoinnin nopeaa täytäntöönpanoa sellaisena kuin se on määritelty vakavaraisuusdirektiivin neljännessä muutoksessa (CRD4); kehottaa komissiota ottamaan seuraavaksi käyttöön pakollisen maakohtaisen raportoinnin rajojen yli toimivissa yrityksissä, lukuun ottamatta pk-yrityksiä, kaikilla aloilla ja kaikissa maissa, joissa niillä on toimintaa, mukaan lukien yhteistyöhaluttomat oikeudenkäyttöalueet ja veroparatiisit, toteuttamalla välittömästi tilinpäätösdirektiivin tarkistamisen ja samalla varmistamalla, että hallinnolliset rasitteet minimoidaan;

38.  vaatii nopeita ja sitovia toimia, joilla torjutaan teollis- ja tekijänoikeuksiin tai "patenttibokseihin" perustuville tuloille tarjottujen verokannustimien haittavaikutuksia;

39.  pyytää, että tietojenvaihtoa laajennettaisiin koskemaan rajat ylittäviä veropäätöksiä, jotta varmistettaisiin, että kaikki EU:n alueella toimivat yritykset täyttävät velvoitteensa kaikissa jäsenvaltioissa ja tehostavat avoimuutta; korostaa, että tietojenvaihdon ei pitäisi vääristää kilpailua;

40.  katsoo, että veropäätökset voivat olla tärkeä väline oikeusvarmuuden luomiseksi yrityksille; pitää kuitenkin valitettavana läpinäkymätöntä tapaa, jolla jäsenvaltioissa sovelletaan näitä päätöksiä, minkä seurauksena luodaan mahdollisuuksia veronkierrolle ja haitalliselle verokilpailulle;

41.  katsoo lisäksi, että kansallisten lainsäätäjien on saatava luottamuksellisesti tietoa tehtyjen veropäätösten sisällöistä, jotta he voivat laatia tarkoituksenmukaista kansallista lainsäädäntöä veronkierron estämiseksi;

42.  panee tyytyväisenä merkille ilmoitetun komission ehdotuksen pakollisesta tietojenvaihdosta rajatylittävissä tilanteissa annettavista päätöksistä; katsoo, että ehdotuksessa on ensisijaisesti velvoitettava jäsenvaltiot ilmoittamaan päätöksistä toisilleen; katsoo, että jäsenvaltioiden on oltava lisäksi velvoitettuja ilmoittamaan näistä päätöksistä, niiden pohjalla olevista perusperiaatteista ja niiden tarkoista valtiontaloudellisista vaikutuksista veron perusteeseen komissiolle, jotta se voi toteuttaa paremmin tehtäväänsä sisämarkkinoiden terveen kilpailun valvojana;

43.  korostaa, että etusijalla olisi edelleen pidettävä veronmaksajien oikeusvarmuutta, joka voidaan saavuttaa kansallisten veroviranomaisten ja kansallisen veropolitiikan menettelyjen ennakoitavuuden avulla; huomauttaa, että veropäätökset ja -järjestelyt eivät itsessään ole vahingollisia, mutta kansallisten veroviranomaisten olisi viestittävä selvästi ja yksiselitteisesti siitä, mitkä järjestelyt ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät;

44.  tuomitsee voimakkaasti sellaiset jäsenvaltiot, jotka ovat sallineet veroviranomaisten – tai jopa kannustaneet niitä – antamaan veropäätöksiä, jotka ovat johtaneet verotuksen ja taloudellisen toiminnan erottamiseen toisistaan, mikä on vaikuttanut merkittävästi julkisen talouden rapautumiseen;

45.  kehottaa komissiota tehostamaan EU:n valtiontukisääntöjen käyttöä aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi; katsoo, että komission olisi tutkittava kaikkia veropäätöstapauksia tarkistaakseen, että ne eivät ole EU:n valtiontukisääntöjen vastaisia ja tarjoa joillekin yhtiöille valikoivia veroetuuksia;

46.  on huolestunut siitä, että joissakin jäsenvaltioissa kansalliset uudistukset ovat johtaneet siihen, että kansallisten verohallintojen ja verotarkastuksia hoitavien elinten henkilöstön ja resurssien määrä on riittämätön; pitää valitettavana, että pienimuotoiseen veronkiertoon kiinnitetään usein enemmän huomiota kuin monikansallisissa suuryrityksissä tapahtuvaan veronkiertoon; kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan riittävät resurssit ja korostaa, että verotulot kasvaisivat enemmän kuin henkilöstömäärien ja kohdennettujen resurssien kasvattamisesta tarkoituksenmukaiselle tasolle koituisi lisäkustannuksia; toteaa, että sähköisen hallinnon veropalveluilla voidaan tehostaa henkilöstö- ja rahoitusresurssien käyttöä;

47.  korostaa, että tehokkaat, vaikuttavat ja legitiimit kansalliset veropolitiikat edellyttävät kansallisten veroviranomaisten moitteetonta toimintaa (mikä tarkoittaa, että täytäntöönpanon olisi oltava asianmukaista); korostaa, että kansallisten veroviranomaisten olisi vaihdettava tietoja parhaista käytännöistä oppiakseen toisiltaan;

48.  kehottaa jäsenvaltioita parantamaan hallinnollista yhteistyötään välittömien ja välillisten verojen sekä valmisteverojen alalla samoin kuin saatavien perimiseen liittyvän keskinäisen avunannon alalla; toteaa, että on tärkeää, että jäsenvaltiot vaihtavat parhaita käytäntöjä keskenään, ja kehottaa niitä hyödyntämään ohjelmien Fiscalis 2014–2020 ja Tulli 2014–2020 koko potentiaalia;

49.  kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n yhteistä kantaa ja laatimaan lisää yksityiskohtaisia kriteerejä veroparatiisien määrittelemiseksi sekä koordinoituja rangaistuksia yhteistyöhaluttomille oikeudenkäyttöalueille ja kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään ne; kehottaa laatimaan mustan listan näistä veroparatiiseista ja maista, jotka vääristävät kilpailua edullisilla veroehdoilla, mukaan lukien unionin alueella olevat maat, 30. kesäkuuta 2015 mennessä;

50.  kehottaa komissiota tarjoamaan yhteistyötä ja apua kehittyville kolmansille maille, jotka eivät ole veroparatiiseja, niiden auttamiseksi puuttumaan tehokkaasti veropetoksiin ja veronkiertoon;

51.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan toimivaltaisille viranomaisilleen välineet tiukkojen ja perusteellisten tutkimusten suorittamiseen sekä esittämään seuraamuksia kuten rahoituslaitosten, tilintarkastajien, lakiasiaintoimistojen tai muiden rahoitusneuvojien pankkitoimintalupien tai neuvonantoa koskevien toimintalupien keskeyttäminen tai peruuttaminen, jos on näytetty toteen, että ne ovat osallistuneen veropetoksiin;

52.  vaatii ottamaan veronormeja rikkoville tai niitä kiertäville yrityksille käyttöön kovia pakotteita, kuten EU:n rahoituksen tai valtiontukien tai julkisiin hankintoihin osallistumisen epääminen väärinkäytöksiin syyllistyneiltä yrityksiltä ja yrityksiltä, jotka sijaitsevat veroparatiiseissa tai maissa, joissa vääristetään kilpailua noudattamalla edullisia veroehtoja; kehottaa jäsenvaltioita perimään takaisin kaikenlaisen julkisen tuen, jota yrityksille on myönnetty, kun ne ovat osallistuneet EU:n veronormien rikkomiseen;

53.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita julkaisemaan erityistä tarkoitusta varten perustettuja yksikköjä ja vastaavia oikeudellisia rakenteita koskevan vaikutustenarvioinnin samoin kuin tietoja, jotka osoittavat, millaisia investointeja näiden yksikköjen kautta kulkee jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kaikkia tällaisia yksikköjä koskevia riittävän vaikuttavia sisällöllisiä vaatimuksia sen varmistamiseksi, ettei niitä voida käyttää väärin verotukseen liittyvissä tarkoituksissa;

54.  kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti valtiontukisäännösten tarjoamia mahdollisuuksia aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi ja tunnustamaan, että nämä käytännöt ovat olennaisilta osin kilpailun vastaisia ja haittaavat unionin pk-yrityksien kykyä kilpailla tasapuolisin toimintaedellytyksin;

55.  korostaa, että jäsenvaltioilla, jotka ovat saaneet tai jotka hakevat taloudellista tukea, on velvollisuus toteuttaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja parannetaan niiden valmiuksia kantaa veroja sekä torjutaan veropetoksia ja verovilppiä; vaatii, että komissio ulottaa tämän velvollisuuden koskemaan myös toimenpiteitä, jotka koskevat rahanpesun, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa;

56.  kehottaa jäsenvaltioita kehittämään verohallintojen ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä varten tarvittavan kehyksen, jolla edistetään yhteiskuntavastuuta ja avoimuutta; katsoo, että tällainen yhteistyö voi yhdessä veronmaksajien rehellisyyden kanssa tuottaa konkreettisia tuloksia määritettäessä erityisesti uusia veropetos- ja verovilppityyppejä;

57.  kehottaa komissiota kehittämään asianmukaisia EU:n normeja tai ehdotuksia yhteistyössä OECD:n kanssa, jotta vastataan digitaalitalouden verotusta koskeviin haasteisiin;

Toteuttamiskelpoisen verokoordinoinnin edistäminen pitkäkestoista ja kasvuperustaista talouspolitiikkaa varten

58.  palauttaa mieliin parlamentin vetoomuksen(35) talouden ohjausjärjestelmän lujittamisesta; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson käyttöä liittämällä EU:n verotulovajetta koskevan strategian osaksi vuotuisia vakaus- ja kasvuohjelmia ja kansallisia uudistusohjelmia; pyytää komissiota kehottamaan, että jäsenvaltiot luettelevat ja kuvaavat kansallisissa uudistusohjelmissaan kaikki yhtiöille myönnetyt verovapautukset;

59.  kehottaa komissiota kehittämään eurooppalaiset verovelvollisen käytännesäännöt, joissa esitetään parhaat käytännöt verohallintojen ja verovelvollisten keskinäisen yhteistyön ja luottamuksen parantamiseksi, jotta voidaan varmistaa verovelvollisten oikeuksia ja velvoitteita koskevan avoimuuden lisääminen sekä edistää palvelukeskeistä lähestymistapaa;

60.  korostaa, että maakohtaisia suosituksia on välttämätöntä noudattaa ja että jäsenvaltioiden on pantava ne täytäntöön julkisessa taloudessa;

61.  kehottaa tarkistamaan käytännesääntötyöryhmän toimeksiantoa, jotta tehostetaan sen toimintaa ja tuotetaan kunnianhimoisia tuloksia esimerkiksi velvoittamalla julkistamaan yhtiöille myönnettävät verohelpotukset ja -tuet; pyytää käytännesääntötyöryhmää lisäksi laatimaan ja julkaisemaan nopeasti yleiskatsauksen siitä, missä määrin valtiot noudattavat suosituksia, jotka työryhmä on esittänyt puolivuosittaisessa edistymiskertomuksessaan valtiovarainministereille;

62.  katsoo, että makrotaloudellisten tavoitteiden kvantitatiivista mittausta olisi täydennettävä kvalitatiivisilla indikaattoreilla pitkän aikavälin päämäärien saavuttamiseksi; kehottaa komissiota maakohtaisia suosituksia laatiessaan toteuttamaan perinpohjaisen tutkimuksen jäsenvaltioiden eroista ja kohdistamaan huomionsa jäsenvaltioiden välisiin vertailuihin parhaiden verokäytäntöjen määrittämiseksi veropolitiikan suunnittelun alalla;

63.  kehottaa uudelleen komissiota varmistamaan, että maakohtaisten suositusten suunnittelua, varhaisvaiheen esittelyä ja jatkotoimia varten varataan riittävästi aikaa ja resursseja, ja mahdollistamaan Euroopan parlamentin demokraattisen valvonnan;

64.  pitää valitettavana, että Euro Plus -sopimuksen sitoumusten puitteissa ei ole tapahtunut tähän mennessä merkittävää edistymistä verotuksen ja verouudistusten alalla; kehottaa komissiota sisällyttämään käytännönläheisen verokoordinoinnin täysimääräisesti eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvään kiertoon osana voimakkaampaa talouspolitiikan koordinointia;

65.  kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita yksinkertaistamaan verojärjestelmiä, nykyaikaistamaan verohallintoja sekä parantamaan veronkeruuseen liittyvää suorituskykyä muun muassa ottamalla käyttöön sellaisia tehokkaita tulonkeruumekanismeja, jotka perustuvat nykyaikaiseen tekniikkaan, ja tukemalla uusia strategioita vapaaehtoisen noudattamisen, riskinarvioinnin ja seurannan alalla;

66.  kehottaa jäsenvaltioita siirtämään verotaakkaa työstä muihin kestävän verotuksen muotoihin, joilla taataan kaikkien talous- ja rahoitusalojen tasapuolinen panos, jotta voidaan edistää kasvua ja laadukkaiden työpaikkojen luomista;

67.  kehottaa jäsenvaltioita kiinteistöverojen käyttöönoton yhteydessä ottamaan huomioon kaikki asianmukaiset sivuvaikutukset;

68.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan uusia ja innovatiivisia verotyyppejä, jotka edistävät kasvua ja työllisyyttä;

69.  muistuttaa, että on tarpeen tarkistaa perusteellisesti unionin omien varojen järjestelmää; katsoo, että omien varojen lisääminen ilman talousarviovaikutuksia johtaa komission toimintakyvyn ja itsenäisyyden lisääntymiseen ja avoimempaan unionin talousarvioon; odottaa myös innolla omia varoja käsittelevän korkean tason ryhmän työn tuloksia;

o
o   o

70.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0312.
(2)EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 134.
(3)http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
(4)EUVL L 338, 12.12.2012, s. 41.
(5)EUVL L 338, 12.12.2012, s. 37.
(6)EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 53.
(7)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 37.
(8)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0205.
(9)EYVL C 2, 6.1.1998, s. 2.
(10)http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf
(11)EUVL C 12, 15.1.2015, s. 105.
(12)http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT
(13)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf
(14)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf
(15)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf
(16)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
(17)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/143709.pdf
(18)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/145105.pdf
(19)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF.
(20)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_fi.htm
(21)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_fi.htm
(22)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_fi.htm
(23)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0129.
(24)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0038.
(25)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0094.
(26)http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
(27)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
(28)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
(29)http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_fi.htm
(30)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_fi.pdf
(31)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//FI
(32)Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveron tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, vakaampaa ja tehokkaampaa sisämarkkinoiden tarpeisiin suunniteltua alv-järjestelmää (COM(2011)0851).
(33)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
(34)Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2013 mitattavissa olevia ja velvoittavia sitoumuksia veropetosten ja veronkierron torjumiseksi EU:ssa koskevasta vaatimuksesta (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0593).
(35)Päätöslauselma talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0038) ja päätöslauselma veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0205).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö