Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2144(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0040/2015

Predkladané texty :

A8-0040/2015

Rozpravy :

PV 25/03/2015 - 18
CRE 25/03/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.9
CRE 25/03/2015 - 20.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0089

Prijaté texty
PDF 372kWORD 148k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Výročná správa o daniach
P8_TA(2015)0089A8-0040/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o výročnej správe o daniach (2014/2144(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), články 26, 110 až 115 a 120 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2013)0071),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 3. júla 2013 o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií(1),

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2011)0121), ktorý predložila Komisia,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady o CCCTB(2),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2013)0348),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (COM(2013)0814),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 5. februára 2013 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (2013/0025(COD)), ktorý predložila Komisia,

–  so zreteľom na odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) z februára 2012(3) o medzinárodných normách boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní,

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o jednotné daňové priznanie k DPH (COM(2013)0721),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o budúcnosti DPH: Smerom k jednoduchšiemu, spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH prispôsobenému jednotnému trhu (COM(2011)0851),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dvojité zdanenie na jednotnom trhu (COM(2011)0712),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom (COM(2012)0722),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o konkrétnych spôsoboch posilnenia boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom aj vo vzťahu k tretím krajinám (COM(2012)0351),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2012/772/EÚ zo 6. decembra 2012 týkajúce sa agresívneho daňového plánovania(4),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2012/771/EÚ zo 6. decembra 2012 v súvislosti s opatreniami určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2012 o výzve na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom(6),

–  so zreteľom na správu Richarda Murphyho z inštitútu FCA z 10. februára 2012 s názvom Closing the European Tax Gap (Ako uzavrieť medzeru v daňových príjmoch v Európe),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o spolupráci s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach(7),

–  so zreteľom na aktualizovanú správu za rok 2012 z 23. októbra 2014 s názvom Štúdia na vyčíslenie a analýzu rozdielu DPH v 27 členských štátoch,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom(8),

–  so zreteľom na uznesenie Rady z 1. decembra 1997 o kódexe správania pre zdaňovanie podnikov(9) a na správu skupiny Rady pre kódex správania zo 20. júna 2014 o Kódexe správania pre zdaňovanie podnikov určenú pre Radu,

–  so zreteľom na správu OECD s názvom Riešenie narúšania daňových základov a presunov zisku (Addressing Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) z roku 2013, Akčný plán OECD týkajúci sa BEPS (2013), správu OECD o dosahu BEPS na krajiny s nízkymi príjmami adresovanú pracovnej skupine G20 pre rozvoj (2014)(10), ako aj na výsledky 7 kľúčových opatrení zo 16. septembra 2014,

–  so zreteľom na stratégiu Európa 2020 (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014 k oznámeniu s názvom Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu(11),

–  so zreteľom na komuniké zo zasadnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G20, ktoré sa konalo 15. a 16. februára 2013 v Moskve,

–  so zreteľom na komuniké zo zasadnutia hláv štátov a vlád, ktoré sa konalo 15. a16. novembra 2014 v Brisbane,

–  so zreteľom na závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 8. júla 2014(12),

–  so zreteľom na ročný prieskum rastu na rok 2014 vypracovaný Komisiou (COM(2013)0800),

–  so zreteľom na závery zasadnutí Európskej rady z 22. mája a 19. – 20. decembra 2013 a z 20. – 21. marca 2014,

–  so zreteľom na dokument Európskej komisie o zdaňovaní č. 43 týkajúci sa zdaňovania finančných aktivít(13), dokumenty o zdaňovaní č. 44(14) a 45(15) týkajúce sa daní z príjmu právnických osôb a dokument o zdaňovaní č. 48 týkajúci sa daňových reforiem v členských štátoch(16),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti týkajúce sa odstránenia daňovej medzery vznikajúcej v prípade skupín podnikov(17),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti týkajúce sa posilnenia výmeny informácií medzi daňovými úradmi(18),

–  so zreteľom na správu Európskej komisie z roku 2014 s názvom Daňové trendy v Európskej únii(19),

–  so zreteľom na odporúčania Európskej komisie pre jednotlivé krajiny z roku 2014(20),

–  so zreteľom na záverečnú správu skupiny expertov na vysokej úrovni zriadenej Európskou komisiou o zdaňovaní digitálneho hospodárstva(21),

–  so zreteľom na konzultácie Európskej komisie týkajúce sa zdaňovania: posilnenie jednotného trhu pre občanov(22),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2014(23),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2014 o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Plnenie priorít na rok 2014(24),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2014 o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030(25),

–  so zreteľom na vypočutie dezignovaného komisára pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a colnú úniu Pierra Moscoviciho z 2. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej zo 6. novembra 2014 o vyšetrovaní štátnej pomoci v oblasti daní,

–  so zreteľom na pracovný program talianskeho predsedníctva Rady,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2014 s názvom Investičný plán pre Európu (COM(2014)0903),

–  so zreteľom na účtovné štandardy týkajúce sa zdaňovania, konkrétne IAS 12,

–  so zreteľom na uverejnenie tzv. dokumentov LuxLeaks Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov;

–  so zreteľom na list nemeckého, francúzskeho a talianskeho ministra financií adresovaný komisárovi Pierrovi Moscovicimu, ktorý obsahoval žiadosť, aby sa právne predpisy zaoberali vyhýbaniu daňovým povinnostiam a agresívnym plánovaním proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov;

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0040/2015),

A.  keďže podľa odhadov v EÚ dochádza každý rok v dôsledku daňových podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam k strate potenciálnych daňových príjmov vo výške 1 bilión EUR(26); keďže táto strata predstavuje veľké riziko pre efektívnosť a spravodlivosť daňových systémov EÚ a zvyšuje daňové zaťaženie všetkých občanov a firiem, ktorí konajú v dobrej viere;

B.  keďže strata týchto daňových príjmov znamená, že je k dispozícii menej verejných finančných prostriedkov na investície, čo znamená, že možno stimulovať menej ďalších súkromných investícií v čase, keď sa Komisia podľa vlastného vyhlásenia zameriava na pracovné miesta, rast a investície;

C.  keďže daňové úniky(27) zahŕňajú nezákonné dohody, pri ktorých je daňová povinnosť skrytá alebo ignorovaná; keďže daňové podvody(28) sú formou úmyselného vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré je tiež vo všeobecnosti trestné podľa trestného práva, zatiaľ čo na druhej strane vyhýbanie sa daňovým povinnostiam(29) je zákonné, ale nesprávne využitie daňového režimu na zníženie alebo daňových povinností alebo vyhnutie sa im, a agresívne daňové plánovanie(30) spočíva vo využívaní formálnej stránky daňového systému, alebo nesúladu medzi dvoma či viacerými daňovými systémami na účely zníženia daňovej povinnosti;

D.  keďže výpadok v daňových príjmoch(31) je všeobecne chápaný ako rozdiel medzi nevybranou splatnou daňou a skutočne vybranou dane; keďže výpadok v daňových príjmoch je spôsobovaný daňovými podvodmi, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnym daňovým plánovaním;

E.  keďže na právne predpisy v oblasti daní sa vzťahuje subsidiarita;

F.  keďže kľúčové priority medzinárodných daňových politík sú v súčasnosti zamerané na vytvorenie komplexnej stratégie v oblasti boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a stanovenie globálneho štandardu pre administratívnu spoluprácu;

G.  keďže uverejnenie tzv. dokumentov LuxLeaks Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov vyzýva na dôkladné a nezávislé vyšetrenie toho, ako sa v jednotlivých členských štátoch uplatňujú pravidlá o daňových rozhodnutiach, ich súladu s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci a dodržiavania zásad jednotného trhu;

H.  keďže hoci sa všeobecne uznáva, že dobre vyvážený daňový systém orientovaný na rast je nevyhnutný na zabezpečenie udržateľného rastu, zatiaľ sa neprijali dostatočné konkrétne opatrenia;

I.  keďže mnohé podniky, najmä nadnárodné podniky, bežne formujú svoju celkovú daňovú situáciu spôsobom, ktorý im umožňuje zisky prostredníctvom preorientovania sa na daňové jurisdikcie s nižšími daňami, alebo sa snažia získať zvýhodnené zaobchádzanie s cieľom znížiť svoje dane, alebo sa snažia získať zvýhodnené zaobchádzanie s cieľom znížiť svoje dane, alebo rokovať priamo s daňovými úradmi s cieľom získať zvýhodnené zaobchádzanie a znížiť svoje daňové sadzby, a to s tichým súhlasom úradov a vlád mnohých členských štátov;

J.  keďže občania v celej Únii očakávajú od svojich politických predstaviteľov, že prijmú opatrenia na ukončenie týchto postupov a zaplnenie legislatívnych medzier, a keďže tieto a ďalšie pochybné praktiky, ako sú vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a agresívne daňové plánovanie, musia byť postavené mimo zákon a musia sa uplatňovať zodpovedajúce sankcie;

K.  keďže zníženie administratívnej záťaže podnikov, najmä MSP a mikropodnikov, a odstránenie daňových prekážok pri vykonávaní cezhraničných činností môžu viesť k posilneniu rastu;

L.  keďže daňová politika, ktorá podporuje začlenenie, transparentnosť a spravodlivosť a podporuje dobrú správu vecí verejných, je účinným nástrojom na podporu udržateľného rastu, sociálnej spravodlivosti a zníženie hospodárskej nerovnosti;

M.  keďže cieľom programu Komisie REFIT (Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti) je zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť počet pravidiel, a tým aj náklady na reguláciu, čím sa vytvorí jasný, jednoduchší a stabilnejší právny rámec pre MSP; keďže treba podporiť aj ďalšie takéto iniciatívy;

N.  keďže je všeobecne potrebné zjednodušiť daňové systémy, čo umožní znížiť náklady pre verejnú správu, občanov a podniky a bojovať proti proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo jednoducho chybám, ako aj dvojitému zdaneniu alebo dvojitému oslobodeniu od dane;

O.  keďže európsky semester je mechanizmus určený na koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík v členských štátoch;

Všeobecné úvahy

1.  víta dohodu o automatickej výmene informácií a vyhliadky na jej rýchlu implementáciu; v tejto súvislosti vyzýva na konečné zrušenie bankového tajomstva v rámci EÚ od júna 2015;

2.  žiada, aby sa do 30. júna 2015 uzavreli daňové dohody aj s tretími krajinami a vyzýva Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami, vrátane Singapuru, ale nielen neho;

3.  vyzýva na to, aby pilotné projekty v oblasti automatickej výmeny daňových informácií s rozvojovými krajinami boli zavedené počas prechodného a nerecipročného obdobia pri implementácii nového globálneho štandardu;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v rámci koordinovaných opatrení na úrovni EÚ, okrem iného v súvislosti s kódexom správania pre zdaňovanie podnikov, pokračovalo v uplatňovaní štandardov transparentnosti vo vzťahu k tretím krajinám; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začlenili tieto štandardy do budúcich obchodných dohôd;

5.  trvá na všeobecnej zásade, že dane sa musia platiť vždy, keď sa využívajú verejné služby; dôrazne odsudzuje agresívne daňovej politiky, ktoré daňových poplatníkov vedú k presúvaniu svojho daňového základu z krajín, v ktorých využívajú verejnú službu alebo majú úžitok z pracovnej sily, ktorá verejné služby využíva;

6.  zdôrazňuje skutočnosť, že spoločný prístup umožňuje lepšie zabezpečiť boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým rajom, ako aj vytvorenie zlepšeného rámca pre správne fungovanie jednotného trhu prostredníctvom účinných právnych predpisov v oblasti daňovej politiky; zdôrazňuje, že spoločný postup tohto druhu by mal byť v najlepšom prípade prijatý na globálnej, a nielen na európskej úrovni;

7.  upozorňuje na to, že je potrebné, aby hospodárska súťaž v oblastí daní medzi členskými zostala spravodlivá a transparentná, a tým prispievala k rastu a zamestnanosti, čím sa zároveň zabezpečí, aby európsky bankový sektor mohol zostať konkurencieschopný v globálnom meradle, aby sa zabránilo daňovým únikom z EÚ;

8.  odsudzuje tajné dohody o oslobodení od daní podpísané medzi niektorými členskými štátmi a niektorými nadnárodnými spoločnosťami s cieľom prilákať spoločnosti, a to na úkor daňových systémov iných členských štátov a riadneho fungovania voľnej hospodárskej súťaže, efektívneho prideľovania zdrojov a vnútorného trhu;

9.  zdôrazňuje, že cezhraničné investície, a to najmä súkromné investície, sú pre hospodárstvo EÚ absolútne nevyhnutné; zdôrazňuje, že daňové iniciatívy, ktoré sú priaznivé pre podnikanie a investície, sú absolútne nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného daňového systému, ktorý prispieva k rastu; zdôrazňuje, že sú potrebné nové formy efektívnej a účinnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, najmä v oblasti výskumu a inovácií, informačných a komunikačných technológií, dopravy a obnoviteľných zdrojov energie;

10.  zdôrazňuje, že nízka úroveň daní je dôležitá nielen pre sociálne blaho rodín a domácností, ale aj pre konkurencieschopnosť a nové pracovné miesta; zdôrazňuje potrebu kontrolovaných a efektívnych verejných výdavkov a stabilných verejných financií;

11.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú MSP ako hnacia sila rastu a zamestnanosti v EÚ; zdôrazňuje, že daňová politika EÚ by preto mala byť navrhnutá tak, aby sa minimalizovali prekážky pre MSP, a že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na odstránenie daňových prekážok a administratívnej záťaže pre MSP;

12.  zdôrazňuje, že posilnená harmonizácia daňovej politiky by zabezpečila, že daňové politiky členských štátov budú podporovať širšie ciele politiky EÚ, ako sú ciele stanovené v stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; zdôrazňuje, že v čase, keď verejný dlh je vysoký a investície sú v Európskej únii zjavne potrebné, efektívne zdanenie poskytuje členským štátom základnú úroveň príjmov;

13.  odporúča, aby sa Komisia aj jednotlivé členské štáty pri príprave alebo zmenách daňovej politiky, okrem iného v rámci európskeho semestra, zapájali aj do vážneho dialógu s podnikmi a sociálnymi a občianskymi zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečilo, že právne predpisy v oblasti daňovej politiky budú odrážať hospodársku realitu a presadzovať dobrovoľné plnenie daňových povinností;

Posilnenie prínosov vnútorného trhu prostredníctvom daňovej politiky

14.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala konkrétne návrhy na to, ako bojovať proti daňovým prekážkam, ktoré obmedzujú cezhraničnú činnosť jednotlivcov a podnikov na jednotnom trhu, a aby ďalej rozvíjala nástroje, ktoré zvyšujú transparentnosť daňových pravidiel a právnych predpisov platných v EÚ i členských štátoch a ktoré ich zjednodušujú; zdôrazňuje, že by sa tým znížili náklady pre spoločnosti, najmä MSP, občanov a orgány verejnej správy, a zároveň by sa zabránilo daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo jednoducho chybám;

15.  konštatuje, že systém DPH v EÚ zabezpečuje významnú časť verejných príjmov v EÚ – 21 % v roku 2009(32); zdôrazňuje, že súčasný model výberu DPH zostáva nezmenený od svojho uvedenia na trh, čo vedie k vysokým úrovniam tak zbytočných nákladov na dodržiavanie predpisov, ako aj vyhýbania sa daňovým povinnostiam; zdôrazňuje, že ako model je zastaraný a jeho ďalšie používanie vedie k podstatným a zbytočným stratám;

16.  je mimoriadne znepokojený skutočnosťou, že v roku 2012 došlo v dôsledku nedodržania pravidiel či nezabezpečenia výberu daní k stratám na príjmoch z DPH vo výške 177 miliárd EUR(33);

17.  víta dohodu dosiahnutú prostredníctvom trialógu o smernici o boji proti praniu špinavých peňazí a nariadení o prevode finančných prostriedkov; domnieva sa však, že naďalej existuje priestor pre zlepšenie, a naliehavo vyzýva členský štáty, aby využili dostupnú pružnosť stanovenú najmä v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí na využívanie neobmedzených verejných registrov s prístupom k informáciám skutočného vlastníctva pre spoločnosti, nadácie a iné právnické osoby;

18.  vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na boj proti výpadku DPH s cieľom bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom, s ohľadom na nedávne návrhy, ktoré prijala Rada;

19.  vyzýva Komisiu, aby ako kľúčový prvok pri budovaní jednotného digitálneho trhu predložila návrh zameraný na to, aby sa členským štátom umožnilo uplatňovať znížené sadzby DPH na knihy a prípadne aj ďalšie produkty v oblasti médií, ktoré sú k dispozícii v digitálnej podobe; konštatuje, že súčasná situácia, keď znížené sadzby možno uplatňovať iba na knihy, ak sú k dispozícii na fyzickom nosiči, nie je v súlade so zásadou uplatňovať rovnakú sadzbu DPH na podobný tovar a služby;

20.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zjednodušenie právnych predpisov týkajúcich sa povinností súvisiacich s daňovým priznaním k DPH na účely zníženia administratívnej záťaže pre podniky v EÚ a uľahčenie cezhraničného obchodu;

21.  vyzýva Komisiu, aby predložila jasný legislatívny rámec na zabezpečenie rovnosti medzi elektronickými produktmi a ich fyzickými alternatívami;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že 11 členských štátov používajúcich postup posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií doteraz nesplnilo svoj záväzok; pripomína, že finančný sektor by mal spravodlivo prispievať do verejných financií, a berie na vedomie spoločné vyhlásenie 11 členských štátov z 27. januára 2015 a ich odhodlanie zaviesť do 1. januára 2016 ďalekosiahlu daň z finančných transakcií s nízkou sadzbou; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné konať a že je dôležité zaviesť ambicióznu daň z finančných transakcií; vyzýva členské štáty, aby zvážili pripojenie sa k dani z finančných transakcií;

23.  vyzýva na to, aby príjmy z dane z finančných transakcií boli v rozpočte EÚ súčasťou vlastných zdrojov;

24.  vzýva jednotlivé členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na spoločnom konsolidovanom základe dane, ktorá by v prvom rade bola povinná pre európske spoločnosti a družstvá a v druhom rade pre všetky ostatné spoločnosti okrem mikropodnikov a MSP, ako je stanovené v pozícii Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb;

25.  vyzýva Komisiu, aby starostlivo preštudovala možnosti zavedenia minimálnej sadzby dane ako prostriedku na obmedzenie škodlivej daňovej súťaže;

26.  konštatuje, že rozdiely v právnych predpisoch v oblasti daní v susedných krajinách môžu spôsobovať problémy podnikom v pohraničných oblastiach; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala plánované právne predpisy z hľadiska ich účinkov v pohraničných oblastiach;

Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým rajom

27.  očakáva, že Komisia nadviaže na svoje odporúčanie v súvislosti s opatreniami určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach, ako aj na svoje odporúčanie v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním a že členské štáty prijmú opatrenia nadväzujúce na aktualizovaný akčný plán Komisie zameraný na boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu;

28.  zdôrazňuje, že členské štáty EÚ a Komisia by sa tam, kde je to vhodné, mali ujať vedúcej úlohy pri diskusiách o boji proti údajným daňovým podvodom alebo agresívnemu vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v rámci OECD, Globálneho fóra o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely a ďalších súvisiacich globálnych fór;

29.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie iniciatívy na podporu dobrej správy v daňových záležitostiach v tretích krajinách, boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu a riešenie vyplývajúcich z dvojitého zdanenia; konštatuje, že dohody o dvojitom zdaňovaní medzi jednotlivými členskými štátmi a tretími krajinami musia byť založené na spoločných normách; trvá na tom, že žiadne dohody o dvojitom zdaňovaní by sa nemali uzatvárať s daňovými rajmi alebo nespolupracujúcimi jurisdikciami, a preto vyzýva Komisiu, aby do každého príslušného legislatívneho návrhu doplnila doložku s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele právnych predpisov neobchádzali prostredníctvom takýchto daňových systémov;

30.  žiada Komisiu, aby Rade a Európskemu parlamentu každoročne predkladala správu o činnosti a výsledkoch platformy pre dobrú správu v daňových záležitostiach;

31.  víta dohodu o pravidlách proti zneužívaniu v smernici o materských a dcérskych spoločnostiach; naliehavo vyzýva členské štáty, aby ich rýchlo zaviedli a rozšírili ich uplatňovanie aj na smernicu o výplate úrokov a licenčných poplatkov;

32.  vyzýva Komisiu, aby riešenie daňových únikov stanovila za najvyššiu prioritu a aby v prvých šiestich mesiacoch roka 2015 predložila rozsiahle a účinné návrhy proti daňovým rajom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

33.  vyzýva Komisiu, aby v rámci týchto návrhov zaviedla záväzok dosiahnuť hmataľné ciele týkajúce sa zníženia výpadku dane do roku 2020 na polovicu(34), čo by mohlo byť súčasťou monitorovania stratégie Európa 2020;

34.  vyzýva Komisiu a jednotlivé členské štáty, aby podporovali vytvorenie medzivládneho daňového subjektu pod záštitou OSN s cieľom zabezpečiť, aby sa aj rozvojové krajiny mohli zúčastňovať na rovnocennom základe na tvorbe a reforme globálnych daňových politík;

35.  žiada Komisiu, aby plne spolupracovala s OECD, skupinou G20 a rozvojovými krajinami na riešení otázky BEPS, aby pravidelne podávala Parlamentu a Rade správy o dosiahnutom pokroku; víta pripravovanú revíziu akčného plánu Komisie v roku 2015 o daňových únikoch a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a vyzýva Komisiu, aby do konca júna 2015 predložila smernicu EÚ proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov;

36.  domnieva sa, že Komisia by mala aktualizovať akčný plán boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu na základe sľubov skupiny G20, aby bola zaistená spravodlivosť medzinárodného daňového systému a zabezpečil sa základ príjmov krajín; domnieva sa, že programy Fiscalis a Custom by sa mali zamerať na problematiku agresívneho daňového plánovania;

37.  víta rýchle zavádzanie výkazníctva podľa jednotlivých krajín pre banky, ako je stanovené vo štvrtej zmene smernice o kapitálových požiadavkách (CRD4); vyzýva Komisiu, aby ako ďalší krok zaviedla povinné výkazníctvo podľa jednotlivých krajín pre cezhraničné spoločnosti, s výnimkou MSP, vo všetkých odvetviach a vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia, vrátane nespolupracujúcich jurisdikcií a daňových rajov, prostredníctvom okamžitej revízie smernice o účtovníctve, a aby zároveň zabezpečila, aby administratívne zaťaženie bolo minimalizované;

38.  vyzýva na prijatie okamžitých krokov a záväzných opatrení na boj proti škodlivým aspektom daňových stimulov v súvislosti s príjmami plynúcimi z duševného vlastníctva alebo patentovými kolónkami;

39.  žiada, aby sa výmena informácií uplatňovala aj na cezhraničné daňové rozhodnutia s cieľom zabezpečiť, že všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ budú dodržiavať svoje povinnosti vo všetkých členských štátoch, ako aj posilniť transparentnosť; zdôrazňuje skutočnosť, že výmena informácií by nemala narúšať hospodársku súťaž;

40.  zastáva názor, že daňové rozhodnutia môžu byť dôležitým nástrojom pri vytváraní právnej istoty pre podniky; ľutuje však nedostatok transparentnosti v súvislosti s tým, ako sa takéto daňové rozhodnutia používajú v členských štátoch, čím sa vytvárajú príležitosti pre vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a škodlivú daňovú súťaž;

41.  ďalej sa domnieva, že vnútroštátnym zákonodarcom by sa malo povoliť kontrolovať na báze dôvernosti obsah vydaných daňových rozhodnutí, s cieľom ustanoviť príslušné vnútroštátne právne predpisy a zabrániť tak vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

42.  víta oznámenie o návrhu Komisie na povinnej výmene informácií pri cezhraničných rozhodnutiach; zastáva názor, že návrh musí v prvom rade obsahovať povinnosť pre členské štáty vzájomne sa informovať o prijatých rozhodnutiach; ďalej sa domnieva, že členské štáty by mali mať povinnosť informovať Komisiu o takýchto rozhodnutiach, všeobecných zásadách, ktoré s nimi súvisia a ich presnom vplyve z hľadiska rozpočtu na základ dane, aby Komisia mohla lepšie vykonávať svoju úlohu ako strážca spravodlivej hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu;

43.  zdôrazňuje, že právna istota pre daňových poplatníkov – vďaka predvídateľnému správaniu vnútroštátných daňových úradov a politike – by mala zostať prioritou; poukazuje na to, že rozhodnutia a daňové predpisy samotné nie sú škodlivé, ale že vnútroštátne daňové orgány by mali komunikovať jasným a jednoznačným spôsobom o tom, ktoré pravidlá sú prijateľné a ktoré nie sú;

44.  dôrazne odsudzuje členské štáty, ktoré svojim daňovým úradom umožnili, alebo ich dokonca vyzvali na to, aby vydali daňové rozhodnutia, ktoré viedli k oddeleniu daní od hospodárskej činnosti, a že tým významne prispeli k erózii verejných financií;

45.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila využívanie pravidiel EÚ o štátnej pomoci na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu; domnieva sa, že Komisia by mala prešetriť všetky prípady daňových rozhodnutí s cieľom overiť, či neporušujú pravidlá štátnej pomoci EÚ tým, že niektorým firmám poskytujú selektívne daňové výhody;

46.  je znepokojený tým, že vnútroštátne reformy v niektorých členských štátoch viedli k neprimeranému prideľovaniu ľudských a finančných zdrojov na úrovni vnútroštátnych daňových správ a daňových úradov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že často sa kladie prioritný dôraz na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v malom meradle, a nie na úrovni veľkých nadnárodných spoločností; vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zabezpečili dostatočné zdroje, a zdôrazňuje, že dodatočné daňové príjmy prevážia nad zvýšením príjmov v dôsledku vhodnejšieho počtu zamestnancov a prideľovania zdrojov; berie na vedomie, že elektronické štátne daňové služby môžu viesť k efektívnemu využívaniu ľudských a finančných zdrojov;

47.  zdôrazňuje, že efektívne, účinné a legitímne národné daňové politiky vyžadujú, aby vnútroštátne daňové orgány riadne fungovali (t. j. presadzovanie by malo byť primerané); zdôrazňuje, že vnútroštátne daňové orgány by si mali vymieňať informácie o osvedčených postupoch, aby sa navzájom učili;

48.  vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zlepšili svoju administratívnu spoluprácu v oblasti priamych a nepriamych daní a spotrebných daní, aj pokiaľ ide o vzájomnú pomoc pri vymáhaní pohľadávok; uznáva význam výmeny osvedčených postupov medzi jednotlivými členskými štátmi a vyzýva ich, aby plne využívali potenciál programov Fiscalis a Customs na obdobie 2014 – 2020;

49.  vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločnú pozíciu EÚ a rozšírený súbor podrobných kritérií pre vymedzenie daňových rajov a koordinovaných sankcií, ktoré sa majú ukladať nespolupracujúcim jurisdikciám, a jednotlivé členské štáty vyzýva, aby sa na nich dohodli; požaduje, aby bola do 30. júna 2015 vypracovaná čierna listina takýchto daňových rajov a krajín narúšajúcich hospodársku súťaž výhodnými daňovými podmienkami, vrátane tých, ktoré sú v Európskej únii;

50.  žiada Komisiu, aby ponúkla spoluprácu a pomoc rozvojovým tretím krajinám, ktoré nie sú daňovými rajmi, a pomáhala im účinne bojovať proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

51.  vyzýva jednotlivé členské štáty, aby svojim príslušným orgánom poskytli vybavenie na vykonanie prísneho a dôsledného vyšetrovania a aby uložili sankcie, ako napr. pozastavenie alebo zrušenie bankových alebo poradných licencií finančných inštitúcií, účtovníkov, advokátskych kancelárií alebo iných finančných poradcov, ak bolo preukázané, že sa podieľali na daňových podvodoch;

52.  požaduje zavedenie prísnejších sankcií zameraných na predchádzanie tomu, aby spoločnosti porušovali daňové štandardy EÚ alebo ich obchádzali, a to vo forme neposkytnutia finančných prostriedkov EÚ a prístupu k štátnej pomoci alebo k verejnému obstarávaniu podvodným spoločnostiam; nalieha na členské štáty, aby získali späť všetky druhy verejnej pomoci poskytnutej spoločnostiam, ak sa tieto spoločnosti podieľajú na porušovaní daňových noriem EÚ;

53.  vyzýva všetky členské štáty, aby zverejnili posúdenie vplyvu svojich účelovo vytvorených subjektov a podobných právnych štruktúr, ako aj údaje o prílive investícií prostredníctvom týchto subjektov vo svojich krajinách; ďalej vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zaviedli dostatočne silné vecné požiadavky pre všetky tieto subjekty, aby sa zabezpečilo, aby nemohli byť zneužité na daňové účely;

54.  vyzýva Komisiu, aby plne využívala rozsah, ktorý ponúka zákon o štátnej pomoci pre boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, a aby uznala, že tieto praktiky pôsobia zásadne proti hospodárskej súťaži a bránia schopnosti európskych MSP súťažiť za rovnakých podmienok;

55.  zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré získali alebo sa uchádzajú o finančnú pomoc, majú povinnosť vykonať opatrenia, ktorých cieľom je posilniť a zlepšiť ich schopnosť vyberať dane a boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom; naliehavo žiada Komisiu, aby túto povinnosť rozšírila tak, aby zahŕňala opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu;

56.  vyzýva jednotlivé členské štáty, aby vypracovali potrebný rámec spolupráce medzi daňovými správami a občianskou spoločnosťou, ktorá podporuje sociálnu zodpovednosť a transparentnosť; je presvedčený, že takáto spolupráca s poctivými daňovými poplatníkmi môže viesť k hmatateľným výsledkom pri identifikácii, najmä nových typov podvodov a daňových únikov;

57.  žiada Komisiu, aby v spolupráci s OECD vypracovala príslušné normy EÚ alebo návrhy na riešenie problémov zdanenia digitálnej ekonomiky;

Presadzovanie realizovateľnej daňovej koordinácie na zabezpečenie dlhodobej hospodárskej politiky orientovanej na rast

58.  pripomína výzvu Parlamentu(35) na posilnenie rámca správy hospodárskych záležitostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili využívanie európskeho semestra tým, že zahrnú stratégiu EÚ v oblasti medzier v daňových príjmoch do ročných národných programov rastu a stability a národných programov reforiem; vyzýva Komisiu, aby vyzvala členské štáty k tomu, aby vo svojich národných programoch reforiem uviedli a popísali všetky daňové výnimky, ktoré poskytujú podnikom;

59.  podporuje Komisiu, aby vypracovala Európsky kódex daňových poplatníkov, ktorým sa ustanovia osvedčené postupy pre posilnenie spolupráce, dôvery a viery medzi daňovými správami a daňovými poplatníkmi v záujme zabezpečenia väčšej transparentnosti o právach a povinnostiach daňových poplatníkov a podporovania zákaznícky orientovaného prístupu;

60.  zdôrazňuje, že odporúčania pre jednotlivé krajiny musia byť prijímané a vykonávané jednotlivými členskými štátmi, najmä v rozpočtovej sfére;

61.  vyzýva na preskúmanie mandátu skupiny pre kódex správania s cieľom zlepšiť jeho účinnosť a zabezpečiť ambiciózne výsledky, napríklad zavedením povinnosti zverejňovať daňové úľavy a dotácie pre korporácie; ďalej žiada skupinu pre kódex správania, aby zabezpečila a okamžite zverejnila dohľad nad tým, do akej miery krajiny spĺňajú odporúčania, ktoré táto skupina stanovila vo svojej polročnej správe o pokroku určenej ministrom financií;

62.  domnieva sa, že kvantitatívne meranie makroekonomických cieľov by malo byť sprevádzané kvalitatívnymi ukazovateľmi na účely riešenia dlhodobých cieľov; vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny uskutočnila hĺbkovú štúdiu o rozdieloch v členských štátoch a aby sa zamerala na porovnanie medzi jednotlivými členskými štátmi s cieľom identifikovať osvedčené daňové postupy v návrhoch daňových politík;

63.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby zabezpečila, že na vypracúvanie, včasnú prezentáciu a kroky nadväzujúce na odporúčania pre jednotlivé krajiny bude vyhradený dostatočný čas a zdroje, a aby umožnila Parlamentu zabezpečiť demokratickú kontrolu;

64.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa doteraz nedosiahol podstatný pokrok v oblasti daní a daňových reforiem v rámci záväzkov Paktu Euro Plus; vyzýva Komisiu, aby plne začlenila pragmatickú koordináciu v daňovej oblasti do cyklu európskeho semestra ako súčasť silnejšej koordinácie hospodárskej politiky;

65.  v tejto súvislosti nalieha na členské štáty, aby zjednodušili svoje daňové systémy, modernizovali svoju daňovú správu a zlepšili výkon pri výbere daní, okrem iného vytvorením účinných mechanizmov výberu príjmov založených na moderných technológiách a podporovaním nových stratégií týkajúcich sa dobrovoľného dodržiavania predpisov a hodnotenia a monitorovania rizík;

66.  vyzýva členské štáty, aby presunuli daňovú záťaž z pracovnej sily na iné formy trvalo udržateľného zdaňovania s cieľom zabezpečiť reálne odvody všetkých ekonomických a finančných sektorov a na účely podpory rastu a vytvárania pracovných miest vysokej kvality;

67.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri zavádzaní daní z nehnuteľností zohľadňovali všetky relevantné nežiaduce účinky;

68.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pouvažovali nad novými a inovatívnymi formami daní vedúcich k rastu a zamestnanosti;

69.  opakuje, že je potrebná zásadná revízia európskeho systému vlastných zdrojov; zastáva názor, že pridelením viacerých vlastných zdrojov v rozpočte neutrálnym spôsobom by sa Komisii poskytla väčšia efektivita a autonómia a viedlo by to k väčšej transparentnosti rozpočtu Európskej únie; netrpezlivo očakáva výsledky skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje;

o
o   o

70.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0312.
(2) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 134.
(3) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.
(4) Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 37.
(6) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 53.
(7) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 37.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2013)0205.
(9) Ú. v. ES C 2, 6.1.1998, s. 2.
(10) http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf.
(11) Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 105.
(12) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT.
(13) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf.
(14) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf.
(15) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf.
(16) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf.
(17) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143709.pdf.
(18) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145105.pdf.
(19) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF.
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_en.htm.
(21) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_en.htm.
(22) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_en.htm.
(23) Prijaté texty, P7_TA(2014)0129.
(24) Prijaté texty, P8_TA(2014)0038.
(25) Prijaté texty, P7_TA(2014)0094.
(26) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm.
(27) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf.
(28) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf.
(29) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_en.htm.
(30) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf.
(31) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0593%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN.
(32) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, s názvom O budúcnosti DPH – Smerom k jednoduchšiemu, spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH prispôsobenému jednotnému trhu COM(2011)0851.
(33) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf.
(34) Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o výzve na prijatie merateľného a záväzného cieľa v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ (Prijaté texty, P7_TA(2013)0593).
(35) Uznesenie o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2014 (prijaté texty, P8_TA(2014)0038) a uznesenie o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (prijaté texty, P7_TA(2013)0205).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia