Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2144(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0040/2015

Ingivna texter :

A8-0040/2015

Debatter :

PV 25/03/2015 - 18
CRE 25/03/2015 - 18

Omröstningar :

PV 25/03/2015 - 20.9
CRE 25/03/2015 - 20.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0089

Antagna texter
PDF 200kWORD 109k
Onsdagen den 25 mars 2015 - Bryssel Slutlig utgåva
Det årliga skattebetänkandet
P8_TA(2015)0089A8-0040/2015

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2015 om det årliga skattebetänkandet (2014/2144(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, artiklarna 26, 110–115 och 120 liksom artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner (COM(2013)0071),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 3 juli 2013 om förslaget till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner(1),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (COM(2011)0121),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 19 april 2012 om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas(2),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (COM(2013)0348),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (COM(2013)0814),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 5 februari 2013 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (2013/0025(COD)),

–  med beaktande av rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) i februari 2012(3) angående internationella normer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och vapenspridning,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration (COM(2013)0721),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om mervärdesskattens framtid: Mot ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem som anpassats till den inre marknaden (COM(2011)0851),

–  med beaktande av kommissionens meddelande: Dubbelbeskattning på den inre marknaden (COM(2011)0712),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande (COM(2012)0722),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om konkreta sätt att stärka bekämpandet av skattebedrägeri och skatteundandragande, också med avseende på tredjeländer (COM(2012)0351),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation 2012/772/EU av den 6 december 2012 om aggressiv skatteplanering(4),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation 2012/771/EU av den 6 december 2012 om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor(5) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 april 2012 om begäran om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt(6),

–  med beaktande av rapporten av den 10 februari 2012 från Richard Murphy FCA Closing the European tax gap,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om samarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor(7),

–  med beaktande av den rapport från den 23 oktober 2014 som innehåller uppdateringarna från 2012 av studien för att kvantifiera och analysera mervärdesskattegapet i medlemsstaterna i EU-27,

–  med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis(8),

–  med beaktande av rådets resolution av den 1 december 1997 om en uppförandekod för företagsbeskattning(9) och av rapporten av den 20 juni 2014 till rådet från uppförandekodgruppen (företagsbeskattning),

–  med beaktande av OECD-rapporten Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) (2013), OECD:s Action Plan on BEPS (2013), OECD:s Report to G20 Development Working Group on the impact of BEPS in Low Income Countries (2014)(10) samt resultaten av sju nyckelåtgärder, av den 16 september 2014,

–  med beaktande av Europa 2020-strategin (COM(2010)2020),

–  med beaktande av EESK:s yttrande av den 15 oktober 2014 över meddelandet ”En genomgång av strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för alla”(11) ,

–  med beaktande av kommunikén efter mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer i Moskva den 15–16 februari 2013,

–  med beaktande av kommunikén i samband med mötet mellan G20-ländernas stats- och regeringschefer i Brisbane den 15–16 november 2014,

–  med beaktande av Ekofinrådets slutsatser av den 8 juli 2014(12),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om den årliga tillväxtstrategin för 2014 (COM(2013)0800),

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möten den 22 maj och den 19–20 december 2013 och den 20–21 mars 2014,

–  med beaktande av kommissionens rapporter om beskattning nr 43 om Financial activities taxation(13), nr 44(14) och 45(15) om Corporate taxation, och nr 48 om Tax reforms in EU Member States(16),

–  med beaktande av Ecofins beslut att täppa till skattekryphålet för företagskoncerner(17),

–  med beaktande av Ecofins beslut att utvidga informationsutbytet mellan skattemyndigheterna(18),

–  med beaktande av kommissionens rapport Taxation trends in the European Union från 2014(19),

–  med beaktande av kommissionens landsspecifika rekommendationer 2014(20),

–  med beaktande av slutrapporten från kommissionens högnivågrupp med experter, Taxation of the Digital Economy(21),

–  med beaktande av kommissionens samråd om skatter: Reinforcing the Single Market for citizens(22),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2014 om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2014(23),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2014 om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2014 års prioriteringar(24),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2014 om en ram för klimat- och energipolitiken(25) fram till 2030,

–  med beaktande av utfrågningen av den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tullunionen, Pierre Moscovici, den 2 oktober 2014,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 november 2014 från Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, om undersökningarna avseende skattemässigt statligt stöd,

–  med beaktande av det italienska ordförandeskapets arbetsprogram,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2014 om en investeringsplan för Europa (COM(2014)0903),

–  med beaktande av redovisningsstandarderna för beskattning, dvs. IAS 12,

–  med beaktande av International Consortium of Investigative Journalists offentliggörande av de s.k. LuxLeaks-dokumenten,

–  med beaktande av skrivelsen från Tysklands, Frankrikes och Italiens finansministrar till kommissionsledamot Pierre Moscovici, där de efterfrågade lagstiftningsförslag för att hantera skatteundandragande och aggressiv skatteplanering i syfte att förhindra urgröpning av skattebasen och förflyttning av vinster.

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0040/2015), och av följande skäl:

A.  Uppskattningsvis 1 biljon EUR i potentiella skatteintäkter går varje år förlorade i EU på grund av skattebedrägeri och skatteflykt(26). Denna förlust hotar effektiviteten och rättvisan inom EU:s skattesystem och ökar skattebördan för alla ärliga människor och företag.

B.  Förlusten av sådana skatteintäkter medför att det finns mindre offentliga medel tillgängliga för investeringar, vilket i sin tur innebär minskade möjligheter att stimulera kompletterande privata investeringar, samtidigt som kommissionen förklarar att dess mål är att inrikta sig på sysselsättning, tillväxt och investeringar.

C.  Skatteundandragande(27) omfattar olagliga arrangemang där skyldigheten att betala skatt göms eller ignoreras. Skattebedrägeri(28) är en form av avsiktligt undvikande av skatt vilken vanligtvis också är straffbar enligt strafflagstiftningen, medan skatteflykt(29) är ett lagligt men otillbörligt utnyttjande av skattesystemen för att minska eller undvika skatteskulder, och aggressiv skatteplanering(30) innebär att man drar nytta av teknikaliteter i ett skattesystem eller oförenligheter mellan två eller flera skattesystem i syfte att minska det skattepliktiga beloppet.

D.  Skattegapet(31) innebär vanligtvis skillnaden mellan ej uppburen förfallen skatt och verkligt uppburen skatt. Skattegapet beror på skattebedrägerier, skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

E.  Subsidiaritetsprincipen är tillämpbar på skattelagstiftningen.

F.  De främsta prioriteringarna inom den internationella skattepolitiken är nu inriktade på att utveckla en heltäckande strategi för kampen mot skatteundandragande och skatteflykt och på att inrätta en global standard för administrativt samarbete.

G.  Offentliggörandet av ”LuxLeaks”-dokumenten av nätverket International Consortium of Investigative Journalists kräver en grundlig och oberoende undersökning av medlemsstaternas skattesystem och hur de uppfyller EU:s regler för kontroll av statligt stöd och lever upp till den inre marknadens principer.

H.  Trots att man allmänt har insett att ett välbalanserat tillväxtorienterat skattesystem är avgörande för att få till stånd hållbar tillväxt har man ännu inte vidtagit tillräckliga konkreta åtgärder.

I.  Många företag, särskilt multinationella, inrättar vanligtvis sina globala skattestrukturer så att de kan flytta vinster till jurisdiktioner med låg skatt eller försöker få förmånlig behandling så att de kan betala mindre i skatt eller förhandla direkt med skattemyndigheterna för att få en förmånlig behandling och sänka sina skattesatser, med aktivt stöd av myndigheter och regeringar i många medlemsstater.

J.  Unionens medborgare vill att deras ledare vidtar åtgärder för att sätta stopp för sådan praxis och täpper till rättsliga kryphål. Sådant, och övriga tvivelaktiga metoder, såsom skatteundandragande och aggressiv skatteplanering, måste bli olagligt och adekvata sanktioner måste införas.

K.  Minskningen av administrativa bördor för företag, särskilt små och medelstora företag och mikroföretag, och elimineringen av skattehinder vid gränsöverskridande verksamhet skapar en potential för ökad tillväxt.

L.  Skattepolitik som främjar integration, transparens och rättvisa och uppmuntrar god förvaltning är ett effektivt verktyg för att främja hållbar tillväxt, social rättvisa och minskning av den ekonomiska ojämlikheten.

M.  Syftet med kommissionens program Refit är att förenkla EU-lagstiftningen och minska mängden bestämmelser, och därmed även regleringskostnaderna. Detta leder till ett tydligt, enklare och stabilare regelverk för små och medelstora företag. Andra sådana initiativ måste uppmuntras.

N.  Det finns ett allmänt behov av att förenkla skattesystemen så att kostnaderna för offentliga förvaltningar, medborgare och företag kan minskas och att förhindra skatteundandragande, skatteflykt eller rena misstag samt dubbel (icke-)beskattning eller dubbla skatteavdrag.

O.  Den europeiska planeringsterminen är en mekanism för samordningen av den ekonomiska politiken och skattepolitiken i medlemsstaterna.

Allmänna överväganden

1.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om automatiskt informationsutbyte och utsikterna till ett snabbt genomförande av densamma. I detta sammanhang uppmanar parlamentet dessutom till ett definitivt avskaffande av banksekretessen inom EU i slutet av juni 2015.

2.  Europaparlamentet begär att skatteöverenskommelser ska ingås före den 30 juni 2015 även med tredjeländer, och uppmanar kommissonen att inleda förhandlingar med andra tredjeländer, inklusive, men inte endast, med Singapore.

3.  Europaparlamentet uppmanar till pilotprojekt avseende automatiskt utbyte av skatteinformation med utvecklingsländerna under en övergångsperiod utan ömsesidigt utbyte när den nya globala standarden införs.

4.  Europaparlamentet betonar att samordnade åtgärder på EU-nivå, bl.a. inom ramen för uppförandekoden för företagsbeskattning, är nödvändiga för att kunna tillämpa normer för transparens i förhållande till tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta med sådana normer i framtida handelsavtal.

5.  Europaparlamentet insisterar på den allmänna principen att utnyttjandet av offentliga tjänster måste vara skattepliktigt. Parlamentet fördömer starkt aggressiv skattepolitik som lockar skattebetalare att flytta sin skattebas från länder där de utnyttjar offentliga tjänster eller där de använder arbetskraft som gör detta.

6.  Europaparlamentet understryker att man med ett gemensamt angreppssätt bättre kan bekämpa skattebedrägerier, skatteundandragande, skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skatteparadis samt förbättra ramverket för att den inre marknaden ska kunna fungera korrekt genom effektiv skattelagstiftning. Parlamentet betonar att ett sådant gemensamt angreppssätt helst bör tillämpas på global nivå och inte bara på europeisk nivå.

7.  Europaparlamentet påminner om att det är nödvändigt att behålla en sund och transparent skattekonkurrens mellan medlemsstaterna för att främja tillväxt och sysselsättning. Samtidigt måste den europeiska banksektorn ges möjlighet att bevara sin konkurrenskraft på global nivå så att skatteflykt från EU undviks.

8.  Europaparlamentet fördömer hemliga överenskommelser om skattebefrielser mellan vissa medlemsstater och vissa multinationella företag i syfte att locka till sig företag, vilket drabbar skattesystemen i andra medlemsstater liksom en väl fungerande fri konkurrens, en effektiv resursanvändning och den inre marknaden.

9.  Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande investeringar, särskilt privata, är absolut nödvändiga för EU-ekonomin. Parlamentet betonar att företags- och investeringsvänliga beskattningsinitiativ är mycket viktiga för att skapa hållbara skattesystem som bidrar till tillväxt. Det krävs nya former av effektivt och ändamålsenligt samarbete mellan de offentliga och privata sektorerna, bland annat inom områdena forskning och innovation, informations- och kommunikationsteknik samt transport och förnybara energikällor.

10.  Europaparlamentet understryker att en låg skattenivå är grundläggande, inte bara för familjers och hushålls sociala välfärd, utan också för konkurrenskraften och nya arbetstillfällen. Parlamentet betonar hur viktigt det är med kontrollerade och effektiva offentliga utgifter och stabila offentliga finanser.

11.  Europaparlamentet understryker den nyckelroll som små och medelstora företag spelar för tillväxten och sysselsättningen i Europa. Därför bör EU:s skattepolitik utformas på ett sätt så att den minimerar hindren för små och medelstora företag. Det krävs dessutom ytterligare ansträngningar för att få bort skattehinder och administrativa bördor för de små och medelstora företagen.

12.  Europaparlamentet understryker att förbättrad samordning av skattepolitiken skulle garantera att medlemsstaternas skattepolitik stöder större EU-politiska mål, såsom i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet framhåller att en effektiv beskattning tryggar medlemsstaternas inkomstbas när statsskulderna är höga och det råder stor brist på investeringar i EU.

13.  Europaparlamentet rekommenderar såväl kommissionen som de enskilda medlemsstaterna att de, när de utformar eller ändrar skattepolitik, t.ex. inom ramen för den europeiska planeringsterminen, inleder en seriös dialog med företag samt sociala aktörer och samhällsaktörer för att se till att den skattepolitiska lagstiftningen återspeglar den ekonomiska verkligheten och främjar frivillig efterlevnad av skattereglerna.

Förstärkning av den inre marknadens fördelar genom skattepolitik

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla konkreta förslag till hur man ska komma till rätta med skattehinder som stör individers och företags gränsöverskridande verksamhet på den inre marknaden, och att vidareutveckla sådana verktyg för förenkling som förbättrar transparensen avseende de skattebestämmelser och skatteregleringar som gäller både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. Detta skulle minska kostnaderna för företag, särskilt små och medelstora företag, medborgare och offentliga förvaltningar, vilket i sin tur skulle bidra till att förhindra skatteundandragande, skatteflykt eller rena misstag.

15.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s mervärdesskattesystem står för en betydande del av EU:s offentliga intäkter – 21 procent år 2009(32). Parlamentet betonar att den nuvarande modellen för uppbörd av mervärdesskatt inte har ändrats sedan den infördes, vilket leder till både höga efterlevnadskostnader och omfattande skatteundandragande. Parlamentet betonar att modellen är omodern och att den fortsatta tillämpningen ger upphov till betydande och onödiga förluster.

16.  Europaparlamentet är synnerligen oroat över att 177 miljarder EUR(33) i momsintäkter gick förlorade 2012 på grund av bristande regelefterlevnad eller ineffektiv skatteuppbörd.

17.  Europaparlamentet välkomnar trepartsöverenskommelsen om direktivet om bekämpning av penningtvätt och förordningen om överföring av medel. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar, och parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja den flexibilitet som finns, särskilt i direktivet om bekämpning av penningtvätt, för att använda allmänt tillgängliga offentliga register med information om faktiska ägare av företag, truster, stiftelser och andra juridiska personer.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag till hur man ska komma till rätta med momsgapet för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande, och därvid ta hänsyn till de förslag som rådet nyligen har antagit.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en central prioritering i uppbyggnaden av den digitala inre marknaden lägga fram ett förslag som ger medlemsstaterna möjlighet att tillämpa sänkta momssatser för böcker, och eventuellt även andra medieprodukter, som tillhandahålls i digitalt format. Parlamentet konstaterar att den nuvarande situationen, där sänkta momssatser endast får tillämpas på böcker om de tillhandahålls i fysisk form, inte är förenlig med principen att liknande varor och tjänster ska omfattas av samma momssatser.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om förenkling av lagstiftningen om skyldigheten att deklarera moms för att minska den administrativa bördan för EU:s företag och underlätta gränsöverskridande handel.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en tydlig rättslig ram för att säkerställa lika villkor för e-produkter och deras fysiska alternativ.

22.  Europaparlamentet beklagar att de elva medlemsstater som anslutit sig till förfarandet för förbättrat samarbete om en skatt på finansiella transaktioner ännu inte har uppfyllt sina åtaganden. Parlamentet påminner om att finanssektorn bör bidra på ett rättvist sätt till de offentliga finanserna, och noterar det gemensamma uttalandet av den 27 januari 2015 från de elva medlemsstaterna och deras utfästelse att införa en skatt på finansiella transaktioner med ett brett tillämpningsområde och en låg skattesats senast den 1 januari 2016. Parlamentet understryker att man måste handla direkt, och hur viktigt det är med en ambitiös skatt på finansiella transaktioner. Parlamentet uppmanar andra medlemsstater att överväga att ansluta sig till skatten på finansiella transaktioner.

23.  Europaparlamentet föreslår att intäkterna från skatten på finansiella transaktioner ska bli en del av de egna medlen i EU:s budget.

24.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast samtycka till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som i ett första skede skulle vara obligatorisk för europeiska företag och europeiska kooperativa föreningar och i ett andra skede för alla övriga företag, utom mikroföretag och små och medelstora företag, i enlighet med parlamentets ovannämnda ståndpunkt av den 19 april 2012 om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant studera möjligheterna att införa en lägsta skattesats för bolag för att minska skadlig skattekonkurrens.

26.  Europaparlamentet påpekar att skillnader i skattelagstiftning mellan angränsande länder kan orsaka problem för företagare i gränsområden. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att pröva den planerade lagstiftningen i fråga om dess effekter i gränsregioner.

Kampen mot skattebedrägerier, skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och skatteparadis

27.  Europaparlamentet ser fram mot kommissionens uppföljning av sina två rekommendationer om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor och om aggressiv skatteplanering samt medlemsstaternas uppföljning av kommissionens uppdaterade handlingsplan mot skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

28.  Europaparlamentet betonar att EU-medlemsstaterna, och kommissionen när så är lämpligt, bör ta ledningen i diskussionerna om kampen mot påstått skattebedrägeri eller aggressivt skatteundandragande inom OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of information for Tax Purposes och andra relevanta globala forum.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ytterligare initiativ för att främja god förvaltning inom skatteområdet i tredjeländer, att tackla aggressiv skatteplanering och att ta itu med dubbla (icke-)skattegap. Avtal mellan EU-medlemsstaterna och tredjeländer om undvikande av dubbelbeskattning måste grundas på gemensamma normer. Parlamentet insisterar på att inga avtal om (icke-)beskattning ingås med skatteparadis eller ej samarbetsvilliga jurisdiktioner, och uppmanar därför kommissionen att lägga till en klausul i varje relevant lagstiftningsförslag för att garantera att lagstiftningens mål inte kringgås via skattekonstruktioner.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen för rådet och Europaparlamentet lägga fram en rapport om arbete och resultat vid plattformen för god skatteförvaltning.

31.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om regler mot missbruk i moder- och dotterbolagsdirektivet. Parlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att snabbt genomföra dem och att göra samma sak i samband med direktivet om upphovsrättslig ersättning.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra kampen mot skatteundandragande till en överordnad prioritering, och att under första halvåret 2015 lägga fram långtgående och effektiva förslag mot skatteparadis och skatteundandragande.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som ett led i dessa förslag införa ett åtagande och konkreta mål för att halvera skattegapet senast 2020(34), vilket skulle kunna ingå i övervakningen av Europa 2020-strategin.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja inrättandet av ett mellanstatligt skatteorgan inom ramen för Förenta nationerna för att se till att utvecklingsländerna kan delta på lika villkor i utformningen och reformen av global skattepolitik.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att helt och fullt samarbeta med OECD, G20 och utvecklingsländerna för att komma åt urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), och att regelbundet rapportera till parlamentet och rådet om hur det går. Parlamentet välkomnar kommissionens kommande reviderade handlingsplan 2015 mot skatteundandragande och skatteflykt, och uppmanar kommissionen att senast i slutet av juni 2015 lägga fram ett EU-direktiv mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster.

36.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör uppdatera handlingsplanen mot skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering mot bakgrund av G20-ledarnas åtaganden att se till att de internationella skattesystemen är rättvisa, och trygga ländernas intäktsbas. Fiscalis- och tullprogrammen bör också inriktas på problemet med aggressiv skatteplanering.

37.  Europaparlamentet välkomnar det snabba införandet av landsvis rapportering för banker, enligt den fjärde ändringen till kapitalkravsdirektivet. Kommissionen uppmanas att som nästa steg i denna rapportering införa obligatorisk landsvis rapportering för företag med gränsöverskridande verksamhet, med undantag av små och medelstora företag, inom samtliga sektorer och för samtliga länder där de är verksamma, inklusive ej samarbetsvilliga jurisdiktioner och skatteparadis, genom en omedelbar översyn av redovisningsdirektivet, samtidigt som man ser till att de administrativa bördorna minimeras.

38.  Europaparlamentet efterlyser omedelbara och bindande åtgärder för att motverka de skadliga effekterna av skatteincitament för inkomster som genereras av immateriella rättigheter eller ”patentboxar”.

39.  Europaparlamentet begär att informationsutbytet ska utvidgas till att omfatta gränsöverskridande skattebeslut, så att man kan förvissa sig om att alla företag som är verksamma inom EU uppfyller sina förpliktelser i alla medlemsstater och så att transparensen förbättras. Parlamentet understryker att informationsutbytet inte får snedvrida konkurrensen.

40.  Europaparlamentet anser att skatteregler kan vara ett viktigt instrument för att skapa rättssäkerhet för företag, men beklagar bristen på insyn i tillämpningen av dessa regler i medlemsstaterna, vilket skapar möjligheter till skatteflykt och skadlig skattekonkurrens.

41.  Europaparlamentet anser dessutom att nationella lagstiftare måste få insyn, konfidentiellt, i innehållet i fastställda skattebeslut, så att lämpliga nationella lagar kan stiftas för att förebygga skatteflykt.

42.  Europaparlamentet välkomnar uppgifterna från kommissionen att man kommer att lägga fram ett förslag om obligatoriskt utbyte av upplysningar i fråga om gränsöverskridande skattebeslut. Parlamentet anser att förslaget först och främst måste ålägga medlemsstaterna en skyldighet att underrätta varandra om skattebeslut som fattas, och att medlemsstaterna också ska vara skyldiga att underrätta kommissionen om dessa beslut, underliggande allmänna principer och de exakta budgetmässiga följderna av dem för beskattningsunderlaget, så att kommissionen bättre kan uppfylla sin roll som väktare av den sunda konkurrensen på den inre marknaden.

43.  Europaparlamentet betonar att rättslig säkerhet för skattebetalarna bör förbli en prioritering, genom ett förutsägbart agerande från de nationella skattemyndigheternas sida och en förutsägbar skattepolitik. Parlamentet framhåller att skattebeslut och skattearrangemang inte är skadliga i sig, men att de nationella skattemyndigheterna på ett klart och otvetydigt sätt bör informera om vilka arrangemang som är godtagbara och vilka som inte är det.

44.  Europaparlamentet fördömer starkt medlemsstater som har tillåtit eller rent av uppmuntrat sina skattemyndigheter att utfärda skattebeslut som har lett till att ekonomisk verksamhet inte har beskattats, vilket i sin tur har lett till en betydande urholkning av statsfinanserna.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sin användning av EU:s bestämmelser om statligt stöd för att motverka aggressiv skatteplanering. Kommissionen bör undersöka alla skattebeslut för att verifiera huruvida de strider mot EU:s regler för statligt stöd, genom selektiva skatteförmåner för vissa företag.

46.  Europaparlamentet oroas över att nationella reformer inom vissa medlemsstater har lett till otillräcklig bemanning och resurstilldelning hos de nationella skattemyndigheterna och tillsynsmyndigheterna. Parlamentet beklagar dessutom att skatteundandragande i liten skala ofta prioriteras i stället för stora multinationella företags skatteundandragande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera adekvata resurser, och framhåller att kostnadsökningen, som ett resultat av mer adekvat bemanning och resurstilldelning, skulle uppvägas av de extra skatteintäkterna. Elektroniska statliga skattetjänster kan bidra till en effektiv användning av personella och finansiella resurser.

47.  Europaparlamentet betonar att en ändamålsenlig, effektiv och legitim nationell skattepolitik kräver att de nationella skattemyndigheterna fungerar ordentligt (det skulle vara lämpligt att förstärka dem). Parlamentet betonar att de nationella skattemyndigheterna bör utbyta information om bästa praxis så att de lär av varandra.

48.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sitt administrativa samarbete i samband med direkt och indirekt beskattning, punktskatter och ömsesidigt bistånd vid indrivning av fordringar. Parlamentet inser vikten av utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna och uppmuntrar dem att utnyttja den fulla potentialen hos Fiscalisprogrammet 2014–2020 och tullprogrammet 2014–2020.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå och medlemsstaterna att enas om en gemensam EU-ståndpunkt och en breddad uppsättning detaljerade kriterier för definition av skatteparadis samt samordnade sanktioner mot ej samarbetsvilliga jurisdiktioner. Parlamentet efterlyser en svart lista över sådana skatteparadis och länder som snedvrider konkurrensen genom förmånliga skattevillkor, även inom EU, senast den 30 juni 2015.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda utvecklingsländer som inte är skatteparadis samarbete och bistånd, för att hjälpa dem att effektivt tackla skattebedrägeri och skatteundandragande.

51.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge sina behöriga myndigheter tillräckliga resurser för att genomföra strikta och noggranna undersökningar, och att presentera sanktioner, t.ex. tillfällig eller permanent indragning av licensen för finansinstitut, revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra finansiella rådgivare, om det kan bevisas att de har medverkat vid skattebedrägerier.

52.  Europaparlamentet uppmanar till kännbara sanktioner för att hindra företag att bryta mot eller undkomma skattestandarder genom att neka företag som ägnat sig åt bedrägerier eller företag som är belägna i skatteparadis eller länder som snedvrider konkurrensen med förmånliga skattevillkor tillgång till EU-finansiering och statligt stöd eller medverkan i offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att återkräva allt statligt stöd till företag om de har brutit mot EU:s skattestandarder.

53.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att offentliggöra konsekvensbedömningar av de specialföretag och liknande juridiska former som finns i deras länder samt uppgifter som visar investeringsflödena genom sådana enheter. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att införa tillräckligt starka förmögenhetskrav för alla sådana enheter för att försäkra sig om att de inte kan missbrukas för skattesyften.

54.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa alla rättsmedel avseende statligt stöd för att bekämpa aggressiv skatteplanering, och inse att sådana metoder i grunden är konkurrenshämmande och förhindrar EU:s små och medelstora företag att konkurrera på lika villkor.

55.  Europaparlamentet betonar att de medlemsstater som har fått eller ansökt om att få ekonomiskt stöd är skyldiga att vidta åtgärder för att förstärka och förbättra sin kapacitet att driva in skatter och bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utvidga denna skyldighet till att omfatta åtgärder för att stoppa penningtvätt, skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

56.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma lämpliga ramar för samarbete mellan skatteförvaltningarna och det civila samhället som främjar socialt ansvar och transparens. Ett sådant samarbete med ärliga skattebetalare kan ge konkreta resultat, särskilt när det gäller att kartlägga nya former av skattebedrägerier och skatteundandragande.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med OECD utarbeta lämpliga EU-standarder eller förslag för att hantera utmaningarna med beskattning av den digitala ekonomin.

Främja en genomförbar skattesamordning för en långsiktig, tillväxtorienterad ekonomisk politik

58.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning(35) till förstärkning av ramen för den ekonomiska styrningen. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att i större utsträckning utnyttja den europeiska planeringsterminen genom att införliva en EU-skattegapsstrategi i de årliga nationella stabilitets- och tillväxtprogrammen och de nationella reformprogrammen. Kommissionen uppmanas att be medlemsstaterna att i sina nationella reformprogram ange och beskriva alla skattebefrielser som företag beviljas.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en kodex för Europas skattebetalare som fastställer bästa praxis för att förbättra samarbete, tillit och förtroende mellan skattemyndigheter och skattebetalare, för att garantera ökad transparens när det gäller skattebetalarnas rättigheter och skyldigheter och främja en mer serviceinriktad inställning.

60.  Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste respektera och genomföra de landsvisa rekommendationerna, framför allt på budgetområdet.

61.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av mandatet för uppförandekodgruppen, så att den blir effektivare och ger värdefulla resultat, t.ex. genom att införa en skyldighet att offentliggöra skattebrott och subventioner till företag. Parlamentet uppmanar dessutom uppförandekodgruppen att tillhandahålla och snabbt offentliggöra en översikt av hur länderna uppfyller de rekommendationer som gruppen har angett i sin halvårsvisa resultatrapport till finansministrarna.

62.  Europaparlamentet anser att de makroekonomiska målens kvantitativa mått bör åtföljas av kvalitativa indikatorer för att man ska kunna hantera de långsiktiga målen. Kommissionen uppmanas att vid utarbetandet av de landsspecifika rekommendationerna genomföra en djupstudie av skillnaderna mellan medlemsstaterna och att koncentrera sig på jämförelserna mellan medlemsstaterna för att identifiera bästa praxis vid utformning av skattepolitiken.

63.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att avsätta tillräcklig tid och tillräckliga resurser för utformning, snabb framläggning och uppföljning av de landsspecifika rekommendationerna, och att ge parlamentet möjlighet till demokratisk kontroll.

64.  Europaparlamentet beklagar att inga väsentliga framsteg hittills har gjorts när det gäller beskattning och skattereformer inom ramen för åtagandena i europluspakten. Parlamentet uppmanar kommissionen att fullständigt integrera pragmatisk skattesamordning i den europeiska planeringsterminen, som led i en förstärkt ekonomisk samordning.

65.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att förenkla sina skattesystem, modernisera skatteförvaltningarna och förbättra sina resultat när det gäller skatteuppbörd, bland annat genom att införa effektiva mekanismer för skatteuppbörd som baseras på modern teknik och genom att stödja nya strategier för frivillig efterlevnad, riskbedömning och övervakning.

66.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att flytta skattebördan från arbete till andra former av hållbar beskattning, med syftet att garantera att alla ekonomiska och finansiella sektorer bidrar på ett rättvist sätt så att tillväxt och jobbskapande främjas.

67.  Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att vid införandet av fastighetsskatt beakta alla relevanta bieffekter.

68.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fundera över nya och innovativa beskattningsformer som gynnar tillväxt och sysselsättning.

69.  Europaparlamentet upprepar att man måste göra en grundläggande översyn av systemet för EU:s egna medel. Ett budgetneutralt beviljande av mer egna medel skulle ge kommissionen ökad kapacitet och självständighet och ge EU en mer transparent budget. Därför ser parlamentet med otålighet fram mot resultaten av högnivågruppens arbete i fråga om egna medel.

o
o   o

70.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0312.
(2) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 134.
(3) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
(4) EUT L 338, 12.12.2012, s. 41.
(5) EUT L 338, 12.12.2012, s. 37.
(6) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 53.
(7) EUT C 199 E, 7.7.2012, s.37.
(8) Antagna texter, P7_TA(2013)0205.
(9) EUT C 2, 6.1.1998, s. 2.
(10) http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf
(11) EUT C 12, 15.1.2015, s. 105.
(12) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT
(13). http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf
(14)7.
(15)8.
(16)9.
(17)10.
(18)9.
(19) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_en.htm
(21) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_en.htm
(22) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_en.htm
(23) Antagna texter, P7_TA(2014)0129.
(24) Antagna texter, P8_TA(2014)0038.
(25) Antagna texter, P7_TA(2014)0094.
(26)1.
(27)2.
(28) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
(29)4.
(30)5.
(31) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-20130593%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
(32) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om mervärdesskattens framtid – ”Mot ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem som anpassats till den inre marknaden”(COM(2011)0851).
(33) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
(34) Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om uppmaningen till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (Antagna texter, P7_TA(2013)0593).
(35) Resolutionen om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (Antagna texter, P8_TA(2014)0038) och resolutionen om bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis (Antagna texter, P7_TA(2013)0205).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy