Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2056(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0124/2015

Indgivne tekster :

A8-0124/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/04/2015 - 16.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0090

Vedtagne tekster
PDF 231kWORD 59k
Onsdag den 15. april 2015 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Frankrig
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 15. april 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, fra Frankrig) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,(2), især artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0124/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af EGF;

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Frankrig indsendte ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros om økonomisk støtte fra EGF, efter at der var foretaget 2 513 afskedigelser i Mory-Ducros SAS, der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 49 ("Landtransport og rørtransport"), med afskedigelser fra mere end 84 steder spredt over hele det franske fastland;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de franske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 6. oktober 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 23. februar 2015; glæder sig over den hurtige vurdering på mindre end fem måneder;

3.  bemærker, at de samlede omkostninger er på 10 087 000 EUR, hvoraf 35 000 EUR er afsat til kontrol og certificering, og at EGF's finansielle støtte udgør 6 052 200 EUR, svarende til 60 % af de samlede omkostninger;

4.  mener, at afskedigelserne i Mory-Ducros SAS er knyttet til det generelle fald i det fysiske output i Europa, hvilket har ført til et fald i de mængder, som skulle transporteres og udløst en priskrig i vejtransportsektoren, som siden 2007 har medført en konstant nedgang i nettofortjenesten og en række tab for den franske sektor; bemærker, at dette er blevet efterfulgt af en bølge af konkurser, herunder Mory-Ducros' egen konkurs; konkluderer, at disse hændelser er direkte knyttet til den globale finansielle og økonomiske krise;

5.  understreger, at som følge af forliget efter lukningen af Mory-Ducros SAS erhvervede et nyoprettet foretagende ved navn MORY Global 50 agenturer ud af i alt 84 og genansatte 2 107 arbejdstagere ud af 4 911, hvilket betyder, at 2 804 arbejdstagere blev afskediget;

6.  understreger, at over 17 % af de støttemodtagere, der forventes at være omfattet af de foreslåede aktioner, er i aldersgruppen 55-64, og at deres deltagelse i de påtænkte støtteforanstaltninger ville hjælpe dem med at undgå langtidsarbejdsløshed og social udstødelse;

7.  bemærker, at landtransport og rørtransport-sektoren har været genstand for en anden EGF-ansøgning (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich), som også var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

8.  glæder sig over, at de franske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at starte gennemførelsen af de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere den 24. februar 2014, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

9.  bemærker, at de individualiserede tilbud kun omfatter én aktion, der skal gennemføres ved hjælp af en kvikskranke (Cellule de reclassement), som drives af tre agenturer; bemærker, at Frankrig kun anmoder om midler fra EGF til finansiering af denne kvikskranke; forventer, at Kommissionen og de franske myndigheder nøje overholder princippet om, at betalingerne til agenturerne vil blive foretaget i rater og på grundlag af opnåede resultater;

10.  bemærker, at de tre kontrahenter fra Cellule de reclassement blev udvalgt af likvidatoren efter høringer med repræsentanter for de afskedigede arbejdstagere med det formål at dække det franske fastland mest muligt og sikre flest mulige af de berørte arbejdstagere en tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

11.  mener, at overvågningen af agenturernes aktiviteter ved hjælp af regelmæssige skriftlige rapporter sikrer, at EGF-midlerne anvendes hensigtsmæssigt til at forsyne deltagerne med et individualiseret karriereforløb, et tilstrækkeligt antal jobtilbud og vejledning i virksomhedsetablering inden for rammerne af en kvikskrankeordning;

12.  minder om, at EGF-midlerne er beregnet til at hjælpe arbejdstagerne med at finde ny beskæftigelse gennem uddannelse og på ingen måde må anvendes til at støtte agenturerne og deres administrative omkostninger;

13.  bemærker, at kontrahenternes opgave er at bistå og vejlede de afskedigede arbejdstagere og hjælpe dem med at finde løsninger, som sætter dem i stand til at forblive på arbejdsmarkedet og finde nye job;

14.  mener, at arbejdstagere i aldersgruppen 55-64 år har en større risiko for langtidsarbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet; mener derfor, at disse arbejdstagere har særlige behov med hensyn til en individualiseret tilgang;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  glæder sig over anvendelsen af Den Europæiske Socialfond til finansiering af yderligere aktive foranstaltninger (såsom længere uddannelseskurser), som ikke er inkluderet i Frankrigs ansøgning;

17.  beklager, at der ikke er afsat midler til oplysning om og fremme af EGF; mener, at reklame for og informationer om disse aktioner spiller en vigtig rolle, ikke kun med hensyn til at tiltrække støttemodtagere, men også til at sætte fokus på Unionens indsats på det sociale område;

18.  forventer, at de franske myndigheder vil overholde bestemmelserne i EGF-forordningen for så vidt angår tilvejebringelse af information om og offentliggørelse af de finansierede aktioner til trods for, at de ikke anmodede om midler til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning og offentlig omtale;

19.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de aktioner, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de franske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

20.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

21.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, fra Frankrig)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/738).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik