Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2056(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0124/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0124/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2015 - 16.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0090

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 473kWORD 75k
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Γαλλία
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, από την Γαλλία) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0124/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 2513 εργαζομένων στην Mory-Ducros SAS που λειτουργούσε στον κλάδο 49 της NACE αναθ. 2 («Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών») με τις απολύσεις να εκτείνονται σε 84 περιοχές ολόκληρης της ηπειρωτικής Γαλλίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 6 Οκτωβρίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 23 Φεβρουαρίου 2015· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση η οποία διήρκεσε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  σημειώνει ότι το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 10 087 000 EUR, από τα οποία 35 000 EUR προορίζονται για τον έλεγχο και την πιστοποίηση, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 6 052 200 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60% του συνολικού κόστους·

4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Mory-Ducros SAS συνδέονται με τη γενική πτώση της παραγωγής στην Ευρώπη, η οποία οδήγησε σε μείωση του όγκου των προς μεταφορά εμπορευμάτων και πυροδότησε πόλεμο τιμών στον τομέα των οδικών μεταφορών με αποτέλεσμα σταθερή επιδείνωση των κερδών εκμετάλλευσης και μία σειρά ζημιών για τον τομέα στη Γαλλία από το 2007· σημειώνει ότι τα ανωτέρω ακολούθησε κύμα πτωχεύσεων, μεταξύ των οποίων και η πτώχευση της Mory-Ducros· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα αυτά συνδέονται με άμεσο τρόπο με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

5.  υπογραμμίζει ότι ως αποτέλεσμα του διακανονισμού που ακολούθησε το κλείσιμο της Mory-Ducros SAS, μια νεοσυσταθείσα οντότητα, η MORY Global, απόκτησε 50 πρακτορεία επί συνόλου 84 και επαναπροσέλαβε 2 017 εργαζόμενους επί συνόλου 4 911 και, ως εκ τούτου, οι τελικώς απολυθέντες εργαζόμενοι ανέρχονται σε 2 804·

6.  υπογραμμίζει ότι πάνω από το 17% των δικαιούχων που αναμένεται να επωφεληθούν από τις προτεινόμενες δράσεις ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών και ότι η συμμετοχή των ατόμων αυτών στα προτεινόμενα μέτρα στήριξης θα τα βοηθήσει να αποφύγουν τη μακροχρόνια ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

7.  σημειώνει ότι μέχρι τούδε ο κλάδος «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών» έχει αποτελέσει αντικείμενο και άλλης αίτησης κινητοποίησης του ΕΤΠ (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich), η οποία υποβλήθηκε επίσης λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

8.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί πάραυτα βοήθεια στους εργαζομένους, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 24η Φεβρουαρίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν αποτελούνται από μία μόνο δράση που θα υλοποιείται από υπηρεσία μονοαπευθυντικής θυρίδας (Cellule de reclassement) υπό τη διαχείριση τριών αναδόχων φορέων· σημειώνει ότι η Γαλλία ζητεί από το ΕΤΠ μόνο τη χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας μονοαπευθυντικής θυρίδας· προσδοκά ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους φορείς θα πραγματοποιούνται σε δόσεις και με γνώμονα τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονται·

10.  σημειώνει ότι οι τρεις ανάδοχοι που λειτουργούν τη Cellule de reclassement επελέγησαν από τον δικαστικό διαχειριστή έπειτα από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των απολυθέντων εργαζομένων, με στόχο να καλυφθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ηπειρωτική Γαλλία και να εξασφαλιστεί η επανένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εργαζομένων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα·

11.  εκτιμά ότι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των φορέων μέσω τακτικών γραπτών εκθέσεων εξασφαλίζει την αρμόζουσα χρήση των πόρων του ΕΤΠ για να προσφέρονται στους συμμετέχοντες η προοπτική μιας εξατομικευμένης επαγγελματικής εξέλιξης, επαρκής αριθμός ευκαιριών απασχόλησης και καθοδήγηση σχετικά με την δημιουργία επιχειρήσεων εντός του πλαισίου του συστήματος μονοαπευθυντικής θυρίδας·

12.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση του ΕΤΠ αποσκοπεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να εξεύρουν νέα απασχόληση μέσω κατάρτισης και εν πάση περιπτώσει να μην στηρίζει τους φορείς και το διοικητικό κόστος τους·

13.  σημειώνει ότι καθήκον των αναδόχων είναι να επικουρούν και να καθοδηγούν τους απολυμένους εργαζομένους, βοηθώντας τους να εξεύρουν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αρχίσουν να εργάζονται σε νέες θέσεις απασχόλησης·

14.  θεωρεί ότι για τους εργαζόμενους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών είναι υψηλότερος ο κίνδυνος παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· εκτιμά συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένης προσέγγισης, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  χαιρετίζει τη χρήση πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για περαιτέρω ενεργητικά μέτρα (π.χ. μεγαλύτερης διάρκειας μαθήματα κατάρτισης) που δεν περιέχονται στην αίτηση που υποβλήθηκε από τη Γαλλία·

17.  αποδοκιμάζει τη μη ύπαρξη πόρων που να προορίζονται για μέτρα επικοινωνίας και προώθησης του ΕΤΠ· πιστεύει ότι η δημοσιοποίηση και η διάθεση πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες αυτές διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την προσέλκυση ενδεχόμενων δικαιούχων αλλά και για να τονιστεί η δράση της Ένωσης στο κοινωνικό πεδίο·

18.  αναμένει ότι οι γαλλικές αρχές θα τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη δημοσιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται, παρά το ότι δεν ζήτησαν χρηματοδότηση για προκαταρκτικές δραστηριότητες, διαχείριση και πληροφόρηση και δημοσιοποίηση.

19.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους προς δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι γαλλικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών με σκοπό να εξασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

20.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπο της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros από τη Γαλλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/738.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου