Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2056(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0124/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0124/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2015 - 16.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0090

Hyväksytyt tekstit
PDF 224kWORD 59k
Keskiviikko 15. huhtikuuta 2015 - Bryssel
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. huhtikuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska) (COM(2015)0068 – C8‑0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0124/2015),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan uudelleen työmarkkinoille,

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

C.  toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia,

D.  ottaa huomioon, että Ranska on esittänyt hakemuksen EGR/2014/017 FR/Mory-Ducros rahoitustuen saamiseksi EGR:stä tapauksessa, joka koskee 2 513 työntekijän vähentämistä NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 49 (Maaliikenne ja putkijohtokuljetus) luokitellulla toimialalla toimivassa yrityksessä Mory-Ducros SAS, jonka työntekijävähennykset jakautuvat 84 toimipaikkaan koko Manner-Ranskan alueella,

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Ranskan viranomaiset jättivät EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 6. lokakuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 23. helmikuuta 2015; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3.  panee merkille, että kokonaiskustannukset ovat 10 087 000 euroa, josta 35 000 euroa on osoitettu valvontaan ja sertifiointiin, ja että EGR:n rahoitusosuus on 6 052 200 euroa, mikä vastaa 60 prosenttia kokonaiskustannuksista;

4.  ottaa huomioon, että Mory-Ducros SAS:n työntekijävähennykset liittyvät fyysisen tuotoksen yleiseen vähentymiseen Euroopassa, mikä on johtanut kuljetettavien määrien vähenemiseen ja hintasotaan maanteiden tavarakuljetusten alalla, jonka seurauksena käyttökatteet ovat heikentyneet tasaisesti ja alalla on koettu tappioita Ranskassa vuodesta 2007 alkaen; toteaa, että tästä puolestaan on seurannut konkurssiaalto, Mory-Ducrosin konkurssi mukaan luettuna; toteaa lopuksi, että kyseiset tapahtumat ovat suoraan yhteydessä maailmanlaajuiseen talous- ja rahoituskriisiin;

5.  korostaa, että Mory-Ducros SAS:n sulkemisen jälkeen tehdyn järjestelyn seurauksena uudelleen luotu yksikkö MORY Gobal hankki 84 yksiköstä 50 ja työllisti 4 911 työntekijästä uudelleen 2 107, ja että näin ollen vähennettiin tosiasiallisesti 2 804 työntekijää;

6.  painottaa, että yli 17 prosenttia edunsaajista, joiden odotetaan olevan ehdotettujen toimenpiteiden kohteina, on 55–64-vuotiaita ja että heidän osallistumisensa ehdotettuihin tukitoimenpiteisiin auttaisi heitä välttämään pitkäaikaistyöttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä;

7.  panee merkille, että tähän mennessä on jätetty myös toinen maaliikenteen ja putkijohtokuljetusten alaa koskeva EGR-hakemus (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberösterreich), joka myös perustui maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Ranskan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 24. helmikuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

9.  toteaa, että yksilölliset palvelut rajoittuvat vain yhteen toimeen, jonka toteuttaa keskitetty palvelupiste (Cellule de reclassement, neuvontapalvelut), jonka toiminnasta huolehtii kaksi rekrytointiyritystä; panee merkille, että Ranska pyytää EGR-rahoitusta ainoastaan tälle yhdelle keskitetylle palvelupisteelle; vaatii komissiota ja Ranskan viranomaisia noudattamaan tiukasti periaatetta, jonka mukaan maksut rekrytointiyrityksille suoritetaan erinä ja saavutettujen tulosten perusteella;

10.  toteaa, että selvitysmies valitsi neuvontapalveluja pyörittävät kolme rekrytointiyritystä kuultuaan vähennettyjen työntekijöiden edustajia, minkä tavoitteena oli kattaa mahdollisimman hyvin Manner-Ranska ja varmistaa, että mahdollisimman monet kohteena olevista työntekijöistä pääsevät takaisin työelämään;

11.  katsoo, että rekrytointiyritysten toimintaa on valvottava säännöllisten kirjallisten raporttien avulla, jotta varmistetaan, että EGR-rahoitus käytetään asianmukaisesti ja että keskitetyssä palvelupisteessä osallistujille laaditaan henkilökohtainen urasuunnitelma ja esitetään riittävä määrä työtarjouksia ja että heille tarjotaan neuvoja yritysten perustamiseen;

12.  muistuttaa, että EGR-rahoituksella on tarkoitus auttaa työntekijöitä löytämään uusi työpaikka ja että tukea ei saa missään tapauksessa suunnata virastoille ja niiden hallinnollisiin kustannuksiin;

13.  toteaa, että rekrytointiyritysten tehtävänä on tukea ja ohjata työttömäksi joutuneita työntekijöitä ja auttaa heitä löytämään ratkaisuja, joiden ansiosta he pystyvät pysymään työmarkkinoilla ja aloittamaan uudessa työssä;

14.  toteaa, että 55–64-vuotiaiden työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta on suuri; katsoo sen vuoksi, että näillä työntekijöillä on yksilöllisiä palveluja koskevia erityistarpeita;

15.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16.  pitää myönteisenä Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttämistä myös muihin aktiivisiin toimiin (esim. pidemmät koulutuskurssit), jotka eivät sisälly Ranskan esittämään hakemukseen;

17.  pitää valitettavana, että EGR:n tiedotus- ja edistämistoimiin ei ole käytettävissä varoja; katsoo, että julkisuus ja tiedottaminen näistä toimista ovat tärkeitä paitsi edunsaajien osallistumisen kannustamiseksi myös sen vuoksi, että niillä korostetaan unionin sosiaalista roolia;

18.  edellyttää, että Ranskan viranomaiset noudattavat EGR-asetuksen tiedottamista ja rahoitettujen toimien julkistamista koskevia säännöksiä huolimatta siitä, että ne eivät pyytäneet rahoitusta valmistelutoimiin, hallintoon, tiedotukseen ja mainostamiseen;

19.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Ranskan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; huomauttaa uuden aikataulun määräaikoihin liittyvistä paineista ja mahdollisista vaikutuksista tapausten tutkintaan;

21.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

22.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/738.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö