Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2056(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0124/2015

Pateikti tekstai :

A8-0124/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0090

Priimti tekstai
PDF 314kWORD 70k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 15 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška "EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros" - Prancūzija
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0068 – C8‑0058/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF Reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0124/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtame EGF reglamente atspindimas Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Prancūzija pateikė paraišką „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“ dėl EGF finansinės paramos skyrimo, nes iš įmonės „Mory-Ducros SAS“, vykdančios NACE 2 red. 49 skyriaus (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais) veiklą, 84 darboviečių įvairiose žemyninės Prancūzijos vietose buvo atleista 2513 darbuotojų;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Prancūzija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Prancūzijos valdžios institucijos 2014 m. spalio 6 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2015 m. vasario 23 d. Komisija pateikė savo vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkis mėnesius) įvertinta;

3.  pažymi, kad visos išlaidos yra 10 087 000 EUR, iš kurių 35 000 EUR numatyti kontrolei ir sertifikavimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 6 052 200 EUR ir tai yra 60 proc. visų išlaidų;

4.  mano, kad darbuotojų atleidimai iš įmonės „Mory-Ducros SAS“ yra susiję su tuo, kad Europoje mažėjo bendrieji fizinių išdirbių rodikliai, ir tai lėmė vežamų krovinių kiekio sumažėjimą bei paskatino kainų karą krovinių vežimo keliais sektoriuje, dėl kurio nuo 2007 m. Prancūzijoje vis mažėjo šio sektoriaus veiklos maržos ir daugėjo nuostolių; pažymi, kad vėliau kilo bankrotų banga, kuri neaplenkė ir įmonės „Mory-Ducros“; daro išvadą, kad tie įvykiai yra tiesiogiai susiję su pasauline finansų ir ekonomikos krize;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal po įmonės „Mory-Ducros SAS“ uždarymo pasiektą susitarimą naujai įsteigta įmonė „MORY Global“ perėmė 50 iš 84 agentūrų ir įdarbino 2 107 iš 4 911 darbuotojų ir dėl to iš tikrųjų buvo atleisti 2 804 darbuotojai;

6.  pabrėžia, kad daugiau kaip 17 proc. numatytų paramos gavėjų, kuriems skirti siūlomi veiksmai, priklauso 55–64 metų amžiaus grupei ir jų dalyvavimas siūlomose paramos priemonėse padėtų jiems išvengti ilgalaikio nedarbo ir socialinės atskirties;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol pateikta dar viena su sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais sektoriumi susijusi EGF paraiška (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich), kuri taip pat buvo grindžiama pasauline finansų ir ekonomikos krize;

8.  palankiai vertina tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2014 m. vasario 24 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

9.  pažymi, kad teiktinas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas sudaro vienintelis veiksmas, kurį įgyvendintų vieno langelio principu veikianti tarnyba (pranc. Cellule de reclassement), kurią valdo trys susitariančiosios agentūros; pažymi, kad Prancūzija prašo EGF lėšų tik šiai vieno langelio principu veikiančiai tarnybai; tikisi, kad Komisija ir Prancūzijos valdžios institucijos griežtai laikysis principo, pagal kurį agentūroms bus mokama dalimis ir remiantis pasiektais rezultatais;

10.  pažymi, kad teismo paskirtas administratorius, pasikonsultavęs su atleistų darbuotojų atstovais, atrinko tris rangovus Cellule de reclassement administruoti – taip siekiama suteikti paslaugas kuo didesnėje žemyninės Prancūzijos dalyje ir grąžinti į darbo rinką kuo daugiau remtinų darbuotojų;

11.  mano, kad agentūrų veiklos stebėsena joms reguliariai teikiant rašytines ataskaitas užtikrina tinkamą EGF lėšų panaudojimą siekiant suteikti dalyviams asmeninį karjeros planą, tam tikrą skaičių darbo pasiūlymų ir kuravimą verslo kūrimo srityje pagal vieno langelio principu veikiančią sistemą;

12.  primena, kad EGF finansavimas numatytas siekiant padėti darbuotojams pasitelkus mokymus rasti naują darbą ir jomis jokiu būdu neturėtų būti remiamos agentūros ir finansuojamos jų administracinės išlaidos;

13.  pažymi, kad rangovų užduotis yra padėti atleistiems darbuotojams, juos konsultuoti ir padėti jiems rasti būdų išlikti darbo rinkoje bei pradėti dirbti naujose darbo vietose;

14.  mano, kad 55–64 metų amžiaus darbuotojų grupei kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus; taigi mano, kad šie darbuotojai turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu;

15.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16.  palankiai vertina tai, kad Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos kitos aktyvios priemonės (pvz., ilgesnės trukmės mokymo kursai), neįtrauktos į Prancūzijos pateiktą paraišką;

17.  apgailestauja dėl to, kad neskiriama lėšų EGF komunikacijos ir propagavimo priemonėms; mano, kad šių veiksmų viešumas ir informacija apie juos atlieka svarbų vaidmenį ne tik pritraukiant paramos gavėjus, bet ir atkreipiant dėmesį į Sąjungos socialinės srities veiksmus;

18.  tikisi, kad Prancūzijos valdžios institucijos laikysis EGF reglamento nuostatų dėl informavimo apie finansuojamus veiksmus ir jų viešinimo, nepaisant to, kad jos neprašė finansavimo parengiamajai veiklai, valdymui, informavimui ir viešinimui.

19.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Prancūzijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

20.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į su nauju tvarkaraščiu susijusią laiko stoką ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

21.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

22.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/738.)

Teisinė informacija - Privatumo politika