Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0802(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2015 - 16.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0091

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 495kWORD 61k
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες
Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας *
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία: διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (05126/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 160 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0025/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0066/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Σχέδιο του Συμβουλίου   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας2, υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας, που θα αναπτυχθεί από τις εργασίες μιας ομάδας υπαλλήλων υψηλού επιπέδου, για την εφαρμογή της δράσης αυτής. Το Συμβούλιο τόνισε ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας και θα πρέπει να βοηθάει τα κράτη μέλη, όπου αυτό χρειάζεται, να βελτιώνουν και να ενισχύουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες. Επίσης, υπενθύμισε την αρμοδιότητα των κρατών μελών για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας και υιοθέτησε τους τέσσερις γενικούς στόχους, στα πλαίσια της ευρύτερης πρόκλησης του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως τους προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής εργασίας και ασφαλούς εισοδήματος, εξασφάλιση ασφαλών συντάξεων και βιώσιμων συνταξιοδοτικών συστημάτων, προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας· επίσης τόνισε ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στους τέσσερις αυτούς στόχους. Τέλος, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι τα θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά είναι κοινά σε όλους τους στόχους.
(3)  Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας2, υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας, που θα αναπτυχθεί από τις εργασίες μιας ομάδας υπαλλήλων υψηλού επιπέδου, για την εφαρμογή της δράσης αυτής. Το Συμβούλιο τόνισε ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας και θα πρέπει να βοηθάει τα κράτη μέλη, όπου αυτό χρειάζεται, να βελτιώνουν και να ενισχύουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες. Επίσης, υπενθύμισε την αρμοδιότητα των κρατών μελών για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας και υιοθέτησε τους τέσσερις γενικούς στόχους, στα πλαίσια της ευρύτερης πρόκλησης του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως τους προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής εργασίας και ασφαλούς εισοδήματος, εξασφάλιση ασφαλών συντάξεων και βιώσιμων συνταξιοδοτικών συστημάτων, προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας για όλους· επίσης τόνισε ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στους τέσσερις αυτούς στόχους. Τέλος, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι τα θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά είναι κοινά σε όλους τους στόχους.
__________________
__________________
2 ΕΕ C 8, 12.1.2000, σ. 7.
2 ΕΕ C 8, 12.1.2000, σ. 7.
Τροπολογία 2
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να ενισχυθεί. Ως πρώτο βήμα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται καλύτερα και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως χρησιμοποιώντας κατάλληλους κοινωνικούς δείκτες και δείκτες απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων.
(7)  Στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να ενισχυθεί. Ως πρώτο βήμα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται καλύτερα και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως χρησιμοποιώντας κατάλληλους κοινωνικούς δείκτες και δείκτες απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός της πολιτικής απασχόλησης, της κοινωνικής και της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου