Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0802(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0066/2015

Ingediende teksten :

A8-0066/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/04/2015 - 16.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0091

Aangenomen teksten
PDF 216kWORD 54k
Woensdag 15 april 2015 - Brussel
Besluit tot instelling van het Comité voor sociale bescherming *
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over het voorstel voor een Besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (05126/2015),

–  gezien artikel 160 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0025/2015),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0066/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in zijn ontwerp;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Ontwerp van de Raad   Amendement
Amendement 1
Ontwerpbesluit
Overweging 3
(3)   De Raad heeft in zijn conclusies van 17 december 1999 betreffende de versterking van de samenwerking voor de modernisering en verbetering van de sociale bescherming2, het voorstel van de Commissie gesteund om een mechanisme in te stellen voor een betere samenwerking op basis van de werkzaamheden van een groep van ambtenaren op hoog niveau met het oog op de uitvoering van dit geheel van maatregelen. De Raad heeft erop gewezen dat deze vorm van samenwerking alle vormen van sociale bescherming zal moeten bestrijken en de lidstaten, waar nodig, van nut moet zijn bij het verbeteren en versterken van hun sociale beschermingsstelsels, in overeenstemming met hun nationale prioriteiten. De Raad heeft voorts in herinnering gebracht dat de organisatie en financiering van de sociale bescherming een bevoegdheid van de lidstaten is en heeft de vier algemene doelstellingen onderschreven die de Commissie in het kader van de algehele uitdaging tot modernisering van de sociale beschermingsstelsels heeft vastgesteld, namelijk het lonend maken van werk en het bieden van een vast inkomen, het veiligstellen van pensioenen en het betaalbaar maken van de pensioenstelsels, het bevorderen van sociale integratie en het garanderen van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg; hij heeft ook onderstreept dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden geïntegreerd in alle op die vier doelstellingen gerichte activiteiten. Ten slotte heeft de Raad erkend dat de financiële aspecten bij al deze doelstellingen een rol spelen.
(3)   De Raad heeft in zijn conclusies van 17 december 1999 betreffende de versterking van de samenwerking voor de modernisering en verbetering van de sociale bescherming2, het voorstel van de Commissie gesteund om een mechanisme in te stellen voor een betere samenwerking op basis van de werkzaamheden van een groep van ambtenaren op hoog niveau met het oog op de uitvoering van dit geheel van maatregelen. De Raad heeft erop gewezen dat deze vorm van samenwerking alle vormen van sociale bescherming zal moeten bestrijken en de lidstaten, waar nodig, van nut moet zijn bij het verbeteren en versterken van hun sociale beschermingsstelsels, in overeenstemming met hun nationale prioriteiten. De Raad heeft voorts in herinnering gebracht dat de organisatie en financiering van de sociale bescherming een bevoegdheid van de lidstaten is en heeft de vier algemene doelstellingen onderschreven die de Commissie in het kader van de algehele uitdaging tot modernisering van de sociale beschermingsstelsels heeft vastgesteld, namelijk het lonend maken van werk en het bieden van een vast inkomen, het veiligstellen van pensioenen en het betaalbaar maken van de pensioenstelsels, het bevorderen van sociale integratie en het garanderen van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen; hij heeft ook onderstreept dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden geïntegreerd in alle op die vier doelstellingen gerichte activiteiten. Ten slotte heeft de Raad erkend dat de financiële aspecten bij al deze doelstellingen een rol spelen.
__________________
__________________
2 PB C 8 van 12.1.2000, blz. 7.
2 PB C 8 van 12.1.2000, blz. 7.
Amendement 2
Ontwerpbesluit
Overweging 7
(7)   In zijn conclusies van juni 2013 heeft de Europese Raad gesteld dat de sociale dimensie van de EMU moet worden verstevigd. De sociale en arbeidsmarktsituatie binnen de EMU moeten, als eerste stap, beter worden gevolgd en meegewogen, met name door gebruikmaking van passende sociale indicatoren en werkgelegenheidsindicatoren binnen het Europees semester. Ook dient te worden gezorgd voor betere coördinatie van werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid, waarbij de nationale bevoegdheden ten volle worden geëerbiedigd.
(7)   In zijn conclusies van juni 2013 heeft de Europese Raad gesteld dat de sociale dimensie van de EMU moet worden verstevigd. De sociale en arbeidsmarktsituatie binnen de EMU moeten, als eerste stap, beter worden gevolgd en meegewogen, met name door gebruikmaking van passende sociale indicatoren en werkgelegenheidsindicatoren binnen het Europees semester. Ook dient te worden gezorgd voor betere coördinatie van werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid en sociaal-economisch beleid, waarbij de nationale bevoegdheden ten volle worden geëerbiedigd.
Juridische mededeling - Privacybeleid