Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0802(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0066/2015

Predkladané texty :

A8-0066/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2015 - 16.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0091

Prijaté texty
PDF 361kWORD 57k
Streda, 15. apríla 2015 - Brusel
Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu *
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2015 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (05126/2015),

–  so zreteľom na článok 160 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0025/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0066/2015),

1.  schvaľuje zmenený návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Návrh Rady   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  Rada vo svojich záveroch zo 17. decembra 1999 o posilnení spolupráce pri modernizácii a zlepšovaní sociálnej ochrany2 podporila návrh Komisie vytvoriť mechanizmus pre posilnenú spoluprácu, pripravenú skupinou úradníkov na vysokej úrovni pri realizovaní tejto činnosti. Rada zdôraznila, že tento druh spolupráce by mal zahŕňať všetky formy sociálnej ochrany a tam, kde je to potrebné, mal by pomôcť členským štátom zlepšiť a posilniť ich systémy sociálnej ochrany v súlade s ich národnými prioritami. Tiež pripomenula právomoc členských štátov organizovať a financovať sociálnu ochranu a schválila štyri všeobecné ciele v rámci celkovej výzvy modernizácie systémov sociálnej ochrany tak, ako ich určila Komisia: najmä mať platenú prácu a zabezpečený stály príjem, mať zaručené dôchodky a udržateľné dôchodkové systémy, podporovať sociálne začlenenie a zabezpečiť vysokokvalitnú a udržateľnú zdravotnú starostlivosť; tiež podčiarkla, že rovnosť medzi ženami a mužmi sa musí stať súčasťou všetkých aktivít zameraných na tieto štyri ciele. Na záver Rada uznala, že aspekty súvisiace s financovaním sú spoločné pre všetky štyri ciele.
(3)  Rada vo svojich záveroch zo 17. decembra 1999 o posilnení spolupráce pri modernizácii a zlepšovaní sociálnej ochrany2 podporila návrh Komisie vytvoriť mechanizmus pre posilnenú spoluprácu, pripravenú skupinou úradníkov na vysokej úrovni pri realizovaní tejto činnosti. Rada zdôraznila, že tento druh spolupráce by mal zahŕňať všetky formy sociálnej ochrany a tam, kde je to potrebné, mal by pomôcť členským štátom zlepšiť a posilniť ich systémy sociálnej ochrany v súlade s ich národnými prioritami. Tiež pripomenula právomoc členských štátov organizovať a financovať sociálnu ochranu a schválila štyri všeobecné ciele v rámci celkovej výzvy modernizácie systémov sociálnej ochrany tak, ako ich určila Komisia: najmä mať platenú prácu a zabezpečený stály príjem, mať zaručené dôchodky a udržateľné dôchodkové systémy, podporovať sociálne začlenenie a zabezpečiť vysokokvalitnú a udržateľnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých; tiež zdôraznila, že rovnosť medzi ženami a mužmi sa musí stať súčasťou všetkých aktivít zameraných na tieto štyri ciele. Na záver Rada uznala, že aspekty súvisiace s financovaním sú spoločné pre všetky štyri ciele.
__________________
__________________
2 Ú. v. ES C 8, 12.1.2000, s. 7.
2 Ú. v. ES C 8, 12.1.2000, s. 7.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)  Európska rada vo svojich záveroch z júna 2013 uviedla, že sociálny rozmer HMÚ by sa mal posilniť. V prvom rade je dôležité lepšie monitorovať a zohľadňovať sociálnu situáciu a situáciu na trhu práce v rámci HMÚ, a to najmä prostredníctvom vhodných ukazovateľov pre sociálnu oblasť a zamestnanosť v rámci európskeho semestra. Tiež je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych politík pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov.
(7)  Európska rada vo svojich záveroch z júna 2013 uviedla, že sociálny rozmer HMÚ by sa mal posilniť. V prvom rade je dôležité lepšie monitorovať a zohľadňovať sociálnu situáciu a situáciu na trhu práce v rámci HMÚ, a to najmä prostredníctvom vhodných ukazovateľov pre sociálnu oblasť a zamestnanosť v rámci európskeho semestra. Tiež je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu politík v oblasti zamestnanosti, sociálnych a sociálno-hospodárskych politík pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia