Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0010(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2015

Συζήτηση :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2015 - 16.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0093

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 433kWORD 52k
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες
Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 ***
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (05479/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C8‑0047/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86 και το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0125/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0378.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/....

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013

για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου