Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2590(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0342/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0094

Antagna texter
PDF 126kWORD 51k
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel
100-årsminnet av folkmordet på armenierna
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

Europaparlamentets resolution av den 15 april 2015 om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet (2015/2590(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN:s konvention från 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

–  med beaktande av sin resolution av den 18 juni 1987 om en politisk lösning på den armeniska frågan(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området(2),

–  med beaktande av protokollet om upprättandet av diplomatiska förbindelser mellan Republiken Armenien och Republiken Turkiet och protokollet om utvecklingen av förbindelserna mellan Republiken Armenien och Republiken Turkiet, som undertecknades i Zürich den 10 oktober 2009,

–  med beaktande av det uttalande som Hans helighet påven Franciskus gjorde den 12 april 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2015 markerar hundraårsminnet av det armeniska folkmordet som begicks i Osmanska riket.

B.  Allt fler medlemsstater och nationella parlament erkänner det armeniska folkmordet som begicks i Osmanska riket.

C.  En av de främsta drivkrafterna bakom rörelsen för Europas enande är viljan att förhindra nya krig och brott mot mänskligheten i Europa.

D.  Turkiet och Armenien har inlett en process för diplomatisk normalisering och undertecknade 2009 i Zürich protokoll om att upprätta och utveckla förbindelser

E.  Det är av yttersta vikt att hålla minnena av det förflutna vid liv, eftersom en försoning inte är möjlig utan sanning och hågkomst.

1.  Europaparlamentet kommer under kvällen, i samband med hundraårsminnet, att hedra minnet av de en och en halv miljon oskyldiga armeniska offer som miste livet i det osmanska riket. Parlamentet ansluter sig till högtidlighållandet av minnet av det armeniska folkmordet i en anda av europeiskt brödraskap, solidaritet och rättvisa. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ansluta sig till högtidlighållandet av minnet.

2.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 18 juni 1987 i vilken det bland annat erkände att de tragiska händelser som ägde rum mot armenier i det osmanska riket mellan 1915 och 1917 utgör ett folkmord enligt definitionen i 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Parlamentet fördömer alla brott mot mänskligheten och alla folkmord, och fördömer kraftfullt alla försök att förneka att de har inträffat.

3.  Europaparlamentet hedrar minnet av de oskyldiga offren i alla folkmord och brott mot mänskligheten. Parlamentet föreslår att en internationell minnesdag för folkmord inrättas för att ännu en gång påminna om alla världens människors och nationers rätt till fred och värdighet.

4.  Europaparlamentet betonar att förebyggande åtgärder i tid och verkningsfulla straff för folkmord och brott mot mänskligheten bör prioriteras av det internationella samfundet och EU.

5.  Europaparlamentet välkomnar de uttalanden som Republiken Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Republiken Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu gjort för att uttrycka deltagande med och erkänna grymheterna mot de osmanska armenierna som ett steg i rätt riktning. Parlamentet uppmanar Turkiet att utnyttja hundraårsminnet av det armeniska folkmordet som ett lämpligt tillfälle för att fortsätta sina ansträngningar, bl.a. att öppna arkiven, för att komma till rätta med sitt förflutna, erkänna folkmordet på armenierna och på så sätt bana väg för en verklig försoning mellan de turkiska och armeniska folken.

6.  Europaparlamentet lovordar det budskap som Hans helighet påven Franciskus förmedlade den 12 april 2015 som var att hedra hundraårsminnet av det armeniska folkmordet i en anda av fred och försoning.

7.  Europaparlamentet uppmanar Turkiet att respektera och fullt ut uppfylla sina åtaganden vad gäller skyddet av kulturarvet, och framför allt att med ärligt uppsåt inventera det armeniska och det övriga kulturarv som förstördes eller lades i ruiner under det förra århundradet, inom dess jurisdiktion.

8.  Europaparlamentet uppmanar Armenien och Turkiet att titta på exempel på andra framgångsrika försoningar som skett mellan europeiska nationer och att fokusera på en politik som sätter samarbetet mellan människor i främsta rummet. Parlamentet är övertygat om att detta kommer att bidra till den historiska försoningen mellan det armeniska och det turkiska folket i en anda av sanning och respekt. Parlamentet stöder initiativ i det civila samhället i Turkiet och Armenien som syftar till en normalisering av förbindelserna. Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet och Armenien att arbeta för att normalisera sina förbindelser genom att villkorslöst ratificera och tillämpa protokollen om upprättandet av diplomatiska förbindelser, genom att öppna gränsen och aktivt förbättra sina förbindelser, i synnerhet det gränsöverskridande samarbetet och den ekonomiska integrationen.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Republiken Armeniens regering och parlament och Republiken Turkiets regering och parlament.

(1) EGT C 190, 20.7.1987, s. 119.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0076.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy