Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2615(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0326/2015

Indgivne tekster :

B8-0326/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0095

Vedtagne tekster
PDF 225kWORD 56k
Onsdag den 15. april 2015 - Bruxelles
International romadag – roma-had i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig
P8_TA(2015)0095B8-0326/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 15. april 2015 om international romadag – romahad i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (2015/2615(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union, særlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,

–  der henviser til bl.a. artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 (chartret), der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft sammen med Lissabontraktaten i december 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om EU's strategi for integration af romaer(1), Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173, Kommissionens meddelelse af 2. april 2014 om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (COM(2014)0209) og Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne,

–  der henviser til resultatet af pilotundersøgelsen om romaer fra 2011, der blev gennemført af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder,

–  der henviser til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til erklæringen fra Europarådets Ministerkomité om det stigende omfang af romahad og racistisk vold mod romaer i Europa, der blev vedtaget den 1. februar 2012,

–  der henviser til den generelle henstilling nr. 13 fra Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) om bekæmpelse af romahad og diskrimination af romaer;

–  der henviser til den generelle handlingsplan, som medlemsstaterne i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder EU-medlemsstater og kandidatlande, har vedtaget med henblik på at forbedre situationen for roma- og sinti-folk i OSCE-området, og hvori staterne bl.a. forpligter sig til at intensivere deres bestræbelser på at sikre, at roma- og sinti-folk kan tage fuldt og lige del i vore samfund, og på at udrydde diskriminationen af dem,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at romaerne, der skønsmæssigt udgør en befolkning på 10 til 12 mio. i Europa, er Europas største etniske mindretal;

B.  der henviser til, at begrebet 'Roma' i denne beslutning er et samlebegreb, der dækker flere forskellige indbyrdes relaterede grupper i EU, uanset om de er fastboende eller ej, såsom romaer, gens du voyage, sinti, manouches, kalé, romanichel, boyash, ashkalis, égyptiens, yéniches, doms og loms, der kan have forskellige kulturer og livsstile;

C.  der henviser til, at romahad, der er den særlige form for racisme, der retter sig mod romaer, er en ideologi, der bygger på forestillinger om raceoverlegenhed, og en form for umenneskeliggørelse og institutionel racisme, der er næret af en historisk diskrimination, og bl.a. kommer til udtryk i vold, hadefulde udtalelser, udnyttelse, stigmatisering og den mest åbenlyse form for diskrimination;

D.  der henviser til, at romahad er en af de største årsager til diskrimination og marginalisering, som romafolket historisk set har lidt under i mange europæiske lande;

E.  der henviser til, at mange romaer stadig lever under meget kummerlige forhold og i ekstrem høj grad rammes af udstødelse og diskrimination;

F.  der henviser til, at situationen for de europæiske romaer, der historisk set har været del af samfundet i mange europæiske lande uden at have en enkelt beslægtet stat, og som har bidraget til Europa som borgere af Europa, skiller sig ud fra andre nationale mindretal i Europa, hvilket begrunder særlige foranstaltninger på europæisk plan; der henviser til, at romaerne er en del af Europas kultur og værdier;

G.  der henviser til, at romakvinder ofte møder mangeartede og tværgående former for diskrimination på grund af køn og etnisk oprindelse og har begrænset adgang til beskæftigelse, uddannelse, sundhed, sociale tjenesteydelser og beslutningsprocesser; der henviser til, at diskrimination kan forekomme i det almindelige samfund i forbindelse med den stigende racisme mod romaer, men også inden for kvindesamfundene på grund af deres køn;

H.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 indeholder en opfordring til medlemsstaterne til at vedtage eller yderligere udvikle en bred strategi for romaernes integration og vedtage fælles målsætninger; der henviser til, at Rådets henstilling af 9. december 2013 indeholder en opfordring til medlemsstaterne til at træffe effektive politiske foranstaltninger for at sikre ligebehandling af romaerne og respekt for deres grundlæggende rettigheder, herunder lige adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhedsydelser og boliger;

I.  der henviser til, at den 27. januar, dagen for befrielsen af koncentrationslejren i Auschwitz-Birkenau, af De Forenede Nationer er blevet udnævnt til international mindedag for ofrene for Holocaust;

J.  der henviser til, at nazisterne og andre regimer og deres allierede skønsmæssigt udryddede 500 000 romaer under Anden Verdenskrig, og at det i nogle lande var mere end 80 % af romaerne, der blev udryddet; der henviser til, at mindst 23 000 romaer blev gasset ihjel i sigøjnerlejren i Auschwitz-Birkenau under Anden Verdenskrig, og at der i denne lejr på natten mellem 2. og 3. august 1944 blev dræbt 2 897 romaer, hovedsaglig kvinder, børn og ældre; der henviser til, at romaorganisationerne derfor har valgt den 2. august som mindedag for alle romaofrene for dette folkedrab;

K.  der henviser til, at folkedrabet på romaerne, som nazisterne og andre regimer og deres allierede begik under Anden Verdenskrig, er en kendsgerning, der i vid udstrækning stadig ignoreres og derfor ikke anerkendes af den almindelige befolkning og ofte ikke indgår i skoleundervisningen, hvilket placerer romaerne blandt de glemte ofre for folkedrabet under Anden Verdenskrig;

L.  der henviser til, at mindedage for forbrydelser mod menneskeheden og grove krænkelser af menneskerettighederne er af stor betydning for fremme af fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa; der henviser til, at folkedrabet på romaerne i Europa fortjener en fuld anerkendelse, der står i forhold til alvorligheden af de forbrydelser, som blev begået af nazisterne og af andre regimer, der blev udpeget til fysisk at udrydde romaerne i Europa sammen med jøderne og andre udpegede grupper;

M.  der henviser til, at anerkendelse og minde om folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig er vigtig for i givet fald at give romafolket mulighed for erstatning for de grusomheder, som blev begået mod dem af nazisterne og andre regimer og deres allierede under Anden Verdenskrig;

N.  der henviser til, at anerkendelsen af folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig og indførelsen af en særlig europæisk mindedag derfor vil udgøre et betydeligt symbolsk skridt i kampen mod romahad og bidrage til at udbrede kendskabet til romaernes historie i Europa;

1.  udtrykker sin dybeste bekymring over det stigende romahad, som dette bl.a. er kommet til udtryk i romafjendtlig retorik og voldelige angreb mod romaer i Europa, herunder mord, hvilket ikke er foreneligt med Den Europæiske Unions normer og værdier og udgør en betydelig hindring for en vellykket integration af romaer og for sikringen af den fulde overholdelse af menneskerettighederne;

2.  understreger, at diskrimination og marginalisering aldrig forårsages af en iboende svaghed ved personer eller grupper, der lider under sådanne former for diskrimination og marginalisering, men hovedsaglig kommer af det almindelige samfunds manglende anerkendelse af enkeltpersoners rettigheder og mangel på de nødvendige strukturer, med hvilke disse enkeltpersoner kan påberåbe sig disse rettigheder;

3.  opfordrer medlemsstaterne til effektivt at gennemføre Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse for at forebygge og afskaffe diskrimination mod romaer, navnlig i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse og adgang til boliger;

4.  fremhæver, at der er behov for at bekæmpe romahad på alle niveauer og med alle midler og understreger, at dette fænomen er en særlig vedvarende, voldelig, tilbagekommende og almindelig form for racisme; opfordrer medlemsstaterne til yderligere at styrke indsatsen mod romahad som del af deres nationale strategier for romaernes integration og fremme af god praksis;

5.  glæder sig over den aktive deltagelse af romasamfund og ngo'er i gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration og opfordrer til, at de inddrages yderligere i udformningen, overvågningen, evalueringen og gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration;

6.  understreger, at der er behov for at sikre, at de nationale strategier for romaernes integration omfatter særlige foranstaltninger for kvinders rettigheder, at kønsaspektet indarbejdes i strategierne, og at evalueringen og den årlige overvågning også omhandler kvinders rettigheder og ligestillingsaspekterne i alle afsnit af de nationale strategier for romaernes integration;

7.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at betragte børn som en prioritet, når de gennemfører EU-rammerne for de nationale strategier for romaernes integration, og minder på ny om vigtigheden af at fremme lige adgang til boliger, sundhedspleje, uddannelse og værdige leveforhold for romabørn;

8.  opfordrer medlemsstaterne til effektivt at gennemføre Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, så de bliver bedre i stand til at bekæmpe romahad, romafjendtlig retorik og voldelige angreb mod romaerne samt accept, fornægtelse eller grov trivialisering af folkedrabet på romaerne;

9.  minder om, at romaerne er en del af Europas kultur og fælles værdier og opfordrer derfor medlemsstaterne og andre europæiske lande til at øge opmærksomheden omkring romaernes historie og indgå i dialog herom med borgerne og de unge, navnlig om folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig;

10.  fordømmer på det skarpeste og utvetydigt alle former for racisme og diskrimination, som romaer udsættes for, og påpeger, at der er behov for effektivt at bekæmpe romahad, hvis foranstaltningerne på de andre områder skal være effektive;

11.  opfordrer i denne henseende Kommissionen til effektivt at overvåge og vurdere medlemsstaternes efterlevelse af EU's grundlæggende værdier; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet efterleves i alle medlemsstater, til effektivt at overvåge og vurdere medlemsstaternes efterlevelse af disse værdier og at sikre, at den reagerer på eventuelle systematiske krænkelser;

12.  anerkender derfor højtideligt den historiske kendsgerning, at der under Anden Verdenskrig blev begået et folkedrab mod romaerne;

13.  opfordrer medlemsstaterne til officielt at anerkende dette folkedrab og andre former for forfølgelse af romaer såsom deportation og internering, der fandt sted under anden Verdenskrig;

14.  erklærer, at der bør indføres en europæisk dag til minde om ofrene for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig, og at denne dag bør kaldes "Den europæiske mindedag for folkedrabet på romaerne";

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Europarådet, OSCE og De Forenede Nationer.

(1) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 112.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik