Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 374kWORD 63k
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Έλεγχος της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου (ερμηνεία του Παραρτήματος XVI παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού)
P8_TA(2015)0096

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με τον έλεγχο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου (ερμηνεία του Παραρτήματος XVI παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού) (2015/2047(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 9 Απριλίου 2015 επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο παράρτημα XVI παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού του:

"Ο έλεγχος της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου από την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή έχει ως στόχο όχι μόνο να επαληθευθεί ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί δεόντως αλλά και να εκτιμηθεί κατά πόσον από το περιεχόμενο της δήλωσης μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων. Εναπόκειται εν συνεχεία στην αρμόδια για την ακρόαση επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον ορισθέντα Επίτροπο. "

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου