Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2013(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0138/2015

Внесени текстове :

A8-0138/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0098

Приети текстове
PDF 495kWORD 74k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014—2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2015, приет от Комисията на 20 януари 2015 г. (COM(2015)0016),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2015, приета от Съвета на 21 април 2015 г. и предадена на Европейския парламент на 22 април 2015 г. (07660/2015),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(5),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по регионално развитие (A8-0138/2015),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 2/2015 е свързан с предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламента за МФР (COM(2015)0015), както е предвидено в член 19 от него,

Б.  като има предвид, че в член 19 от Регламента за МФР се предвижда преразглеждане на многогодишната финансова рамка в случай на късно приемане на правила или програми в рамките на споделено управление с цел прехвърляне за следващи години на отпуснатите средства, които не са били използвани през 2014 г., над съответните разходни тавани,

В.  като има предвид, че през 2014 г. изгубиха сила бюджетни кредити за поети задължения за програмите в рамките на споделено управление по смисъла на член 19 от Регламента за МФР на стойност 21 043 639 478 EUR по текущи цени, което съответства на траншовете за 2014 г. за програмите, за които не можаха да бъдат поети задължения през 2014 г. и които не можаха бъдат прехвърлени за 2015 г.,

Г.  като има предвид, че в проект на коригиращ бюджет № 2/2015 се предвижда трансфер на по-големия дял от тези средства към бюджета за 2015 г., а по-малките трансфери ще бъдат включени в проектобюджетите за 2016 и 2017 г.,

Д.  като има предвид, че в проект на коригиращ бюджет № 2/2015 се предлага увеличение в размер на 16 476,4 млн. EUR бюджетни кредити за поети задължения през 2015 г. за различните фондове при споделено управление по подфункция 1б, функция 2 и функция 3,

Е.  като има предвид, че в проект на коригиращ бюджет № 2/2015 се предлага също увеличение с 2,5 млн. EUR за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) по функция 4, за да се запази същото третиране между вноските от функция 4 и подфункция 1б към Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — програми по европейското териториално сътрудничество (ЕТС),

1.  Отбелязва проект на коригиращ бюджет № 2/2015 във вида, в който е представен от Комисията, и свързаната с него позиция на Съвета;

2.  Припомня, че преразглеждането на Регламента за МФР е стандартна процедура в началото на всеки период на МФР и че съответният проект на коригиращ бюджет трябва да бъде приведен в съответствие с това преразглеждане;

3.  Припомня, че е изключително важно за европейските граждани и икономиките във всички държави членки неусвоените бюджетни кредити за 2014 г. да могат да бъдат прехвърлени за следващи години с цел да се допринесе за създаването на работни места и растеж;

4.  Приветства факта, че възможно най-голяма част от неусвоените бюджетни кредити за 2014 г. е прехвърлена за финансовата 2015 година, тъй като това ще предотврати несправедливото третиране на някои държави членки, региони и оперативни програми, ще ускори прилагането и изпълнението на политиката на сближаване и ще спомогне да се избегне концентрирането на плащанията в края на периода на МФР;

5.  Въпреки това изразява загриженост относно дългосрочното въздействие, което това едногодишно отлагане ще окаже върху цялостното положение с плащанията; ето защо призовава Комисията да следи отблизо изпълнението и да направи всичко възможно да избегне лавинообразния ефект на неплатените сметки, като представи адекватни предложения за коригиране на годишните равнища на бюджетните кредити за плащания в случай на необходимост, в съответствие с приложимите разпоредби на Регламента за МФР;

6.  Обръща внимание на факта, че решението за трансфер на повечето неусвоени бюджетни кредити от 2014 за 2015 г. може да изисква гъвкав подход от страна на Комисията, за да се разрешат евентуалните трудности, произтичащи от неравномерния финансов профил, който би могъл да доведе до неусвояване на бюджетни кредити за поети задължения в периода 2014—2020 г.; призовава Комисията да предложи адекватни мерки, в случай че възникне подобна ситуация, на базата на сходен предишен опит, при който късното одобрение на програмите е било взето предвид;

7.  Подчертава необходимостта да се постигне своевременно съгласие по този проект на коригиращ бюджет, за да се даде възможност за бързо приемане на всички съответни програми;

8.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2015;

9.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Сметната палата, Комитета на регионите и националните парламенти.

(1) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 69, 13.3.2015 г.
(3) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) OВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност