Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2013(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0138/2015

Předložené texty :

A8-0138/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0098

Přijaté texty
PDF 398kWORD 72k
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna VFR na období 2014–2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015, schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2014(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (nařízení o VFR),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2015, který Komise přijala dne 20. ledna 2015 (COM(2015)0016),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015, který Rada přijala dne 21. dubna 2015 a postoupila Parlamentu dne 22. dubna 2015 (07660/2015),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(5),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A8-0138/2015),

A.  vzhledem k tomu, že se návrh opravného rozpočtu č. 2/2015 týká návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení o VFR (COM(2015)0015), jak je uvedeno v článku 19 tohoto nařízení,

B.  vzhledem k tomu, že v článku 19 nařízení o VFR je stanoveno přepracování víceletého finančního rámce v případě pozdního přijetí pravidel nebo programů v rámci sdíleného řízení na převod přidělených prostředků, které nebyly využity v roce 2014 a které přesahují odpovídající výdajové stropy, do následujících let;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 vypršela použitelnost prostředků na závazky v objemu 21 043 639 478 EUR v běžných cenách, jež jsou určeny na programy v rámci sdíleného řízení ve smyslu článku 19 nařízení o VFR, což odpovídá prostředkům vyčleněným v roce 2014 na programy, jež nemohly být v roce 2014 přiděleny na závazky ani převedeny do roku 2015;

D.  vzhledem k tomu, že podle návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015 by mělo dojít k převodu větší části těchto přidělených prostředků do rozpočtu na rok 2015 s tím, že menší objemy prostředků by měly být převedeny do návrhů rozpočtu na roky 2016 a 2017;

E.  vzhledem k tomu, že se v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015 pro různé fondy v rámci sdíleného řízení v případě podokruhu 1b, okruhu 2 a okruhu 3 v roce 2015 navrhuje navýšit prostředky na závazky o 16 476,4 milionu EUR;

F.  vzhledem k tomu, že aby zůstalo zachováno podobné nakládání s příspěvky z okruhu 4 a z podokruhu 1b do Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na programy Evropské územní spolupráce, obsahuje návrh opravného rozpočtu č. 2/2015 rovněž návrh na zvýšení prostředků pro nástroj předvstupní pomoci (NPP II) v rámci okruhu 4 o 2,5 milionu EUR;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2015 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.  připomíná, že toto přehodnocení nařízení o VFR je standardním postupem na začátku každého období víceletého finančního rámce a že spolu s tímto přepracováním by mělo být provedeno také přepracování odpovídajícího návrhu opravného rozpočtu;

3.  připomíná, že pro evropské občany a hospodářství všech členských států je velmi důležité, aby bylo možné nepoužité prostředky z roku 2014 převést do následujících let s cílem přispět k vytváření pracovních míst a růstu;

4.  vítá, že přidělené prostředky, které nebyly použity v roce 2014, byly do maximální možné míry převedeny do finančního roku 2015, protože tak bude možné se vyhnout nespravedlivému zacházení s členskými státy, regiony a operačními programy, urychlit provádění a dosahování výsledků v rámci politiky soudržnosti a vyhnout se koncentraci plateb na konci období VFR;

5.  je však znepokojen dlouhodobým dopadem, který bude mít tento roční odklad na celkovou situaci v oblasti plateb; vyzývá proto Komisi, aby pozorně sledovala jeho uplatňování a aby se v případě neuhrazených faktur všemožně vynasnažila zabránit lavinovému efektu tím, že v případě nutnosti předloží v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o VFR vhodné návrhy na úpravu roční míry prostředků přidělených na platby;

6.  upozorňuje na to, že rozhodnutí převést většinu nevyužitých prostředků z roku 2014 do roku 2015 může vyžadovat flexibilní přístup ze strany Komise, aby bylo možné vyřešit případné problémy způsobené nerovnoměrným finančním profilem, jenž by mohl vést k nevyužitým závazkům v období 2014–2020; vyzývá Komisi, aby v případě, že k této situaci dojde, předložila návrhy odpovídajících opatření, která by vycházela z podobných předchozích zkušeností, kdy bylo zohledněno pozdní schválení programů;

7.  poukazuje na to, že je nutné návrh opravného rozpočtu schválit včas, aby bylo možné urychleně schválit všechny příslušné programy;

8.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015;

9.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2015 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Výboru regionů a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí