Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2013(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0138/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0138/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2015 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0098

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 394kWORD 76k
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015: Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2915, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 21 Απριλίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Απριλίου 2015 (07660/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0138/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 σχετίζεται με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το ΠΔΠ (COM(2015)0015), σύμφωνα με το άρθρο 19·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 του κανονισμού για το ΠΔΠ προβλέπει αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου στην περίπτωση καθυστερημένης έγκρισης κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για να μεταφερθούν τα κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα επόμενα έτη, πέραν των αντίστοιχων ανώτατων ορίων δαπανών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ακυρώθηκαν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ύψους 21 043 639 478 EUR σε τρέχουσες τιμές, για τα προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 19 του κανονισμού για το ΠΔΠ, ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις 2014 των προγραμμάτων που δεν κατέστη δυνατό ούτε να αναληφθούν το 2014 ούτε να μεταφερθούν στο 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 προβλέπει τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους αυτών των κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2015 και ενσωμάτωση της μεταφοράς μικρότερων ποσών στα σχέδια προϋπολογισμού των ετών 2016 και 2017·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 προτείνει αύξηση ύψους 16 476,4 εκατ. EUR στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2015 για τα διάφορα ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στον υποτομέα 1β, τον τομέα 2 και τον τομέα 3·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 προτείνει επίσης αύξηση 2,5 εκατ. EUR για τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II) στο πλαίσιο του τομέα 4, ώστε να διατηρηθεί η ίση μεταχείριση των συνεισφορών στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) από τον τομέα 4 και τον τομέα 1β·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  υπενθυμίζει ότι αυτή η αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ είναι μια τυποποιημένη διαδικασία στην αρχή κάθε περιόδου του ΠΔΠ και ότι το αντίστοιχο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτήν την αναθεώρηση·

3.  υπενθυμίζει ότι έχει ζωτική σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες και την οικονομία σε όλα τα κράτη μέλη να είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων που δε χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα επόμενα έτη ούτως ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις για το έτος 2014 μεταφέρθηκαν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο οικονομικό έτος 2015, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η άδικη μεταχείριση μεταξύ ορισμένων κρατών μελών, περιφερειών και επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα επιταχυνθεί η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και η επίτευξη των στόχων της και θα αποφευχθεί η συγκέντρωση πληρωμών στο τέλος της περιόδου του ΠΔΠ·

5.  εκφράζει ωστόσο ανησυχία σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχει αυτή η μονοετής αναβολή στη συνολική κατάσταση των πληρωμών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί το φαινόμενο χιονοστιβάδας που προκαλούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, υποβάλλοντας κατάλληλες προτάσεις για την προσαρμογή των ετήσιων επιπέδων των πιστώσεων πληρωμών εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού για το ΠΔΠ·

6.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η απόφαση να μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των αχρησιμοποίητων πιστώσεων από το 2014 στο 2015 ενδέχεται να συνεπάγεται την ανάγκη ευέλικτης προσέγγισης από την πλευρά της Επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές δυσχέρειες που ενδεχομένως θα προκύψουν από έναν άνισο δημοσιονομικό προγραμματισμό και που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μη χρησιμοποιηθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων κατά την περίοδο 2014-2020· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα για το ενδεχόμενο να προκύψει μια τέτοια κατάσταση, βασιζόμενη σε ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος και λαμβάνοντας υπόψη την καθυστερημένη έγκριση των προγραμμάτων·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης επίτευξης συμφωνίας επί του παρόντος σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία έγκριση όλων των οικείων προγραμμάτων·

8.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου