Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2013(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0138/2015

Esitatud tekstid :

A8-0138/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/04/2015 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0098

Vastuvõetud tekstid
PDF 249kWORD 65k
Teisipäev, 28. aprill 2015 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 2/2015: mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmine
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2015 kohta, III jagu – Komisjon (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3), (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus”),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2015, mille komisjon võttis vastu 20. jaanuaril 2015. aastal (COM(2015)0016),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2015, mille nõukogu võttis vastu 21. aprillil 2015. aastal ja edastas Euroopa Parlamendile 22. aprillil 2015. aastal (07660/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni arvamust (A8-0138/2015),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 2/2015 on seotud ettepanekuga võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse mitmeaastase finantsraamistiku määrust (COM(2015)0015), nagu on sätestatud selle artiklis 19;

B.  arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 19 on ette nähtud, et mitmeaastast finantsraamistikku muudetakse, kui õigusnormid või programmid, mille eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega, võetakse vastu hilinemisega, et kanda 2014. aastal kasutamata jäänud assigneeringud üle järgnevatesse aastatesse, millega ületatakse asjaomaseid kulude ülemmäärasid;

C.  arvestades, et 2014. aastal jäi mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 19 tähenduses koostöös liikmesriikidega täidetavate programmide kulukohustuste assigneeringuid kasutamata 21 043 639 478 eurot (jooksevhindades), mis vastab programmidega 2014. aastaks ettenähtud summadele, mida 2014. aastal ei saanud siduda kulukohustustega ega kanda üle 2015. aastasse;

D.  arvestades, et paranduseelarve projektis nr 2/2015 nähakse ette nende vahendite suurima osa ülekandmine 2015. aasta eelarvesse koos väiksemate ülekannetega, mis lisatakse 2016. ja 2017. aasta eelarveprojektidesse;

E.  arvestades, et paranduseelarve projektis nr 2/2015 tehakse ettepanek suurendada 2015. aastal kulukohustuste assigneeringuid 16 476,4 miljoni euro võrra mitmete alamrubriigi 1b, rubriigi 2 ja rubriigi 3 alla kuuluvate, koostöös liikmesriikidega täidetavate rahaliste vahendite tarbeks;

F.  arvestades, et paranduseelarve projektis nr 2/2015 tehakse ühtlasi ettepanek ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) suurendamiseks 2,5 miljoni euro võrra rubriigis 4, et säiliks võrdne kohtlemine rubriigist 4 ja alamrubriigist 1b antavate toetuste osas Euroopa Regionaalarengu Fondi Euroopa territoriaalse koostöö programmidele;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 2/2015 ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  tuletab meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmine on tavapärane menetlus mitmeaastase finantsraamistiku iga perioodi alguses ning vastav paranduseelarve projekt tuleb muutmise tulemusega vastavusse viia;

3.  tuletab meelde, et Euroopa kodanikele ja kõikide liikmesriikide majandusele on erakordselt oluline see, et 2014. aastal kasutamata jäänud assigneeringud saab üle kanda järgnevatesse aastatesse, et aidata kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. aastal kasutamata jäänud assigneeringud kanti võimalikult suures ulatuses üle 2015. aastasse, kuna sellega hoitakse ära teatavate liikmesriikide, piirkondade ja rakenduskavade ebaõiglane kohtlemine, kiirendatakse ühtekuuluvuspoliitika rakendamist ja elluviimist ning aidatakse ära hoida maksete kuhjumist mitmeaastase finantsraamistiku perioodi lõppu;

5.  on sellegipoolest mures, milline pikaajaline mõju on sellisel aasta võrra edasilükkamisel maksete üldisele olukorrale; kutsub seetõttu komisjoni üles rakendamist tähelepanelikult jälgima ning tegema kõik endast oleneva, et vältida maksmata arvete kuhjumist, esitades vajaduse korral asjakohased ettepanekud maksete assigneeringute iga-aastaste tasemete kohandamiseks vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku asjakohastele sätetele;

6.  juhib tähelepanu asjaolule, et komisjon võib enamiku kasutamata assigneeringute 2014. aastast 2015. aastasse ülekandmise kohta otsuse tegemiseks vajada paindlikku käsitust, et tegeleda ebaühtlasest finantsprofiilist tulenevate raskustega, mis võivad viia perioodil 2014–2020 kasutamata assigneeringuteni; palub komisjonil teha sellise olukorra tekkimise puhuks ettepanek asjakohaste meetmete kohta, mis põhineksid sarnastel minevikukogemustel, milles võeti arvesse programmide hilist heakskiitmist;

7.  rõhutab vajadust jõuda paranduseelarve projekti suhtes õigel ajal kokkuleppele, et teha võimalikuks kõikide asjaomaste programmide kiire vastuvõtmine;

8.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 2/2015 kohta heaks;

9.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 1/2015 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale, Regioonide Komiteele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2015.
(3) ELT L 347, 20.12.13, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika