Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2013(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0138/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0138/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0098

Hyväksytyt tekstit
PDF 246kWORD 65k
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2015: Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2015 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – Komissio (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon komission 20. tammikuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2015 (COM(2015)0016),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. huhtikuuta 2015 vahvistaman ja 22. huhtikuuta 2015 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2015 (07660/2015),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0138/2015),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 2/2015 liittyy ehdotukseen neuvoston asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen muuttamisesta (COM(2015)0015) sen 19 artiklan mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 19 artiklassa säädetään, että jos sääntöjen antaminen tai yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavien ohjelmien hyväksyminen viivästyy, monivuotista rahoituskehystä tarkistetaan siirtämällä varainhoitovuonna 2014 käyttämättä jääneet määrärahat seuraaville vuosille vastaavien menojen enimmäismääriä kasvattamalla;

C.  ottaa huomioon, että niiden monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 19 artiklassa tarkoitettujen, yhteistyössä hallinnoitaviin ohjelmiin kuuluvien maksusitoumusmäärärahojen määrä, jotka peruuntuivat vuonna 2014, oli 21 043 639 478 euroa käypinä hintoina; ottaa huomioon, että määrä muodostuu niistä ohjelmiin vuodelle 2014 kohdennetuista määrärahoista, joita ei voitu sitoa vuonna 2014 eikä siirtää vuodelle 2015;

D.  toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 2/2015 mukaan suurin osa näistä määrärahoista siirretään vuoden 2015 talousarvioon ja pienempiä siirtoja sisällytetään vuosien 2016 ja 2017 talousarvioesityksiin;

E.  toteaa, että lisätalousarvioesityksessä nro 2/2015 ehdotetaan 16 476,4 miljoonan euron lisäystä vuoden 2015 maksusitoumusmäärärahoihin useisiin jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä hallinnoitaviin rahastoihin alaotsakkeessa 1 b, otsakkeessa 2 ja otsakkeessa 3;

F.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 2/2015 ehdotetaan myös 2,5 miljoonan euron lisäystä liittymistä valmistelevalle tukivälineelle (IPA II) otsakkeessa 4, jotta voidaan kohdella yhdenmukaisesti määrärahoja, jotka osoitetaan otsakkeesta 4 ja alaotsakkeesta 1 b Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettaviin Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmiin;

1.  panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2015 ja neuvoston kannan siihen;

2.  muistuttaa, että monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen tarkistaminen on vakiomenettely kunkin monivuotista rahoituskehystä koskevan jakson alussa ja että sitä vastaava lisätalousarvioesitys on mukautettava tähän tarkistukseen;

3.  muistuttaa, että on elintärkeää unionin kansalaisille ja kaikkien jäsenvaltioiden talouksille, että vuonna 2014 käyttämättä jääneet määrärahat voidaan siirtää seuraaville vuosille, jotta siten on mahdollista osallistua työpaikkojen ja kasvun luomiseen;

4.  on tyytyväinen siihen, että mahdollisimman suuri osa vuonna 2014 käyttämättä jääneistä määrärahoista siirrettiin varainhoitovuodelle 2015, koska näin vältetään tiettyjen jäsenvaltioiden, alueiden ja toimenpideohjelmien epäoikeudenmukainen kohtelu ja nopeutetaan koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa ja toteutusta sekä vältetään helpommin maksujen keskittymistä monivuotisen rahoituskehyksen jakson loppuun;

5.  on kuitenkin huolestunut tämän yhden vuoden viivästymisen pitkän aikavälin vaikutuksesta maksujen kokonaistilanteeseen; kehottaa siksi komissiota seuraamaan tiivisti täytäntöönpanoa ja tekemään kaiken voitavansa maksamattomien laskujen lumipalloefektin välttämiseksi esittämällä asianmukaisia ehdotuksia maksumäärärahojen vuosittaisten tasojen mukauttamiseksi tarvittaessa monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen asianomaisten säännösten mukaisesti;

6.  kiinnittää huomiota siihen, että päätös siirtää suurin osa varainhoitovuonna 2014 käyttämättä jääneistä määrärahoista varainhoitovuodelle 2015 saattaa edellyttää joustavaa menettelytapaa komissiolta, jotta voidaan ratkaista vaikeudet, joita mahdollisesti aiheutuu epätasaisesta rahoitusprofiilista, minkä johdosta maksusitoumusmäärärahoja saattaa jäädä käyttämättä kaudella 2014-2020; kehottaa komissiota esittämään tällaisen tilanteen varalta asianmukaisia toimenpiteitä, jotka perustuvat vastaaviin aikaisempiin kokemuksiin, joissa on otettu huomioon ohjelmien viivästynyt hyväksyntä;

7.  painottaa, että tämä lisätalousarvioesitys on tarpeen hyväksyä hyvissä ajoin, jotta kaikki siitä rahoitettavat ohjelmat voitaisiin hyväksyä nopeasti;

8.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2015;

9.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2015 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 69, 13.3.2015.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö