Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2013(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0138/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0138/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0098

Usvojeni tekstovi
PDF 323kWORD 72k
Utorak, 28. travnja 2015. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 2/2015: Izmjena višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.-2020.
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (Uredba o VFO-u)(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2015 koji je Komisija usvojila 20. siječnja 2015. (COM(2015)0016),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 koje je Vijeće usvojilo 21. travnja 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu 22. travnja 2015. (07660/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br.2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(5),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0138/2015),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 2/2015 odnosi na prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe o VFO-u (COM(2015)0015) u skladu s njezinim člankom 19.;

B.  budući da se člankom 19. Uredbe o VFO-u predviđa revizija višegodišnjeg financijskog okvira u slučaju zakašnjelog donošenja pravila ili programa u okviru podijeljenog upravljanja radi prijenosa neiskorištenih sredstava iz 2014. na predstojeće godine, a koja su veća od odgovarajućih gornjih granica rashoda;

C.  budući da su odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 21 043 639 478 EUR u trenutačnim cijenama u okviru podijeljenog upravljanja u smislu članka 19. Uredbe o VFO-u prestala važiti 2014., što odgovara tranšama programa za 2014. za koje se u 2014. ne mogu preuzeti obveze niti ih se može prenijeti u 2015.;

D.  budući da se prema nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 predviđa prijenos najvećeg dijela tih sredstava u proračun za 2015., dok bi manji iznosi trebali biti preneseni u nacrte proračuna za 2016. i 2017.;

E.  budući da se prema nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 predviđa povećanje od 16 476,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u 2015. za različite fondove u okviru podijeljenog upravljanja iz podnaslova 1.b i naslova 2. i 3.;

F.  budući da se prema nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 predlaže i povećanje od 2,5 milijuna EUR za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) u sklopu naslova 4. kako bi se i dalje na sličan način postupalo prema doprinosima iz naslova 4. i podnaslova 1.b programima europske teritorijalne suradnje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2015 koji je podnijela Komisija i stajalište Vijeća o njemu;

2.  podsjeća da je takva revizija VFO-a standardni postupak na početku svakog razdoblja VFO-a i da odgovarajući nacrt izmjene proračuna s njom treba biti usklađen;

3.  podsjeća da je za europske građane i gospodarstva u svim državama članicama ključno da se neiskorištena odobrena sredstva za 2014. prenesu na sljedeće godine i tako doprinesu otvaranju radnih mjesta i poticanju rasta;

4.  pozdravlja činjenicu da je u financijsku godinu 2015. prenesen maksimalan iznos neiskorištenih odobrenih sredstava iz 2014. jer će se na taj način izbjeći nepošteno postupanje prema državama članicama, regijama i operativnim programima, ubrzati provođenje i ostvarivanje kohezijske politike i izbjeći gomilanje plaćanja na kraju razdoblja VFO-a;

5.  međutim, zabrinut je zbog dugoročnog utjecaja ove jednogodišnje odgode na opće stanje u vezi s plaćanjima; stoga poziva Komisiju da pomno nadzire izvršenje proračuna i poduzme sve što može da, u slučaju potrebe i u skladu s relevantnim odredbama Uredbe o VFO-u, podnese odgovarajuće prijedloge o prilagodbi godišnjih razina odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se izbjegla lavina nepodmirenih računa;

6.  Skreće pozornost na činjenicu da bi odluka o prebacivanju većine neiskorištenih odobrenih sredstava iz 2014. u 2015. mogla iziskivati od Komisije fleksibilan pristup kako bi se riješile moguće poteškoće nastale uslijed neujednačenog financijskog profila, što bi moglo proizvesti neiskorištene obveze za razdoblje 2014.-2020.; poziva Komisiju da predloži odgovarajuće mjere, u slučaju da dođe do takve situacije, na temelju sličnih primjera iz prošlosti u kojima se uzelo u obzir da su programi odobreni kasno;

7.  ističe potrebu za pravovremenim postizanjem dogovora o ovom nacrtu izmjene proračuna kako bi došlo do brzog usvajanja svih programa kojih se to tiče;

8.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015;

9.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 1/2015 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Odboru regija i nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 69, 13.3.2015., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 103, 22.4.2015., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti