Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2013(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0138/2015

Pateikti tekstai :

A8-0138/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0098

Priimti tekstai
PDF 327kWORD 72k
Antradienis, 2015 m. balandžio 28 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: daugiametės finansinės programos dalinis keitimas 2014–2020 m. laikotarpiui
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekto, III skirsnis – Komisija (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (DFP reglamentas)(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. sausio 20 d. (COM(2015)0016),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. priimtą ir 2015 m. balandžio 22 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekto (07660/2015),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0138/2015),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas yra susijęs su pasiūlymu dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas DFP reglamentas (COM(2015)0015), kaip numatyta jo 19 straipsnyje,

B.  kadangi DFP reglamento 19 straipsnyje numatyta, kad, jei vėlai priimamos taisyklės ar programos, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, tai daugiametė finansinė programa tikslinama, kad būtų galima 2014 m. nepanaudotus asignavimus perkelti į vėlesnius metus, viršijant atitinkamas išlaidų viršutines ribas,

C.  kadangi įsipareigojimų asignavimai programoms, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, kaip apibrėžta DFP reglamento 19 straipsnyje, baigė galioti 2014 m. ir sudarė 21 043 639 478 EUR dabartinėmis kainomis, ir ši suma atitinka programų 2014 m. dalis, kurių nebuvo įmanoma panaudoti 2014 m. ar perkelti į 2015 m.,

D.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekte numatyta didžiausią šių asignavimų dalį perkelti į 2015 m. biudžetą, o mažesnes sumas įtraukti į 2016 m. ir 2017 m. biudžeto projektus,

E.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekte siūloma 2015 m. 16 476,4 mln. EUR padidinti įsipareigojimų asignavimus pagal 1b išlaidų pakategorę, 2 ir 3 išlaidų kategorijas įvairiems fondams, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas,

F.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekte taip pat siūloma padidinti 2,5 mln. EUR Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II) lėšas pagal 4 išlaidų kategoriją ir toliau panašias sąlygas taikyti 4 išlaidų kategorijos ir 1b išlaidų pakategorės įnašams į Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) – Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) programas,

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektą ir Tarybos poziciją dėl jo;

2.  primena, kad tokia DFP reglamento peržiūra yra standartinė procedūra, vykdoma kiekvienos DFP laikotarpio pradžioje, ir kad atitinkamą taisomąjį biudžetą reikia suderinti su šia peržiūra;

3.  primena, kad ES piliečiams ir visų valstybių narių ekonomikai labai svarbu, kad nepanaudotus 2014 m. asignavimus būtų galima perkelti į kitus metus ir kad jais būtų prisidedama prie darbo vietų kūrimo ir augimo;

4.  palankiai vertina tai, kad į 2015 finansinius metus perkelta maksimali įmanoma 2014 m. nepanaudotų asignavimų suma, nes tai padės išvengti nesąžiningų sąlygų taikymo tam tikroms valstybėms narėms, regionams ir veiksmų programoms, paspartins sanglaudos politikos vykdymą ir su ja susijusių rezultatų pasiekimą ir padės išvengti mokėjimų koncentracijos DFP laikotarpio pabaigoje;

5.  visgi yra susirūpinęs dėl to, koks bus ilgalaikis šio vienų metų nukėlimo poveikis bendrai mokėjimų situacijai; todėl ragina Komisiją atidžiai stebėti įgyvendinimą ir dėti visas pastangas, kad būtų išvengta neapmokėtų sąskaitų sniego gniūžtės poveikio, ir šiuo tikslu teikti atitinkamus pasiūlymus pakoreguoti metinį mokėjimų asignavimų lygį, jei to prireiktų, laikantis atitinkamų DFP reglamento nuostatų;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad priėmus sprendimą perkelti didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų iš 2014 į 2015 m. Komisijai galbūt reikės laikytis lankstaus požiūrio siekiant panaikinti galimus sunkumus, kylančius dėl nevienodo finansinio profilio, dėl kurio 2014–2020 m. gali susidaryti nepanaudotų asignavimų; ragina Komisiją, susidarius tokiai padėčiai, pasiūlyti atitinkamas priemones, remiantis panašia ankstesne patirtimi, kai buvo atsižvelgta į vėlyvą programų patvirtinimą;

7.  pabrėžia, jog svarbu, kad dėl šio taisomojo biudžeto projekto būtų laiku susitarta, kad būtų sudaryta galimybė greitai priimti visas atitinkamas programas;

8.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekto;

9.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2015 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Regionų komitetui ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 69, 2015 03 13.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 103, 2015 4 22, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika