Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2013(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0138/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0138/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 28/04/2015 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0098

Pieņemtie teksti
PDF 402kWORD 73k
Otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 28. aprīļa rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, III iedaļa — Komisija (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī (2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 20. janvārī (COM(2015)0016),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 21. aprīlī un nosūtīja Parlamentam 2015. gada 22. aprīlī (07660/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu, kā arī Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A8-0138/2015),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts ir saistīts ar priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza DFS regulu (COM(2015)0015), kā norādīts tās 19. pantā;

B.  tā kā DFS regulas 19. pantā ir paredzēta daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana, ja tiek vēlu pieņemti dalītas pārvaldības noteikumi vai programmas, lai 2014. gadā neizmantotās piešķirtās summas pārvietotu uz turpmākiem gadiem, pārsniedzot izdevumu atbilstīgo maksimālo apjomu;

C.  tā kā dalītās pārvaldības programmām DFS regulas 19. panta izpratnē 2014. gadā tika atceltas saistību apropriācijas EUR 21 043 639 478 apmērā pašreizējās cenās, un šī summa atbilst 2014. gada programmu daļām, ko nevarēja ne izmantot 2014. gadā, ne arī pārnest uz 2015. gadu;

D.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā paredzēts pārvietot lielāko daļu no šiem piešķirtajiem līdzekļiem uz 2015. gada budžetu, mazākus pārvietojumus iekļaujot 2016. un 2017. gada budžeta projektos;

E.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā ir ierosināts 2015. gadā par EUR 16 476,4 miljoniem palielināt saistību apropriācijas dažādiem dalītas pārvaldības fondiem, kas iekļauti 1.b izdevumu apakškategorijā, 2. izdevumu kategorijā un 3. izdevumu kategorijā;

F.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā ir ierosināts arī palielinājums par EUR 2,5 miljoniem Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam (IPA II) 4. izdevumu kategorijā, lai saglabātu līdzīgu pieeju starp iemaksām no 4. izdevumu kategorijas un 1.b izdevumu apakškategorijas Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) — Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmām,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu un Padomes nostāju attiecībā uz šo budžeta grozījuma projektu;

2.  atgādina, ka šāda DFS regulas pārskatīšana ir standarta procedūra, kas tiek veikta katra DFS perioda sākumā, un ka attiecīgais budžeta grozījuma projekts ir jāpielāgo šai pārskatīšanai;

3.  atgādina, ka Eiropas pilsoņiem un ekonomikai visās dalībvalstīs ir svarīgi, lai 2014. gadā neizmantotās apropriācijas varētu tikt pārvietotas uz turpmākajiem gadiem un tādējādi sekmētu darbvietu izveidi un izaugsmi;

4.  atzinīgi vērtē to, ka uz 2015. gadu tika pārvietots maksimāli liels 2014. gadā neizlietoto apropriāciju apmērs, kas ļaus izvairīties no netaisnīgas attieksmes pret atsevišķām dalībvalstīm, reģioniem vai darbības programmām, paātrinās kohēzijas politikas īstenošanu un izpildi un palīdzēs izvairīties no maksājumu koncentrācijas DFS perioda beigās;

5.  tomēr pauž bažas par ilgtermiņa ietekmi, ko šī atlikšana uz vienu gadu radīs attiecībā uz maksājumu vispārējo stāvokli; tādēļ aicina Komisiju cieši uzraudzīt īstenošanu un darīt visu iespējamo, lai izvairītos no lavīnas efekta saistībā ar nesamaksātajiem rēķiniem, iesniedzot atbilstīgus priekšlikumus, lai vajadzības gadījumā koriģētu maksājumu apropriāciju gada apmēru saskaņā ar attiecīgajiem DFS regulas noteikumiem;

6.  vērš uzmanību uz to, ka attiecībā uz lēmumu pārvietot lielāko daļu 2014. gadā neizlietoto apropriāciju uz 2015. gadu Komisijai, iespējams, būs jāizmanto elastīga pieeja, lai risinātu grūtības, kas varētu rasties saistībā ar nevienmērīgu finansiālo profilu, kura dēļ apropriācijas var palikt neizlietotas laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam; aicina Komisiju, pamatojoties uz līdzīgu pieredzi, kas tika gūta saistībā ar programmu vēlīnu apstiprināšanu, ierosināt atbilstīgus pasākumus gadījumā, ja šāda situācija varētu rasties;

7.  uzsver nepieciešamību savlaicīgi vienoties par šo budžeta grozījuma projektu, lai varētu ātri pieņemt visas attiecīgās programmas;

8.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu;

9.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 1/2015 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, Reģionu komitejai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 69, 13.3.2015.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika