Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0138/2015

Ingivna texter :

A8-0138/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0098

Antagna texter
PDF 248kWORD 297k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2/2015: Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Europaparlamentets resolution av den 28 april 2015 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2015 för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, slutgiltigt antagen den 17 december 2014(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2015 som kommissionen antog den 20 januari 2015 (COM(2015)0016),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2015 som rådet antog den 21 april 2015 och översände till Europaparlamentet den 22 april 2015 (07660/2015),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(5),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A8-0138/2015), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 2/2015 hänför sig till förslaget till rådets förordning om ändring av förordningen om den fleråriga budgetramen (COM(2015)0015) i enlighet med bestämmelserna i artikel 19 i den förordningen.

B.  I artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen föreskrivs en revidering av den fleråriga budgetramen i fall av sena antaganden av bestämmelser eller program med delad förvaltning, för att överföra anslag som inte användes 2014 till påföljande år utöver motsvarande utgiftstak.

C.  Åtagandebemyndiganden för program med delad förvaltning i den mening som avses i artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen förföll 2014 till ett belopp av sammanlagt 21 043 639 478 EUR i löpande priser. Detta motsvarar 2014 års andelar av program för vilka man varken kunde ingå åtaganden under 2014 eller överföra anslagen till 2015.

D.  Enligt förslaget till ändringsbudget nr 2/2015 ska lejonparten av dessa anslag överföras till 2015 års budget. Mindre överföringar ska integreras i budgetförslaget för åren 2016 och 2017.

E.  I förslaget till ändringsbudget nr 2/ 2015 föreslås en ökning med 16 476,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden under 2015 för de olika fonder som omfattas av delad förvaltning i underrubrik 1b, rubrik 2 och rubrik 3.

F.  I förslaget till ändringsbudget nr 2/2015 föreslås också en ökning på 2,5 miljoner EUR för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) under rubrik 4, för att bibehålla likvärdig behandling mellan bidragen från rubrik 4 och underrubrik 1b till Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – program för europeiskt territoriellt samarbete.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2015, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet påminner om att en sådan revidering av den fleråriga budgetramen är ett standardförarande i början av varje budgetramperiod och att motsvarande förslag till ändringabudget måste anpassas till denna revidering.

3.  Europaparlamentet påminner om att det är av avgörande betydelse för de europeiska medborgarna och ekonomin i alla medlemsstater att de anslag som inte användes 2014 kan överföras till påföljande år för att bidra till skapandet av nya arbetstillfällen och tillväxt.

4.  Europaparlamentet välkomnar att de outnyttjade anslagen för 2014 i största möjliga utsträckning överfördes till budgetåret 2015, eftersom man på detta sätt undviker orättvis behandling av vissa medlemsstater, regioner och operativa program, påskyndar genomförandet av sammanhållningspolitiken och dess resultat och bidrar till att undvika en koncentration av betalningar till slutet av budgetramperioden.

5.  Europaparlamentet oroar sig dock över de långsiktiga konsekvenser som detta ettåriga uppskjutande kommer att få för den övergripande betalningssituationen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att noggrant övervaka genomförandet och göra sitt yttersta för att undvika snöbollseffekter av obetalda räkningar genom att vid behov lägga fram lämpliga förslag om anpassning av de årliga nivåerna för betalningsbemyndigandena, i linje med relevanta bestämmelser i förordningen om den fleråriga budgetramen.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar att beslutet att föra över största delen av de outnyttjade anslagen från 2014 till 2015 kan komma att kräva att kommissionens tillämpar en flexibel strategi för att hantera eventuella svårigheter till följd av en ojämn finansiell profil som skulle kunna leda till outnyttjade åtaganden under perioden 2014–2020. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder för det fall att en sådan situation skulle uppstå, på grundval av liknande tidigare erfarenheter då man tagit hänsyn till sena godkännanden av program.

7.  Europaparlamentet understryker att man måste komma överens om detta förslag till ändringsbudget i god tid för att göra det möjligt att snabbt anta alla berörda program.

8.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2015.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 1/2015 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, revisionsrätten, Regionkommittén och medlemsstaternas parlament.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2015.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 103, 22.4.2015, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy