Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0165(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0053/2015

Ingivna texter :

A8-0053/2015

Debatter :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0099

Antagna texter
PDF 241kWORD 292k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
Montering av fordonsbaserade eCallsystem ***II
P8_TA(2015)0099A8-0053/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05130/3/2015 – C8‑0063/2015),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 september 2013(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0316),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0053/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 341, 21.11.2013, s. 47.
(2) Antagna texter från sammanträdet 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy