Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2015 m. sausio 13 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija ***
 ES ir Seišelių susitarimas dėl žvejybos laivų veiklos galimybių Majoto vandenyse ***
 Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Tuniso Respublikos protokolo sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą ***
 Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą ***II
 Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos ***I

Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija ***
PDF 212kWORD 53k
2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo Europos Sąjungos vardu, projekto (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08585/2014),

–  atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, projektą (08554/2014),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 7 dalį (C8-0018/2014),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES 2011 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimą 2014/334/ES dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0061/2014),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  ragina Komisiją perduoti Parlamentui susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių protokolus, naujo protokolo 3 straipsnyje numatytą daugiametę sektoriaus programą ir atitinkamus metinius vertinimus, taip pat naujo protokolo 4 straipsnyje numatytuose posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių protokolus; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas Parlamento atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiuose; taip pat prašo Komisijos paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl jo atnaujinimo pateikti Parlamentui ir Tarybai išsamią protokolo taikymo ataskaitą ir netaikyti nereikalingų apribojimų, susijusių su prieiga prie šio dokumento;

3.  ragina Komisiją ir Tarybą, atsižvelgiant į jų atitinkamus įgaliojimus, nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą visais procedūrų, susijusių su protokolu ir jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)OL C 72 E, 2014 3 11, p. 21.
(2)OL L 168, 2014 6 7, p. 1.


ES ir Seišelių susitarimas dėl žvejybos laivų veiklos galimybių Majoto vandenyse ***
PDF 203kWORD 49k
2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))
P8_TA(2015)0002A8-0055/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07911/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse projektą (07953/2014),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 7 dalį (C8-0008/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A8-0055/2014),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Seišelių Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Tuniso Respublikos protokolo sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą ***
PDF 206kWORD 49k
2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą projekto (10641/2012 – C8-0003/2014 – 2009/0174(NLE))
P8_TA(2015)0003A8-0049/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10641/2012),

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, projektą (10639/2012),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0003/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir to paties straipsnio 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A8–0049/2014),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Tuniso Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą ***II
PDF 289kWORD 58k
Rezoliucija
Tekstas
2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. gruodžio 9 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2011 m. sausio 28 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0375) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. gruodžio 10 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai per antrąjį svarstymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 8 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A8-0038/2014),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. sausio 13 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/..., kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą

P8_TC2-COD(2010)0208


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2015/412.)

(1)OL C 54, 2011 2 19, p. 51.
(2)OL C 104, 2011 4 2, p. 62.
(3)OL C 33 E, 2013 2 5, p. 350.


Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos ***I
PDF 193kWORD 125k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0457),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0102/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0057/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. sausio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

P8_TC1-COD(2014)0213


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos steigimo susitarimu (toliau – BVJŽK susitarimas) užtikrinama tinkama daugiašalio bendradarbiavimo, kuriuo skatinama Viduržemio ir Juodosios jūrų gyvųjų išteklių plėtra, išsaugojimas, racionalus valdymas ir geriausias naudojimas tokiu lygmeniu, kuris laikomas tvariu ir kuriam esant nekyla jų išnykimo pavojus, sistema;

(2)  Europos Sąjunga ir Bulgarija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Malta, Rumunija bei Slovėnija yra BVJŽK susitarimo susitariančiosios šalys;

(3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1343/2011(4) nustatomos tam tikros žvejybos Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) susitarimo rajone nuostatos. Tai yra BVJŽK rekomendacijoms, kurių turinys dar neįtrauktas į Sąjungos teisę, įgyvendinti tinkamas teisėkūros procedūra priimtas aktas. Iš tiesų Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 gali būti iš dalies pakeistas įtraukiant į jį atitinkamose BVJŽK rekomendacijose nurodytas priemones;

(4)  per savo 2011 ir 2012 m. metinius posėdžius BVJŽK savo kompetencijos srityje patvirtino raudonuosius koralus tausojančias naudojimo priemones, kurios turi būti įgyvendintos Sąjungos teisėje. Viena šių priemonių yra susijusi su nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių naudojimu. BVJŽK nusprendė, kad po 2014 m. nebebus leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių, kurios pagal Rekomendaciją GFCM/35/2011/2 naudojamos nacionalinės jurisdikcijos zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgybos tikslais, nebent mokslinėse rekomendacijose būtų nustatyta kitaip. Tačiau pagal rekomendaciją turėtų būti leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones tose valstybėse narėse, kurios dar neleido jų naudoti žvalgybai ir gali norėti taip padaryti, su sąlyga, kad pagal valdymo planų mokslinio vertinimo rezultatus nematyti neigiamo poveikio tausojančiam raudonųjų koralų naudojimui. Taip pat ribotą laikotarpį, trunkantį ne ilgiau kaip iki 2015 m., gali būti leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones mokslo eksperimentinėms kampanijoms, skirtoms stebėsenai ir rinkimui. Pagal kitą Rekomendacijoje GFCM/36/2012/1 nustatytą priemonę sugauti raudonieji koralai turi būti iškraunami tik nedaugelyje uostų, turinčių tinkamą infrastruktūrą, o paskirtųjų uostų sąrašai turi būti perduoti BVJŽK sekretoriatui. Apie bet kokius valstybių narių paskirtų uostų sąrašų pakeitimus turėtų būti pranešta Europos Komisijai, kad ši galėtų juos perduoti BVJŽK sekretoriatui; [1 pakeit.]

(5)  per savo 2011 ir 2012 m. metinius posėdžius BVJŽK priėmė rekomendacijas GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 ir GFCM/36/2012/2, kuriomis nustatomos Sąjungos teisėje įgyvendintinos jūros paukščių, jūros vėžlių, ruonių vienuolių ir banginių šeimos gyvūnų, atsitiktinai sugaunamų vykdant žvejybos veiklą BVJŽK susitarimo rajone, kiekio mažinimo priemonės. Šios priemonės apima draudimą nuo 2015 m. sausio 1 d. naudoti iš storesnio nei 0,5 mm viengijo arba dvigijo siūlo megztus inkarinius žiauninius tinklus, kuriuo siekiama mažinti atsitiktinai sugaunamų banginių šeimos gyvūnų kiekį. Toks draudimas jau įtrauktas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1967/2006(5), tačiau jis taikomas tik Viduržemio jūrai. Todėl, kad šis draudimas būtų taikomas ir Juodajai jūrai, jį reikėtų įtraukti į šį reglamentą;

(6)  per savo 2012 m. metinį posėdį BVJŽK taip pat priėmė Rekomendaciją GFCM 36/2012/3, kuria nustatomos priemonės, skirtos ryklių ir rajų, ir ypač ryklių ir rajų rūšių, kurios išvardytos Barselonos konvencijos(6) protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų Viduržemio jūroje(7) II priede kaip nykstančios rūšys arba rūšys, kurioms gresia išnykimas, aukšto lygio apsaugai nuo žvejybos veiklos jos kompetencijos srityje užtikrinti. Pagal BVJŽK priemonę žvejyba tralais turi būti uždrausta trijų jūrmylių atstumu nuo kranto, jeigu nepasiekiama 50 metrų izobata, arba iki 50 metrų izobatos, kur 50 metrų gylis yra pasiekiamas trumpesniu atstumu nuo kranto. Toks draudimas jau įtrauktas į Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1967/2006, tačiau jis taikomas tik Viduržemio jūrai. Tam, kad šis draudimas būtų taikomas ir Juodajai jūrai, jį reikėtų įtraukti į šį reglamentą. Tam tikras kitas į šią rekomendaciją įtrauktas tinkamo ryklių identifikavimo priemones, kurios nėra įtrauktos į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1185/2003(8) arba kitus Sąjungos teisės aktus, taip pat reikia įtraukti į šį reglamentą, kad jos būtų visapusiškai įgyvendintos Sąjungos teisėje;

(7)  per savo 2013 ir 2014 m. metinius posėdžius BVJŽK priėmė rekomendacijas GFCM/37/2013/1 ir GFCM/38/2014/1, kuriomis nustatomos Sąjungos teisėje įgyvendintinos Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos priemonės. Šios priemonės yra susijusios su smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos BVJŽK geografiniuose parajoniuose Nr. 17 ir 18 pajėgumų valdymu remiantis atskaitiniu žvejybos pajėgumu, nustatytu pagal laivų sąrašą, kuris pagal Rekomendacijos GFCM/37/2013/1 22 dalį iki 2013 m. lapkričio 30 d. turėjo būti pateiktas BVJŽK sekretoriatui. Į šį sąrašą patenka visi laivai su tralais, gaubiamaisiais tinklais ar kitų rūšių apsupamaisiais tinklais be sutraukiančiojo lyno, kuriems atitinkamos valstybės narės leido vykdyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybą ir kurie registruoti geografiniuose parajoniuose Nr. 17 ir 18 esančiuose uostuose arba žvejoja geografiniame parajonyje Nr. 17 ir (arba) geografiniame parajonyje Nr. 18, nors 2013 m. spalio 31 d. yra registruoti kituose geografiniuose parajoniuose esančiuose uostuose. Apie bet kokius pirmiau minėto sąrašo pakeitimus, vos juos padarius, turėtų būti pranešta Europos Komisijai, kad ši galėtų juos perduoti BVJŽK sekretoriatui. Į BVJŽK priemonę taip pat įtrauktas draudimas laikyti laimikį laive arba jį iškrauti, kuris turėtų būti įgyvendinamas Sąjungos teisėje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013(9) 15 straipsnio 2 dalį;

(8)  siekiant užtikrinti vienodas tam tikrų šio reglamento nuostatų įgyvendinimo sąlygas, įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti suteikti Komisijai. Šios nuostatos yra susijusios su prašymo leisti taikyti nuo mažiausio leistino raudonųjų koralų rinkimo gylio arba mažiausio leistino bazinio raudonųjų koralų kolonijų skersmens nukrypti leidžiančią nuostatą formatu ir perdavimu, zonų, kurioms taikoma nuo mažiausio leistino raudonųjų koralų rinkimo gylio nukrypti leidžianti nuostata, mokslinių vertinimų rezultatų formatu ir perdavimu, duomenų apie raudonųjų koralų rinkimą formatu ir perdavimu, informacija, susijusia su jūros paukščių, jūros vėžlių, ruonių vienuolių, banginių šeimos gyvūnų ir ryklių bei rajų atsitiktiniu sugavimu, surinktiems raudoniesiems koralams iškrauti paskirtų uostų sąrašų pakeitimais, tam tikrų žvejybos laivų poveikiu banginių šeimos gyvūnų populiacijoms ir geografinių vietovių žemėlapių bei sąrašų, kuriuose nurodyta, kur yra ruonių vienuolių urvai, pakeitimais. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(10) nuostatas;

(9)  siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus įpareigojimus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo mažiausio leistino bazinio raudonųjų koralų kolonijų skersmens suteikimo. Valstybėms narėms, kurios jau perkėlė į nacionalinę teisę BŽVJK rekomendaciją Nr. 35/2011/2, sukūrė tinkamas nacionalines valdymo sistemas ir jau apie tai pranešė Komisijai, neturėtų būti taikoma leidimų nukrypti nuo reikalavimų suteikimo procedūra. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; [2 pakeit.]

(10)  taigi Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1343/2011 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)  įterpiamas 15a straipsnis:"

„15a straipsnis

„Žvejyba Juodojoje jūroje naudojant tralus ir žiauninius tinklus

1.  Tralų naudojimas draudžiamas trijų jūrmylių atstumu nuo kranto, jeigu nepasiekta 50 metrų izobata, arba iki 50 metrų izobatos, kur 50 metrų gylis yra pasiekiamas trumpesniu atstumu nuo kranto.

2.  Nuo 2015 m. sausio 1 d. viengijo arba dvigijo siūlo, iš kurio mezgami inkariniai žiauniniai tinklai, storis negali viršyti 0,5 mm.“;

"

2)  II antraštinė dalis papildoma IV, V ir VI skyriais:"

„IV skyrius

Raudonųjų koralų išsaugojimas ir tausojantis naudojimas

16a straipsnis

Taikymo sritis

Šio skyriaus nuostatos taikomos nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 4 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies e ir g punktų arba jokių griežtesnių Tarybos direktyvoje 92/43/EEB nustatytų priemonių*.

16b straipsnis

Mažiausias leistinas rinkimo gylis

1.  Raudonuosius koralus draudžiama rinkti mažesniame nei 50 m gylyje, kol nebus BVJŽK mokslo patariamojo komiteto patvirtintų mokslinių tyrimų, kuriuose būtų nurodyta kitaip. [3 pakeit.]

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, moksliniam vertinimui užtikrinti. Valstybėms narėms, kurios jau perkėlė į nacionalinę teisę BŽVJK rekomendaciją Nr. 35/2011/2, sukūrė tinkamas nacionalines valdymo sistemas ir jau apie tai pranešė Komisijai, leidimų nukrypti nuo reikalavimų suteikimo procedūra netaikoma. [4 pakeit.]

3.  2 dalyje nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas gali būti leidžiama taikyti tik tuo atveju, jeigu bus įvykdytos šios sąlygos:

a)  pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009** 7 straipsnį įdiegta tinkama nacionalinė valdymo sistema, įskaitant žvejybos leidimų išdavimo tvarką;

b)  nacionaliniu lygmeniu neseniai atlikti raudonųjų koralų kolonijų gausos ir geografinio pasiskirstymo tyrimai;

c)  laikinai tam tikrose zonose sustabdžius koralų rinkimą, užtikrinama, kad būtų naudojamasi tik nedideliu raudonųjų koralų kolonijų skaičiumi; ir

d)  atitinkama valstybė narė atlieka zonų, kurioms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, mokslinį vertinimą.

4.  Valstybės narės, kurios ketina prašyti leisti taikyti 2 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisijai pateikia:

a)  mokslinį ir techninį tokios nukrypti leidžiančios nuostatos pagrindimą;

b)  žvejybos laivų, kuriems leista vykdyti raudonųjų koralų rinkimą mažesniame nei 50 m gylyje, sąrašą ir

c)  žvejybos zonų, kuriose leista vykdyti šią veiklą sąrašą, nurodant jų geografines koordinates sausumoje ir jūroje.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, susijusius su prašymo leisti taikyti 4 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą ir 2 dalyje nurodyto mokslinio vertinimo rezultatų formatu ir perdavimu. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6.  Komisija apie sprendimus, priimtus pagal 2 dalį, ir apie toje dalyje nurodyto mokslinio vertinimo rezultatus praneša BVJŽK vykdomajam sekretoriui.

16c straipsnis

Mažiausias leistinas bazinis kolonijų skersmuo

1.  Raudonieji koralai iš raudonųjų koralų kolonijų, kurių kamieno skersmuo, matuojamas per vieną centimetrą nuo kolonijos pagrindo, yra mažesnis nei 7 mm, negali būti renkami, laikomi laive, perkraunami, iškraunami, pervežami, saugomi, parduodami arba rodomi ar siūlomi pirkti kaip žaliava.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio (mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų kolonijų gyvojo svorio. Valstybėms narėms, kurios jau perkėlė į nacionalinę teisę BŽVJK rekomendaciją Nr. 35/2011/2, sukūrė tinkamas nacionalines valdymo sistemas ir jau apie tai pranešė Komisijai, leidimų nukrypti nuo reikalavimų suteikimo procedūra netaikoma. [5 pakeit.]

3.  2 dalyje nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas gali būti leidžiama taikyti tik tuo atveju, jeigu bus įvykdytos šios sąlygos:

a)  pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 7 straipsnį įdiegta tinkama nacionalinė valdymo sistema, įskaitant žvejybos leidimų išdavimo tvarką;

b)  taikomos specialios stebėsenos ir kontrolės programos, kuriose nustatyti inspektavimo veiklos tikslai, prioritetai ir standartai. [6 pakeit.]

4.  Valstybės narės, prašančios leisti taikyti 2 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisijai pateikia mokslinį ir techninį tokios nukrypti leidžiančios nuostatos pagrindimą.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, susijusius su 4 dalyje nurodyto mokslinio ir techninio pagrindimo formatu ir perdavimu. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6.  Komisija praneša BVJŽK vykdomajam sekretoriui apie sprendimus, priimtus pagal 2 dalį.

16d straipsnis

Įrankiai ir prietaisai

1.  Vienintelis raudoniesiems koralams rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį rankiniu būdu naudoja profesionalūs atitinkamoje valstybėje narėje pripažinti žvejai. [7 pakeit.]

2.  Raudoniesiems koralams rinkti draudžiama naudoti nuotolinio valdymo povandeninio transporto (NVT) priemones. Išskyrus atvejus, kai mokslinėse rekomendacijose nustatyta kitaip, nuo 2015 m. 2016 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas NVT priemonių, kurias, remdamosi Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgybos tikslais, naudojimui. [8 pakeit.]

2a.  2 dalis netaikoma valstybėms narėms, kurios dar nepatvirtino leidimo žvalgybai naudoti NVT priemones ir gali norėti taip padaryti. Tokie leidimai suteikiami tik remiantis moksliniais rezultatais, gautais atsižvelgiant į nacionalines valdymo sistemas, pagal kuriuos nematyti neigiamo poveikio tvariam raudonųjų koralų naudojimui. [9 pakeit.]

2b.  NVT priemonių naudojimą galima leisti tik nacionalinės jurisdikcijos zonose laikantis gairių, pagal kurias leidžiamos mokslo eksperimentinės kampanijos, skirtos stebėjimui ir rinkimui ribotu laikotarpiu, trunkančiu ne ilgiau kaip iki 2015 m., vykdomos prižiūrint nacionalinėms mokslinių tyrimų institucijoms ir (arba) bendradarbiaujant su nacionaliniais ar tarptautiniais organais, taip pat su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. [10 pakeit.]

V skyrius

Žvejybos veiklos poveikio tam tikroms jūros gyvūnų rūšims mažinimas

16e straipsnis

Taikymo sritis

Šio skyriaus nuostatos taikomos nepažeidžiant jokių griežtesnių Direktyvoje 92/43/EEB ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB*** nustatytų priemonių ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2003****.

16f straipsnis

Atsitiktinis jūros paukščių sugavimas žvejybos įrankiais

1.  Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami paleidžia atsitiktinai žvejybos įrankiais sugautus jūros paukščius.

1a.  Žvejybos laivai negabena jūros paukščių į krantą, išskyrus atvejus, nurodytus nacionalinių jūros paukščių išsaugojimo planų gairėse, arba siekiant suteikti pagalbą, kad atskiri sužeisti jūros paukščiai išgytų, ir su sąlyga, kad prieš atitinkamam laivui grįžtant į krantą atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms buvo tinkamai ir oficialiai pranešta apie ketinimą šiuos paukščius gabenti į krantą. [11 pakeit.]

16g straipsnis

Atsitiktinis jūros vėžlių sugavimas žūklės rajonuose

1.  Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami paleidžia gyvus ir nesužalotus Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugautus sugauti vėžlius jūros vėžliai, kiek tai įmanoma, saugiai paleidžiami gyvi ir nesužaloti atgal į jūrą. [12 pakeit.]

2.  Žvejybos laivų kapitonai negabena jūros vėžlių į krantą, išskyrus atvejus, kai vykdoma speciali gelbėjimo ar nacionalinė išteklių išsaugojimo programa arba tai būtina siekiant išgelbėti sužeistus ir sąmonės netekusius atskirus jūros vėžlius ar suteikti pagalbą, kad jie išgytų, ir jeigu, prieš laivui grįžtant į krantą, apie tai tinkamai ir oficialiai pranešama atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. [13 pakeit.]

3.  Kiek tai įmanoma laivuose, smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybai naudojančiuose gaubiamuosius tinklus arba pelaginių žuvų išteklių žvejybai – apsupamuosius tinklus be sutraukiančiojo lyno, stebima siekiama išvengti, kad į tinklus nepatektų jūros vėžliai. [14 pakeit.]

4.  Ūdas ir inkarinius žiauninius tinklus naudojančiuose laivuose yra saugaus tvarkymo, narpliojimo ir paleidimo įranga, kuria užtikrinama, kad jūros vėžliai būtų tvarkomi ir paleidžiami taip, kad jų tikimybė išgyventi būtų kuo didesnė.

16h straipsnis

Atsitiktinis ruonių vienuolių (Monachus monachus) sugavimas

1.  Žvejybos laivų kapitonai nelaiko laive, neperkrauna ir neiškrauna ruonių vienuolių, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina atskiriems sužalotiems gyvūnams išgelbėti arba padėti jiems išgyti ir jeigu, prieš laivui grįžtant į krantą, apie tai tinkamai ir oficialiai pranešama atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

2.  Žvejybos laivų kapitonai, atsitiktinai žvejybos įrankiais sugavę ruonius vienuolius, nedelsdami juos paleidžia gyvus ir nesužalotus. Negyvų egzempliorių skerdenos iškraunamos uoste, kur jas konfiskuoja ir sunaikina nacionalinės institucijos. Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugauti ruoniai vienuoliai saugiai paleidžiami gyvi ir nesužaloti į jūrą. Jeigu šis ruonis vienuolis jau būtų negyvas, jo skerdenos iškraunamos ir apie tai pranešama nacionalinėms institucijoms, ne vėliau kaip atvykus į uostą. [15 pakeit.]

16i straipsnis

Atsitiktinis banginių šeimos gyvūnų sugavimas

Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami paleidžia Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugautus sugauti banginių šeimos gyvūnus gyvūnai, kiek tai įmanoma, saugiai paleidžiami gyvi ir nesužaloti atgal į jūrą. [16 pakeit.]

16j straipsnis

Saugomi rykliai ir rajos

1.  Į Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje***** II priedą įtrauktų rūšių rykliai ir rajos negali būti laikomi laive, perkraunami, iškraunami, pervežami, saugomi, parduodami arba rodomi ar siūlomi pirkti.

2.  Žvejybos laivams atsitiktinai sugavus į Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II priedą įtrauktų rūšių ryklius ar rajas, šie nedelsiant paleidžiami, jeigu jie yra gyvi ir nesužaloti. [17 pakeit.]

16k straipsnis

Ryklių identifikavimas

Draudžiama rykliams pjauti galvą ir lupti odą laive ir iki iškrovimo. Rykliai, kuriems nupjauta galva ir nulupta oda, negali būti parduodami pirminio pardavimo rinkose.

VI skyrius

Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos priemonės

16l straipsnis

Žvejybos pajėgumų valdymas

1.  Šiame straipsnyje atskaitinis smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos pajėgumas nustatytas pagal atitinkamų valstybių narių laivų sąrašus, pateiktus BVJŽK sekretoriatui pagal Rekomendacijos GFCM/37/2013/1 22 dalį. Į šį sąrašą patenka visi laivai su tralais, gaubiamaisiais tinklais ar kitų rūšių apsupamaisiais tinklais be sutraukiančiojo lyno, kuriems leista vykdyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybą ir kurie registruoti I priede nurodytuose geografiniuose parajoniuose Nr. 17 ir 18 esančiuose uostuose arba žvejoja geografiniame parajonyje Nr. 17 ir (arba) geografiniame parajonyje Nr. 18, nors nuo 2013 m. spalio 31 d. yra registruoti kituose geografiniuose parajoniuose esančiuose uostuose.

2.  Laivai su tralais ir gaubiamaisiais tinklais, neatsižvelgiant į bendrą tokio laivo ilgį, klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai sardinės ir (arba) ančiuviai per bet kurį konkretų žvejybos reisą sudaro bent 50 % jų laimikio gyvojo svorio. [18 pakeit.]

3.  Valstybės narės užtikrina, kad bendras laivų su tralais ar gaubiamaisiais tinklais, aktyviai žvejojančių smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius geografiniame parajonyje Nr. 17, laivyno pajėgumas pagal bendrąją talpą ir (arba) registruotą bendrąją talpą bei variklio galingumą (kW), kurie įtraukti į nacionalinį ir ES laivyno registrus, niekada neviršytų 1 dalyje nurodyto atskaitinio smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos pajėgumo.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje nurodyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius žvejojantys laivai su tralais ir gaubiamaisiais tinklais žvejotų ne daugiau kaip 20 žvejybos dienų per mėnesį ir ne daugiau kaip 180 žvejybos dienų per metus, jei tomis dienomis įregistruojamas laimikis. [19 pakeit.]

5.  Visiems į 1 dalyje nurodytą leidimus turinčių laivų sąrašą neįtrauktiems laivams draudžiama sužvejoti arba, taikant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, laikyti laive ar iškrauti didesnį nei 20 % ančiuvių ir (arba) sardinių kiekį, jeigu laivas vykdo žvejybos reisą geografiniame parajonyje Nr. 17 ir (arba) geografiniame parajonyje Nr. 18.

6.  Valstybės narės Komisijai praneša apie visus 1 dalyje nurodyto leidimus turinčių laivų sąrašo papildymus, išbraukimus iš jo ir (arba) jo pakeitimus, kai tik šie atliekami. Šie pakeitimai atliekami nekeičiant 1 dalyje nurodyto atskaitinio žvejybos pajėgumo. Komisija šią informaciją perduoda BVJŽK vykdomajam sekretoriui.

_______________________________

* 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

** 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

*** 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 147, 2013 7 1, p. 1).

**** 2003 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose (OL L 167, 2003 7 4, p. 1).

***** 1999 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas 1999/800/EB dėl Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje sudarymo ir to protokolo priedų priėmimo (Barselonos konvencija) (OL L 322, 1999 12 14, p. 1).“

"

3)  Į III antraštinę dalį įterpiamas Ia skyrius:"

„Ia SKYRIUS

Registravimo įpareigojimai

17a straipsnis

Raudonųjų koralų rinkimas

Leidimus rinkti raudonuosius koralus turinčių turinčiuose žvejybos laivų kapitonai laive laiko laivuose laikomas laivo žurnalą žurnalas, kuriame registruojamas kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis ir pateikiami žvejybos veiklos pagal rajoną ir gylį duomenys, įskaitant žvejybos ir nardymo dienų skaičių. Ši informacija nedelsiant per galiojančiose taisyklėse nurodytą laikotarpį pateikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. [20 pakeit.]

17b straipsnis

Atsitiktinis tam tikrų rūšių jūros gyvūnų sugavimas

1.  Žvejybos laivų kapitonai Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nurodytame laivo žurnale registruoja šią informaciją:

a)  visus atsitiktinio jūros paukščių sugavimo ir paleidimo atvejus;

b)  visus atsitiktinio jūros vėžlių sugavimo ir paleidimo atvejus, nurodydami bent žvejybos įrankių rūšį, laiką, panardinimo trukmę, gylius ir vietas, tikslinę rūšį, jūros vėžlių rūšį ir ar sugauti atskiri vėžliai buvo išmesti negyvi ar paleisti gyvi;

c)  visus atsitiktinio ruonių vienuolių sugavimo ir paleidimo atvejus;

d)  visus atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo ir paleidimo atvejus, nurodydami bent žvejybos rūšį, žvejybos įrankių rūšies charakteristikas, laiką ir vietas (pagal geografinius parajonius arba statistinius stačiakampius, kaip apibrėžta I priede) ir tai, ar tarp sugautų banginių šeimos gyvūnų yra delfinų ar kitos šios rūšies gyvūnų rūšį; [21 pakeit.]

e)  visus atsitiktinio į Protokolą dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II arba III priedą įtrauktų rūšių ryklių ir rajų sugavimo ir, jei reikalaujama, paleidimo atvejus. [22 pakeit.]

2.  Ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės narės nustato žvejybos laivų, kuriems netaikomas Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nustatytas reikalavimas pildyti laivo žvejybos žurnalą, kapitonams skirtas 1 dalyje nurodytų gyvūnų atsitiktinio sugavimo registravimo taisykles.“ [23 pakeit.];

"

4)  Įterpiami 23a ir 23b straipsniai:"

„23a straipsnis

Atitinkamų duomenų pateikimas Komisijai

1.  Iki kiekvienų metų lapkričio gruodžio 15 d. valstybės narės Komisijai pateikia: [24 pakeit.]

a)  17a straipsnyje nurodytus duomenis apie raudonuosius koralus;

b)  elektroninės ataskaitos forma – informaciją apie atsitiktinai sugautų jūros paukščių, jūros vėžlių, ruonių vienuolių, banginių šeimos gyvūnų ir ryklių bei rajų kiekius, taip pat bet kokią susijusią informaciją, pateiktą atitinkamai pagal 17b straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktus.

2.  Komisija iki kiekvienų metų gruodžio 15 31 d. perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją BVJŽK vykdomajam sekretoriui. [25 pakeit.]

3.  Pagal Rekomendacijos GFCM/36/2012/1 5 dalį valstybės narės Komisijai praneša apie bet kokius surinktiems raudoniesiems koralams iškrauti paskirtų uostų sąrašo pakeitimus.

4.  Valstybės narės renka patikimą informaciją apie laivų, žvejojančių paprastuosius dygliaryklius inkariniais žiauniniais tinklais, poveikį banginių šeimos gyvūnų populiacijoms Juodojoje jūroje ir pateikia šią informaciją Komisijai.

5.  Valstybės narės Komisijai praneša apie bet kokius Rekomendacijos GFCM/35/2011/5 6 dalyje nurodytų geografinių vietovių žemėlapių ir sąrašų, kuriuose nurodyta, kur yra ruonių vienuolių urvai, pakeitimus.

6.  Komisija 3, 4 ir 5 dalyse nurodytą informaciją nedelsdama perduoda BVJŽK vykdomajam sekretoriui.

7.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, susijusius su 1, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytos informacijos formatu ir perdavimu. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

23b straipsnis

Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos kontrolė, stebėsena ir priežiūra

1.  Iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. pabaigos valstybės narės pateikia Komisijai savo planus ir programas, kad būtų užtikrinta, jog vykdant tinkamą stebėseną ir teikiant ataskaitas, o ypač apie per mėnesį sužvejotą kiekį ir žvejybos pastangas, yra laikomasi 16l straipsnio nuostatų.

2.  Komisija ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 30 d. BVJŽK vykdomajam sekretoriui pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją.“;

"

5)  Pirmajame 27 straipsnio 2 dalies sakinyje žodžiai „2012 m. sausio 19 d.“ pakeičiami žodžiais „[ĮTERPTI ŠIO REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMO DATĄ]“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 12, 2015 1 15, p. 116.
(2)OL C 12, 2015 1 15, p. 116.
(3) 2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2011 12 30, p. 44).
(5) 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).
(6)1977 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimas 77/585/EEB dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konvencijos ir Protokolo dėl Viduržemio jūros taršos, sukeliamos atliekų, išmetamų iš laivų ir orlaivių, prevencijos sudarymo (OL L 240, 1977 9 19, p. 1).
(7)1999 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas 1999/800/EB dėl Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje sudarymo ir to protokolo priedų priėmimo (Barselonos konvencija) (OL L 322, 1999 12 14, p. 1).
(8)2003 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose (OL L 167, 2003 7 4, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 605/2013 (OL L 181, 2013 6 29, p. 1).
(9)2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
(10)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Teisinė informacija - Privatumo politika