Index 
Texte adoptate
Marţi, 13 ianuarie 2015 - Strasbourg
Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe ***
 Acordul dintre UE și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit la apele aparținând Mayotte ***
 Încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean dintre CE și Tunisia pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană ***
 Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri***II
 Dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I

Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe ***
PDF 213kWORD 53k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08585/2014),

–  având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe (08554/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0018/2014),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la raportul UE pentru 2011 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării(1),

–  având în vedere Decizia 2014/334/UE a Consiliului din 19 mai 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe(2),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0061/2014),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului actele și concluziile reuniunilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din noul protocol și rezultatele respectivelor evaluări anuale, precum și actele și concluziile reuniunilor prevăzute la articolul 4 din noul protocol; invită Comisia să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului ca observatori la reuniunile comisiei mixte; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, pe parcursul ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de inițierea negocierilor pentru reînnoirea sa, un raport complet privind punerea sa în aplicare, fără restricții inutile în ceea ce privește accesul la acest document;

3.  solicită Comisiei și Consiliului ca, în cadrul competențelor lor respective, să informeze imediat și pe deplin Parlamentul în toate etapele procedurilor referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Democratice São Tomé și Príncipe.

(1)JO C 72 E, 11.3.2014, p. 21.
(2)JO L 168, 7.6.2014, p. 1.


Acordul dintre UE și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit la apele aparținând Mayotte ***
PDF 210kWORD 49k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene (07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))
P8_TA(2015)0002A8-0055/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07911/2014),

–  având în vedere proiectul de Acord dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene (07953/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0008/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A8-0055/2014),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Seychelles.


Încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean dintre CE și Tunisia pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană ***
PDF 208kWORD 50k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul euro mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (10641/2012 – C8-0003/2014 – 2009/0174(NLE))
P8_TA(2015)0003A8-0049/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10641/2012),

–  având în vedere protocolul la Acordul euro mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (10639/2012),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0003/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0049/2014),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Tunisia.


Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri***II
PDF 291kWORD 57k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10972/3/2014– C8–0145/2014),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 decembrie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 ianuarie 2011(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0375),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 10 decembrie 2014, de a aproba poziția adoptată de Parlamentul European în a doua lectură în conformitate cu articolul 294 alineatul (8) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0038/2014),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 13 ianuarie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

P8_TC2-COD(2010)0208


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2015/412.

(1) JO C 54, 19.2.2011, p. 51.
(2) JO C 104, 2.4.2011, p. 62.
(3) JO C 033 E, 5.2.2013, p. 350.


Dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I
PDF 599kWORD 133k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0457),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0102/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0057/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 ianuarie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

P7_TC1-COD(2014)0213


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Acordul de instituire a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană („Acordul CGPM”) prevede un cadru adecvat pentru cooperarea multilaterală în vederea promovării dezvoltării, conservării, gestionării raționale și utilizării optime a resurselor marine vii din Marea Mediterană și Marea Neagră, la niveluri considerate ca fiind durabile și având un risc scăzut de epuizare.

(2)  Uniunea Europeană, precum și Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Malta, România și Slovenia sunt părți contractante la Acordul CGPM.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(4) stabilește anumite dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană). Acesta reprezintă actul legislativ adecvat pentru implementarea recomandărilor CGPM, al căror conținut nu este încă reflectat de dreptul Uniunii. Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 poate fi modificat pentru a include măsurile cuprinse în recomandările relevante ale CGPM.

(4)  La sesiunile sale anuale din 2011 și 2012, CGPM a adoptat măsuri pentru exploatarea durabilă a coralului roșu în zona sa de competență, măsuri care trebuie implementate în legislația Uniunii. Una dintre aceste măsuri se referă la utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate (Remotely Operated under-water Vehicles - ROV). CGPM a decis că ROV din zonele aflate sub jurisdicție națională, utilizate exclusiv pentru observarea și prospectarea coralului roșu pe baza Recomandării CGPM/35/2011/2, nu vor mai fi permise după 2014, cu excepția cazului în care avizele științifice indică contrariul. Cu toate acestea, în conformitate cu recomandarea în cauză, utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate ar trebui permisă în cazul statelor membre care nu le-au autorizat încă pentru prospectare și doresc să o facă, cu condiția ca rezultatele științifice obținute în contextul planurilor de gestionare să arate că nu există niciun impact negativ asupra exploatării durabile a coralului roșu. Utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate ar putea fi autorizată, de asemenea, pentru o perioadă de timp limitată, doar până în 2015, pentru campanii științifice experimentale de observare și de recoltare. În conformitate cu o altă măsură prevăzută în Recomandarea CGPM/36/2012/1, capturile de coral roșu trebuie debarcate numai într-un număr limitat de porturi dotate cu instalații portuare adecvate, iar listele porturilor desemnate ar trebui să fie comunicate Secretariatului CGPM. Orice modificare care afectează listele porturilor desemnate de către statele membre trebuie comunicată Comisiei Europene, pentru a fi transmisă ulterior Secretariatului CGPM. [AM 1]

(5)  La sesiunile sale anuale din 2011 și 2012, CGPM a adoptat recomandările CGPM/35/2011/3, CGPM/35/2011/4, CGPM/35/2011/5 și CGPM36/2012/2 de stabilire a unor măsuri de reducere a capturilor accidentale de păsări marine, țestoase marine, foci-călugăr și cetacee în cadrul activităților de pescuit din zona Acordului CGPM, măsuri care trebuie implementate în legislația Uniunii. Aceste măsuri includ interdicția de a folosi, începând cu 1 ianuarie 2015, setci de fund cu monofilamente sau fire cu o dimensiune mai mare de 0,5 mm, cu scopul de a reduce capturile accidentale de cetacee. O astfel de interdicție este deja prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului(5), dar se referă numai la Marea Mediterană. Prin urmare, ar trebui ca ea să fie inclusă și în prezentul regulament, pentru a se aplica și în cazul Mării Negre.

(6)  Cu ocazia sesiunii sale anuale din 2012, CGPM a adoptat, de asemenea, Recomandarea CGPM/36/2012/3 de stabilire a unor măsuri având drept scop să asigure, în domeniul său de competență, un nivel ridicat de protecție împotriva activităților de pescuit pentru rechini și pentru pisicile de mare și, în special, pentru rechinii și pisicile de mare care figurează pe lista speciilor pe cale de dispariție sau amenințate, în conformitate cu anexa II a Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană(6) la Convenția de la Barcelona(7). În conformitate cu o măsură a CGPM, activitățile de pescuit efectuate cu traule trebuie interzise în limita a trei mile marine de coastă, cu condiția să nu se depășească izobata de 50 de metri, sau în cadrul izobatei de 50 de metri în cazul în care adâncimea de 50 de metri este atinsă la o distanță mai mică de coastă. O astfel de interdicție este deja prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, dar se referă numai la Marea Mediterană. Prin urmare, ar trebui ca ea să fie inclusă și în prezentul regulament, pentru a se aplica și în cazul Mării Negre. Alte măsuri care vizează identificarea corespunzătoare a rechinilor, incluse în respectiva recomandare, și care nu se regăsesc în Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului(8) sau în alte acte legislative ale Uniunii trebuie incluse în prezentul regulament, pentru a fi integral implementate în legislația Uniunii.

(7)  La sesiunile sale anuale din 2013 și 2014, CGPM a adoptat recomandările CGPM/37/2013/1 și CGPM/38/2014/1 de stabilire a unor măsuri pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri de pești pelagici mici din Marea Adriatică, măsuri care ar trebui implementate în dreptul Uniunii. Aceste măsuri privesc gestionarea capacității de pescuit pentru stocurile de pești pelagici mici în subzonele geografice CGPM 17 și 18, în funcție de capacitatea de pescuit de referință stabilită prin intermediul listei de nave care trebuia să fie comunicată Secretariatului CGPM până la data de 30 noiembrie 2013, în conformitate cu alineatul (22) din Recomandarea CGPM/37/2013/1. Lista cuprinde toate navele echipate cu traule, plase-pungă sau alte tipuri de setci înconjurătoare fără surmea, autorizate de statul membru respectiv să pescuiască stocuri de pești pelagici mici și înregistrate în porturi situate în subzonele geografice 17 și 18 sau care își desfășoară activitatea în subzona geografică 17 și/sau în subzona geografică 18 chiar dacă sunt înregistrate în porturi situate în alte subzone geografice la data de 31 octombrie 2013. Orice schimbare care ar putea afecta lista menționată mai sus ar trebui comunicată Comisiei Europene de îndată ce se produce, pentru a fi transmisă ulterior Secretariatului CGPM. Măsura CGPM prevede, de asemenea, interdicția reținerii la bord sau a debarcării, care ar trebui implementată în legislația Uniunii în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(9).

(8)  Pentru a asigura condiții uniforme de implementare a anumitor dispoziții ale prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste dispoziții se referă la: formatul și transmiterea cererilor de derogare de la cerințele privind adâncimea minimă pentru recoltarea coralului roșu sau privind diametrul bazal minim al coloniilor de coral roșu; formatul și transmiterea rezultatelor evaluărilor științifice ale zonelor care fac obiectul derogării de la cerințele privind adâncimea minimă pentru recoltarea coralului roșu; formatul și transmiterea datelor privind recoltarea coralului roșu; informațiile referitoare la capturile accidentale de păsări marine, țestoase marine, foci-călugăr, cetacee, rechini și pisici de mare, la modificările listelor de porturi desemnate pentru debarcarea capturilor de coral roșu, la impactul anumitor vase de pescuit asupra populațiilor de cetacee și la modificările aduse hărților și listelor de zone geografice care localizează habitatele focilor-călugăr. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(10).

(9)  Pentru a garanta că Uniunea continuă să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Acordului CGPM, ar trebui să-i fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește autorizațiile de derogare de la interdicția de a recolta coral roșu la adâncimi mai mici de 50 m și de a se abate de la diametrul bazal minim al coloniilor de coral roșu. Statele membre care au transpus deja Recomandarea CGPM/35/2011/2 și au elaborat cadre naționale de gestionare adecvate, și care au informat deja Comisia în acest sens, nu ar trebui să facă obiectul procedurii de derogare. Este deosebit de important ca, pe parcursul activității sale de pregătire, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și în timp util a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 2]

(10)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) No 1343/2011

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 se modifică după cum urmează:

1.  Se introduce următorul articol 15a:"

„Articolul 15a

Utilizarea traulelor și a setcilor în activitățile de pescuit din Marea Neagră

(1)  Se interzice utilizarea traulelor în limita a trei mile marine de coastă, cu condiția să nu se depășească izobata de 50 de metri, sau în cadrul izobatei de 50 de metri în cazul în care adâncimea de 50 de metri este atinsă la o distanță mai mică de coastă.

(2)  Începând cu data de 1 ianuarie 2015, diametrul monofilamentului sau al firelor setcilor de fund nu depășește 0,5 mm.”

"

2.  În titlul II, se adaugă următoarele capitolele IV, V și VI:"

„Capitolul IV

Conservarea și exploatarea durabilă a coralului roșu

Articolul 16a

Domeniul de aplicare

Dispozițiile prezentului capitol se aplică fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) și articolului 8 alineatul (1) literele (e) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 sau oricăror alte măsuri mai stricte care decurg din Directiva 92/43/CEE a Consiliului*.

Articolul 16b

Adâncimea minimă pentru recoltare

(1)  Recoltarea de coral roșu este interzisă la adâncimi mai mici de 50 m, până când studiile științifice, validate de Comitetul științific consultativ (CSC) al CGPM, indică contrariul. [AM 3]

(2)  Se acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 27 în vederea acordării de derogări de la dispozițiile alineatului (1). Aceste acte delegate trebuie să includă norme care să asigure evaluarea științifică a zonelor care fac obiectul unor derogări. Statele membre care au transpus deja Recomandarea CGPM/35/2011/2 și au elaborat cadre naționale de gestionare adecvate, și care au informat deja Comisia în acest sens, nu fac obiectul procedurii de derogare în conformitate cu prezentul articol. [AM 4]

(3)  Derogările menționate la alineatul (2) se pot acorda numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  instituirea unui cadru de gestionare național adecvat, inclusiv a unui sistem de autorizare a pescuitului în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului**;

(b)  existența unor studii recente privind abundența și distribuția spațială a coloniilor de coral roșu, efectuate la nivel național;

(c)  interdicții spațio-temporale adecvate care să garanteze exploatarea în număr limitat a coloniilor de coral roșu; și

(d)  efectuarea de către statele membre relevante a unor evaluări științifice a zonelor care fac obiectul unei derogări.

(4)  Statele membre care intenționează să solicite o derogare, după cum se menționează la alineatul (2) prezintă Comisiei:

(a)  justificările științifice și tehnice;

(b)  lista navelor de pescuit autorizate să recolteze coral roșu la adâncimi mai mici de 50 m și

(c)  lista zonelor de pescuit unde activitatea respectivă este autorizată, identificate prin coordonate geografice atât pe uscat, cât și pe mare.

(5)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare referitoare la formatul și transmiterea cererilor de derogare menționate la alineatul (4) și a rezultatelor evaluării științifice menționate la alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

(6)  Comisia îl informează pe secretarul executiv al CGPM în legătură cu deciziile luate în conformitate cu alineatul (2) și cu rezultatele evaluării științifice menționate la alineatul respectiv.

Articolul 16c

Diametrul bazal minim al coloniilor

(1)  Coralul roșu din coloniile de coral roșu cu un diametru bazal mai mic de 7 mm la nivelul trunchiului, măsurat la o distanță maximă de un centimetru de la baza coloniei, nu se recoltează, nu se păstrează la bord, nu se transbordează, nu se debarcă, nu se transferă, nu se depozitează nu se comercializează și nici nu se oferă spre vânzare ca produs brut.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27, cu scopul de a autoriza, prin derogare de la alineatul (1), o limită de toleranță maximă de 10 % greutate în viu de colonii de coral roșu de dimensiuni mici ( < 7 mm). Statele membre care au transpus deja Recomandarea CGPM/35/2011/2 și au elaborat cadre naționale de gestionare adecvate, și care au informat deja Comisia în acest sens, nu fac obiectul procedurii de derogare în conformitate cu prezentul articol. [AM 5]

(3)  Derogările menționate la alineatul (2) se pot acorda numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  instituirea unui cadru de gestionare național, inclusiv a unui sistem de autorizare a pescuitului în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(b)  instituirea unor programe specifice de monitorizare și control care să indice obiectivele, prioritățile și criteriile de referință pentru activitățile de inspecție. [AM 6]

(4)  Statele membre care solicită o derogare conform alineatului (2) prezintă Comisiei justificările științifice și tehnice pentru derogarea respectivă.

(5)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind formatul și transmiterea justificărilor științifice și tehnice menționate la paragraful (4). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

(6)  Comisia îl informează pe secretarul executiv al CGPM în legătură cu deciziile luate în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 16d

Unelte și dispozitive

(1)  Pentru recoltarea de coral roșu, singura unealtă permisă este un ciocan utilizat manual de către pescari profesioniști recunoscuți ca atare de statul membru respectiv. [AM 7]

(2)  Este interzisă utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate (ROV) pentru exploatarea coralului roșu. Cu excepția cazului în care avizele științifice indică contrariul, începând cu data de 1 ianuarie 2015 1 ianuarie 2016, această interdicție se referă inclusiv la utilizarea ROV care este posibil să fi fost autorizate de statele membre în zonele aflate sub jurisdicție națională exclusiv pentru observarea și prospectarea coralului roșu pe baza dispozițiilor de la alineatul (3) litera literele (a) sau 3 litera (b) din Recomandarea CGPM/35/2011/2. [AM 8]

(2a)  Alineatul (2) nu se aplică statelor membre care nu au autorizat încă utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate pentru prospectare și care ar putea dori să facă acest lucru. Această autorizație se acordă doar pe baza rezultatelor științifice obținute în contextul cadrelor naționale de gestionare și care arată că nu există niciun impact negativ asupra exploatării durabile a coralului roșu. [AM 9]

(2b)  Utilizarea ROV ar putea fi autorizată doar în zonele aflate sub jurisdicție națională și pentru o perioadă de timp limitată, până în 2015, pentru campanii științifice experimentale de observare și de recoltare, desfășurate sub supravegherea instituțiilor de cercetare naționale și/sau în colaborare cu organisme naționale sau internaționale, precum și cu alte părți interesate relevante. [AM 10]

Capitolul V

Reducerea impactului activităților de pescuit asupra anumitor specii marine

Articolul 16e

Domeniul de aplicare

Dispozițiile prezentului capitol se aplică fără a aduce atingere altor măsuri mai stricte care decurg din Directiva 92/43/CEE sau din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului*** și nici dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului****.

Articolul 16f

Capturile accidentale de păsări marine în uneltele de pescuit

(1)  Comandanții navelor de pescuit eliberează imediat păsările marine capturate accidental în uneltele de pescuit.

(1a)  Navele de pescuit nu aduc pe uscat păsări marine, cu excepția cazului în care acționează în cadrul unui program național de conservare a păsărilor marine sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a salva sau a asigura asistență la nivel individual păsărilor marine rănite și cu condiția ca autoritățile naționale competente respective să fi fost informate în mod corespunzător și oficial înainte de întoarcerea în port despre intenția de a debarca păsările în cauză. [AM 11]

Articolul 16g

Capturarea accidentală a țestoaselor marine în cadrul activităților de pescuit

(1)  Comandanții navelor de pescuit eliberează imediat țestoasele Exemplarele de țestoase marine capturate accidental în uneltele de pescuit, aruncându-le se manipulează cu grijă și se eliberează înapoi în mare vii și nevătămate, în măsura posibilului. [AM 12]

(2)  Comandanții navelor de pescuit nu aduc pe uscat țestoase marine, cu excepția cazului în care acționează în cadrul unui program de salvare specific sau a unui program național de conservare sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a salva sau asigura asistență la nivel individual țestoaselor marine rănite sau aflate în comă și cu condiția ca autoritățile naționale competente respective să fi fost informate în mod corespunzător și oficial înainte de întoarcerea în port a navei în cauză. [AM 13]

(3)  În măsura posibilului, navele care utilizează plase-pungă pentru pești pelagici mici sau plase înconjurătoare fără surmea pentru specii pelagice nu trebuie evită să încercuiască țestoase marine. [AM 14]

(4)  Navele care utilizează paragate și setci de fund trebuie să transporte la bord echipamente sigure pentru manipularea, extragerea și eliberarea țestoaselor marine, pentru a se garanta că acestea sunt manipulate și eliberate într-o manieră care să le ofere șanse maxime de supraviețuire.

Articolul 16h

Capturarea accidentală a focilor-călugăr (Monachus monachus)

(1)  Comandanții navelor de pescuit nu trebuie să dețină la bord, să transbordeze și să debarce foci-călugăr, cu excepția cazului în care astfel de acțiuni sunt necesare pentru a salva și a oferi asistență în vederea recuperării unor exemplare vătămate și cu condiția ca autoritățile naționale competente respective să fi fost informate în mod corespunzător și oficial înainte de întoarcerea în port a navei în cauză.

(2)  Comandanții navelor de pescuit care capturează accidental exemplare de foci-călugăr Exemplarele de foci-călugăr capturate accidental în uneltele de pescuit trebuie să le elibereze imediat sunt eliberate vii și nevătămate. Carcasele exemplarelor moarte trebuie să fie debarcate, apoi preluate și distruse de către În cazul în care un exemplar de focă-călugăr este deja mort, carcasa acestuia este debarcată, iar autoritățile naționale sunt notificate, cel târziu la sosirea în port. [AM 15]

Articolul 16i

Capturile accidentale de cetacee

Comandanții navelor de pescuit eliberează imediat înapoi în mare cetaceele Exemplarele de cetacee capturate accidental în uneltele de pescuit se manipulează cu grijă și se eliberează vii și nevătămate, în măsura posibilului. [AM 16]

Articolul 16j

Speciile de rechini și pisici de mare protejate

(1)  Speciile de rechini și pisici de mare care sunt incluse în anexa II la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană***** nu sunt păstrate la bord, transbordate, debarcate, transferate, depozitate, comercializate, expuse sau oferite spre vânzare.

(2)  Navele de pescuit care au capturat accidental specii de rechini și pisici de mare incluse în anexa II la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană trebuie să le elibereze imediat, dacă sunt vii și nevătămate. [AM 17]

Articolul 16k

Identificarea rechinilor

Se interzic decapitarea și jupuirea rechinilor la bord și înainte de debarcare. Rechinii decapitați și jupuiți nu pot fi comercializați pe piețele de primă vânzare după debarcare.

Capitolul VI

Măsuri privind pescuitul de stocuri de pești pelagici mici din Marea Adriatică

Articolul 16l

Gestionarea capacității de pescuit

(1)  În sensul prezentului articol, capacitatea de pescuit de referință pentru stocurile de pești pelagici mici este cea stabilită pe baza listelor de nave ale statelor membre vizate comunicate Secretariatului CGPM în conformitate cu alineatul (22) din Recomandarea CGPM /37/2013/1. Aceste liste cuprind toate navele echipate cu traule, plase-pungă sau alte tipuri de plase înconjurătoare fără surmea, care sunt autorizate să pescuiască stocuri de pești pelagici mici și sunt înregistrate în porturi situate în subzonele geografice 17 și 18, menționate în anexa I, sau care își desfășoară activitatea în subzona geografică 17 și/sau în subzona geografică 18, chiar dacă erau înregistrate în porturi situate în altă subzonă geografică la data de 31 octombrie 2013.

(2)  Navele echipate cu traule și plase-pungă, indiferent de lungimea totală a navelor respective, sunt clasificate ca nave care pescuiesc activ stocuri de pești pelagici mici atunci când speciile de sardină și/sau hamsie reprezintă cel puțin 50 % din greutatea în viu a capturii în oricare dintre campaniile de pescuit realizate. [AM 18]

(3)  Statele membre se asigură că capacitatea totală a flotei de nave echipate cu traule sau plase-pungă care pescuiesc activ stocuri de peși pelagici mici în subzona geografică 17, atât în ceea ce privește tonajul brut (GT) și/sau tonajul registru brut (TRB), cât și în ceea ce privește puterea motorului (kW), astfel cum sunt înregistrate în registrele flotelor, naționale și ale UE, nu depășește în niciun moment capacitatea de pescuit de referință pentru stocurile pelagice mici menționate la alineatul (1).

(4)  Statele membre se asigură că navele echipate cu traule și plase-pungă pentru stocurile pelagice mici, identificate la alineatul (2), nu efectuează mai mult de 20 de zile de pescuit pe lună și nu depășesc 180 de zile de pescuit pe an pentru a realiza capturile înregistrate. [AM 19]

(5)  Nicio navă care nu este inclusă în lista navelor autorizate menționată la alineatul (1) nu are permisiunea de a pescui sau, prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, de a reține la bord sau de a debarca orice cantitate mai mare de 20 % de hamsii și/sau sardine dacă nava respectivă este angajată într-o campanie de pescuit în subzona geografică 17 și/sau în subzona geografică 18.

(6)  Statele membre comunică Comisiei orice adăugare, ștergere și/sau modificare operată în lista navelor autorizate menționată la alineatul (1), de îndată ce acestea apar. Aceste modificări nu aduc atingere capacității de pescuit de referință menționate la alineatul (1). Comisia transmite aceste informații secretarului executiv al CGPM.

___________________

* Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

** Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

*** Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 147, 1.7.2013, p. 1).

**** Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului din 26 iunie 2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor (JO L 167, 4.7.2003, p. 1).

***** Decizia 1999/800/CE a Consiliului din 22 octombrie 1999 privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană și privind acceptarea anexelor la protocolul respectiv (Convenția de la Barcelona) (JO L 322, 14.12.1999, p. 1).”

"

3.  În titlul III, se introduce următorul capitol Ia:"

„CAPITOLUL Ia

Obligații privind înregistrarea

Articolul 17a

Recoltarea coralului roșu

Comandanții navelor Navele de pescuit autorizate să recolteze coral roșu trebuie să dețină dețin un jurnal de bord în care se raportează capturile zilnice de coral roșu și activitatea de pescuit pe zone și adâncimi, precum și numărul de zile de pescuit și de scufundări. Aceste informații sunt comunicate fără întârziere autorităților naționale competente în termenele prevăzute de dispozițiile legislative în vigoare. [AM 20]

Articolul 17b

Capturarea accidentală a anumitor specii marine

(1)  Comandanții navelor de pescuit înregistrează în jurnalul de pescuit menționat la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 următoarele informații:

(a)  orice caz de captură accidentală și eliberare de păsări marine;

(b)  orice caz de captură accidentală și eliberare de țestoase marine, indicând cel puțin tipul de unelte de pescuit, orele, durata, adâncimea și locul scufundării, speciile țintă, speciile de țestoase marine și dacă exemplarele care au fost aruncate înapoi în mare erau moarte sau vii;

(c)  orice caz de captură accidentală și eliberare de foci-călugăr;

(d)  orice caz de captură accidentală și eliberare de cetacee, indicând cel puțin activitățile de pescuit în cauză, caracteristicile tipurilor de unelte, orele, locurile (fie pe subzone geografice, fie pe dreptunghiuri statistice, conform definiției din anexa I) și speciile dacă orice astfel de cetaceu este delfin sau altă specie de cetacee afectate; [AM 21]

(e)  orice caz de captură accidentală și, acolo unde este necesar, eliberare de rechini și pisici de mare din speciile enumerate în anexa II sau în anexa III la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană. [AM 22]

(2)  Până la 31 decembrie 2014 cel târziu, statele membre trebuie să stabilească normele de înregistrare a capturilor accidentale menționate la alineatul (1) de către comandanții navelor de pescuit care nu fac obiectul cerinței de a ține un jurnal de pescuit în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. [AM 23]

"

4.  se introduc următoarele articole 23a și 23b:"

„Articolul 23a

Raportarea datelor relevante către Comisie

(1)  Până la data de 15 noiembrie 15 decembrie a fiecărui an, statele membre prezintă Comisiei: [AM 24]

(a)  datele privind coralul roșu menționate la articolul 17a;

(b)  sub forma unui raport electronic, ratele capturilor accidentale și eliberărilor de păsări marine, țestoase marine, foci-călugăr, cetacee, rechini și pisici de mare, precum și orice informații relevante raportate în conformitate cu articolul 17b alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e).

(2)  Până la data de 15 decembrie 31 decembrie a fiecărui an, Comisia transmite secretarului executiv al CGPM informațiile menționate la alineatul (1). [AM 25]

(3)  Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare a listei porturilor desemnate pentru debarcarea capturilor de coral roșu în conformitate cu alineatul (5) din Recomandarea CGPM/36/2012/1.

(4)  Statele membre colectează informații fiabile privind impactul navelor ce urmăresc să pescuiască câine de mare cu spini cu ajutorul setcilor de fund asupra populațiilor de cetacee din Marea Neagră și prezintă aceste informații Comisiei.

(5)  Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificări ale hărților și listelor de poziții geografice care identifică situarea grotelor cu foci-călugăr, menționate la alineatul (6) din Recomandarea CGPM/35/2011/5.

(6)  Comisia transmite imediat secretarului executiv al CGPM informațiile menționate la alineatele (3), (4) și (5).

(7)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și transmiterea informațiilor menționate la alineatele (1), (3), (4) și (5). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 23b

Controlul, monitorizarea și supravegherea pescuitului de stocuri de pești pelagici mici din Marea Adriatică

(1)  Înainte de sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei planurile și programele lor elaborate pentru a asigura respectarea dispozițiilor articolului 16l prin măsuri adecvate de monitorizare și raportare, în special a capturilor lunare și a efortului de pescuit depus.

(2)  Comisia prezintă informațiile prevăzute la alineatul (1) secretarului executiv al CGPM până cel târziu la data de 30 octombrie a fiecărui an”.

"

5.  În prima teză de la articolul 27 alineatul (2), „19 ianuarie 2012” se înlocuiește cu „[DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A PREZENTULUI REGULAMENT — A SE COMPLETA ULTERIOR]”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a ... zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO C 12, 15.1.2015, p. 116.
(2)JO C 12, 15.1.2015, p. 116.
(3) Poziția Parlamentului European din 13 ianuarie 2015.
(4)Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).
(5) Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
(6)Decizia Consiliului 77/585/CEE din 25 iulie 1977 de încheiere a Convenției privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării și a Protocolului privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave (JO L 240, 19.9.1977, p. 1).
(7)Decizia Consiliului 1999/800/CE din 22 octombrie 1999 privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană și privind acceptarea anexelor la protocolul respectiv (Convenția de la Barcelona) (JO L 322, 14.12.1999, p. 1).
(8)Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului din 26 iunie 2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor (JO L 167, 4.7.2003, p. 1) modificat prin Regulamentul (UE) nr. 605/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 (JO L 181, 29.6.2013, p. 1).
(9)Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(10)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate