Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 13. januára 2015 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom: rybolovné možnosti a finančný príspevok ***
 Dohoda medzi EÚ a Seychelami o prístupe rybárskych plavidiel do vôd Mayotte ***
 Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Tuniskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ ***
 Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO ***II
 Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom: rybolovné možnosti a finančný príspevok ***
PDF 220kWORD 52k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08585/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (08554/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0018/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2012 o správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2011(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/334/EÚ z 19. mája 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova(2),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0061/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  žiada Komisiu, aby postúpila Európskemu parlamentu zápisnice a závery zasadnutí spoločného výboru ustanoveného podľa článku 9 dohody, ako aj viacročný sektorový program podľa článku 3 nového protokolu a výsledky príslušných výročných hodnotení, a aj zápisnice a závery zasadnutí podľa článku 4 nového protokolu; vyzýva Komisiu, aby uľahčila zástupcom Európskeho parlamentu účasť na schôdzach spoločného výboru vo funkcii pozorovateľov; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade v poslednom roku uplatňovania protokolu a pred otvorením rokovaní o jeho obnovení predložila úplnú správu o vykonávaní protokolu a neobmedzovala zbytočne prístup k dokumentom;

3.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich príslušných právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

(1)Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 21.
(2)Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 1.


Dohoda medzi EÚ a Seychelami o prístupe rybárskych plavidiel do vôd Mayotte ***
PDF 211kWORD 48k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd a k morským biologickým zdrojom Mayotte, ktoré patria do právomoci Európskej únie, v mene Európskej únie (07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))
P8_TA(2015)0002A8-0055/2014

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07911/2014),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd a k morským biologickým zdrojom Mayotte, ktoré patria do právomoci Európskej únie (07953/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0008/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A8-0055/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.


Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Tuniskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ ***
PDF 212kWORD 49k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu k Európsko-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (10641/2012 – C8-0003/2014 – 2009/0174(NLE))
P8_TA(2015)0003A8-0049/2014

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10641/2012),

–  so zreteľom na návrh protokolu k Európsko-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (10639/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0003/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0049/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Tuniskej republiky.


Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO ***II
PDF 297kWORD 55k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10972/3/2014 – C8-0145/2014),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. decembra 2010(1)

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. januára 2011(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0375),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. decembra 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu prijatú v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 8 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 69 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0038/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 13. januára 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území

P8_TC2-COD(2010)0208


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/412.)

(1)Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 51.
(2)Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 62.
(3)Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 350.


Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I
PDF 540kWORD 119k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0457),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0102/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0057/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. januára 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

P8_TC1-COD(2014)0213


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V dohode o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (ďalej len „dohoda o GFCM“) sa stanovuje vhodný rámec pre viacstrannú spoluprácu v záujme podpory rozvoja, ochrany, racionálneho obhospodarovania a najlepšieho využívania živých morských zdrojov v Stredozemnom a Čiernom mori na úrovniach, ktoré sa považujú za udržateľné a pri ktorých je nízke riziko vyčerpania.

(2)  Zmluvnými stranami dohody o GFCM sú Európska únia, ako aj Bulharsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Malta, Rumunsko a Slovinsko.

(3)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011(4) sa stanovujú niektoré ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o Všeobecnej rybárskej komisii pre Stredozemné more („GFCM“). Je to vhodný legislatívny akt na vykonanie tých odporúčaní GFCM, na ktorých obsah sa ešte právo Únie nevzťahuje. Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011, samozrejme, možno zmeniť tak, aby zahŕňalo opatrenia uvedené v príslušných odporúčaniach GFCM.

(4)  GFCM na svojich výročných zasadnutiach v rokoch 2011 a 2012 prijala v rámci svojej právomoci opatrenia pre udržateľné využívanie koralu červeného, ktoré sa majú zaviesť do práva Únie. Jedno z týchto opatrení sa týka používania diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel. GFCM rozhodla, že po roku 2014 už nebude povolené používať v zónach patriacich pod právomoc jednotlivých štátov diaľkovo ovládané podvodné vozidlá používané výlučne na účely pozorovania a skúmania koralu červeného na základe odporúčania GFCM/35/2011/2, ak vo vedeckých odporúčaniach nebude uvedené inak. V súlade s uvedeným odporúčaním by však použitie diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel malo byť povolené v prípade členských štátov, ktoré ich ešte nepovolili na skúmanie a možno by tak chceli urobiť, a to za predpokladu, že vedecké výsledky získané v rámci plánov riadenia nevykazujú žiadny negatívny vplyv na udržateľné využívanie koralu červeného. Použitie diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel možno povoliť aj na obmedzenú dobu, ktorá nepresahuje rok 2015, na vedecké experimentálne kampane, a to na účely pozorovania a pri zbere. Podľa ďalšieho opatrenia stanoveného v odporúčaní GFCM/36/2012/1 bude možné vyloďovať úlovky koralu červeného len v obmedzenom počte prístavov s náležitými prístavnými objektmi a zoznamy určených prístavov budú poskytnuté sekretariátu GFCM. Akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na zoznamy prístavov určených členskými štátmi, by sa mali oznámiť Európskej komisii, aby sa mohli ďalej zaslať sekretariátu GFCM. [PN 1]

(5)  GFCM na svojich výročných zasadnutiach v rokoch 2011 a 2012 prijala odporúčania GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 a GFCM/36/2012/2, v ktorých sa stanovujú opatrenia na zmierňovanie následkov náhodných úlovkov morských vtákov, morských korytnačiek, tuleňa mníšskeho a veľrybotvarých cicavcov pri rybolovných činnostiach v oblasti dohody o GFCM, ktoré sa majú zaviesť do práva Únie. Medzi tieto opatrenia patrí zákaz používať od 1. januára 2015 nastavovacie žiabrovky vyrobené zo samostatného vlákna alebo zo spletených povrazov s priemerom väčším ako 0,5 mm s cieľom zmierniť následky náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov. Tento zákaz sa už uvádza v nariadení Rady (ES) č. 1967/2006(5), ktoré sa však vzťahuje len na Stredozemné more. Preto by sa mal zahrnúť do tohto nariadenia, aby sa vzťahoval aj na Čierne more.

(6)  GFCM na svojom výročnom zasadnutí v roku 2012 prijala aj odporúčanie GFCM/36/2012/3, v ktorom sa stanovujú opatrenia zamerané na to, aby sa v rámci jej právomoci zaistila vysoká úroveň ochrany pred rybolovnými činnosťami zameranými na lov žralokov a rají, a najmä tých druhov žralokov a rají, ktoré sa v prílohe II k Protokolu týkajúcemu sa osobitne chránených oblastí a biologickej diverzity v Stredozemnom mori(6) k Barcelonskému dohovoru(7) uvádzajú ako ohrozené. Podľa opatrenia GFCM sa zakazujú rybolovné činnosti vykonávané s použitím vlečných sietí do troch námorných míľ od pobrežia, ak sa nedosiahne hĺbnica 50 metrov, alebo po hĺbnicu 50 metrov, ak sa táto hĺbka dosiahne v kratšej vzdialenosti od pobrežia. Tento zákaz sa už uvádza v nariadení (ES) č. 1967/2006, ktoré sa však vzťahuje len na Stredozemné more. Preto by sa mal zahrnúť do tohto nariadenia, aby sa vzťahoval aj na Čierne more. Do tohto nariadenia treba zahrnúť aj niektoré ďalšie opatrenia zamerané na náležité určenie žralokov zahrnutých do uvedeného odporúčania, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003(8) ani iný právny predpis Únie, aby sa mohli plne zaviesť do práva Únie.

(7)  GFCM na svojich výročných zasadnutiach v rokoch 2013 a 2014 prijala odporúčania GFCM/37/2013/1 a GFCM/38/2014/1, v ktorých sa stanovujú opatrenia týkajúce sa rybolovu využívajúceho populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori, ktoré by sa mali zaviesť do práva Únie. Uvedené opatrenia sa týkajú riadenia rybolovnej kapacity v prípade populácií malých pelagických druhov v geografických podoblastiach GFCM 17 a 18, ktorá sa odvodzuje od referenčnej rybolovnej kapacity stanovenej na základe zoznamu plavidiel, o ktorom treba informovať sekretariát GFCM do 30. novembra 2013, v súlade s odsekom 22 odporúčania GFCM/37/2013/1. V tomto zozname sú uvedené všetky plavidlá vybavené vlečnými sieťami, vakovými sieťami alebo inými druhmi obchvatných sietí bez sťahovacích lán, ktoré príslušné členské štáty oprávňujú na lov populácií malých pelagických druhov a ktoré sú zaregistrované v prístavoch nachádzajúcich sa v geografických podoblastiach 17 a 18, alebo ktoré pôsobia v geografickej podoblasti 17 a/alebo v geografickej podoblasti 18 napriek tomu, že boli k 31. októbru 2013 zaregistrované v prístavoch nachádzajúcich sa v iných geografických podoblastiach. Akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na uvedený zoznam, by sa mali okamžite oznámiť Európskej komisii, aby sa mohli ďalej zaslať sekretariátu GFCM. Opatrenie GFCM zahŕňa aj zákaz ponechávať úlovky na palube alebo ich vyloďovať, ktorý by sa mal zaviesť do právnych predpisov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(9).

(8)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania určitých ustanovení tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené ustanovenia sa týkajú: formátu a zasielania žiadosti o výnimku z ustanovenia o minimálnej hĺbke pre zber koralu červeného alebo z ustanovenia o minimálnom spodnom priemere kolónií koralu červeného; formátu a zasielania výsledkov vedeckých hodnotení zón, na ktoré sa vzťahuje výnimka z ustanovenia o minimálnej hĺbke pre zber koralu červeného; formátu a zasielania údajov o zbere koralu červeného; informácií týkajúcich sa náhodných úlovkov morských vtákov, morských korytnačiek, tuleňa mníšskeho, veľrybotvarých cicavcov a žralokov a rají, zmien zoznamov prístavov určených na vykladanie úlovkov koralu červeného, vplyvov určitých rybárskych plavidiel na populácie veľrybotvarých cicavcova zmien, ku ktorým došlo v mapách a zoznamoch zemepisných polôh, v ktorých je určená poloha jaskýň tuleňov mníšskych. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10).

(9)  S cieľom zabezpečiť, aby si Únia naďalej plnila záväzky podľa dohody o GFCM, by sa mala Komisii udeliť na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o povolenia udeliť výnimku zo zákazu zbierať koral červený v hĺbkach do 50 m a odchýliť sa od minimálneho spodného priemeru kolónií koralu červeného. Členské štáty, ktoré už transponovali odporúčanie GFCM/35/2011/2 a vypracovali primerané vnútroštátne rámce riadenia a ktoré už túto skutočnosť oznámili Komisii, by nemali podliehať postupu udeľovania výnimiek. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné príslušné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade. [PN 2]

(10)  Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 by sa preto malo náležite zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1343/2011

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 sa mení takto:

1.  Vkladá sa tento článok 15a:"

„Článok 15a

Používanie vlečných sietí a žiabroviek v Čiernom mori

1.  Používanie vlečných sietí sa zakazuje do troch námorných míľ od pobrežia, ak sa nedosiahne hĺbnica 50 metrov, alebo po hĺbnicu 50 metrov, ak sa táto hĺbka dosiahne v kratšej vzdialenosti od pobrežia.

2.  Od 1. januára 2015 priemer samostatného vlákna alebo spletených povrazov nastavovacích žiabroviek nesmie prekročiť 0,5 mm.“

"

2.  V hlave II sa pridávajú tieto kapitoly IV, V a VI:"

„Kapitola IV

Ochrana a udržateľné využívanie koraju červeného

Článok 16a

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 a článok 8 ods. 1 písm. e) a g) nariadenia (ES) č. 1967/2006 alebo akékoľvek prísnejšie opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 92/43/EHS*.

Článok 16b

Minimálna hĺbka pre zber

1.  Zber koralu červeného v hĺbke do 50 m je zakázaný, kým vo vedeckých štúdiách, ktoré potvrdí poradný výbor pre vedecké otázky GFCM, nebude stanovené inak. [PN 3]

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27 prijímať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom udeľovať výnimky z odseku 1. Tieto Uvedené delegované akty zahŕňajú pravidlá, ktorými sa zabezpečuje vedecké hodnotenie zón podliehajúcich výnimkám. Členské štáty, ktoré už transponovali odporúčanie GFCM/35/2011/2 a vypracovali primerané vnútroštátne rámce riadenia a ktoré už túto skutočnosť oznámili Komisii, nepodliehajú postupu udeľovania výnimiek podľa tohto článku. [PN 4]

3.  Výnimky uvedené v odseku 2 sa môžu udeliť len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  je zavedený vhodný vnútroštátny rámec riadenia vrátane systému oprávnení na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009**;

b)  na vnútroštátnej úrovni boli nedávno vykonané štúdie o hojnosti a priestorovom rozložení kolónií koralu červeného;

c)  prostredníctvom primeraných časovo a priestorovo vymedzených zákazov sa zabezpečuje, že dochádza k využívaniu len obmedzeného počtu kolónií koralu červeného, a

d)  príslušný členský štát vykonáva vedecké hodnotenie zón, na ktoré sa vzťahuje výnimka.

4.  Členské štáty, ktoré plánujú podať žiadosť o výnimku uvedenú v odseku 2, predložia Komisii:

a)  vedecké a technické odôvodnenia;

b)  zoznam rybárskych plavidiel, ktoré sú oprávnené vykonávať zber koralu červeného v hĺbke do 50 m, a

c)  zoznam rybolovných zón vymedzených zemepisnými súradnicami na súši aj na mori, kde je táto činnosť povolená.

5.  Komisia môže v súvislosti s formátom a zasielaním žiadosti o výnimku uvedenej v odseku 4 a výsledkov vedeckého hodnotenia uvedených v odseku 2 prijať vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.

6.  Komisia informuje výkonného tajomníka GFCM o rozhodnutiach prijatých podľa odseku 2 a o výsledkoch vedeckého hodnotenia uvedených v tomto odseku.

Článok 16c

Minimálny spodný priemer kolónií

1.  Koral červený z kolónií koralu červeného, ktorého spodný priemer meraný do jedného centimetra od základne kolónie je pri kmeni menší ako 7 mm, sa nesmie zbierať, ponechávať na palube, prekladať na inú loď, vyloďovať, prenášať, skladovať, predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj ako surový výrobok.

2.  Komisia je v súlade s článkom 27 oprávnená splnomocnená prijímať delegované akty, aby mohla odchylne od odseku 1 povoliť maximálnu stanovenú toleranciu 10 % zo živej hmotnosti menších (< 7 mm) kolónií koralu červeného. Členské štáty, ktoré už transponovali odporúčanie GFCM/35/2011/2 a vypracovali primerané vnútroštátne rámce riadenia a ktoré už túto skutočnosť oznámili Komisii, nepodliehajú postupu udeľovania výnimiek podľa tohto článku. [PN 5]

3.  Výnimky uvedené v odseku 2 sa môžu udeliť len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  je zavedený vnútroštátny rámec riadenia vrátane systému oprávnení na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

b)  sú zavedené osobitné programy monitorovania a kontroly, v ktorých sa stanovujú ciele, priority a kritériá pre inšpekčné činnosti. [PN 6]

4.  Členské štáty, ktoré žiadajú o výnimku podľa odseku 2, predložia Komisii vedecké a technické odôvodnenia takejto výnimky.

5.  Komisia môže v súvislosti s formátom a zasielaním vedeckých a technických odôvodnení uvedených v odseku 4 prijať vykonávacie akty. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.

6.  Komisia informuje výkonného tajomníka GFCM o rozhodnutiach prijatých podľa odseku 2.

Článok 16d

Výstroj a zariadenia

1.  Jediným povoleným výstrojom na zber koralu červeného je kladivo, ktoré ručne používajú profesionálni rybári, ktorých ako takých uznal príslušný členský štát. [PN 7]

2.  Používanie diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel na využívanie koralu červeného je zakázané. Ak vo vedeckých odporúčaniach nie je uvedené inak, Ttento zákaz sa od 1. januára 2015 2016 vzťahuje na používanie diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel, ktorých používanie výlučne na účely pozorovania a skúmania koralu červeného mohli členské štáty prípadne povoliť v zónach patriacich pod ich právomoc na základe odseku 3 písm. a) alebo b) odporúčania GFCM/35/2011/2. [PN 8]

2a.  Odsek 2 sa neuplatňuje vo vzťahu k členským štátom, ktoré ešte nepovolili používanie diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel na účely skúmania a ktoré by tak možno chceli urobiť. Toto povolenie sa udelí len na základe vedeckých výsledkov získaných v súvislosti s vnútroštátnymi rámcami riadenia, a ktoré nepreukazujú negatívny vplyv na udržateľné využívanie koralu červeného. [PN 9]

2b.  Použitie diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel možno povoliť len v zónach pod vnútroštátnou jurisdikciou a v rámci, ktorý umožňuje vedecké experimentálne kampane na účely pozorovania a pri zbere počas obmedzenej doby, ktorá nepresahuje rok 2015, vykonávané pod dohľadom vnútroštátnych výskumných inštitúcií a/alebo v spolupráci s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi, ako aj s akýmikoľvek inými príslušnými zainteresovanými stranami. [PN 10]

Kapitola V

Znižovanie vplyvu rabolovných činností na určité morské druhy

Článok 16e

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek prísnejšie opatrenia vyplývajúce zo smernice 92/43/EHS alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES*** a nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003****.

Článok 16f

Náhodné úlovky morských vtákov v rybárskych výstrojoch

1.  Kapitáni rybárskych plavidiel okamžite vypustia morské vtáky, ktoré sa náhodne zachytili do rybárskych výstrojov.

1a.  Rybárske plavidlá nesmú priviezť na breh morských vtákov s výnimkou prípadov, keď je to v rámci vnútroštátnych plánov na ochranu morských vtákov alebo na zabezpečenie pomoci pri liečení jednotlivých zranených morských vtákov, a za predpokladu, že príslušné vnútroštátne orgány boli o zámere priviezť takýchto morských vtákov na breh riadne a oficiálne informované pred návratom dotknutého plavidla do prístavu. [PN 11]

Článok 16 g

Náhodné úlovky morských korytnačiek v rybolovných oblastiach

1.  Kapitáni rybárskych plavidiel okamžite vypustia späť do mora S jedincami morských korytnačiek, ktoré sa náhodne zachytili do rybárskych výstrojov, sa musí bezpečne zaobchádzať a podľa možností sa nezranené a živé morské korytnačky, ktoré sa náhodne zachytili do rybárskych výstrojov musia vypustiť späť. [PN 12]

2.  Kapitáni rybárskych plavidiel môžu priviezť morské korytnačky na breh len vtedy, ak je to súčasťou osobitného záchranného alebo vnútroštátneho ochranného programu, alebo ak je to potrebné z iného dôvodu s cieľom zachrániť jednotlivé zranené a komatózne morské korytnačky a zabezpečiť pomoc pri ich uzdravení, a to pod podmienkou, že o tom náležite a oficiálne informujú príslušné vnútroštátne orgány ešte pred návratom dotknutého plavidla do prístavu. [PN 13]

3.  Podľa možností sa Pplavidlá, ktoré používajú vakové siete na malé pelagické druhy alebo obchvatné siete bez sťahovacích lán na pelagické druhy, nesmú zachytávať morské korytnačky musia vyhýbať zachytávaniu morských korytnačiek. [PN 14]

4.  Plavidlá, ktoré používajú lovné šnúry a nastavovacie žiabrovky, musia mať na palube príslušenstvo na bezpečné zaobchádzanie, rozmotávanie a vypúšťanie, aby zaručili, že sa morské korytnačky vyslobodia a vypustia takým spôsobom, aby sa v čo najväčšej miere zvýšila pravdepodobnosť ich prežitia.

Článok 16h

Náhodné úlovky tuleňa mníšskeho (Monachus monachus)

1.  Kapitáni rybárskych plavidiel môžu vziať jedince tuleňa mníšskeho na palubu, prekladať ich na inú loď a vyloďovať ich len v prípade, ak si to vyžaduje záchrana a zabezpečenie pomoci na uzdravenie zranených jedincov, a pod podmienkou, že o tom náležite a oficiálne informujú príslušné vnútroštátne orgány ešte pred návratom dotknutého plavidla do prístavu.

2.  Kapitáni rybárskych plavidiel, v ktorých rybárskych výstrojoch Jedince tuleňa mníšskeho, ktoré sa náhodne zachytili jedince tuleňa mníšskeho, ich do rybárskych výstrojov, sa nezranené a živé okamžite vypustia. Telá mŕtvych jedincov Ak už takýto tuleň mníšsky uhynul, telo sa vyložia vyloží na brehu a o ich vyzdvihnutie a zneškodnenie sa postarajú vnútroštátne orgány vnútroštátnym orgánom sa to oznámi najneskôr pri príjazde do prístavu. [PN 15]

Článok 16i

Náhodné úlovky veľrybotvarých cicavcov

Kapitáni rybárskych plavidiel okamžite vypustia veľrybotvaré cicavce S jedincami veľrybotvarých cicavcov, ktoré sa náhodne zachytili do rybárskych výstrojov, sa zaobchádza opatrne a podľa možností sa nezranené a živé vypustia späť do mora. [PN 16]

Článok 16j

Chránené žraloky a raje

1.  Druhy žralokov a rají, ktoré sú zahrnuté do prílohy II k Protokolu týkajúcemu sa osobitne chránených oblastí a biologickej diverzity v Stredozemnom mori*****, sa nesmú ponechávať na palube, prekladať na inú loď, vyloďovať, prenášať, skladovať, predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj.

2.  Rybárske plavidlá, ktoré náhodne ulovili tie druhy žralokov a rají, ktoré sú zahrnuté do prílohy II k Protokolu týkajúcemu sa osobitne chránených oblastí a biologickej diverzity v Stredozemnom mori, ich okamžite vypustia nezranené a, ak sú živé jedince. [PN 17]

Článok 16k

Identifikácia žralokov

Oddelenie hlavy žralokov od trupu a stiahnutie žralokov z kože na palube a pred vylodením sa zakazuje. Žraloky bez hlavy a stiahnuté z kože sa po vylodení nesmú uvádzať na trhoch prvého predaja.

Kapitola VI

Opatrenia týkajúce sa rybolovu populácií malých pelagických druhov a v Jadranskom mori

Článok 16l

Riadenie rybolovnej kapacity

1.  Na účely tohto článku je referenčnou rybolovnou kapacitou pre populácie malých pelagických druhov kapacita, ktorá sa stanovuje na základe zoznamov plavidiel príslušných členských štátov, ktoré sa v súlade s odsekom 22 odporúčania GFCM/37/2013/1 poskytujú sekretariátu GFCM. V týchto zoznamoch sú uvedené všetky plavidlá vybavené vlečnými sieťami, vakovými sieťami alebo inými druhmi obchvatných sietí bez sťahovacích lán, ktoré sú oprávnené loviť populácie malých pelagických druhov a ktoré sú zaregistrované v prístavoch nachádzajúcich sa v geografických podoblastiach 17 a 18, ako sa uvádza v prílohe I, alebo ktoré pôsobia v geografickej podoblasti 17 a/alebo v geografickej podoblasti 18 napriek tomu, že boli k 31. októbru 2013 zaregistrované v prístavoch nachádzajúcich sa v inej geografickej podoblasti.

2.  Plavidlá vybavené vlečnými sieťami a vakovými sieťami sú bez ohľadu na celkovú dĺžku dotknutého plavidla klasifikované ako plavidlá, ktoré aktívne lovia populácie malých pelagických druhov, pričom sardinky a/alebo sardely tvoria aspoň 50 % živej hmotnosti úlovku počas každého rybárskeho výjazdu. [PN 18]

3.  Členské štáty zabezpečia, aby celková kapacita flotily plavidiel vybavených vlečnými sieťami alebo vakovými sieťami, ktoré aktívne lovia populácie malých pelagických druhov v geografickej podoblasti 17, z hľadiska hrubej tonáže (GT) a/alebo hrubej registrovanej tonáže (GRT) aj z hľadiska výkonu motora (kW) v zmysle záznamov v registroch flotily jednotlivých členských štátov a EÚ, nikdy neprekročila referenčnú rybolovnú kapacitu pre populácie malých pelagických druhov uvedenú v odseku 1.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa plavidlá vybavené vlečnými sieťami a vakovými sieťami pre populácie malých pelagických druhov, ktoré sa uvádzajú v odseku 2, nepoužívali viac ako 20 rybolovných dní do mesiaca a aby neprekročili 180 rybolovných dní ročne v prípade registrovaných úlovkov. [PN 19]

5.  Žiadne plavidlo, ktoré nie je zaradené do zoznamu oprávnených plavidiel uvedeného v odseku 1, nemá povolené loviť alebo, odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ponechávať na palube alebo vyloďovať viac ako 20 % sardel a/alebo sardiniek, ak je toto plavidlo zapojené do rybárskeho výjazdu v geografickej podoblasti 17 a/alebo v geografickej podoblasti 18.

6.  Členské štáty okamžite informujú Komisiu o každom doplnení, výmaze a/alebo zmene, ku ktorým dôjde v prípade zoznamu uvedeného v odseku 1. Uvedené zmeny nemajú vplyv na referenčnú rybolovnú kapacitu uvedenú v odseku 1. Komisia zašle tieto informácie výkonnému tajomníkovi GFCM.

_____________________

* Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

** Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

*** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 147, 1.7.2013, s. 1).

**** Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 z 26. júna 2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel (Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 1).

***** Rozhodnutie Rady 1999/800/ES z 22. októbra 1999 o uzavretí Protokolu týkajúceho sa osobitne chránených oblastí a biologickej diverzity v Stredozemnom mori a o prijatí príloh k tomuto protokolu (Barcelonský dohovor) (Ú. v. ES L 322, 14.12.1999, s. 1).“;

"

3.  V hlave III sa vkladá táto kapitola Ia:"

„KAPITOLA Ia

Povinnosti vedenia záznamov

Článok 17a

Zber koralu červeného

Kapitáni rybárskych plavidiel oprávnených Rybárske plavidlá oprávnené na zber koralu červeného majú na palube lodný denník, do ktorého sa zaznamenávajú denné úlovky koralu červeného a rybolovná činnosť podľa oblasti a hĺbky vrátane počtu rybolovných dní a potápania. Uvedené informácie sa okamžite v lehotách stanovených platnými pravidlami oznamujú príslušným vnútroštátnym orgánom. [PN 20]

Článok 17b

Náhodné úlovky určitých morských druhov

1.  Kapitáni rybárskych plavidiel zaznamenávajú do rybárskeho denníka uvedeného v článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009 tieto informácie:

a)  každý prípad náhodného úlovku a vypustenia morských vtákov;

b)  každý prípad náhodného úlovku a vypustenia morských korytnačiek, pričom sa uvedie aspoň druh rybárskeho výstroja, čas, trvanie namočenia, hĺbka a poloha, cieľové druhy, druhy morských korytnačiek a to, či boli príslušné jedince odhodené mŕtve alebo vypustené živé;

c)  každý prípad náhodného úlovku a vypustenia jedincov tuleňa mníšskeho;

d)  každý prípad náhodného úlovku a vypustenia veľrybotvarých cicavcov, pričom sa uvedú aspoň príslušné rybolovné oblasti, charakteristika druhu výstroja, čas, a poloha (buď podľa geografických podoblastí, alebo štatistických obdĺžnikov v zmysle v prílohy I) a dotknuté druhy veľrybotvarých cicavcov to, či v prípade akéhokoľvek takéhoto veľrybotvarého cicavca ide o delfína alebo iný druh veľrybotvarého cicavca; [PN 21]

e)  každý prípad náhodného úlovku a, ak je to potrebné, vypustenia tých druhov žralokov a rají, ktoré sú uvedené v prílohe II alebo v prílohe III k Protokolu týkajúcemu sa osobitne chránených oblastí a biologickej diverzity v Stredozemnom mori. [PN 22]

2.  Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2014 stanovia pravidlá zaznamenávania náhodných úlovkov uvedených v odseku 1, ktoré budú dodržiavať kapitáni rybárskych plavidiel, ktorí podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009 nemusia viesť rybársky denník. “; [PN 23]

"

4.  Vkladajú sa tieto články 23a a 23b:"

„Článok 23a

Nahlasovanie príslušných údajov Komisii

1.  Do 15. novembra decembra každého roka členské štáty predložia Komisii: [PN 24]

a)  údaje o korale červenom uvedené v článku 17a;

b)  vo forme elektronickej správy informácie o miere náhodných úlovkov a vypustenia morských vtákov, morských korytnačiek, tuleňa mníšskeho, veľrybotvarých cicavcova žralokov a rají, ako aj všetky príslušné informácie nahlasované v súlade s článkom 17b ods. 1 písm. a), b), c), d) a e).

2.  Komisia zašle informácie uvedené v odseku 1 výkonnému tajomníkovi GFCM do 15 31. decembra každého roka. [PN 25]

3.  Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny, ku ktorým dôjde v zozname prístavov určených na vykladanie úlovkov koralu červeného v súlade s odsekom 5 odporúčania GFCM/36/2012/1.

4.  Členské štáty zbierajú spoľahlivé informácie o vplyve plavidiel zameraných na lov ostroňa bieloškvrnitého pomocou nastavovacích žiabroviek na populácie veľrýb v Čiernom mori a predkladajú tieto informácie Komisii.

5.  Členské štáty informujú Komisiu o všetkých zmenách, ku ktorým dôjde v mapách a zoznamoch zemepisných polôh, v ktorých je určená poloha jaskýň tuleňa mníšskeho a ktoré sa uvádzajú v odseku 6 odporúčania GFCM/35/2011/5.

6.  Komisia okamžite zašle informácie uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 výkonnému tajomníkovi GFCM.

7.  Komisia môže v súvislosti s formátom a zasielaním informácií uvedených v odsekoch 1, 3, 4 a 5 prijať vykonávacie akty. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 23b

Kontrola, monitorovanie a dohľad týkajúce sa rybolovu populácií malých pelagických druhov v Jadranskom mori

1.  Pred koncom septembra každého roka členské štáty oznámia Komisii svoje plány a programy na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 16l prostredníctvom primeraného monitorovania a nahlasovania, najmä pokiaľ ide o mesačné úlovky a vyvinuté rybolovné úsilie.

2.  Komisia predloží informácie podľa odseku 1 výkonnému tajomníkovi GFCM najneskôr 30. októbra každého roka.“;

"

5.  V článku 27 ods. 2 sa v prvej vete dátum „19. januára 2012“ nahrádza dátumom „[VLOŽÍ SA DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI TOHTO NARIADENIA]“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015. s. 116.
(2)Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 116.
(3)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. januára 2015.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).
(5)Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
(6)Rozhodnutie Rady 77/585/EHS z 25. júla 1977 o uzavretí Dohovoru o ochrane Stredozemného mora pred znečistením a protokolu na prevenciu znečisťovania Stredozemného mora odpadom zhadzovaným z lodí a lietadiel (Ú. v. ES L 240, 19.9.1977, s. 1).
(7)Rozhodnutie Rady 1999/800/ES z 22. októbra 1999 o uzavretí Protokolu týkajúceho sa osobitne chránených oblastí a biologickej diverzity v Stredozemnom mori a o prijatí príloh k tomuto protokolu (Barcelonský dohovor) (Ú. v. ES L 322, 14.12.1999, s. 1).
(8)Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 z 26. júna 2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel (Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 1), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 605/2013 z 12. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 1).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia