Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0371(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0130/2015

Indgivne tekster :

A8-0130/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0101

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 64k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
Mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer ***II
P8_TA(2015)0101A8-0130/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05094/1/2015 – C8-0064/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. februar 2014(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. april 2014(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0761),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0130/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender sin erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 214 af 8.7.2014, s. 40.
(2) EUT C 174 af 7.6.2014, s. 43.
(3) Vedtagne tekster af 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet noterer sig erklæringen fra Kommissionen om vedtagelsen af en aftale om ændring af direktiv 94/62/EF med hensyn til at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer.

Som Kommissionen anførte i sin begrundelse, havde dens oprindelige forslag til formål at "begrænse den negative indvirkning på miljøet, særligt hvad angår henkastning af affald, opfordre til forebyggelse af affald og en mere effektiv ressourceanvendelse, samtidig med at de negative socioøkonomiske konsekvenser begrænses". Nærmere bestemt er formålet med forslaget at mindske forbruget af plastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron (0,05 millimeter) i Den Europæiske Union."

Europa-Parlamentet mener, at den tekst, lovgivningsmagtens to parter er nået til enighed om, er helt i overensstemmelse med målene i Kommissionens forslag.

Kommissionen konkluderede i sin konsekvensanalyse, at den løsningsmodel, der kombinerer "et forebyggelsesmål for hele EU med en udtrykkelig anbefaling om at benytte økonomiske foranstaltninger og muligheden for, at medlemsstaterne kan anvende handelsrestriktioner som en undtagelse fra artikel 18 [...], har det største potentiale til at opnå ambitiøse miljøresultater samt positive økonomiske virkninger, begrænse de negative miljøindvirkninger, sikre offentlig accept og bidrage til øget bevidsthed om bæredygtigt forbrug".

Europa-Parlamentet mener, at den endelige tekst er baseret på den foretrukne løsningsmodel, der blev identificeret i Kommissionens egen konsekvensanalyse, og at den fastsætter passende bestemmelser om, at medlemsstaterne skal sikre en effektiv reduktion af forbruget af plastbæreposer i hele Unionen.

Europa-Parlamentet minder desuden om, at det i henhold til punkt 30 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 2003 er op til lovgivningsmagtens parter at beslutte, om der bør gennemføres en konsekvensvurdering forud for vedtagelsen af et væsentligt ændringsforslag.

Europa-Parlamentet minder om, at det i artikel 13, stk. 2, i TEU fastslås, at "Institutionerne samarbejder loyalt med hinanden." Parlamentet påskønner den indsats, som Kommissionen har gjort for at afslutte de interinstitutionelle forhandlinger. Det beklager imidlertid, at Kommissionens erklæring behandler spørgsmål, der allerede er blevet behandlet i tilstrækkeligt omfang under lovgivningsproceduren.

Endelig minder Parlamentet om, at Kommissionen som traktaternes vogter har det fulde ansvar for den korrekte anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik