Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0371(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0130/2015

Pateikti tekstai :

A8-0130/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0101

Priimti tekstai
PDF 333kWORD 69k
Antradienis, 2015 m. balandžio 28 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas ***II
P8_TA(2015)0101A8-0130/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05094/1/2015 – C8‑0064/2015),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0761),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0130/2015),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 214, 2014 7 8, p. 40.
(2) OL C 174, 2014 6 7, p. 43.
(3) Priimti tekstai, 2014 4 16, P7_TA(2014)0417.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į Komisijos pareiškimą dėl priimto susitarimo iš dalies keisti Direktyvos 94/62/EB nuostatas dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo.

Kaip Komisija nurodė aiškinamajame memorandume, jos pirminiame pasiūlyme buvo siekiama „mažinti neigiamą poveikį aplinkai, visų pirma, jos taršą šiukšlėmis, skatinti atliekų prevenciją ir efektyviau naudoti išteklius, tačiau išvengti neigiamo socialinio ir ekonominio poveikio. Konkrečiai pasiūlymu siekiama sumažinti plonesnių kaip 50 mikronų (0,05 mm) storio plastikinių maišelių naudojimą Europos Sąjungoje.“

Europos Parlamentas mano, kad tekstas, dėl kurio susitarė teisėkūros institucijos, visiškai atitinka Komisijos pasiūlymo tikslus.

Savo poveikio vertinime Komisija padarė išvadą, kad priimtiniausias variantas, kai derinamas „ES masto maišelių naudojimo prevencijos tikslas, aiškios rekomendacijos taikyti ekonomines priemones ir valstybėms narėms suteikiama galimybė, nukrypstant nuo 18 straipsnio nuostatų, taikyti pardavimo apribojimus [...] būtų naudingiausias aplinkosaugos atžvilgiu ir kartu būtų ekonomiškai naudingas, nepadarytų didelio poveikio užimtumui, būtų priimtinas visuomenei ir padėtų šviesti visuomenę apie tausaus vartojimo svarbą apskritai“.

Europos Parlamentas mano, kad sutartas galutinis tekstas grindžiamas Komisijos poveikio vertinime nurodytu priimtiniausiu variantu ir jame valstybėms narėms nustatomos tinkamos nuostatos, kad būtų užtikrintas veiksmingas plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimas.

Be to, Europos Parlamentas primena, kad pagal 2003 m. tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 30 dalį teisėkūros institucijos savo nuožiūra sprendžia, ar prieš priimant bet kokį esminį pakeitimą turėtų būti atliktas poveikio vertinimas.

Europos Parlamentas primena, kad pagal ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį „institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja“. Parlamentas teigiamai vertina Komisijos pastangas užbaigti tarpinstitucines derybas. Vis dėlto jis apgailestauja dėl to, kad Komisijos deklaracijoje kalbama apie klausimus, kurie jau deramai nagrinėti per teisėkūros procedūrą.

Galiausiai Parlamentas primena, kad Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, yra visapusiškai atsakinga už tai, kad valstybės narės teisingai taikytų Sąjungos teisę.

Teisinė informacija - Privatumo politika