Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0122/2015

Ingivna texter :

A8-0122/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0102

Antagna texter
PDF 243kWORD 292k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***II
P8_TA(2015)0102A8-0122/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (17086/1/2014 – C8‑0072/2015),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 oktober 2013(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0480),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0122/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 67, 6.3.2014, s. 70.
(2) Antagna texter från sammanträdet 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy