Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0137/2015

Ingivna texter :

A8-0137/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0103

Antagna texter
PDF 240kWORD 292k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
Europeisk statistik ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05161/2/2015 – C8‑0073/2015),

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från den spanska deputeradekammaren, den spanska senaten och det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 6 november 2012(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0167),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0137/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 374, 4.12.2012, s. 2.
(2) Antagna texter, 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy