Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0285(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0128/2015

Indgivne tekster :

A8-0128/2015

Forhandlinger :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Stemmeforklaringer
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Vedtagne tekster
PDF 547kWORD 218k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Europa-Parlamentets ændringer af 28. april 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 198216, hvori Unionen er kontraherende part, indeholder bevarelsesforpligtelser, herunder forpligtelsen til at bevare populationer af befiskede arter på eller genopbygge dem til det niveau, som giver det maksimalt bæredygtige udbytte.
(1)  De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 198216, hvori Unionen er kontraherende part, indeholder bevarelsesforpligtelser, herunder forpligtelsen til at bevare populationer af befiskede arter på eller genopbygge dem til det niveau, som giver det maksimalt bæredygtige udbytte, som fastlagt på grundlag af relevante miljømæssige og økonomiske faktorer.
__________________
__________________
16 EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.
16 EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur på lang sigt og en fiskeriforvaltning, der er baseret på en forsigtighedsbaseret og en økosystembaseret tilgang.
(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på ud fra et socioøkonomisk og miljømæssigt synspunkt at sikre bæredygtigt fiskeri og akvakultur på lang sigt i tråd med en afbalanceret anvendelse af forsigtighedsprincippet og af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Flerartsforvaltningsplanen, som denne forordning indfører, kræver, at der tages større hensyn til de forskellige økologiske roller og funktioner, som de i planen omhandlede arter udfylder. Da de forskellige arter i vidt omfang interagerer, kan fangsterne ikke maksimeres bæredygtigt for alle arter på samme tid, og det bør afgøres, hvilke arter der bør prioriteres.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)
(7b)  Rådet og Europa-Parlamentet bør tage højde for de seneste anbefalinger og rapporter fra ICES angående maksimalt bæredygtigt udbytte for at sikre, at forordningen, når den træder i kraft, er ajourført i videst muligt omfang.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)
(7c)  Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)1a er den naturlige størrelse og aldersfordelingen af kommercielle fiskebestande vigtige indikatorer for opnåelse af god økologisk tilstand for havmiljøet.
__________________
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Der bør opstilles en flerartsforvaltningsplan, som tager højde for samspillet mellem torske-, silde- og brislingebestandene og tilgodeser arterne af de bifangster, der opstår ved fiskeri efter disse bestande, nærmere betegnet østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Denne plan bør tage sigte på at opnå og opretholde maksimale bæredygtige udbytter af de pågældende bestande.
(8)  Det endelige mål er at opstille en flerartsforvaltningsplan, som tager højde for samspillet mellem torske-, silde- og brislingebestandene og tilgodeser arterne af de bifangster, der opstår ved fiskeri efter disse bestande, nærmere betegnet østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Denne plan bør tage sigte på at genoprette, opnå og opretholde bestandene af de pågældende arter over det niveau, der kan give maksimale bæredygtige udbytter af de pågældende bestande, og som i videst muligt omfang minimerer indvirkningen på andre arter såsom havfugle og havmiljøet som helhed, i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Fiskeri efter torskebestande og pelagiske bestande bør ikke true bæredygtigheden af de bestande, der tages som bifangst, dvs. østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Planen bør derfor også tage sigte på at holde bestandene af disse bifangstarter over det biomasseniveau, der svarer til en forsigtighedsbaseret tilgang.
(9)  Fiskeri efter torskebestande og pelagiske bestande bør ikke true bæredygtigheden af de bestande, der tages som bifangst, dvs. østersøbestandene af rødspætte, slethvar, skrubber og pighvar. Planen bør derfor også tage sigte på at holde bestandene af disse bifangstarter over det biomasseniveau, der svarer til en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning, der er i stand til at give maksimalt bæredygtigt udbytte.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Forordning (EU) nr. 1380/2013 har desuden til formål gradvist af fjerne udsmid, der tager hensyn til bedste videnskabelige rådgivning, ved at undgå og reducere uønskede fangster. Dette mål kan nås ved at forbedre fiskeudstyrets og -metodernes selektivitet.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af målene i den flerårige plan.
(11)  Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af målene i den flerårige plan. De niveauer, der skal nås vedrørende fiskeridødelighed og biomasse, bør tage højde for den seneste videnskabelige rådgivning.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Disse mål bør derfor fastsættes på basis af videnskabelig rådgivning og i forhold til fiskeridødelighed19.
(12)  Disse mål bør derfor fastsættes på basis af videnskabelig rådgivning og i forhold til fiskeridødelighed19, således at de genopretter og opretholder bestandene af befiskede arter over niveauer, der kan give maksimalt bæredygtige udbytte. Den øverste grænse for udnyttelsesgraden bør være udnyttelsesgraden ved maksimalt bæredygtigt udbytte.
__________________
__________________
19 ICES' tekniske tjeneste, september 2014. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 ICES' tekniske tjeneste, september 2014. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Det er nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter for yderligere beskyttelsesforanstaltninger, når størrelsen af en bestand er reduceret til et kritisk niveau, der udgør en alvorlig trussel. Sådanne bevarelsesreferencepunkter bør baseres på det mindsteniveau for en bestands gydebiomasse, der svarer til fuld reproduktionsevne. Hvis bestanden reduceres til under dette mindsteniveau for gydebiomasse, bør der træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf.
(13)  Det er nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter for yderligere beskyttelsesforanstaltninger, når størrelsen af en bestand er reduceret til et kritisk niveau, der udgør en alvorlig trussel. Sådanne bevarelsesreferencepunkter bør baseres på det biomasseniveau, der svarer til en bestands maksimale bæredygtige udbytte. For at forhindre, at bestanden reduceres til under dette niveau, bør der træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)   For bestande, der hentes som bifangst, bør der i mangel af videnskabelig dokumentation for sådanne mindsteniveauer for gydebiomasse træffes specifikke bevarelsesforanstaltninger, når en bestand ifølge videnskabelig rådgivning er truet.
(14)   For bestande, der hentes som bifangst, bør der i mangel af videnskabelig dokumentation for sådanne mindsteniveauer for gydebiomasse træffes specifikke bevarelsesforanstaltninger, når andre indikatorer gør det muligt at give videnskabelig rådgivning, der angiver, at en bestand er truet. De videnskabelige data om gydebiomasseniveauerne af bifangster bør gøres tilgængelige så hurtigt som muligt, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)   Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastast i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde andre forvaltningsforanstaltninger som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 4, litra a) til c). Disse foranstaltninger bør fastlægges i delegerede retsakter.
(16)   Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastast i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde andre forvaltningsforanstaltninger som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 4, litra a) til c). Disse foranstaltninger bør fastlægges i delegerede retsakter efter høring af de relevante rådgivende råd.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Kommissionen bør tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager delegerede retsakter med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, med henblik på at indføre forvaltningsforanstaltninger, jf. samme forordnings artikel 15, stk. 4, litra a) til c).
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)   Inden for rammerne af planen bør der også i form af delegerede retsakter vedtages visse ledsagende tekniske foranstaltninger, der kan bidrage til at virkeliggøre planens målsætninger, især hvad angår beskyttelse af ungfisk eller gydefisk. Indtil der er vedtaget en revision af Rådets forordning (EF) nr. 2187/200520, bør det desuden fastsættes, at sådanne foranstaltninger kan fravige visse ikkevæsentlige bestemmelser i nævnte forordning, når det er nødvendigt for virkeliggørelsen af planens mål.
(17)   Inden for rammerne af planen bør der også i form af delegerede retsakter og efter høring af de relevante rådgivende råd vedtages visse ledsagende tekniske foranstaltninger, der kan bidrage til at virkeliggøre planens målsætninger, især hvad angår beskyttelse af ungfisk eller gydefisk. Indtil der er vedtaget en revision af Rådets forordning (EF) nr. 2187/200520, bør det desuden fastsættes, at sådanne foranstaltninger kan fravige visse ikkevæsentlige bestemmelser i nævnte forordning, når det er nødvendigt for virkeliggørelsen af planens mål.
__________________
__________________
20 Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).
20 Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
(17a)  Kommissionen skal tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager visse ledsagende tekniske foranstaltninger for at virkeliggøre planens målsætning.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Med henblik på en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udvikling af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på supplering af denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar, gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tekniske foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(18)  Med henblik på en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udvikling af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på supplering af denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar, gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tekniske foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder af eksperter og specialiserede organer i medlemsstaterne og på EU-plan, med inddragelse af Parlamentets og Rådets ekspert. Der bør, inden forslag om specifikke foranstaltninger færdiggøres, føres intensive drøftelser med de berørte interessehavere. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
(18a)  Kommissionen skal tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager delegerede retsakter til udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde, for så vidt angår afhjælpende foranstaltninger for rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar og gennemførelsen af landingsforpligtelser og tekniske foranstaltninger.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)
(18b)  Der bør i implementeringen af denne plan gives prioritet til anvendelsen af princippet om regionalisering, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)   I henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder, at hvis Kommissionen har fået tillagt beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om visse af de i planen fastlagte bevarelsesforanstaltninger, bør medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i østersøfiskeriet have mulighed for at fremsætte fælles henstillinger om disse bevarelsesforanstaltninger, således at det sikres, at udformningen af disse foranstaltninger tilgodeser de særlige forhold, der gør sig gældende for Østersøen og fiskeri i Østersøen. Fristen for fremsættelse af sådanne henstillinger bør fastsættes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i ovennævnte forordning.
(19)   I henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder, at hvis Kommissionen har fået tillagt beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om visse af de i planen fastlagte bevarelsesforanstaltninger, bør medlemsstater og de rådgivende råd med en direkte forvaltningsmæssig interesse i østersøfiskeriet have mulighed for at fremsætte fælles henstillinger om disse bevarelsesforanstaltninger, således at det sikres, at udformningen af disse foranstaltninger tilgodeser de særlige forhold, der gør sig gældende for Østersøen og fiskeri i Østersøen. Fristen for fremsættelse af sådanne henstillinger bør fastsættes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i ovennævnte forordning.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
(19a)  Med henblik på at styrke planens effektivitet og dens innovative aspekter bør fælles henstillinger og efterfølgende delegerede retsakter være målrettet mod at sikre, at der anlægges bottom-up- og resultatbaserede tilgange.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)
(19b)  Kommissionen skal tage hensyn til udtalelserne fra de relevante rådgivende råd, når den vedtager delegerede retsakter vedrørende visse bevarelsesforanstaltninger indeholdt i planen.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
(22a)  Der bør fastsættes regler til at sikre, at der kan ydes finansiel støtte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 508/2014 1a i tilfælde af midlertidigt ophør af fiskeri.
__________________
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).
Ændring 50
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Rent tidsmæssigt forventes det maksimalt bæredygtige udbytte af de relevante bestande at være nået inden udgangen af 2015. Dette udbytte bør derefter fastholdes.
(25)  Rent tidsmæssigt forventes de relevante bestande at nå målet pr. 2015, hvor det er muligt. At opnå disse udnyttelsesgrader på et senere tidspunkt bør kun være tilladt, hvis opnåelse pr. 2015 vil være til alvorlig skade for de berørte fiskerflåders økonomiske og sociale bæredygtighed. Disse grader bør nås hurtigst muligt efter 2015 og under alle omstændigheder senest i 2020. Målet bør fastholdes fra og med disse datoer.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  Da der ikke findes nogen fiskeriindsatsordning, er det nødvendigt at ophæve de særlige regler om fiskeritilladelser og udskiftning af fartøjer og maskiner, der gælder for Rigabugten. Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 bør derfor ændres.
udgår
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  Planen finder også anvendelse rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar i ICES-underafsnit 22-32, der hentes ved fiskeri efter de ovennævnte bestande.
2.  Denne forordning fastsætter også foranstaltninger vedrørende bifangster af rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar i ICES-underafsnit 22-32, der finder anvendelse ved fiskeri efter de i stk. 1 nævnte bestande.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b og c
b)  "bundgarn": store net, forankrede eller fastgjorte til pæle eller til tider flydende, åbne på overfladen og udstyret med forskellige typer anordninger, der sluser fiskene ind i rusen og holder dem fast, sædvanligvis delt op i rum, der er lukket på bunden med net
b)  "bundgarn og garnruser": net, forankrede eller fastgjorte til pæle eller til tider flydende og udstyret med forskellige typer anordninger, der sluser fiskene ind i rusen og holder dem fast, sædvanligvis delt op i rum, der er lukket på bunden med net
c)  "tejner og kurve": små fælder i form af bure eller kurve af forskellige materialer, der er beregnet til at fange krebsdyr eller fisk, og som sættes på havbunden enkeltvis eller i rækker forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position, og som har én eller flere åbninger eller indgange
c)  "tejner og kurve": fælder i form af bure eller kurve af forskellige materialer, der er beregnet til at fange krebsdyr eller fisk, og som sættes på havbunden enkeltvis eller i rækker forbundet ved hjælp af tove (bøjeliner) til bøjer på overfladen, der viser deres position, og som har én eller flere åbninger eller indgange
Ændring 63 + 28 + 56
Forslag til forordning
Artikel 3
1.  Planen tager sigte på at bidrage til de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, i særdeleshed:
1.  Planen skal sikre indfrielsen af de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og i direktiv nr. 2008/56/EF (havstrategi-rammedirektivet), i særdeleshed:
a)  opnåelse og opretholdelse af maksimalt bæredygtigt udbytte af de relevante bestande og
a)  genoprettelse og opretholdelse af bestande over de biomasseniveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte af de relevante bestande, og
b)  bevarelse af rødspætte-, slethvar-, skrubbe- og pighvarbestandene i overensstemmelse med den forsigtighedsbaserede tilgang.
b)  bevarelse af rødspætte-, slethvar-, skrubbe- og pighvarbestandene over de niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte.
2.  Planen skal bidrage til gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for de relevante bestande og for rødspætte.
2.  Planen skal bidrage til eliminere udsmid under hensyntagen til bedste foreliggende videnskabelig rådgivning ved at undgå og reducere uønskede fangster, og til gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for de relevante bestande og for rødspætte.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
Overensstemmelse med EU's miljøret
1.  Planen anlægger en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen.
2.  Med henblik på at sikre, at de negative virkninger minimeres og at fiskeriaktiviteter undgår at nedbryde havmiljøet, skal planen være sammenhængende med og bidrage til opnåelsen af målene i havstrategi-rammedirektivet, således at der opnås god miljøtilstand pr. 2020. Den har navnlig til opgave at
a)  sigte mod at sikre, at de betingelser, der er opstillet i deskriptor 3 i bilag I til direktivet, opfyldes
b)  sigte mod at bidrage til opfyldelsen af deskriptor 1, 4 og 6 opstillet i bilag I til direktivet forholdsmæssigt afpasset til den rolle, som fiskeriet indtager i opfyldelsen heraf.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Målniveauet for fiskeridødelighed skal være nået inden udgangen af 2015 og derefter opretholdes for de relevante bestande inden for følgende intervaller:
1.  Målniveauet for fiskeridødelighed skal tage hensyn til de seneste videnskabelige resultater og skal, hvor det er muligt, nås inden udgangen af 2015 og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 og derefter opretholdes for de relevante bestande. Fiskeridødeligheden for de relevante bestande fastlægges inden for følgende intervaller:
Bestand
Fiskeridødelighed

Bestand
Målniveau for fiskeridødelighed

Torsk i den vestlige del af Østersøen
0,23-0,29

Torsk i den vestlige del af Østersøen
0 til FMSY

Torsk i den østlige del af Østersøen
0,41-0,51

Torsk i den østlige del af Østersøen
0 til FMSY

Sild i den centrale del af Østersøen
0,23-0,29

Sild i den centrale del af Østersøen
0 til FMSY

Sild i Rigabugten
0,32-0,39

Sild i Rigabugten
0 til FMSY

Sild i Det Botniske Hav
0,13-0,17

Sild i Det Botniske Hav
0 til FMSY

Sild i Den Botniske Bugt
Ikke fastsat

Sild i Den Botniske Bugt
0 til FMSY

Sild i den vestlige del af Østersøen
0,25-0,31

Sild i den vestlige del af Østersøen
0 til FMSY

Østersøbrisling
0,26-0,32

Østersøbrisling
0 til FMSY

Værdier for FMSY (fiskedødelighed forenelig med opnåelse af maksimale bæredygtigt udbytte) skal tages fra den seneste pålidelige foreliggende videnskabelige rådgivning og fiskeridødeligheden skal sigte mod 0,8 v FMSY.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Fiskerimuligheder skal fastsættes på en sådan måde, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at de overskrider de FMSY-værdier, der er opført i tabellen i stk. 1.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Denne forordning fastlægger et midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, jf. artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 508/20141a, med ydelse af økonomisk støtte, jf. samme forordning.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  For hver af de relevante bestande gælder følgende referencebevarelsespunkter udtrykt i det mindsteniveau for gydebiomassen, der svarer til fuld reproduktionsevne:
1.  For hver af de relevante bestande gælder følgende referencebevarelsespunkter, der svarer til fuld reproduktionsevne:
Bestand
Minimumsgydebiomasse (i tons)

Bestand
Minimumsgydebiomasse (i tons)

Torsk i den vestlige del af Østersøen
36 400

Torsk i den vestlige del af Østersøen
36 400 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Torsk i den østlige del af Østersøen
88 200

Torsk i den østlige del af Østersøen
88 200 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i den centrale del af Østersøen
600 000

Sild i den centrale del af Østersøen
600 000 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i Rigabugten
Ikke fastsat

Sild i Rigabugten
Ikke fastsat for 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i Det Botniske Hav
Ikke fastsat

Sild i Det Botniske Hav
Ikke fastsat for 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i Den Botniske Bugt
Ikke fastsat

Sild i Den Botniske Bugt
Ikke fastsat for 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Sild i den vestlige del af Østersøen
110 000

Sild i den vestlige del af Østersøen
110 000 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Østersøbrisling
570 000

Østersøbrisling
570 000 i 2015 og biomassen, der svarer til det maksimale bæredygtige niveau i de efterfølgende år

Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Hvis gydebiomassen for en af disse i et givet år ligger under de i stk. 1 fastsatte mindsteniveauer, træffes der passende afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af den pågældende bestand til forsigtighedsniveauet. Uanset artikel 4, stk. 2, fastsættes fiskerimulighederne i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 på et lavere niveau, end hvad de i artikel 4, stk. 1, fastsatte målintervaller for fiskeridødelighed vil resultere i. Disse afhjælpende foranstaltninger kan i givet fald omfatte lovgivningsforslag fra Kommissionen og hasteforanstaltninger vedtaget af Kommissionen efter artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
2.  Hvis gydebiomassen for en af disse i et givet år ligger under de i stk. 1 fastsatte mindsteniveauer, træffes der passende afhjælpende foranstaltninger for at sikre, at de pågældende bestande hurtigst muligt genoprettes til niveauer over, hvad der kræves for at tilsikre maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY). Uanset artikel 4, stk. 2, fastsættes fiskerimulighederne i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 på et lavere niveau, end hvad de i artikel 4, stk. 1, i denne forordning fastsatte målintervaller for fiskeridødelighed vil resultere i. Disse afhjælpende foranstaltninger kan i givet fald omfatte lovgivningsforslag fra Kommissionen og hasteforanstaltninger vedtaget af Kommissionen efter artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Hvis biomassen for en af de relevante bestande i et givent år falder til under det niveau, der er fastsat i nedenstående tabel, træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til at indstille målrettet fiskeri efter den relevante bestand.
Bestand
Grænsebiomasse (i tons)

Torsk i den vestlige del af Østersøen
26 000

Torsk i den østlige del af Østersøen
63 000

Sild i den centrale del af Østersøen
430 000

Sild i Rigabugten
Ikke fastsat

Sild i Det Botniske Hav
Ikke fastsat

Sild i Den Botniske Bugt
Ikke fastsat

Sild i den vestlige del af Østersøen
90 000

Østersøbrisling
410 000

Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 6
Artikel 6
Artikel 6
Foranstaltninger i tilfælde af trusler mod rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar
Tekniske foranstaltninger til bevarelse af rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar
1.  Hvis bevarelsen af rødspætte-, skrubbe-, pighvar- eller slethvarbestandene i Østersøen ifølge videnskabelig rådgivning er truet, tillægges Kommissionen beføjelse til i henhold til artikel 15 at vedtage delegerede retsakter om særlige foranstaltninger til bevarelse af den truede bestand, som kan tage sigte på:
1.   Hvis videnskabelig rådgivning indikerer, at der er brug for genoprettelsesforanstaltninger for at sikre, at østersøbestandene af rødspætte-, skrubbe-, pighvar- eller slethvar forvaltes i overensstemmelse med den forsigtighedsbaserede tilgang, tillægges Kommissionen beføjelse til i henhold til artikel 15 at vedtage delegerede retsakter om særlige foranstaltninger til bevarelse, for så vidt angår bifangster af rødspætte-, skrubbe-, pighvar- og slethvar og vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:
a)  tilpasning af fiskerikapaciteten og fiskeriindsatsen
a)  tilpasning af fiskerikapaciteten og fiskeriindsatsen
b)  tekniske foranstaltninger, bl.a. angående
(1)   fangstredskaber, især med hensyn til maskestørrelse, trådtykkelse, redskabets størrelse
b)   fangstredskaber, især med hensyn til maskestørrelse, trådtykkelse, redskabets størrelse
(2)   brug af fangstredskaber, især med hensyn til sættetid og -dybde
c)   brug af fangstredskaber, især med hensyn til sættetid og -dybde
(3)   forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte områder
d)   forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte områder
(4)   forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte perioder
e)   forbud mod eller restriktioner for fiskeri i bestemte perioder
(5)   mindstereferencestørrelser for bevarelse af bestanden.
f)   mindstereferencestørrelser for bevarelse af bestanden
g)  andre kendetegn knyttet til selektiviteten.
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3, stk. 1, litra b), og være baseret på videnskabelig rådgivning.
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3, stk. 1, litra b), og stemme overens med EU's miljøret som fastsat i artikel 3a og være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.
3.  De berørte medlemsstater kan fremsætte fælles henstillinger efter artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 om konkrete bevarelsesforanstaltninger som omhandlet i stk. 1.
3.  De berørte medlemsstater kan fremsætte fælles henstillinger efter artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 om konkrete bevarelsesforanstaltninger som omhandlet i stk. 1.
3a.  Kommissionen hører Europa-Parlamentet og de berørte rådgivende udvalg inden vedtagelsen af en delegeret retsakt.
3b.  Kommissionen skal i samråd med de berørte medlemsstater analysere indvirkningen af de delegerede retsakter, jf. stk. 1, et år efter disses ikrafttrædelse, og efterfølgende hvert år. Hvis sådanne analyser viser, at en delegeret retsakt ikke er tilstrækkelig til at håndtere den nuværende situation, kan de pågældende medlemsstater fremsætte en fælles henstilling i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 7
Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder landingsforpligtelsen ikke for de relevante bestande og for rødspætte, når der fiskes med bundgarn, tejner og kurve.
Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder landingsforpligtelsen ikke for torsk, når der fiskes med bundgarn, tejner, kurve og garnruser.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3 og især på beskyttelse af ungfisk og gydefisk.
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal tage sigte på at virkeliggøre målene i artikel 3 og især på beskyttelse af ungfisk og gydefisk, såvel som at sikre overensstemmelse med EU's miljøret som fastsat i artikel 3a og at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra a
a)  de specifikationer for målarter og maskestørrelser, der er fastsat i bilag II og III, og hvortil der henvises i artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 2187/2005
a)  de specifikationer for målarter, maskestørrelser og mindstereferencestørrelser for bevarelse, der er fastsat i bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 2187/2005, og hvortil der henvises i artikel 3, 4 og 14, stk. 1, i denne forordning
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra f
f)  forbuddet i artikel 22 mod trawlfiskeri i Rigabugen.
udgår
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Kommissionen skal desuden bestræbe sig på at tage hensyn til den seneste videnskabelige rådgivning, herunder undersøgelser fra ICED, før den vedtager tekniske foranstaltninger.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 b (nyt)
4b.  Under torskegydeperioden er pelagisk fiskeri med stationære redskaber med en maskestørrelse på under 110 mm, eller 120 mm hvis der er tale om bomtrawlerredskaber, forbudt.
Ændring 41
Forslag til forordning
Kapitel VI a (nyt)
KAPITEL VIa
SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER
Artikel 9a
Specifikke foranstaltninger
1.  Det er fra 1. maj til 31. oktober forbudt at fiske inden for de områder, der er afgrænset ved sekventiel sammenføjning af kompaslinjerne for følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:
a)  Område 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ Ø
–  55° 45′ N, 16° 30′ Ø
–  55° 00′ N, 16° 30′ Ø
–  55° 00′ N, 16° 00′ Ø
–  55° 15′ N, 16° 00′ Ø
–  55° 15′ N, 15° 30′ Ø
–  55° 45′ N, 15° 30′ Ø
b)  Område 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ Ø
–  54° 48′ N, 19° 20′ Ø
–  54° 45′ N, 19° 19′ Ø
–  54° 45′ N, 18° 55′ Ø
–  55° 00′ N, 19° 14′ Ø
c)  Område 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ Ø
–  56° 13′ N, 19° 31′ Ø
–  55° 59′ N, 19° 13′ Ø
–  56° 03′ N, 19° 06′ Ø
–  56° 00′ N, 18° 51′ Ø
–  55° 47′ N, 18° 57′ Ø
–  55° 30′ N, 18° 34′ Ø
–  56° 13′ N, 18° 27′ Ø.
2.  Alle EU-baserede fartøjer med en samlet længde lig med eller større end otte meter, der medbringer eller anvender udstyr til torskefiskeri i Østersøen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 2187/2005, skal besidde en særlig tilladelse til torskefiskeri i Østersøen.
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 til ændring af denne artikel, hvor det er nødvendigt for at nå målene omhandlet i artikel 3, og i særdeleshed beskyttelse af ungfisk og gydefisk.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 10
Artikel 10
Artikel 10
Regionalt samarbejde
Regionalt samarbejde
1.  Artikel 18, stk. 1 til 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de i dette kapitel omhandlede foranstaltninger.
1.  Artikel 18, stk. 1 til 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i forordningens artikel 6, 8 og 9.
2.  De berørte medlemsstater kan fremsætte fælles henstillinger efter artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 inden for følgende frister:
2.  De berørte medlemsstater kan efter høring af de regionale rådgivende råd fremsætte en fælles henstilling, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3, artikel 8, stk. 3 og artikel 9, stk. 4, for første gang senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver evaluering af planen i henhold til artikel 14, men ikke senere end 1. september for foranstaltninger vedrørende medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan også fremsætte sådanne anbefalinger i tilfælde af pludselige ændringer i situationen, hvad angår enhver bestand omfattet af denne plan, hvis de anbefalede foranstaltninger anses for nødvendige eller hvis begrundet af videnskabelig rådgivning.
a)  for de i artikel 6, stk. 1, omhandlede foranstaltninger i et givet kalenderår senest den 1. september i det forudgående år
b)  for de i artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, omhandlede foranstaltninger første gang senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter seks måneder efter hver evaluering af planen i henhold til artikel 14.
2a.  De relevante rådgivende råd kan også fremsætte henstillinger i henhold til den tidsplan, der er fastsat i stk. 2.
2b.  Enhver afvigelse fra Kommissionens side af de fælles henstillinger skal fremlægges for Europa-Parlamentet og Rådet, og skal være tilgængelig for granskning.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 12
Artikel 12
Artikel 12
Forhåndsmeddelelser
Forhåndsmeddelelser
1.  Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder den deri fastsatte forhåndsmeddelelsespligt anvendelse på
1.  Uanset artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder den deri fastsatte forhåndsmeddelelsespligt anvendelse på:
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 8 meter eller derover og med mindst 300 kilogram torsk om bord eller to tons pelagiske arter.
a)   førere af EU-fiskerfartøjer, der fisker efter torsk, med en længde overalt på 300 meter eller derover og med mindst 300 kilogram torsk om bord
b)  førere af EU-fiskerfartøjer, der fisker efter sild og/eller brisling, med en længde overalt på over 8 meter med mindst to tons torsk pelagiske arter om bord.
2.  Uanset fristen for indgivelse af forhåndsmeddelelsen i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal denne forhåndsmeddelelse indgives mindst en time før den forventede ankomst i havnen.
2.  Uanset fristen for indgivelse af forhåndsmeddelelsen i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal forhåndsmeddelelsen indgives mindst en time før den forventede ankomst i havnen. De kompetente myndigheder i medlemsstater med kyststrækninger kan fra sag til sag tillade en tidligere ankomst til havnen, forudsat at de nødvendige betingelser for de hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger er tilgængelige.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 13 –litra b
b)  5 tons pelagiske arter.
b)  2 tons pelagiske arter.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 14
Artikel 14
Artikel 14
Evaluering af planen
Evaluering af planen
Kommissionen sikrer, at der seks år efter planens ikrafttræden og derefter hvert sjette år foretages en evaluering af dens indvirkning på de af denne forordning omfattede bestande og fiskeriet efter disse bestande, navnlig for at tage hensyn til udviklingen på det videnskabelige område. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet.
Tre år efter denne forordnings ikrafttræden, og hvert femte år derefter, skal Kommissionen evaluere indvirkningen af denne flerårlige plan på de af denne forordning omfattede bestande, navnlig hvad angår de fremskridt, der er gjort hen imod at genoprette og opretholde fiskebestandene over niveauer, der kan muliggøre MSY. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet og kan, hvis det er hensigtsmæssigt og under hensyntagen til seneste videnskabelig rådgivning, foreslå tilpasninger til den flerårlige plan eller iværksætte modifikationer af de delegerede retsakter.
Ændring 47
Forslag til forordning
Kapitel IX a (nyt)
KAPITEL IXa
STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE HAV- OG FISKERIFOND
Artikel 14a
Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
I artikel 33, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 508/2014's forstand anses den i denne forordning omhandlede flerårlige plan for en flerårlig plan som fastsat i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
2.  De i artikel 6, 8 og 9 omhandlede delegerede beføjelser tillægges Kommissionen i et ubegrænset tidsrum fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato.
2.  De i artikel 6, 8 og 9 omhandlede delegerede beføjelser tillægges Kommissionen i et tidsrum på fem år fra den 1. september 2015. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 16
Artikel 20 og 21 i forordning (EF) nr. 2187/2005 udgår.
I forordning (EF) nr. 2187/2005 foretages følgende ændringer:
1.  Artikel 13, stk. 3, udgår.
2.  I bilag IV, i kolonnen "Mindstestørrelse" erstattes ordene "38 cm", der vedrører en mindstereferencestørrelsen for bevarelse for torsk, med "35 cm".

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, andet afsnit (A8-0128/2015).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik