Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0285(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0128/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0128/2015

Συζήτηση :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 816kWORD 291k
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2015 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας16, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, προβλέπει υποχρεώσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
(1)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, προβλέπει υποχρεώσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες.
__________________
__________________
16 ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 3
16 ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 3.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής («ΚΑΠ») σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Στους στόχους της ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.
(4)   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής («ΚΑΠ») σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Στους στόχους της ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση βιώσιμης, από κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική άποψη, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την ισορροπημένη εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης και της οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Το σχέδιο διαχείρισης για πολλά είδη που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό απαιτεί να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι διαφορετικοί οικολογικοί ρόλοι και οι διαφορετικές οικολογικές λειτουργίες των ειδών που καλύπτονται από το σχέδιο. Δεδομένου ότι τα διάφορα είδη αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό, τα αλιεύματα δεν μπορούν να μεγιστοποιούνται κατά βιώσιμο τρόπο για όλα τα είδη ταυτόχρονα και θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τα είδη στα οποία πρέπει να δίνεται προτεραιότητα.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες συστάσεις και εκθέσεις του ΔΣΕΘ όσον αφορά τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός είναι όσο το δυνατό πιο επικαιροποιημένος.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)  Σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής η «οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική»), το φυσικό μέγεθος και η ηλικιακή κατανομή των εμπορικών αποθεμάτων ιχθύων αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την επίτευξη μιας καλής οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
_________________________
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Ενδείκνυται η θέσπιση σχεδίου διαχείρισης της αλιείας που αφορά πολλά είδη, το οποίο θα συνεκτιμά τη δυναμική μεταξύ των αποθεμάτων γάδου, ρέγγας και παπαλίνας και θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα είδη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για τα εν λόγω αποθέματα, και συγκεκριμένα τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Στόχος του σχεδίου πρέπει να είναι η επίτευξη και η διατήρηση μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων για τα σχετικά αποθέματα.
(8)   Απώτατος στόχος είναι η θέσπιση σχεδίου διαχείρισης της αλιείας που αφορά πολλά είδη, το οποίο θα συνεκτιμά τη δυναμική μεταξύ των αποθεμάτων γάδου, ρέγγας και παπαλίνας και θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα είδη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για τα εν λόγω αποθέματα, και συγκεκριμένα τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση, η επίτευξη και η διατήρηση των πληθυσμών των οικείων ειδών σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη παραγωγή μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων για τα σχετικά αποθέματα, ελαχιστοποιώντας στο μέτρο του δυνατού τον αντίκτυπο σε άλλα είδη, όπως τα θαλασσοπούλια, και στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων γάδου και πελαγικών ειδών δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα συγκεκριμένα είδη αλιείας, και συγκεκριμένα των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Επομένως, στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι επίσης η διασφάλιση της διατήρησης των εν λόγω αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που αντιστοιχούν στην προληπτική προσέγγιση.
(9)  Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων γάδου και πελαγικών ειδών δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα συγκεκριμένα είδη αλιείας, και συγκεκριμένα των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της Βαλτικής. Επομένως, στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι επίσης η διασφάλιση της διατήρησης των εν λόγω αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που αντιστοιχούν σε μια προληπτική και οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας, ικανή να εξασφαλίζει τη παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 στοχεύει περαιτέρω στη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες επιστημονικές συμβουλές, μέσω της αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια.
(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια. Κατά τον καθορισμό των επιπέδων που πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά τη θνησιμότητα ιχθύων και βιομάζας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Επομένως, οι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να θεσπίζονται και να εκφράζονται ως ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων19.
(12)  Επομένως, οι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να θεσπίζονται και να εκφράζονται ως ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων19, τα οποία αποκαθιστούν και διατηρούν τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Το ποσοστό εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης θα πρέπει να αποτελεί το ανώτατο όριο της εκμετάλλευσης.
__________________
__________________
19 Τεχνικές υπηρεσίες του ΔΣΕΘ, Σεπτέμβριος 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 Τεχνικές υπηρεσίες του ΔΣΕΘ, Σεπτέμβριος 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)   Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σημεία αναφοράς διατήρησης ως πρόσθετη προφύλαξη, όταν το μέγεθος ενός αποθέματος μειώνεται σε δεδομένο κρίσιμο επίπεδο που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο. Τα εν λόγω σημεία αναφοράς διατήρησης θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδα ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας ενός αποθέματος που εξασφαλίζει πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα. Πρέπει να προβλεφθούν διορθωτικά μέτρα για την περίπτωση κατά την οποία το μέγεθος του αποθέματος μειώνεται κάτω από την ελάχιστη αναπαραγωγική βιομάζα.
(13)   Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σημεία αναφοράς διατήρησης ως πρόσθετες προφυλάξεις, όταν το μέγεθος ενός αποθέματος μειώνεται σε δεδομένο κρίσιμο επίπεδο που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο. Τα εν λόγω σημεία αναφοράς διατήρησης θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδα βιομάζας που αντιστοιχεί στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση ενός αποθέματος. Πρέπει να προβλεφθούν διορθωτικά μέτρα προκειμένου να προληφθεί η μείωση του μεγέθους του αποθέματος κάτω από αυτό το επίπεδο.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)   Στην περίπτωση των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα επίπεδα ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα διατήρησης όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι ένα απόθεμα απειλείται.
(14)   Στην περίπτωση των αποθεμάτων που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα επίπεδα ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα διατήρησης όταν άλλοι δείκτες καθιστούν δυνατή τη παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που αναφέρουν ότι ένα απόθεμα απειλείται. Τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα αναπαραγωγικής βιομάζας για παρεμπίπτοντα αλιεύματα πρέπει να γνωστοποιούνται αμελλητί ώστε να μπορούν να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)   Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει άλλα μέτρα διαχείρισης, όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 15 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
(16)   Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει άλλα μέτρα διαχείρισης, όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 15 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μετά από διαβούλευση με τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών κατά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έτσι ώστε να προβλέπει άλλα μέτρα διαχείρισης, όπως περιγράφεται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 15 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)   Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ορισμένων συνοδευτικών τεχνικών μέτρων, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ιχθυδίων ή των γεννητόρων. Εν αναμονή της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/200520 του Συμβουλίου, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω μέτρα ενδέχεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, να αποκλίνουν από ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του εν λόγω κανονισμού.
(17)   Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μετά από διαβούλευση με τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, ορισμένων συνοδευτικών τεχνικών μέτρων, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ιχθυδίων ή των γεννητόρων. Εν αναμονή της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου20, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω μέτρα ενδέχεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, να αποκλίνουν από ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του εν λόγω κανονισμού.
__________________
__________________
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Belts και του Sound, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1).
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Belts και του Sound, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1).
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών όταν εγκρίνει ορισμένα συνοδευτικά τεχνικά μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο εγκαίρως και με αναλογικό τρόπο και για τη διασφάλιση ευελιξίας και δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα που αφορούν την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις προσήκουσες διαβουλεύσεις, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
(18)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο εγκαίρως και με αναλογικό τρόπο και για τη διασφάλιση ευελιξίας και δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα που αφορούν την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις προσήκουσες διαβουλεύσεις, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και ειδικευμένων οργάνων στα κράτη μέλη και στην Ένωση, με τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. Θα πρέπει να διεξάγεται εντατικός διάλογος με τα θιγόμενα ενδιαφερόμενα μέρη προτού οριστικοποιηθεί μια πρόταση για ένα συγκεκριμένο μέτρο. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών όταν εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σχετικά με διορθωτικά μέτρα που αφορούν την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί, την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τεχνικά μέτρα.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)  Κατά την εκτέλεση του σχεδίου που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της αρχής της περιφερειοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)   Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ορισμένα μέτρα διατήρησης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Βαλτική Θάλασσα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής κοινών συστάσεων για τα μέτρα του είδους αυτού, με σκοπό τον ορθό σχεδιασμό των εν λόγω μέτρων ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της Βαλτικής Θάλασσας και των τύπων αλιείας σε αυτή. Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω συστάσεων θα πρέπει να καθοριστεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
(19)   Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ορισμένα μέτρα διατήρησης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο, τα κράτη μέλη και οι συμβουλευτικές επιτροπές που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Βαλτική Θάλασσα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής κοινών συστάσεων για τα μέτρα του είδους αυτού, με σκοπό τον ορθό σχεδιασμό των εν λόγω μέτρων ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της Βαλτικής Θάλασσας και των τύπων αλιείας σε αυτή. Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω συστάσεων θα πρέπει να καθοριστεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Για να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και οι καινοτόμες πτυχές του σχεδίου, οι κοινές συστάσεις και οι παρεπόμενες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να στοχεύουν στη συμπερίληψη προσεγγίσεων εκ των κάτω προς τα άνω και βασιζόμενων στα αποτελέσματα.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών όταν εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν ορισμένα μέτρα διατήρησης που προβλέπονται στο σχέδιο.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα μπορεί να παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε περίπτωση προσωρινής παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας.
___________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται ότι για τα σχετικά αποθέματα η μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα επιτευχθεί έως το 2015 και στη συνέχεια θα πρέπει να διατηρηθεί.
(25)  Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, για τα σχετικά αποθέματα θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος έως το 2015 στο μέτρο του δυνατού. Η επίτευξη των ποσοστών εκμετάλλευσης μετά την παραπάνω ημερομηνία μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον η επίτευξή τους έως το 2015 ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των οικείων αλιευτικών στόλων. Μετά το 2015, τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να επιτευχθούν όσον το δυνατόν νωρίτερα και σε κάθε περίπτωση πριν από το 2020. Ο στόχος θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά τα χρονικά αυτά σημεία.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Απουσία καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας, είναι απαραίτητο να απαλειφθούν οι συγκεκριμένοι κανόνες για την ειδική άδεια αλιείας και την αντικατάσταση σκαφών ή κινητήρων που ισχύουν για τον Κόλπο της Ρίγας. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί.
Διαγράφεται
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Το σχέδιο εφαρμόζεται επίσης στην ευρωπαϊκή χωματίδα, στο καλκάνι (Platichtys flesus), στο καλκάνι (Psetta maxima) και στο πησσί στις υποδιαιρέσεις ICES 22-32 που αλιεύονται κατά την αλιεία των σχετικών αποθεμάτων.
2.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης τη λήψη μέτρων για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα της ευρωπαϊκής χωματίδας, του καλκανιού (Platichtys flesus), του καλκανιού (Psetta maxima) και του πησσιού στις υποδιαιρέσεις ICES 22-32 τα οποία θα εφαρμόζονται κατά την αλιεία των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχεία β και γ
β)  «δίχτυα παγίδευσης»: μεγάλα δίχτυα, σταθεροποιημένα, προσδεδεμένα σε πασσάλους ή περιστασιακώς επιπλέοντα, ανοικτά στην επιφάνεια και εξοπλισμένα με διάφορες διατάξεις που επιτρέπουν τη συγκέντρωση και τη συγκράτηση των ιχθύων, τα οποία υποδιαιρούνται γενικά σε περισσότερους χώρους κλειστούς στο κάτω μέρος τους με δικτύωμα·
β)  «δίχτυα παγίδευσης, βολκοί και δίκτυα-ενέδρες»: δίχτυα, σταθεροποιημένα, προσδεδεμένα σε πασσάλους ή περιστασιακώς επιπλέοντα, και εξοπλισμένα με διάφορες διατάξεις που επιτρέπουν τη συγκέντρωση και τη συγκράτηση των ιχθύων, τα οποία υποδιαιρούνται γενικά σε περισσότερους χώρους κλειστούς στο κάτω μέρος τους με δικτύωμα·
γ)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: μικρές παγίδες που αποσκοπούν στην αλίευση μαλακοστράκων και ιχθύων με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, τα οποία τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές· συνδέονται με σχοινιά (σχοινιά σημαδούρας) με σημαδούρες στην επιφάνεια, οι οποίες υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·
γ)  «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες που αποσκοπούν στην αλίευση μαλακοστράκων και ιχθύων με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, τα οποία τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές· συνδέονται με σχοινιά (σχοινιά σημαδούρας) με σημαδούρες στην επιφάνεια, οι οποίες υποδεικνύουν τη θέση τους, και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·
Τροπολογίες 63, 28 και 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
1.  Σκοπός του σχεδίου είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ειδικότερα:
1.  Το σχέδιο διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΘΠΣ) αριθ. 2008/56/ΕΚ, και ειδικότερα:
α)  στην επίτευξη και διατήρηση μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα σχετικά αποθέματα, και
α)  επιτυγχάνει την αποκατάσταση και διατήρηση των σχετικών αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που μπορούν να διασφαλίζουν την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, και
β)  στη διασφάλιση της διατήρησης των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση.
β)  στη διασφάλιση της διατήρησης των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη παραγωγή των μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων.
2.  Σκοπός του σχεδίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα σχετικά αποθέματα και για την ευρωπαϊκή χωματίδα.
2.   Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μέσω της αποφυγής και της μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα σχετικά αποθέματα και για την ευρωπαϊκή χωματίδα.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)
Άρθρο 3α
Συνοχή με τη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης
1.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση κατά τη διαχείριση της αλιείας.
2.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και να αποφεύγεται η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξαιτίας των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το σχέδιο είναι συνεπές με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτής προκειμένου να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2020. Ειδικότερα:
α)  στοχεύει να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στο χαρακτηριστικό ποιοτικής περιγραφής 3 που περιέχεται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας·
β)  στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση των χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής 1, 4 και 6 που περιέχονται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας κατ' αναλογία με το ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται έως το 2015 και διατηρείται στη συνέχεια για τα σχετικά αποθέματα εντός του αντίστοιχου εύρους που ορίζεται ακολούθως:
1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και, στο μέτρο του δυνατού, να επιτευχθεί έως το 2015 και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 το αργότερο και να διατηρείται εφεξής για τα σχετικά αποθέματα. Η θνησιμότητα λόγω αλιείας για τα σχετικά αποθέματα ορίζεται εντός του αντίστοιχου εύρους:
Απόθεμα
Στόχος εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας

Απόθεμα
Στόχος εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής
0.23-0.29

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής
0 έως ΜΒΑΑ

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής
0.41-0.51

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής
0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής
0.23-0.29

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής
0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας
0.32-0.39

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας
0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας
0.13-0.17

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας
0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου
Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου
0 έως ΜΒΑΑ

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής
0.25-0.31

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής
0 έως ΜΒΑΑ

Παπαλίνα Βαλτικής
0.26-0.32

Παπαλίνα Βαλτικής
0 έως ΜΒΑΑ

Οι τιμές της ΜΒΑΑ (θνησιμότητα λόγω αλιείας συμβατή με την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης) βασίζονται στις πλέον πρόσφατες αξιόπιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που διατίθενται και η θνησιμότητα λόγω αλιείας πρέπει να έχει ως στόχο 0,8 x ΜΒΑΑ.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2α (νέα)
2α.  Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η πιθανότητα υπέρβασης των τιμών ΜΒΑΑ που εμφαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 είναι μικρότερη του 5%.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης δυνάμει του κανονισμού αυτού.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα σημεία αναφοράς διατήρησης, εκφρασμένα σε ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας το οποίο εξασφαλίζει πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα, είναι, για τα σχετικά αποθέματα, τα ακόλουθα:
1.  Τα σημεία αναφοράς διατήρησης, τα οποία είναι συμβατά με την πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα, είναι, για τα σχετικά αποθέματα, τα ακόλουθα:
Απόθεμα
Ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας (σε τόνους)

Απόθεμα
Ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας (σε τόνους)

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής
36 400

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής
36 400 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής
88 200

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής
88 200 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής
600 000

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής
600 000 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας
Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας
Δεν έχει προσδιοριστεί για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας
Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας
Δεν έχει προσδιοριστεί για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου
Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου
Δεν έχει προσδιοριστεί για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής
110 000

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής
110 000 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Παπαλίνα Βαλτικής
570 000

Παπαλίνα Βαλτικής
570 000 για το 2015 και ΜΒΑΒ για τα εναπομένοντα έτη

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Όταν η αναπαραγωγική βιομάζα οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι, για ένα δεδομένο έτος, κατώτερη των ελάχιστων επιπέδων αναπαραγωγικής βιομάζας που καθορίζονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα προληπτικής προσέγγισης. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που ανταποκρίνονται στους στόχους εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Τα διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, την υποβολή νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή καθώς και τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
2.  Όταν η αναπαραγωγική βιομάζα οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι, για ένα δεδομένο έτος, κατώτερη των ελάχιστων επιπέδων αναπαραγωγικής βιομάζας που καθορίζονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επάνοδος το συντομότερο δυνατό των σχετικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορούν να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που ανταποκρίνονται στους στόχους εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Τα διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται, την υποβολή νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή καθώς και τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν η βιομάζα οποιουδήποτε σχετικού αποθέματος μειώνεται σε ένα συγκεκριμένο έτος κάτω από τα επίπεδα που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αναστολή της στοχευμένης αλιείας του σχετικού αποθέματος:
Απόθεμα
Ελάχιστο επίπεδο βιομάζας (σε τόνους)

Γάδος της Δυτικής Βαλτικής
26 000

Γάδος της Ανατολικής Βαλτικής
63 000

Ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής
430 000

Ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας
Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας
Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου
Δεν έχει προσδιοριστεί

Ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής
90 000

Παπαλίνα Βαλτικής
410 000

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Μέτρα σε περίπτωση απειλής για την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί
Τεχνικά μέτρα διατήρησης για την ευρωπαϊκή χωματίδα, το καλκάνι (Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta maxima) και το πησσί
1.  Όταν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απειλείται η διατήρηση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, καλκανιού (Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta maxima) ή πησσιού της Βαλτικής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 σχετικά με ειδικά μέτρα διατήρησης που αφορούν το απειλούμενο απόθεμα και σχετικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:
1.   Όταν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν ότι χρειάζονται διορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαχείριση των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας, καλκανιού (Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta maxima) ή πησσιού της Βαλτικής σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 σχετικά με ειδικά μέτρα διατήρησης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευρωπαϊκής χωματίδας, καλκανιού (Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta maxima) και πησσιού και σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:
γ)   α) προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας και της αλιευτικής προσπάθειας·
α)  προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας και της αλιευτικής προσπάθειας·
δ)  β) τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων
(1)   των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του μεγέθους των ματιών, του πάχους του νήματος, του μεγέθους του εργαλείου·
β)   τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου·
(2)   της χρήσης των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του χρόνου πόντισης και του βάθους ανάπτυξης των εργαλείων·
γ)   χρήση των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως ο χρόνος πόντισης και το βάθος ανάπτυξης των εργαλείων·
(3)   της απαγόρευσης ή του περιορισμού της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές·
δ)   απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές·
(4)   της απαγόρευσης ή του περιορισμού της αλιείας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους·
ε)   απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους·
(5)   του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης.
στ)   ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης·
ζ)  άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιλεκτικότητα.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και βασίζονται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται στο στοιχείο β) του άρθρου 3 παράγραφος 1 και της συνοχής με τη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3α, και βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
3.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για ειδικά μέτρα διατήρησης, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για ειδικά μέτρα διατήρησης, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3α.  Προτού εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών.
3β.  Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, αναλύει τον αντίκτυπο των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ένα έτος μετά την έκδοσή τους, και εν συνεχεία κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη δεν είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει για τα σχετικά αποθέματα και την ευρωπαϊκή χωματίδα κατά την αλιεία με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων: δίχτυα παγίδευσης, κιούρτοι και κοφινέλλα.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει κατά την αλιεία γάδου με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων: δίχτυα παγίδευσης, κιούρτοι και κοφινέλλα, βολκοί και δίκτυα-ενέδρες.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στην προστασία ιχθυδίων ή γεννητόρων.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στην προστασία ιχθυδίων ή γεννητόρων, καθώς και στην επίτευξη της συνοχής με τη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3α, και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  προδιαγραφές ειδών-στόχων και μεγεθών ματιών οι οποίες θεσπίζονται στα παραρτήματα II και III που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005·
α)  προδιαγραφές ειδών-στόχων, μεγεθών ματιών και ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, οι οποίες θεσπίζονται στα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 και αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 14 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  την απαγόρευση αλιείας με τράτα στον Κόλπο της Ρίγας που προβλέπεται στο άρθρο 22 του εν λόγω κανονισμού.
Διαγράφεται
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Επιπλέον, η Επιτροπή προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των μελετών του ΔΣΕΘ, προτού εγκρίνει τεχνικά μέτρα.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου του γάδου απαγορεύεται η πελαγική αλιεία που χρησιμοποιεί σταθερό εξοπλισμό με μέγεθος ματιών μικρότερο των 110 mm, ή των 120 mm στη περίπτωση εξοπλισμού με προώστες.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙα
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 9α
Ειδικά μέτρα
1.  Απαγορεύεται οποιασδήποτε αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαΐου ως τις 31 Οκτωβρίου στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
α)  Περιοχή 1:
–  55° 45′ Β, 15° 30′ Α
–  55° 45′ Β, 16° 30′ Α
–  55° 00′ Β, 16° 30′ Α
–  55° 00′ Β, 16° 00′ Α
–  55° 15′ Β, 16° 00′ Α
–  55° 15′ Β, 15° 30′ Α
–  55° 45′ Β, 15° 30′ Α
β)  Περιοχή 2:
–  55° 00′ Β, 19° 14′ Α
–  54° 48′ Β, 19° 20′ Α
–  54° 45′ Β, 19° 19′ Α
–  54° 45′ Β, 18° 55′ Α
–  55° 00′ Β, 19° 14′ Α
γ)  Περιοχή 3:
–  56° 13′ Β, 18° 27′ Α
–  56° 13′ Β, 19° 31′ Α
–  55° 59′ Β, 19° 13′ Α
–  56° 03′ Β, 19° 06′ Α
–  56° 00′ Β, 18° 51′ Α
–  55° 47′ Β, 18° 57′ Α
–  55° 30′ Β, 18° 34′ Α
–  56° 13′ Β, 18° 27′ Α.
2.  Όλα τα σκάφη της Ένωσης ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των οκτώ μέτρων, τα οποία φέρουν επ’ αυτών ή χρησιμοποιούν εργαλεία για την αλιεία γάδου στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, οφείλουν να κατέχουν ειδική άδεια για την αλιεία γάδου στην Βαλτική Θάλασσα.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 3, και ειδικότερα για την προστασία ιχθυδίων ή γεννητόρων.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Περιφερειακή συνεργασία
Περιφερειακή συνεργασία
1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.
1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 6, 8 και 9 του παρόντος κανονισμού.
2.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εντός των ακόλουθων προθεσμιών:
2.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται, μετά από διαβούλευση με τις περιφερειακές συμβουλευτικές επιτροπές, να υποβάλλουν κοινές συστάσεις εξ αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 6 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 3 και 9 παράγραφος 4 για πρώτη φορά το αργότερο 12 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ακολούθως 12 μήνες μετά από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 14, αλλά όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου για μέτρα που αφορούν τα κράτη μέλη. Δύνανται επίσης να υποβάλλουν παρόμοιες συστάσεις σε περίπτωση αιφνίδιας μεταβολής της κατάστασης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα που καλύπτονται από το σχέδιο, εάν τα συνιστώμενα μέτρα θεωρούνται αναγκαία ή δικαιολογούνται βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.
α)  για τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και αφορούν ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους·
β)  για τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1, την πρώτη φορά το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ακολούθως έξι μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 14.
2α.  Οι οικείες συμβουλευτικές επιτροπές δύνανται επίσης να υποβάλλουν συστάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην παράγραφο 2.
2β.  Κάθε παρέκκλιση της Επιτροπής από τις κοινές συστάσεις κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και μπορεί να υποβληθεί σε διεξοδικό έλεγχο.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Προαναγγελίες
Προαναγγελίες
1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η υποχρέωση προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο ισχύει
1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η υποχρέωση προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο ισχύει:
για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης συνολικού μήκους οκτώ μέτρων και άνω, τα οποία διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον 300 kg γάδου
α)  όσον αφορά τα σκάφη αλιείας γάδου, για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης συνολικού μήκους οκτώ μέτρων και άνω, τα οποία διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον 300 χιλιόγραμμα γάδου·
ή δύο τόνους πελαγικών αποθεμάτων.
β)  όσον αφορά τα σκάφη αλιείας ρέγγας και/ή παπαλίνας, για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης συνολικού μήκους οκτώ μέτρων και άνω, τα οποία διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον δύο τόνους πελαγικών αποθεμάτων.
2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η προθεσμία της προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο είναι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα.
2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η προθεσμία της προαναγγελίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο είναι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα. Οι αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους δύνανται, κατά περίπτωση, να επιτρέψουν νωρίτερα την είσοδο στον λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο β
β)  5 τόνους πελαγικών αποθεμάτων.
β)  2 τόνους πελαγικών αποθεμάτων.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Αξιολόγηση του σχεδίου
Αξιολόγηση του σχεδίου
Η Επιτροπή διασφαλίζει την αξιολόγηση του αντικτύπου του παρόντος σχεδίου στα αποθέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη μεταβολές στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος του σχεδίου και, ακολούθως, ανά εξαετία. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο του παρόντος πολυετούς σχεδίου στα αποθέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την αποκατάσταση και τη διατήρηση αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και μπορεί, ενδεχομένως και λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να προτείνει προσαρμογές στο πολυετές σχέδιο ή να προβεί σε τροποποιήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IX α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧα
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Άρθρο 14α
Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας
Για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, το πολυετές σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ως πολυετές σχέδιο σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, που αναφέρεται στα άρθρα 6, 8 και 9, ισχύει επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, που αναφέρεται στα άρθρα 6, 8 και 9, ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εξουσιοδότησης τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
Τα άρθρα 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 απαλείφονται.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 τροποποιείται ως ακολούθως:
1.  Το άρθρο 13 παράγραφος 3 διαγράφεται.
2.  Στο Παράρτημα IV, στην στήλη με τίτλο «ελάχιστο μέγεθος» οι λέξεις «38 cm» όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον γάδο αντικαθίστανται από «35 cm».

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0128/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου