Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0285(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0128/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0128/2015

Keskustelut :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Äänestysselitykset
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Hyväksytyt tekstit
PDF 478kWORD 228k
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Euroopan parlamentin tarkistukset 28. huhtikuuta 2015 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (COM(2014)0614 – C8‑0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Yhdistyneiden Kansakuntien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyssä merioikeusyleissopimuksessa16, jossa unioni on sopimuspuolena, vahvistetaan säilyttämisvelvoitteita, mukaan lukien velvoite, jonka mukaan hyödynnettävät kannat pidetään kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla tasoilla tai palautetaan tällaisille tasoille.
(1)  Yhdistyneiden Kansakuntien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyssä merioikeusyleissopimuksessa16, jossa unioni on sopimuspuolena, vahvistetaan säilyttämisvelvoitteita, mukaan lukien velvoite, jonka mukaan hyödynnettävät kannat pidetään asiaankuuluvien ympäristöllisten ja taloudellisten seikkojen suoman kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla tasoilla tai palautetaan tällaisille tasoille.
__________________
__________________
16 EYVL L 179, 23.6.1998, s. 3.
16 EYVL L 179, 23.6.1998, s. 3.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan, jäljempänä ' YKP ' , säännöt unionin kansainvälisen velvoitteiden mukaisesti. YKP:n tavoitteita ovat muun muassa sen varmistaminen, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja että kalastuksenhoitoon sovelletaan ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa.
(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, säännöt unionin kansainvälisen velvoitteiden mukaisesti. YKP:n tavoitteita ovat muun muassa sen varmistaminen, että kalastus ja vesiviljely ovat sosioekonomisesta ja ekologisesta näkökulmasta kestäviä pitkällä aikavälillä ja että ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sovelletaan kalastuksenhoitoon tasapainoisesti.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Tässä asetuksessa perustettava useita lajeja koskeva hoitosuunnitelma edellyttää, että suunnitelman piiriin kuuluvien lajien erilaiset ekologiset roolit ja tehtävät otetaan paremmin huomioon. Koska eri lajit ovat läheisessä vuorovaikutuksessa, saaliita ei voida samanaikaisesti kaikkien lajien osalta kestävästi maksimoida, ja on päätettävä, mitä lajeja priorisoidaan.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi otettava huomioon ICESin viimeisimmät suositukset ja raportit kestävästä enimmäistuotosta varmistaakseen, että tämä asetus on mahdollisimman ajantasainen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY1a, jäljempänä ’meristrategiapuitedirektiivi’, mukaisesti kaupallisesti hyödynnettävien kalakantojen luonnollinen koko- ja ikäjakauma on tärkeä indikaattori pyrittäessä saavuttamaan meriympäristön hyvä tila.
_________________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  On aiheellista vahvistaa useita lajeja koskeva kalastuksenhoitosuunnitelma ottaen huomioon turska-, silakka- ja kilohailikantojen välinen vuorovaikutus sekä näiden kantojen kalastuksen sivusaalislajit, erityisesti Itämeren punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakannat. Suunnitelman tavoitteena olisi oltava kyseisten kantojen kestävän enimmäistuoton saavuttaminen ja ylläpitäminen.
(8)  Tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa useita lajeja koskeva kalastuksenhoitosuunnitelma ottaen huomioon turska-, silakka- ja kilohailikantojen välinen vuorovaikutus sekä näiden kantojen kalastuksen sivusaalislajit, erityisesti Itämeren punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakannat. Suunnitelman tavoitteena olisi oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että asianomaisten lajien populaatiot palautetaan ja pidetään pysyvästi kyseisten kantojen kestävän tuoton mahdollistavia tasoja suurempina samalla kun mahdollisimman suuressa määrin minimoidaan vaikutukset muihin lajeihin, kuten merilintuihin, ja muuhun meriympäristöön.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Turska- ja pelagisten kantojen hyödyntäminen ei saisi vaarantaa niiden kalastuksen sivusaaliina pyydettyjen kantojen ja erityisesti Itämeren punakampelan, silokampelan, kampelan ja piikkikampelan kantojen kestävyyttä. Sen vuoksi suunnitelmassa olisi pyrittävä myös varmistamaan näiden sivusaaliskantojen säilyminen ennalta varautuvan lähestymistavan mukaista biomassatasoa suurempina.
(9)  Turska- ja pelagisten kantojen hyödyntäminen ei saisi vaarantaa niiden kalastuksen sivusaaliina pyydettyjen kantojen ja erityisesti Itämeren punakampelan, silokampelan, kampelan ja piikkikampelan kantojen kestävyyttä. Sen vuoksi suunnitelmassa olisi pyrittävä myös varmistamaan näiden sivusaaliskantojen säilyminen kalastuksenhoitoon sovellettavan ennalta varautuvan ja ekosysteemilähtöisen lähestymistavan mukaista, kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa biomassatasoa suurempina.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Asetuksella (EU) N:o 1380/2013 pyritään lisäksi parhaat tieteelliset lausunnot huomioon ottaen asteittain lopettamaan saaliiden poisheittäminen välttämällä ja mahdollisimman pitkälti vähentämällä tahattomia saaliita. Tavoite voidaan saavuttaa parantamalla pyydysten ja kalastusmenetelmien valikoivuutta.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet on määriteltävä monivuotisissa suunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.
(11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet on määriteltävä monivuotisissa suunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti. Kalastuskuolevuuden ja biomassan tavoitetasojen olisi perustuttava mahdollisimman ajantasaisiin tieteellisiin lausuntoihin.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Sen vuoksi nämä tavoitteet olisi vahvistettava ja ilmaistava tieteellisiin lausuntoihin19 perustuvina kalastuskuolevuustasoina.
(12)  Sen vuoksi nämä tavoitteet olisi vahvistettava ja ilmaistava tieteellisiin lausuntoihin19 perustuvina kalastuskuolevuustasoina, joilla pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään niitä suurempina. Kestävän enimmäistuoton hyödyntämistason olisi oltava hyödyntämisen ylärajana.
__________________
__________________
19 ICES technical services, syyskuu 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 ICES technical services, syyskuu 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Olisi vahvistettava lisävarotoimenpiteenä säilyttämisen viitearvot, kun kannan koko pienenee tietylle kriittiselle tasolle, johon liittyy vakava riski. Ne olisi määriteltävä kannan täyttä lisääntymiskykyä vastaavan kutevan biomassan vähimmäistasoina. Jos kannan koko laskee kutevan biomassan vähimmäistason alapuolelle, olisi suunniteltava korjaavia toimenpiteitä.
(13)  Olisi vahvistettava lisävarotoimenpiteinä säilyttämisen viitearvot, kun kannan koko pienenee tietylle kriittiselle tasolle, johon liittyy vakava riski. Ne olisi määriteltävä kannan kestävää enimmäistuottoa vastaavan biomassan (BMSY) tasoina. Jotta voidaan estää kannan koon laskeminen kyseisen tason alapuolelle, olisi suunniteltava korjaavia toimenpiteitä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)   Sivusaaliina pyydettyjen kantojen osalta kutevan biomassan vähimmäistasoa koskevien tieteellisten lausuntojen puuttuessa olisi toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun kanta on tieteellisen lausunnon mukaan vaarassa.
(14)   Sivusaaliina pyydettyjen kantojen osalta kutevan biomassan vähimmäistasoa koskevien tieteellisten lausuntojen puuttuessa olisi toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun kanta on muihin indikaattoreihin perustuvan tieteellisen lausunnon mukaan vaarassa. Sivusaaliina pyydettyjen kantojen kutevan biomassan tasoa koskevat tieteelliset tiedot on asetettava nopeasti saataville, jotta voidaan tarvittaviin ryhtyä toimiin.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä muista hoitotoimenpiteistä, kuten saman asetuksen 15 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään. Tällaiset toimenpiteet olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.
(16)   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä muista hoitotoimenpiteistä, kuten saman asetuksen 15 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään. Tällaiset toimenpiteet olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä, kun on ensin kuultu asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Komission olisi otettava huomioon asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot, kun se antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi, jotta voidaan määrätä muista hoitotoimenpiteistä, kuten saman asetuksen 15 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)   Suunnitelmassa olisi määrättävä myös tietyistä delegoiduilla säädöksillä toteutettavista teknisistä liitännäistoimenpiteistä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti nuorten kalojen tai kutevien kalojen suojelemisen osalta. Ennen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/200520 tarkistamista olisi myös harkittava mahdollisuutta, että tällaiset toimenpiteet voivat silloin, kun ne ovat tarpeen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, poiketa kyseisen asetuksen tietyistä muista kuin sen keskeisistä osista.
(17)   Suunnitelmassa olisi määrättävä myös tietyistä asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kuulemisen jälkeen delegoiduilla säädöksillä toteutettavista teknisistä liitännäistoimenpiteistä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti nuorten kalojen tai kutevien kalojen suojelemisen osalta. Ennen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/200520 tarkistamista olisi myös harkittava mahdollisuutta, että tällaiset toimenpiteet voivat silloin, kun ne ovat tarpeen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, poiketa kyseisen asetuksen tietyistä muista kuin sen keskeisistä osista.
__________________
__________________
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Komission olisi otettava asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot huomioon, kun se antaa teknisiä liitännäistoimenpiteitä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä eräiden toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja kehittymisen sallimiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen soveltamisen sekä teknisten toimenpiteiden osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että kaikki asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(18)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä eräiden toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja kehittymisen sallimiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen soveltamisen sekä teknisten toimenpiteiden osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, joihin osallistuvat muun muassa jäsenvaltioiden ja unionin asiantuntijat ja asiantuntijaelimet, Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijat mukaan lukien. Asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa olisi keskusteltava perusteellisesti ennen kuin toimenpiteestä päätetään lopullisesti. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Komission olisi otettava asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot huomioon, kun se antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen soveltamisen sekä teknisten toimenpiteiden osalta.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Tässä asetuksessa perustettavaa suunnitelmaa täytäntöön pantaessa etusijalle olisi asetettava alueellistamisperiaatteen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti silloin, kun komissiolle on myönnetty valta antaa delegoituja säädöksiä tietyistä suunnitelmassa määrätyistä säilyttämistoimenpiteistä, niillä jäsenvaltioilla, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu Itämerellä, olisi oltava mahdollisuus laatia yhteisiä suosituksia tällaisista toimenpiteistä, jotta ne on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin Itämeren ja sen kalastuksen erityispiirteitä. Kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava määräaika näiden suositusten toimittamiselle.
(19)   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti silloin, kun komissiolle on myönnetty valta antaa delegoituja säädöksiä tietyistä suunnitelmassa määrätyistä säilyttämistoimenpiteistä, niillä jäsenvaltioilla ja neuvoa-antavilla toimikunnilla, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu Itämerellä, olisi oltava mahdollisuus laatia yhteisiä suosituksia tällaisista toimenpiteistä, jotta ne on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin Itämeren ja sen kalastuksen erityispiirteitä. Kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava määräaika näiden suositusten toimittamiselle.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)  Jotta suunnitelma olisi mahdollisimman tehokas ja innovoiva, yhteisillä suosituksilla ja myöhemmin annettavilla delegoiduilla säädöksillä olisi pyrittävä varmistamaan alhaalta ylöspäin suuntautuvan ja tulosperusteisen lähestymistavan soveltaminen.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)
(19 b)  Komission olisi otettava asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien lausunnot huomioon, kun se antaa delegoituja säädöksiä suunnitelmassa määrätyistä säilyttämistoimenpiteistä.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)  Olisi annettava säännöt, joilla varmistetaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/20141 a mukaisen taloudellisen tuen myöntäminen on mahdollista kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen yhteydessä.
___________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Aikataulun osalta odotetaan, että kestävä enimmäistuotto kyseisten kantojen osalta saavutetaan viimeistään vuonna 2015, mistä eteenpäin se olisi säilytettävä.
(25)  Aikataulusta voidaan todeta, että kyseisten kantojen tavoitetasot saavutetaan mahdollisuuksien mukaan viimeistään vuonna 2015. Hyödyntämistasojen saavuttaminen tätä myöhemmin olisi sallittava vain, jos niiden saavuttaminen viimeistään vuonna 2015 vaarantaisi vakavasti kyseisten kalastuslaivastojen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Vuoden 2015 jälkeen kyseiset tasot olisi saavutettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Tavoitetasot olisi säilytettävä siitä eteenpäin.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Pyyntiponnistusjärjestelmän puuttuessa on tarpeen poistaa Riianlahdella sovellettavat säännöt, jotka koskevat erityiskalastuslupaa ja aluksen tai moottorin korvaamista. Sen vuoksi neuvoston asetusta (EY) N:o 2187/2005 olisi muutettava.
Poistetaan.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.  Suunnitelmaa sovelletaan myös ICES-osa-alueilla 22–32 pyydettyyn punakampelaan, kampelaan, piikkikampelaan ja silokampelaan kalastettaessa kyseisiä kantoja.
2.  Tässä asetuksessa säädetään myös punakampelan, kampelan, piikkikampelan ja silokampelan sivusaaliita koskevista toimista, joita sovelletaan pyydettäessä 1 kohdassa tarkoitettuja kantoja ICES-osa-alueilla 22–32.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b ja c alakohta
b)  ’loukuilla’ tarkoitetaan suuria ankkuroituja, seipäisiin kiinnitettyjä tai ajoittain kelluvia verkkopyydyksiä, jotka ovat päältä avoimia ja jotka on varustettu erilaisilla kalojen kokoamiseen ja pyydystämiseen tarkoitetuilla välineillä ja jotka on yleensä jaettu alareunasta havaksella suljettuihin osastoihin;
b)  ’loukuilla, rysillä ja pauneteillä’ tarkoitetaan ankkuroituja, seipäisiin kiinnitettyjä tai ajoittain kelluvia verkkopyydyksiä, jotka on varustettu erilaisilla kalojen kokoamiseen ja pyydystämiseen tarkoitetuilla välineillä ja jotka on yleensä jaettu alareunasta havaksella suljettuihin osastoihin;
c)  ’rysillä ja merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia pieniä ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka on tehty eri materiaaleista ja jotka sijoitetaan merenpohjaan yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;
c)  ’merroilla’ tarkoitetaan äyriäisten tai kalojen pyydystämiseen tarkoitettuja häkkien tai korien muotoisia ansoja, joissa on yksi tai useampi suuaukko ja jotka on tehty eri materiaaleista ja jotka sijoitetaan merenpohjaan yksittäin tai riveihin ja kiinnitetään niiden sijainnin osoittaviin pinnalla kelluviin poijuihin;
Tarkistukset 63, 28, ja 56
Ehdotus asetukseksi
3 artikla
1.  Suunnitelmalla pyritään edistämään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita ja erityisesti
1.  Suunnitelmalla varmistetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen ja meristrategiapuitedirektiivissä 2008/56/EY asetettujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttaminen ja erityisesti
a)  saavuttamaan ja säilyttämään kyseisten kantojen kestävä enimmäistuotto sekä
a)  palautetaan kyseisten kantojen biomassataso kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi ja pidetään se tällaisella tasolla sekä
b)  varmistamaan punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakantojen säilyminen ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti.
b)  varmistetaan punakampela-, silokampela-, kampela- ja piikkikampelakantojen säilyminen kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suurempina.
2.  Suunnitelmalla pyritään edistämään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa kyseisten kantojen ja punakampelan osalta.
2.  Suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamista parhaat saatavilla olevat tieteelliset lausunnot huomioon ottaen välttämällä ja vähentämällä tahattomia saaliita sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa kyseisten kantojen ja punakampelan osalta.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Johdonmukaisuus unionin ympäristölainsäädännön kanssa
1.  Suunnitelmassa sovelletaan kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa.
2.  Jotta voidaan varmistaa, että kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvat haittavaikutukset minimoidaan ja kalastustoimissa vältetään merellisen ympäristön huonontuminen, suunnitelman on oltava johdonmukainen meristrategiapuitedirektiivin kanssa ja edistettävä sen tavoitteita ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2020. Erityisesti siinä
a)  pyritään varmistamaan kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa laadullisessa kuvaajassa 3 kuvattujen olosuhteiden toteutuminen
b)  pyritään edistämään kyseisen direktiivin liitteessä I olevien laadullisten kuvaajien 1, 4 ja 6 toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Tavoitteena oleva kalastuskuolevuustaso kyseisille kannoille, joka on saavutettava vuoteen 2015 mennessä ja säilytettävä siitä eteenpäin, on seuraavien vaihteluvälien mukainen:
1.  Tavoitteena olevassa kalastuskuolevuustasossa on otettava huomioon viimeisimmät tieteelliset lausunnot, ja se on mahdollisuuksien mukaan saavutettava vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä sekä säilytettävä siitä eteenpäin kyseisten kantojen osalta. Kyseisten kantojen kalastuskuolevuuden on pysyttävä seuraavissa vaihteluväleissä:
Kanta
Tavoitteena oleva kalastuskuolevuu-den vaihteluväli

Kanta
Tavoitteena oleva kalastuskuolevuu-den vaihteluväli

Itämeren länsiosan turska
0,23–0,29

Itämeren länsiosan turska
0–FMSY

Itämeren itäosan turska
0,41–0,51

Itämeren itäosan turska
0–FMSY

Itämeren keskiosan silakka
0,23–0,29

Itämeren keskiosan silakka
0–FMSY

Riianlahden silakka
0,32–0,39

Riianlahden silakka
0–FMSY

Selkämeren silakka
0,13–0,17

Selkämeren silakka
0–FMSY

Pohjanlahden silakka
Ei määritelty

Pohjanlahden silakka
0 to FMSY

Itämeren länsiosan silakka
0,25–0,31

Itämeren länsiosan silakka
0–FMSY

Itämeren kilohaili
0,26–0,32

Itämeren kilohaili
0–FMSY

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan kalastuskuolevuuden eli FMSY:n arvot määritetään viimeisimmän luotettavan tieteellisen lausunnon perusteella, ja kalastuskuolevuuden (F) tavoitearvona olisi oltava 0,8 kertaa FMSY.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kalastusmahdollisuudet olisi asetettava tasolle, jolla ne alle 5 prosentin todennäköisyydellä ylittävät 1 kohdassa olevassa taulukossa vahvistetut FMSY:n arvot.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Tässä asetuksessa varaudutaan kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklassa, jonka yhteydessä voidaan myöntää taloudellista tukea mainitun asetuksen mukaisesti.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Täyttä lisääntymiskykyä vastaavan kutevan biomassan vähimmäistasona ilmaistujen viitearvojen on kyseisten kantojen osalta oltava seuraavat:
1.  Täyttä lisääntymiskykyä vastaavien säilyttämisen viitearvojen on kyseisten kantojen osalta oltava seuraavat:
Kanta
Kutevan biomassan vähimmäistaso (tonnia)

Kanta
Kutevan biomassan vähimmäistaso (tonnia)

Itämeren länsiosan turska
36 400

Itämeren länsiosan turska
36 400 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Itämeren itäosan turska
88 200

Itämeren itäosan turska
88 200 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Itämeren keskiosan silakka
600 000

Itämeren keskiosan silakka
600 000 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Riianlahden silakka
Ei määritelty

Riianlahden silakka
Ei määritelty vuodeksi 2015, BMSY muina vuosina

Selkämeren silakka
Ei määritelty

Selkämeren silakka
Ei määritelty vuodeksi 2015, BMSY muina vuosina

Pohjanlahden silakka
Ei määritelty

Pohjanlahden silakka
Ei määritelty vuodeksi 2015, BMSY muina vuosina

Itämeren länsiosan silakka
110 000

Itämeren länsiosan silakka
110 000 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Itämeren kilohaili
570 000

Itämeren kilohaili
570 000 vuonna 2015 ja BMSY muina vuosina

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos jonkin kyseisen kannan kuteva biomassa on 1 kohdassa vahvistetun kutevan biomassan vähimmäistason alapuolella, on toteutettava asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta palautuu nopeasti ennalta varautuvalle tasolle. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti on erityisesti vahvistettava kalastusmahdollisuudet 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tavoitteena olevia kalastuskuolevuustasoja alhaisemmille tasoille. Korvaaviin toimiin voi tarvittaessa sisältyä komission lainsäädäntöehdotuksia ja komission asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisesti vahvistamia kiireellisiä toimenpiteitä.
2.  Jos jonkin kyseisen kannan kuteva biomassa on 1 kohdassa vahvistetun kutevan biomassan vähimmäistason alapuolella, on toteutettava asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta palautuu mahdollisimman nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti on erityisesti vahvistettava kalastusmahdollisuudet tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tavoitteena olevia kalastuskuolevuustasoja alhaisemmille tasoille. Korvaaviin toimiin voi tarvittaessa sisältyä komission lainsäädäntöehdotuksia ja komission asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisesti vahvistamia kiireellisiä toimenpiteitä.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos jonkin kyseisen kannan biomassa laskee tiettynä vuonna seuraavassa taulukossa vahvistettua tasoa alhaisemmaksi, on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä kyseisen kannan kohdennetun kalastuksen keskeyttämiseksi:
Kanta
Biomassa-tason raja-arvo (tonnia)

Itämeren länsiosan turska
26 000

Itämeren itäosan turska
63 000

Itämeren keskiosan silakka
430 000

Riianlahden silakka
Ei määritelty

Selkämeren silakka
Ei määritelty

Pohjanlahden silakka
Ei määritelty

Itämeren länsiosan silakka
90 000

Itämeren kilohaili
410 000

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
6 artikla
6 artikla
Toimenpiteet punakampelan, kampelan, piikkikampelan ja silokampelan ollessa uhattuina
Punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa koskevat tekniset säilyttämistoimenpiteet
1.  Jos jokin Itämeren punakampela-, kampela-, piikkikampela- tai silokampelakannoista on tieteellisten lausuntojen mukaan uhattuna, komissiolla on 15 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä uhanalaista kantaa koskevista erityisistä säilyttämistoimenpiteistä ja seuraavista aiheista:
1.   Jos tieteellisten lausuntojen perusteella tarvitaan korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Itämeren punakampela-, kampela-, piikkikampela- tai silokampelakantoja hoidetaan ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti, komissiolla on 15 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä punakampelan, silokampelan, kampelan ja piikkikampelan sivusaaliita koskevista erityisistä säilyttämistoimenpiteistä ja seuraavista teknisistä toimenpiteistä, jotka koskevat
c)  a) kalastuskapasiteetin ja pyyntiponnistuksen mukauttaminen;
a)  kalastuskapasiteetin ja pyyntiponnistuksen mukauttamista;
d)  b) tekniset toimenpiteet, jotka koskevat esimerkiksi
1)   pyydysten ominaisuuksia, erityisesti silmäkokoa, langan paksuutta ja pyydyksen kokoa;
b)  pyydysten ominaisuuksia, erityisesti silmäkokoa, langan paksuutta ja pyydyksen kokoa;
2)   pyydysten käyttöä, erityisesti vedessäoloaikaa ja käyttösyvyyttä;
c)  pyydysten käyttöä, erityisesti vedessäoloaikaa ja käyttösyvyyttä;
3)   kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tietyillä alueilla;
d)   kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tietyillä alueilla;
4)   kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tiettyinä aikoina;
e)   kalastuksen kieltämistä tai rajoittamista tiettyinä aikoina;
5)   säilyttämisen vähimmäisviitekokoa.
f)   säilyttämisen vähimmäisviitekokoa;
g)  muita valikoivuuteen liittyviä ominaisuuksia.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt tavoitteet, ja niiden on perustuttava tieteellisiin lausuntoihin.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt tavoitteet ja varmistamaan johdonmukaisuus unionin ympäristölainsäädännön kanssa 3 a artiklan mukaisesti, ja niiden on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin.
3.  Kyseiset jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaa yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitetuiksi erityisiksi säilyttämistoimenpiteiksi.
3.  Kyseiset jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaa yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitetuiksi erityisiksi säilyttämistoimenpiteiksi.
3 a.  Komissio kuulee Euroopan parlamenttia ja asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia ennen delegoidun säädöksen antamista.
3 b.  Komissio arvioi asianomaisia jäsenvaltioita kuullen 1 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten vaikutuksia vuoden kuluttua niiden antamisesta ja sen jälkeen joka vuosi. Jos tällaisessa arvioinnissa käy ilmi, että delegoitu säädös ei ole kyseisessä tilanteessa tarkoituksenmukainen, asianomaiset jäsenvaltiot voivat antaa yhteisen suosituksen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
7 artikla
Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdasta poiketen purkamisvelvoitetta ei sovelleta kyseisiin kantoihin ja punakampelaan kalastettaessa loukuilla, rysillä ja merroilla.
Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdasta poiketen purkamisvelvoitetta ei sovelleta turskaan kalastettaessa seuraavilla pyydyksillä: loukuilla, rysillä, pauneteilla ja merroilla.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen suojelu.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen suojelu, johdonmukaisuus unionin ympäristölainsäädännön kanssa 3 a artiklan mukaisesti ja kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvien haittavaikutusten minimoiminen.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut liitteissä II ja III vahvistetut kohdelajit ja silmäkoot;
a)  asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 ja 4 artiklassa ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ja kyseisen asetuksen liitteissä II, III ja IV vahvistetut kohdelajit, silmäkoot ja säilyttämisen vähimmäisviitekoot;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – f alakohta
f)  mainitun asetuksen 22 artiklassa säädetty troolauskielto Riianlahdella.
Poistetaan.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Komissio pyrkii lisäksi ottamaan huomioon viimeisimmät tieteelliset tutkimukset, myös ICESin tutkimukset, ennen teknisten toimenpiteiden hyväksymistä.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.  Turskan kutuaikana on kiellettyä harjoittaa pelagista kalastusta seisovilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on alle 110 millimetriä tai levityspuomeja käyttävien pyydysten tapauksessa alle 120 millimetriä.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
VI a luku (uusi)
VI a LUKU
ERITYISTOIMENPITEET
9 a artikla
Erityistoimenpiteet
1.  Kaikki kalastustoiminta kielletään 1 päivästä toukokuuta 31 päivään lokakuuta seuraavien peräkkäisten pisteiden kautta kulkevien loksodromien rajaamalla alueella, joka mitataan WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen:
a)  Alue 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
b)  Alue 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
–  54° 48′ N, 19° 20′ E
–  54° 45′ N, 19° 19′ E
–  54° 45′ N, 18° 55′ E
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
c)  Alue 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ E
–  56° 13′ N, 19° 31′ E
–  55° 59′ N, 19° 13′ E
–  56° 03′ N, 19° 06′ E
–  56° 00′ N, 18° 51′ E
–  55° 47′ N, 18° 57′ E
–  55° 30′ N, 18° 34′ E
–  56° 13′ N, 18° 27′ E.
2.  Kaikilla vähintään kahdeksan metrin pituisilla unionin aluksilla, joilla on turskankalastukseen Itämerellä asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 artiklan mukaisesti sallittu pyydys tai jotka käyttävät tällaista pyydystä, on oltava erityislupa turskankalastukseen Itämerellä.
3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 artiklan mukaisesti tämän artiklan muuttamisesta tarvittaessa 3 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti nuorten tai kutevien kalojen suojelun varmistamiseksi.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
10 artikla
10 artikla
10 artikla
Alueellinen yhteistyö
Alueellinen yhteistyö
1.  Tässä luvussa säädettyihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.
1.  Tämän asetuksen 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.
2.  Kyseiset jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaa yhteisiä suosituksia 1 kohdassa tarkoitetuiksi toimenpiteiksi seuraavien määräaikojen kuluessa:
2.  Kyseiset jäsenvaltiot voivat alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia kuultuaan toimittaa 6 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen aina 12 kuukauden kuluttua suunnitelmaa koskevan arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti, kuitenkin viimeistään 1 päivänä syyskuuta jäsenvaltioita koskevien toimenpiteiden osalta. Jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tällaisia suosituksia, jos suunnitelmaan sisältyvien kantojen tilassa tapahtuu yhtäkkinen muutos ja jos suositettavat toimenpiteet ovat tieteellisen lausunnon perusteella tarpeellisia tai perusteltuja.
a)  6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen, tiettyä kalenterivuotta koskevien toimenpiteiden osalta viimeistään edellisen vuoden 1 päivänä syyskuuta;
b)  8 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden osalta ensimmäisen kerran viimeistään kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja sen jälkeen joka kuudes kuukausi suunnitelman arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti.
2 a.  Asianomaiset neuvoa-antavat toimikunnat voivat myös antaa suosituksia 2 kohdassa asetetun aikataulun mukaisesti.
2 b.  Jos komissio poikkeaa yhteisestä suosituksesta, poikkeukset on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja ne on voitava tutkia.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
12 artikla
12 artikla
12 artikla
Ennakkoilmoitukset
Ennakkoilmoitukset
1.  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty ennakkoilmoitusvelvoite koskee sellaisten unionin kalastusalusten päälliköitä, joiden aluksen kokonaispituus on vähintään kahdeksan metriä ja joilla on aluksella vähintään 300 kilogrammaa turskaa tai kaksi tonnia pelagisia lajeja.
1.  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty ennakkoilmoitusvelvoite koskee
a)  turskaa kohdelajina pyytävien unionin kalastusalusten päälliköitä, joiden aluksen kokonaispituus on vähintään kahdeksan metriä ja joilla on aluksella vähintään 300 kilogrammaa turskaa;
b)  silakkaa ja/tai kilohailia kohdelajina pyytävien unionin kalastusalusten päälliköitä, joiden aluksen kokonaispituus on vähintään kahdeksan metriä ja joilla on aluksella vähintään kaksi tonnia pelagisia lajeja.
2.  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle on vähintään tunti ennen arvioitua satamaantuloaikaa.
2.  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseisessä artiklassa säädetty määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle on vähintään tunti ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Rannikkojäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tapauskohtaisesti luvan aikaisempaan satamaantuloon, jos tarvittavat edellytykset soveltuvien valvontatoimien toteuttamiseksi täyttyvät.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b alakohta
b)  5 tonnia pelagisia kantoja.
b)  2 tonnia pelagisia kantoja.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
14 artikla
14 artikla
14 artikla
Suunnitelman arviointi
Suunnitelman arviointi
Komissio arvioi suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntäviin kalastuksiin erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon muutokset tieteellisissä lausunnoissa, kuuden vuoden kuluttua suunnitelman voimaantulosta ja sen jälkeen joka kuudes vuosi. Komissio toimittaa näiden arviointien tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio arvioi monivuotisen suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntäviin kalastuksiin erityisesti, jotta voidaan todeta, onko kalakantojen palauttamisessa kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pitämisessä tällaisilla tasoilla edistytty. Komissio toimittaa tämän arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja voi tarvittaessa viimeisimmät tieteelliset lausunnot huomioon ottaen ehdottaa mukautuksia monivuotiseen suunnitelmaan tai aloittaa menettelyn delegoitujen säädösten muuttamiseksi.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
IX a luku (uusi)
IX a LUKU
EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTON TUKI
14 a artikla
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki
Asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa tässä asetuksessa säädettyä monivuotista suunnitelmaa pidetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuna monivuotisena suunnitelmana.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettu vallan siirto komissiolle tapahtuu määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä syyskuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
16 artikla
Poistetaan asetuksen (EY) N:o 2187/2005 20 ja 21 artikla.
Muutetaan asetus (EY) N:o 2187/2005 seuraavasti:
1.  Poistetaan 13 artiklan 3 kohta.
2.  Korvataan liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa, jonka otsikko on ”Alin mitta”, turskan säilyttämisen vähimmäisviitekokoa koskeva mitta ”38 cm” mitalla ”35 cm”.

(1) Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0128/2015).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö