Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0285(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2015

Predkladané texty :

A8-0128/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Prijaté texty
PDF 875kWORD 266k
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg
Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 28. apríla 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V Dohovore Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve16, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane uchovávania alebo obnovy populácií druhov rýb, ktoré sú predmetom rybolovu, a to na úrovni reálneho dosahovania maximálneho udržateľného výnosu.
(1)  V Dohovore Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve16, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane uchovávania alebo obnovy populácií druhov rýb, ktoré sú predmetom rybolovu, a to na úrovni reálneho dosahovania maximálneho udržateľného výnosu vymedzeného príslušnými environmentálnymi a ekonomickými faktormi.
__________________
__________________
16 Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 3.
16 Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 3.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa v súvislosti s riadením rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.
(4)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo udržateľné zo sociálno-hospodárskeho a environmentálneho hľadiska v súlade s vyváženým uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti a ekosystémového prístupu v súvislosti s riadením rybárstva.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Viacdruhový plán riadenia stanovený týmto nariadením vyžaduje, aby sa vo väčšej miere zohľadnili rôzne ekologické úlohy a funkcie druhov, na ktoré sa tento plán vzťahuje. Keďže jednotlivé druhy do značnej miery vzájomne na seba pôsobia, nemôžu byť úlovky udržateľne maximalizované súčasne pre všetky druhy rýb, a je potrebné rozhodnúť, ktoré druhy by sa mali uprednostniť.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Rada a Európsky parlament by mali brať do úvahy najnovšie odporúčania a správy ICES, pokiaľ ide o maximálny udržateľný výnos, s cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo čo najviac aktualizované.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7c (nové)
(7c)  V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES1a (ďalej len "rámcová smernica o morskej stratégii") je prirodzená veľkosť a vekové zloženie komerčných populácií rýb dôležitým ukazovateľom na dosiahnutie dobrého ekologického stavu morského prostredia.
_________________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s.19).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Je vhodné stanoviť viacdruhový rybolovný plán, v ktorom sa zohľadní dynamika medzi populáciami tresky, sleďa a šproty a zvážia sa aj druhy lovené ako vedľajší úlovok pri love týchto populácií, najmä populácie platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Cieľom tohto plánu by malo byť zameranie sa na dosiahnutie a udržanie maximálneho udržateľného výnosu príslušných populácií.
(8)  Konečným cieľom je stanoviť viacdruhový rybolovný plán, v ktorom sa zohľadní dynamika medzi populáciami tresky, sleďa a šproty a zvážia sa aj druhy lovené ako vedľajší úlovok pri love týchto populácií, najmä populácie platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Cieľom tohto plánu by malo byť obnovenie, dosiahnutie a udržanie populácie príslušných druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť udržateľný výnos príslušných populácií, pričom by sa mal čo najviac minimalizovať vplyv na iné druhy, ako sú morské vtáky, a na širšie morské prostredie, a to v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Využívanie tresky a pelagických populácií by nemalo ohroziť udržateľnosť populácií lovených ako vedľajší úlovok pri týchto druhoch rybolovu, konkrétne platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Preto by sa plán mal zamerať aj na zabezpečenie zachovania týchto populácií lovených ako vedľajší úlovok nad úrovňami biomasy, ktorá zodpovedá prístupu predbežnej opatrnosti.
(9)  Využívanie tresky a pelagických populácií by nemalo ohroziť udržateľnosť populácií lovených ako vedľajší úlovok pri týchto druhoch rybolovu, konkrétne platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v Baltskom mori. Preto by sa plán mal zamerať aj na zabezpečenie zachovania týchto populácií lovených ako vedľajší úlovok nad úrovňami biomasy, ktorá zodpovedá prístupu predbežnej opatrnosti a ekosystémovému prístupu k riadeniu rybárstva a pri ktorej sa dosiahne maximálne udržateľný výnos.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Ďalším cieľom nariadenia Rady (EÚ) č. 1380/2013 je postupne odstrániť odhadzovanie úlovkov pri zohľadnení najlepších vedeckých odporúčaní, a to zabránením nechceným úlovkom a čo najväčším znížením ich množstva. Tento cieľ možno dosiahnuť zlepšením výberu rybárskeho výstroja a postupov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vyžaduje, aby sa rybolovné možnosti určili v súlade s cieľmi stanovenými vo viacročných plánoch.
(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vyžaduje, aby sa rybolovné možnosti určili v súlade s cieľmi stanovenými vo viacročných plánoch. Úrovne, ktoré treba dosiahnuť, pokiaľ ide o úmrtnosť v danom rybolove a biomasu, by mali brať do úvahy najaktuálnejšie vedecké odporúčanie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Tieto ciele by sa preto mali stanoviť na základe vedeckých odporúčaní a vyjadriť ako miery rybolovnej úmrtnosti19.
(12)  Tieto ciele by sa preto mali stanoviť na základe vedeckých odporúčaní a vyjadriť ako miery rybolovnej úmrtnosti19, ktorými sa obnovia a zachovajú populácie lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Miera využívania zodpovedajúca maximálne udržateľnému výnosu by mala byť hornou hranicou využívania.
__________________
__________________
19 ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Je nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body s cieľom umožniť ďalšie zvýšenie predbežnej opatrnosti v prípade zníženia veľkosti populácie na určitú kritickú úroveň predstavujúcu vážne ohrozenie. Takéto ochranné referenčné body by sa mali určiť na minimálnych úrovniach neresiacej sa biomasy zodpovedajúcej úplnej reprodukčnej schopnosti. Nápravné opatrenia by sa mali prijať v prípade, ak veľkosť populácie klesne pod minimálnu úroveň neresiacej sa biomasy.
(13)  Je nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body s cieľom umožniť ďalšie zvýšenie predbežnej opatrnosti v prípade zníženia veľkosti populácie na určitú kritickú úroveň predstavujúcu vážne ohrozenie. Takéto ochranné referenčné body by sa mali určiť na minimálnych úrovniach biomasy zodpovedajúcich maximálne udržateľnému výnosu populácie. Nápravné opatrenia by sa mali prijať s cieľom predchádzať tomu, aby veľkosť populácie klesla pod túto úroveň.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)   V prípade populácií ulovených ako vedľajší úlovok by sa mali v prípade, že vedecké odporúčanie pre takéto minimálne úrovne neresiacej sa biomasy nie je k dispozícii, alebo že sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že populácia je ohrozená, prijať špecifické ochranné opatrenia.
(14)   V prípade populácií ulovených ako vedľajší úlovok by sa mali v prípade, že vedecké odporúčanie pre takéto minimálne úrovne neresiacej sa biomasy nie je k dispozícii, prijať osobitné ochranné opatrenia, ak iné ukazovatele umožňujú vydať vedecké odporúčanie, v ktorom sa uvádza, že populácia je ohrozená. Na účely prijatia potrebných opatrení sa musia urýchlene sprístupniť vedecké údaje o úrovniach neresiacej sa biomasy pre vedľajšie úlovky.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)   S cieľom splniť povinnosť vyloďovania úlovkov stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v tomto pláne mali stanovovať ďalšie opatrenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 písm. a) až c) uvedeného nariadenia. Takéto opatrenia by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.
(16)   S cieľom splniť povinnosť vyloďovania úlovkov stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v tomto pláne mali stanovovať ďalšie opatrenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 písm. a) až c) uvedeného nariadenia. Takéto opatrenia by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov po konzultácii s príslušnými poradnými radami.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Na splnenie povinnosti vyloďovať úlovky stanovenej v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by Komisia pri prijímaní delegovaných aktov mala zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád s cieľom stanoviť ďalšie opatrenia uvedené v článku 15 ods. 4 písm. a) až c) uvedeného nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)   V pláne by sa mali takisto stanoviť určité sprievodné technické opatrenia, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaných aktov, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa rýb. Až kým nedôjde k revízii nariadenia Rady (ES) č. 2187/200520 by sa takisto malo stanoviť, že takéto opatrenia sa v prípadoch, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov plánu, môžu odchýliť od určitých nepodstatných prvkov uvedeného nariadenia.
(17)   Po konzultácii s príslušnými poradnými radami by sa v pláne mali takisto stanoviť určité sprievodné technické opatrenia, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaných aktov, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa rýb. Až kým nedôjde k revízii nariadenia Rady (ES) č. 2187/200520 by sa takisto malo stanoviť, že takéto opatrenia sa v prípadoch, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov plánu, môžu odchýliť od určitých nepodstatných prvkov uvedeného nariadenia.
__________________
__________________
20 Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).
20 Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Komisia by pri prijímaní určitých sprievodných technických opatrení na pomoc dosiahnuť ciele stanovené v pláne mala zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  S cieľom včas a primeraným spôsobom sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku, ako aj zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty na doplnenie tohto nariadenia, pokiaľ ide o nápravné opatrenia týkajúce sa platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého, vykonávanie povinnosti vyloďovania úlovkov a technické opatrenia, mala delegovať na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
(18)  S cieľom včas a primeraným spôsobom sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku, ako aj zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty na doplnenie tohto nariadenia, pokiaľ ide o nápravné opatrenia týkajúce sa platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého, vykonávanie povinnosti vyloďovania úlovkov a technické opatrenia, mala delegovať na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a osobitných orgánov v členských štátoch a Únii vrátane expertov Európskeho parlamentu a Rady. Intenzívna debata s dotknutými zainteresovanými stranami by sa mala uskutočniť skôr, ako bude finalizovaný návrh osobitného opatrenia. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  Komisia by pri prijímaní delegovaných aktov mala zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád, aby rozšírila rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ ide o nápravné opatrenia týkajúce sa platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého, vykonávania povinnosti vykládky úlovkov a technických opatrení.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)
(18b)  Pri vykonávaní plánu stanoveného v tomto nariadení by sa malo považovať za prvoradé uplatňovanie zásady regionalizácie stanovenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)   V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že ak bola Komisii udelená právomoc prijímať delegované akty v súvislosti s určitými opatreniami na ochranu zdrojov stanovenými v pláne, členské štáty s priamym záujmom v oblasti riadenia rybolovu v Baltskom mori by mali mať možnosť predkladať spoločné odporúčania na prijatie takýchto opatrení, aby boli tieto opatrenia koncipované tak, aby zodpovedali osobitostiam Baltského mora a rybolovu v ňom. Na základe požiadaviek podľa článku 18 ods. 1 uvedeného nariadenia by sa mala stanoviť lehota na predkladanie týchto odporúčaní.
(19)   V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že ak bola Komisii udelená právomoc prijímať delegované akty v súvislosti s určitými opatreniami na ochranu zdrojov stanovenými v pláne, členské štáty a poradné rady s priamym záujmom v oblasti riadenia rybolovu v Baltskom mori by mali mať možnosť predkladať spoločné odporúčania na prijatie takýchto opatrení, aby boli tieto opatrenia koncipované tak, aby zodpovedali osobitostiam Baltského mora a rybolovu v ňom. Na základe požiadaviek podľa článku 18 ods. 1 uvedeného nariadenia by sa mala stanoviť lehota na predkladanie týchto odporúčaní.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  S cieľom posilniť efektívnosť a inovačné aspekty plánu by sa spoločné odporúčania a následné delegované akty mali zamerať na to, aby sa zabezpečilo začlenenie prístupu zdola nahor a prístupu založeného na výsledkoch.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  Komisia by mala pri prijímaní delegovaných aktov týkajúcich sa určitých ochranných opatrení stanovených v pláne zohľadniť stanovisko príslušných poradných rád.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Pravidlá by mali byť stanovené tak, aby sa zaručilo, že v prípade dočasného zastavenia rybolovu sa môže poskytovať finančná pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/20141a.
___________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Pokiaľ ide o časový rámec, očakáva sa, že v prípade dotknutých populácií by sa maximálny udržateľný výnos mal dosiahnuť do roku 2015. Následne by sa mal zachovávať.
(25)  Pokiaľ ide o časový rámec, v prípade dotknutých populácií by sa cieľ mal podľa možnosti dosiahnuť do roku 2015. Dosiahnutie mier využívania k neskoršiemu dátumu by sa malo povoliť iba vtedy, ak by ich dosiahnutie do roku 2015 vážne ohrozilo sociálnu a hospodársku udržateľnosť dotknutých rybárskych flotíl. Tieto miery by sa mali po roku 2015 dosiahnuť čo najskôr a v každom prípade najneskôr v roku 2020. Cieľ by sa mal od uvedených dátumov zachovávať.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  V prípade režimu rybolovného úsilia je potrebné vypustiť špecifické pravidlá týkajúce sa osobitného povolenia na rybolov a výmeny plavidiel alebo motorov uplatniteľné v Rižskom zálive. Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Plán sa uplatňuje aj na platesu veľkú, platesu bradavičnatú, kalkana veľkého a kalkana hladkého v poddivíziách ICES 22 až 32 ulovených pri love dotknutých populácií.
2.  Toto nariadenie tiež stanovuje opatrenia, pokiaľ ide o vedľajšie úlovky platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého v poddivíziách ICES 22 – 32, ktoré sa majú uplatniť pri love populácií uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2– písmená b a c
(b)  „pascové siete“ sú veľké siete, ktoré sú ukotvené, osadené na pilotách alebo občas voľne plávajúce, otvorené na povrchu a vybavené rôznymi druhmi mechanizmov slúžia cimi na zhlukovanie a zadržiavanie rýb a ktoré sú vo všeobecnosti rozdelené na dielce, ktoré sú na dne uzavreté sieťovinou;
b)„pascové siete, sieťové vrše a nastavovacie siete“ sú siete, ktoré sú ukotvené, osadené na pilotách alebo občas voľne plávajúce a vybavené rôznymi druhmi mechanizmov slúžiacich na zhlukovanie a zadržiavanie rýb a ktoré sú vo všeobecnosti rozdelené na dielce, ktoré sú na dne uzavreté sieťovinou;
(c)  „koše a košíky“ sú malé pasce, ktoré slúžia na lov kôrovcov alebo rýb, ktoré majú podobu klietok alebo košov z rôznych materiálov a ktoré sa kladú na morské dno buď jednotlivo, alebo v radoch; sú lanami (bójové laná) spojené s bójami, ktoré ukazujú ich polohu, na hladine a majú jeden alebo viacero otvorov alebo vchodov;
c)  „koše a košíky“ sú pasce, ktoré slúžia na lov kôrovcov alebo rýb, ktoré majú podobu klietok alebo košov z rôznych materiálov a ktoré sa kladú na morské dno buď jednotlivo, alebo v radoch; sú lanami (bójové laná) spojené s bójami, ktoré ukazujú ich polohu, na hladine a majú jeden alebo viacero otvorov alebo vchodov;
Pozmeňujúce návrhy 63, 28 a 56
Návrh nariadenia
Článok 3
1.  Cieľom plánu je prispieť k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedeným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a najmä:
1.  Plán zabezpečuje plnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a v rámcovej smernici o morskej stratégii 2008/56/ES (MSFD), najmä pokiaľ ide o:
(a)  dosiahnutie a udržanie maximálneho udržateľného výnosu dotknutých populácií a
a)  obnovenie a udržanie dotknutých populácií nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a
(b)  zaistenie ochrany populácií platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti.
b)  zaistenie ochrany populácií platesy veľkej, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana veľkého nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos.
2.  Cieľom plánu je prispieť k plneniu povinnosti vyloďovania úlovkov zavedenej v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade dotknutých populácií a platesy veľkej.
2.  Plán má s ohľadom na najlepšie vedecké odporúčanie prispieť k odstráneniu odhadzovania úlovkov tým, že sa rybolov vyvaruje nechceným úlovkom a bude ich znižovať, a k plneniu povinnosti vyloďovania úlovkov zavedenej v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade dotknutých populácií a platesy veľkej.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Súlad s environmentálnymi právnymi predpismi Únie
1.  V pláne sa uplatňuje prístup k riadeniu rybolovu založený na ekosystéme.
2.  S cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém a aby pri rybolovných činnostiach nedochádzalo k zhoršovaniu morského prostredia, plán musí byť v súlade s cieľmi rámcovej smernice o morskej stratégii a musí prispievať k ich plneniu tak, aby sa dobrý environmentálny stav dosiahol do roku 2020. Predovšetkým:
a)  sa zameria na zabezpečenie toho, aby sa splnili podmienky uvedené v deskriptore 3 v prílohe I k uvedenej smernici;
b)  sa zameria na prispievanie k plneniu deskriptorov 1, 4 a 6 v prílohe I k uvedenej smernici v pomere k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti v prípade dotknutých populácií sa dosiahne do roku 2015 a následne sa bude zachovávať v rámci týchto pásiem:
1.  Pokiaľ ide o cieľovú hodnotu rybolovnej úmrtnosti, zohľadní sa najnovšie vedecké odporúčanie a dosiahne sa do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe najneskôr do roku 2020 a potom sa bude zachovávať pre príslušné populácie. Rybolovná úmrtnosť v prípade dotknutých populácií sa bude zachovávať v rámci týchto pásiem:
Populácia
Cieľová miera rybolovnej úmrtnosti

Populácia
Cieľová miera rybolovnej úmrtnosti

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora
0.23-0.29

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora
0 až FMSY

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora
0.41-0.51

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora
0 až FMSY

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora
0.23-0.29

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora
0 až FMSY

sleď atlantický v Rižskom zálive
0.32-0.39

sleď atlantický v Rižskom zálive
od 0 po FMSY

sleď atlantický v Botnickom mori
0.13-0.17

sleď atlantický v Botnickom mori
0 až FMSY

sleď atlantický v Botnickom zálive
neurčená

sleď atlantický v Botnickom zálive
0 až FMSY

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora
0.25-0.31

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora
0 až FMSY

šprota severná v Baltskom mori
0.26-0.32

šprota severná v Baltskom mori
0 až FMSY

Hodnoty pre FMSY (rybolovná úmrtnosť v súlade s dosiahnutím maximálneho udržateľného výnosu) sa prevezmú z posledného dostupného spoľahlivého vedeckého odporúčania a rybolovné úmrtnosť (F), by sa mala zamerať na hodnotu 0,8 x FMSY.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Rybolovné možnosti sa stanovia takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že pravdepodobnosť, že prevýšia hodnoty F-MSY uvedené v tabuľke v odseku 1, bude nižšia než 5 %.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)
2b.  V tomto nariadení sa stanovuje, že v prípade dočasného zastavenia rybolovných činností vymedzených v článku 33 nariadenia (EÚ) 508/2014 sa poskytne finančná podpora podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Ochranné referenčné body vyjadrené ako minimálna úroveň neresiacej sa biomasy zodpovedajúca úplnej reprodukčnej schopnosti sa v prípade dotknutých populácií stanovujú takto:
1.  Ochranné referenčné body zodpovedajúce úplnej reprodukčnej schopnosti sa v prípade dotknutých populácií stanovujú takto:
Populácia
Minimálna úroveň neresiacej sa biomasy (v tonách)

Populácia
Minimálna úroveň neresiacej sa biomasy (v tonách)

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora
36 400

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora
36 400 pre rok 2015 a BMSY (biomasa zodpovedajúca maximálne udržateľnému výnosu) pre zostávajúce roky

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora
88 200

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora
88 200 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora
600 000

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora
600 000 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v Rižskom zálive
neurčená

sleď atlantický v Rižskom zálive
neurčená pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v Botnickom mori
neurčená

sleď atlantický v Botnickom mori
neurčená pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v Botnickom zálive
neurčená

sleď atlantický v Botnickom zálive
neurčená pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora
110 000

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora
110 000 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

šprota severná v Baltskom mori
570 000

šprota severná v Baltskom mori
570 000 pre rok 2015 a BMSY pre zostávajúce roky

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Ak je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z dotknutých populácií na určitý rok pod minimálnymi úrovňami neresiacej sa biomasy stanovenými v odseku 1, na zabezpečenie rýchleho návratu dotknutých populácií na úrovne predbežnej opatrnosti sa prijmú primerané nápravné opatrenia. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovia na nižších úrovniach ako sú úrovne, ktorých výsledkom sú cieľové miery rybolovnej úmrtnosti stanovené v článku 4 ods. 1. Tieto nápravné opatrenia môžu zahŕňať, ak je to vhodné, aj predkladanie návrhov právnych predpisov zo strany Komisie a mimoriadnych opatrení prijatých Komisiou podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
2.  Ak je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z dotknutých populácií na určitý rok pod minimálnymi úrovňami neresiacej sa biomasy stanovenými v odseku 1, na zabezpečenie toho, aby sa dotknuté populácie čo najskôr vrátili nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, sa prijmú primerané nápravné opatrenia. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovia na nižších úrovniach ako sú úrovne, ktorých výsledkom sú cieľové miery rybolovnej úmrtnosti stanovené v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia. Tieto nápravné opatrenia môžu zahŕňať, ak je to vhodné, aj predkladanie návrhov právnych predpisov zo strany Komisie a mimoriadnych opatrení prijatých Komisiou podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)
2a.  Keď sa biomasa ktorejkoľvek z dotknutých populácií na určitý rok dostane pod úrovne uvedené v nasledujúcej tabuľke, prijmú sa primerané opatrenia na zastavenie cieleného rybolovu pre príslušnú populáciu:
Populácia
Limitná úroveň biomasy (v tonách)

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora
26 000

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora
63 000

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora
430 000

sleď atlantický v Rižskom zálive
neurčená

sleď atlantický v Botnickom mori
neurčená

sleď atlantický v Botnickom zálive
neurčená

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora
90 000

šprota severná v Baltskom mori
410 000

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 6
Článok 6
Článok 6
Opatrenia v prípade ohrozenia platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého
Technické opatrenia na zachovanie platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého
1.   Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že ktorákoľvek z populácií platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého alebo kalkana hladkého v Baltskom mori je ohrozená, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 15 delegované akty týkajúce sa špecifických opatrení na ochranu ohrozenej populácie a týkajúce sa:
1.   Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli populácie platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého alebo kalkana hladkého v Baltskom mori riadené v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 15 delegované akty týkajúce sa špecifických opatrení pre vedľajšie úlovky platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého a týkajúce sa týchto technických opatrení:
(c)   (a) prispôsobenia rybolovnej kapacity a rybolovného úsilia;
a)  prispôsobenia rybolovnej kapacity a rybolovného úsilia;
(d)(b) technických opatrení vrátane
(1)   vlastností rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk a hrúbky povrazu, veľkosti výstroja;
b)   vlastností rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk a hrúbky povrazu, veľkosti výstroja;
(2)   používania rybárskeho výstroja, najmä času ponorenia, hĺbky rozmiestnenia výstroja;
c)   používania rybárskeho výstroja, najmä času ponorenia a hĺbky rozmiestnenia výstroja;
(3)   zákazu alebo obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach;
d)   zákazu alebo obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach;
(4)   zákazu alebo obmedzenia rybolovu počas určitých období;
e)   zákazu alebo obmedzenia rybolovu počas určitých období;
(5)   minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti.
f)   minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;
g)  iných vlastností spojených so selektivitou.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. b) a vychádzajú z vedeckých odporúčaní.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v písm. b) článku 3 ods. 1 a súlad s environmentálnymi právnymi predpismi Únie stanovenými v článku 3 a vychádzajú z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.
3.  Príslušné členské štáty môžu predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o špecifické ochranné opatrenia, ako sa uvádza v odseku 1.
3.  Príslušné členské štáty môžu predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o špecifické ochranné opatrenia, ako sa uvádza v odseku 1.
3a.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s Európskym parlamentom a príslušnými poradnými radami.
3b.  Komisia na základe konzultácie s príslušnými členskými štátmi analyzuje vplyv delegovaných aktov uvedených v odseku 1 jeden rok po ich prijatí a potom každoročne. Ak takáto analýza ukáže, že delegovaný akt nie je vhodný na riešenie danej situácie, môžu príslušné členské štáty predložiť spoločné odporúčanie v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 7
Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vyloďovania úlovkov neuplatňuje na dotknuté populácie a platesu veľkú pri love pascovými sieťami, košmi a košíkmi.
Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vyloďovania úlovkov neuplatňuje na tresku pri love týmito výstrojmi: pascovými sieťami, košmi a košíkmi, sieťovými vršami, ako aj nastavovacími sieťami.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 3, a najmä pokiaľ ide o ochranu mladých jedincov alebo neresiacich sa rýb.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 3, a najmä pokiaľ ide o ochranu mladých jedincov alebo neresiacich sa rýb, ako aj súlad s environmentálnymi právnymi predpismi Únie stanovený v článku 3a a zabezpečenie minimalizácie negatívnych vplyvov rybolovných činností na morský ekosystém.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno a
(a)  špecifikácie cieľových druhov a veľkostí ôk stanovené v prílohách II a III, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 2187/2005;
a)  špecifikácie cieľových druhov, veľkostí ôk a minimálne ochranné referenčné veľkosti jedincov, ktoré sú stanovené v prílohách II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 2187/2005 a na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4 a v článku 14 ods. 1 tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno f
(f)  sa zákaz rybolovu vlečnými sieťami v Rižskom zálive stanovený v článku 22 uvedeného nariadenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 a (nový)
4a.  Okrem toho sa Komisia pred prijatím technických opatrení snaží zohľadniť najnovšie vedecké štúdie vrátane štúdií ICES.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 b (nový)
4b.  Počas neresenia tresky sa pelagický rybolov pomocou stacionárneho výstroja s veľkosťou ôk menšou ako 110 mm alebo 120 mm v prípade výložníkového výstroja zakazuje.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Kapitola VI a (nová)
KAPITOLA VIa
OSOBITNÉ OPATRENIA
Článok 9a
Osobitné opatrenia
1.  Od 1. mája do 31. októbra sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto polohy merané podľa súradnicového systému WGS84:
a)  Oblasť 1:
–  55° 45′ s. š., 15° 30' v. d.
–  55° 45′ s. š., 16° 30' v. d.
–  55° 00′ s. š., 16° 30' v. d.
–  55° 00′ s. š., 16° 00' v. d.
–  55° 15′ s. š., 16° 00' v. d.
–  55° 15′ s. š., 15° 30' v. d.
–  55° 45′ s. š., 15° 30' v. d.
b)  Oblasť 2:
–  55° 00′ s. š., 19° 14' v. d.
–  54° 48′ s. š., 19° 20′ v. d.
–  54° 45′ s. š., 19° 19′ v. d.
–  54° 45′ s. š., 18° 55′ v. d.
–  55° 00′ s. š., 19° 14' v. d.
c)  Oblasť 3:
–  56° 13′ s. š., 18° 27′ v. d.
–  56° 13′ s. š., 19° 31′ v. d.
–  55° 59′ s. š., 19° 13' v. d.
–  56° 03′ s. š., 19° 06′ v. d.
–  56° 00′ s. š., 18° 51′ v. d.
–  55° 47' s. š., 18° 57' v. d.
–  55° 30' s. š., 18° 34' v. d.
–  56° 13′ s. š., 18° 27′ v. d.
2.  Všetky plavidlá Únie s celkovou dĺžkou najmenej osem metrov, ktoré nesú na palube alebo využívajú akýkoľvek výstroj na rybolov tresky v Baltskom mori v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2187/2005, majú osobitné povolenie na rybolov tresky v Baltskom mori.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15 prijať delegované akty s cieľom zmeniť tento článok, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3, a najmä na ochranu rybej mlade alebo neresiacich sa rýb.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 10
Článok 10
Článok 10
Regionálna spolupráca
Regionálna spolupráca
1.  Článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na opatrenia podľa tejto kapitoly.
1.  Článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v článkoch 6, 8 a 9 tohto nariadenia.
2.  Príslušné členské štáty môžu predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to v rámci týchto lehôt:
2.  Po konzultácii s regionálnymi poradnými radami môžu príslušné členské štáty predložiť spoločné odporúčania uvedené v článku 6 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 4 po prvýkrát najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom 12 mesiacov po každom predložení hodnotenia plánu v súlade s článkom 14, ale nie neskôr ako 1. septembra v prípade opatrení týkajúcich sa členských štátov. Takéto odporúčania môžu tiež predložiť v prípade akejkoľvek náhlej zmeny situácie populácií, ktoré sú súčasťou tohto plánu, ak sa odporúčané opatrenia považujú za potrebné alebo ich odôvodňuje vedecké odporúčanie.
a)  v prípade opatrení stanovených v článku 6 ods. 1 týkajúcich sa dotknutého kalendárneho roku najneskôr 1. septembra predchádzajúceho roku;
b)  v prípade opatrení stanovených v článku 8 ods. 1 a článku 9 ods. 1 po prvýkrát najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom šesť mesiacov po každom predložení hodnotenia plánu v súlade s článkom 14.
2a.  Príslušné poradné rady môžu tiež predložiť odporúčania v súlade s harmonogramom stanoveným v odseku 2.
2b.  Akékoľvek odchýlky Komisie od spoločných odporúčaní sa predložia Európskemu parlamentu a Rade a musia sa dať kontrolovať.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 12
Článok 12
Článok 12
Predchádzajúce oznámenia
Predchádzajúce oznámenia
1.  Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa povinnosť predchádzajúceho oznamovania stanovená v uvedenom článku vzťahuje na
1.  Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa povinnosť predchádzajúceho oznamovania stanovená v uvedenom článku vzťahuje na:
kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac ponechávajúcich na palube aspoň 300 kg tresky
a)   kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac ponechávajúcich na palube aspoň 300 kilogramov tresky, pokiaľ ide o rybárske plavidlá zamerané na slede;
alebo dve tony rýb pelagických populácií.
b)  kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac ponechávajúcich na palube aspoň 2 tony rýb pelagických populácií, pokiaľ ide o rybárske plavidlá zamerané na slede a/alebo šproty;
2.  Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenie (ES) č. 1224/2009 je časová lehota na predchádzajúce oznámenie stanovená v uvedenom článku aspoň jedna hodina pred odhadovaným časom príchodu do prístavu.
2.  Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenie (ES) č. 1224/2009 je lehota na predchádzajúce oznámenie stanovená v uvedenom článku aspoň jedna hodina pred odhadovaným časom príchodu do prístavu. Príslušné orgány pobrežných členských štátov môžu v jednotlivých prípadoch umožniť skoršie vplávanie do prístavu za predpokladu, že existujú podmienky potrebné na vhodné kontrolné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 13 – písmeno b
(b)  5 ton pelagických populácií.
b)  2 tony pelagických populácií.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 14
Článok 14
Článok 14
Hodnotenie plánu
Hodnotenie plánu
Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu tohto plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci tieto populácie, a najmä na zohľadnenie zmien vo vedeckých odporúčaniach, a to šesť rokov od nadobudnutia účinnosti plánu a potom každých šesť rokov. Komisia predloží výsledky týchto hodnotení Európskemu parlamentu a Rade.
Tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia vyhodnotí vplyv tohto viacročného plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci tieto populácie, a najmä pokrok dosiahnutý pri obnove a zachovaní populácií rýb nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade a môže, ak je to vhodné a pri zohľadnení najnovšie vedeckého odporúčania, navrhnúť úpravy viacročného plánu alebo iniciovať zmeny delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Kapitola IX a (nová)
KAPITOLA IXa
PODPORA Z EURÓPSKEHO NÁMORNÉHO A RYBÁRSKEHO FONDU
Článok 14a
Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu
Na účely podľa článku 33 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa za viacročný plán považuje viacročný plán podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 6, 8 a 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6, 8 a 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. septembra 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 16
Články 20 a 21 nariadenia (ES) č. 2187/2005 sa vypúšťajú.
Nariadenie (ES) č. 2187/2005 sa mení takto:
1.  V článku 13 sa odsek 3 vypúšťa.
2.  V prílohe VI v stĺpci s nadpisom „Minimálna veľkosť“ sa v súlade s minimálnou ochrannou referenčnou veľkosťou pre tresku slová „38 cm“ nahrádzajú slovami „35 cm“.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0128/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia