Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/0285(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0128/2015

Predložena besedila :

A8-0128/2015

Razprave :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Obrazložitev glasovanja
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Sprejeta besedila
PDF 701kWORD 256k
Torek, 28. april 2015 - Strasbourg
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 28. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 198216, katere pogodbenica je Unija, določa obveznost ohranjanja, vključno z ohranjanjem ali obnavljanjem populacij lovljenih vrst na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos.
(1)  Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 198216, katere pogodbenica je Unija, določa obveznost ohranjanja, vključno z ohranjanjem ali obnavljanjem populacij lovljenih vrst na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos v skladu z ustreznimi okoljskimi in ekonomskimi dejavniki.
__________________
__________________
16 UL L 179, 23.6.1998, str. 3
16 UL L 179, 23.6.1998, str. 3.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)   Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta določa pravila skupne ribiške politike v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije. Cilji skupne ribiške politike so med drugim zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva okoljsko dolgoročno trajnostne, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.
(4)   Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta določa pravila skupne ribiške politike v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije. Cilji skupne ribiške politike so med drugim zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva dolgoročno trajnostne s socialno-ekonomskega in okoljskega vidika, hkrati pa uravnoteženo izvajati previdnostni pristop in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Načrt upravljanja več vrst, ki ga izpostavlja ta uredba, zahteva bolj dosledno upoštevanje različnih ekoloških vlog in funkcij vrst, zajetih v načrt. Različne vrste v veliki meri vplivajo druga na drugo, zato ulova ni mogoče trajnostno dvigniti na najvišjo raven za vse vrste hkrati, to pa zahteva odločitve o tem, katere vrste naj bodo prednostno obravnavane.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)
(7b)  Svet in Evropski parlament bi morala upoštevati najnovejša priporočila in poročila Mednarodnega sveta za raziskovanje morja v zvezi z največjim trajnostnim ulovom, zato da bo ta uredba kar najbolj aktualna.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 c (novo)
(7c)  V skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a (v nadaljevanju: Okvirna direktiva o morski strategiji) je naravna distribucija komercialnih ribjih staležev glede na velikost in starost pomemben kazalnik za doseganje dobrega ekološkega stanja morskega okolja.
_________________________
1a Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)   Načrt za ribolov več vrst je treba vzpostaviti ob upoštevanju dinamike med staleži trske, sleda in papaline ter ob upoštevanju vrste prilova pri ribolovu teh staležev, tj. staležev morske plošče, iverke, romba in gladkega romba v Baltskem morju. Cilj tega načrta bi moral biti namenjen uresničevanju in ohranjanju največjih trajnostnih donosov za zadevne staleže.
(8)   Končni cilj je vzpostaviti načrt za ribolov več vrst ob upoštevanju dinamike med staleži trske, sleda in papaline ter ob upoštevanju vrste prilova pri ribolovu teh staležev, tj. staležev morske plošče, iverke, romba in gladkega romba v Baltskem morju. Cilj tega načrta bi moral biti znova določiti, doseči in ohraniti populacije navedenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo trajnostni donos za zadevne staleže, pri tem pa kolikor je mogoče zmanjšati vpliv na druge vrste, kot so morske ptice, in na širše morsko okolje, v skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)   Izkoriščanje staležev trske in pelagičnih vrst ne bi smelo ogrožati trajnosti staležev, ki so prilov pri ribolovu teh staležev, namreč staležev morske plošče, iverke, romba in gladkega romba v Baltskem morju. Načrt bi zato moral biti usmerjen tudi v ohranjanje teh staležev prilova nad ravnmi biomase v skladu s previdnostnim pristopom.
(9)   Izkoriščanje staležev trske in pelagičnih vrst ne bi smelo ogrožati trajnosti staležev, ki so prilov pri ribolovu teh staležev, namreč staležev morske plošče, iverke, romba in gladkega romba v Baltskem morju. Načrt bi zato moral biti usmerjen tudi v ohranjanje teh staležev prilova nad ravnmi biomase v skladu s previdnostnim in ekosistemskim pristopom k upravljanju ribištva, ki omogoča največji trajnostni donos.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je nadaljevati postopno odpravljanje zavržkov, ob upoštevanju najboljših znanstvenih mnenj, s preprečevanjem in zmanjševanjem naključnega ulova. Ta cilj je mogoče doseči z boljšo selektivnostjo ribolovne opreme in praks.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Člen 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 zahteva, da se ribolovne možnosti dodelijo v skladu s cilji iz večletnih načrtov.
(11)  Člen 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 zahteva, da se ribolovne možnosti dodelijo v skladu s cilji iz večletnih načrtov. Pri določanju ravni umrljivosti zaradi ribolova in biomase, ki jih je treba doseči, bi bilo treba upoštevati najnovejša znanstvena mnenja.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Te cilje bi bilo zato treba na podlagi znanstvenega mnenja določiti in izraziti v ravneh ribolovne umrljivosti19.
(12)  Te cilje bi bilo zato treba na podlagi znanstvenega mnenja določiti in izraziti v ravneh ribolovne umrljivosti19, ki obnavljajo in ohranjajo populacije lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Raven izkoriščanja, ki omogoča največji trajnostni donos, bi morala biti zgornja meja izkoriščanja.
__________________
__________________
19 Tehnične storitve ICES, september 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.
19 Tehnične storitve ICES, september 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)   Treba je določiti referenčne točke ohranjanja kot dodatni previdnostni ukrep v primeru, da se velikost staleža zmanjša na določeno kritično raven, ki predstavlja resno tveganje. Referenčne točke ohranjanja bi bilo treba določiti na ravneh najnižje biomase drstitvenega staleža, ki je v skladu s popolno sposobnostjo razmnoževanja. Predvideti bi bilo treba popravne ukrepe za primer, da se velikost staleža zmanjša pod najnižjo biomaso drstitvenega staleža.
(13)   Treba je določiti referenčne točke ohranjanja kot dodatni previdnostni ukrep v primeru, da se velikost staleža zmanjša na določeno kritično raven, ki predstavlja resno tveganje. Referenčne točke ohranjanja bi bilo treba določiti na ravneh biomase, skladnih z največjim trajnostnim donosom (BMSY) staleža. Predvideti bi bilo treba popravne ukrepe, s katerimi bi preprečili zmanjšanje velikosti staleža pod to raven.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)   Za staleže, ujete kot prilov, če ni podano znanstveno mnenje o takih ravneh najnižje biomase drstitvenega staleža, bi bilo treba sprejeti posebne ohranitvene ukrepe, kadar je v skladu z znanstvenim mnenjem stalež ogrožen.
(14)   Za staleže, ujete kot prilov, če ni podano znanstveno mnenje o takih ravneh najnižje biomase drstitvenega staleža, bi bilo treba sprejeti posebne ohranitvene ukrepe, kadar se na podlagi drugih kazalnikov oblikuje znanstveno mnenje, da je stalež ogrožen. Znanstveni podatki o ravneh biomase drstitvenega staleža za prilov bi morali biti na voljo hitro, da bi se omogočilo ustrezno ukrepanje.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)   Da bi načrt upošteval obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, bi moral zagotoviti druge ukrepe upravljanja, kot so določeni v točkah (a) do (c) člena 15(4) navedene uredbe. Takšne ukrepe bi bilo treba določiti z delegiranimi akti.
(16)   Da bi načrt upošteval obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, bi moral zagotoviti druge ukrepe upravljanja, kot so določeni v točkah (a) do (c) člena 15(4) navedene uredbe. Takšne ukrepe bi bilo treba določiti z delegiranimi akti po posvetovanju s svetovalnimi odbori, ki jih to zadeva.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Komisija bi morala pri sprejemanju delegiranih aktov zaradi skladnosti z obveznostjo iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 upoštevati mnenje svetovalnih odborov, ki jih to zadeva, ter tako predvideti druge ukrepe upravljanja, kot so določeni v točkah (a) do (c) člena 15(4) navedene uredbe.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)   Načrt bi moral zagotoviti tudi sprejetje nekaterih spremljevalnih tehničnih ukrepov z delegiranimi akti, da se prispeva k doseganju ciljev načrta, zlasti glede zaščite nedoraslih ali drstečih se rib. Do revizije Uredbe Sveta (ES) št. 2187/200520 bi bilo treba predvideti, da lahko takšni ukrepi, kjer je to potrebno za doseganje ciljev načrta, odstopajo od nekaterih nebistvenih elementov navedene uredbe.
(17)   Načrt bi moral zagotoviti tudi sprejetje nekaterih spremljevalnih tehničnih ukrepov z delegiranimi akti po posvetovanju s svetovalnimi odbori, ki jih to zadeva, da se prispeva k doseganju ciljev načrta, zlasti glede zaščite nedoraslih ali drstečih se rib. Do revizije Uredbe Sveta (ES) št. 2187/200520 bi bilo treba predvideti, da lahko takšni ukrepi, kjer je to potrebno za doseganje ciljev načrta, odstopajo od nekaterih nebistvenih elementov navedene uredbe.
__________________
__________________
20 Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).
20 Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)
(17a)  Komisija bi morala pri sprejemanju nekaterih spremljevalnih tehničnih ukrepov za lažje doseganje ciljev načrta upoštevati mnenje svetovalnih odborov, ki jih to zadeva.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)   Da se zagotovi pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku ter prožnost in omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov z namenom dopolnitve te uredbe glede popravnih ukrepov v zvezi z morsko ploščo, iverko, rombom in gladkim rombom, izvajanja obveznosti iztovarjanja in tehničnih ukrepov. Pomembno je zlasti, da Komisija med pripravo izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati, pravočasno in na ustrezen način.
(18)   Da se zagotovi pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku ter prožnost in omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov z namenom dopolnitve te uredbe glede popravnih ukrepov v zvezi z morsko ploščo, iverko, rombom in gladkim rombom, izvajanja obveznosti iztovarjanja in tehničnih ukrepov. Pomembno je zlasti, da Komisija med pripravo izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov in strokovnih organov v državah članicah in Uniji, kamor bodo vključeni strokovnjaki Evropskega parlamenta in Sveta. Pred dokončnim oblikovanjem predloga za konkretni ukrep bi bilo treba opraviti intenzivno razpravo z deležniki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati, pravočasno in na ustrezen način.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)
(18a)  Komisija bi morala pri sprejemanju delegiranih aktov za razširitev področja uporabe te uredbe v zvezi s popravnimi ukrepi za morsko ploščo, iverko, romb in gladki romb, izvajanjem obveznosti iztovarjanja in tehničnimi ukrepi upoštevati mnenje svetovalnih odborov, ki jih to zadeva.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 b (novo)
(18b)  Pri izvajanju načrta, sprejetega s to uredbo, bi bilo treba prednostno uporabljati načelo regionalizacije, kot je določeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)   V skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, kadar je bilo na Komisijo preneseno pooblastilo, da sprejme delegirane akte v zvezi z nekaterimi ohranitvenimi ukrepi, določenimi v načrtu, bi morale imeti države članice, ki imajo neposreden upravljalni interes v ribištvu v Baltskem morju, možnost predložitve skupnih priporočil za takšne ukrepe, da bodo ti ukrepi dobro oblikovani ter ustrezali posebnostim Baltskega morja in ribištva na tem območju. Rok za predložitev teh priporočil bi bilo treba določiti v skladu s členom 18(1) navedene uredbe.
(19)   V skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, kadar je bilo na Komisijo preneseno pooblastilo, da sprejme delegirane akte v zvezi z nekaterimi ohranitvenimi ukrepi, določenimi v načrtu, bi morale imeti države članice in svetovalni odbori, ki imajo neposreden upravljalni interes v ribištvu v Baltskem morju, možnost predložitve skupnih priporočil za takšne ukrepe, da bodo ti ukrepi dobro oblikovani ter ustrezali posebnostim Baltskega morja in ribištva na tem območju. Rok za predložitev teh priporočil bi bilo treba določiti v skladu s členom 18(1) navedene uredbe.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)
(19a)  Zaradi večje učinkovitosti in poudarka na inovacijskih vidikih načrta bi moral biti cilj skupnega priporočila in naknadnih delegiranih aktov zagotoviti vključitev pristopa od spodaj navzgor in pristopa, temelječega na rezultatih.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 b (novo)
(19b)  Komisija bi morala pri sprejemanju delegiranih aktov v zvezi z nekaterimi ukrepi ohranjanja, predvidenimi v načrtu, upoštevati mnenje svetovalnih odborov, ki jih to zadeva.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)
(22a)  Določiti bi bilo treba pravila, s katerimi bi zagotovili, da bi bilo mogoče v primeru začasnega prenehanja ribolova zagotoviti finančno podporo v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a.
___________
1a Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).
Sprememba 50
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)   Glede časovnega okvira se pričakuje, da bi bilo treba največji trajnostni donos za zadevne staleže doseči do leta 2015. Po tem letu bi ga bilo treba ohranjati.
(25)   Glede časovnega okvira bi bilo treba cilj za te staleže po možnosti doseči do leta 2015. Kasnejše doseganje ravni izkoriščanja bi moralo biti dovoljeno le, če bi njihovo doseganje do leta 2015 resno ogrozilo socialno in gospodarsko vzdržnost vključenih ribiških ladij. Po letu 2015 bi bilo treba te ravni doseči kar najhitreje, v vsakem primeru pa najkasneje do leta 2020. Ta cilj bi bilo treba nato ohranjati.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  Ob odsotnosti ureditve ribolovnega napora je treba črtati posebna pravila o posebnem ribolovnem dovoljenju in zamenjavi plovil ali motorjev, ki se uporabljajo za Riški zaliv. Uredbo Sveta (ES) št. 2187/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
črtano
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
2.   Načrt se uporablja tudi za morsko ploščo, iverko, romb in gladki romb v podrazdelkih ICES 22–32, ujetih pri ribolovu zadevnih staležev.
2.   Ta uredba določa tudi ukrepe za prilov morske plošče, iverke, romba in gladkega romba v podrazdelkih ICES 22–32, ki se uporabljajo pri ribolovu staležev iz odstavka 1.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 2 – točki b in c
(b)   „mrežna past“ pomeni velike, zasidrane mreže, ki so pritrjene na drogove ali ponekod plavajo, so na površini odprte in vsebujejo različne naprave za zbiranje in zadrževanje rib ter so običajno razdeljene na prekate, ki so spodaj zaprti z mrežo;
(b)„mrežna past, kogol, mrežna pregrada“ pomeni velike, zasidrane mreže, ki so pritrjene na drogove ali ponekod plavajo in vsebujejo različne naprave za zbiranje in zadrževanje rib ter so običajno razdeljene na prekate, ki so spodaj zaprti z mrežo;
(c)   „vrše in košare“ pomeni majhne pasti, ki so namenjene lovu rakov ali rib v obliki kletk ali košev iz različnih materialov in se nastavijo na morsko dno posamezno ali v vrstah; imajo eno ali več odprtin ali vhodov in so z vrvmi povezane z bojami, ki kažejo na njihov položaj;
(c)   „vrše in košare“ pomeni pasti, ki so namenjene lovu rakov ali rib v obliki kletk ali košev iz različnih materialov in se nastavijo na morsko dno posamezno ali v vrstah; imajo eno ali več odprtin ali vhodov in so z vrvmi povezane z bojami, ki kažejo na njihov položaj;
Spremembe 63, 28 in 56
Predlog uredbe
Člen 3
1.   Načrt prispeva k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in zlasti k:
1.   Načrt zagotavlja uresničitev ciljev skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in Okvirne direktive o morski strategiji št. 2008/56/ES, zlasti:
(a)   doseganju in ohranjanju največjega trajnostnega donosa za zadevne staleže ter
(a)   obnavljanje in ohranjanje zadevnih staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter
(b)   zagotavljanju, da se v skladu s previdnostnim pristopom ohranijo staleži morske plošče, iverke, romba in gladkega romba.
(b)   zagotavljanju, da se staleži morske plošče, iverke, romba in gladkega romba ohranijo nad ravnmi, ki omogočajo najvišji trajnostni donos.
2.   Načrt prispeva k izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za zadevne staleže in morsko ploščo.
2.   Načrt prispeva k odpravi zavržkov, in sicer ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in s preprečevanjem in zmanjšanjem naključnega ulova, ter k izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za zadevne staleže in morsko ploščo
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)
Člen 3a
Usklajenost z okoljsko zakonodajo Unije
1.  V načrtu se uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.
2.  Da se zagotovi, da se čim bolj zmanjša negativen vpliv ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem in da se zaradi teh dejavnosti morsko okolje ne slabša, je načrt usklajen z okvirno direktivo o morski strategiji in prispeva k uresničevanju njenih ciljev, tako da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje. Njegov namen je zlasti:
(a)  zagotoviti, da so pogoji, opisani v deskriptorju 3 iz Priloge I k tej direktivi, izpolnjeni;
(b)  prispevati k izpolnjevanju deskriptorjev 1, 4 in 6 iz Priloge I k tej direktivi sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.   Ciljna ribolovna umrljivost se pri zadevnih staležih doseže do leta 2015, nato pa ohranja v naslednjih razponih:
1.   Ciljna ribolovna umrljivost upošteva najnovejše znanstveno mnenje in se doseže do leta 2015, kjer je to primerno, in postopoma najpozneje do leta 2020, nato pa se ohranja za zadevne staleže. Ribolovna umrljivost za zadevne staleže se določi v naslednjih razponih:
Stalež
Ciljni razpon ribolovne umrljivosti

Stalež
Ciljni razpon ribolovne umrljivosti

Trska iz zahodnega Baltskega morja
0,23–0,29

Trska iz zahodnega Baltskega morja
0 do FMSY

Trska iz vzhodnega Baltskega morja
0,41–0,51

Trska iz vzhodnega Baltskega morja
0 do FMSY

Sled iz osrednjega Baltskega morja
0,23–0,29

Sled iz osrednjega Baltskega morja
0 do FMSY

Sled iz Riškega zaliva
0,32–0,39

Sled iz Riškega zaliva
0 do FMSY

Sled iz Botnijskega morja
0,13–0,17

Sled iz Botnijskega morja
0 do FMSY

Sled iz Botnijskega zaliva
Ni določena.

Sled iz Botnijskega zaliva
0 do FMSY

Sled iz zahodnega Baltskega morja
0,25–0,31

Sled iz zahodnega Baltskega morja
0 do FMSY

Papalina iz Baltskega morja
0,26–0,32

Papalina iz Baltskega morja
0 do FMSY

Vrednosti za FMSY (ribolovna umrljivost na ravni največjega donosa) se vzamejo iz najnovejšega zanesljivega znanstvenega mnenja, ki je na voljo, ribolovna umrljivost (F) pa naj bi se bližala vrednosti 0,8 x FMSY.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Ribolovne možnosti so določene na način, ki zagotavlja manj kot 5 % verjetnost , da bodo presežene vrednosti največjega trajnostnega donosa iz razpredelnice v odstavku 1.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Ta uredba zagotavlja začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, kot je opredeljeno v členu 33 Uredbe (EU) št. 508/2014, pri čemer se finančna podpora zagotovi na podlagi navedene uredbe.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
1.   Referenčne točke ohranjanja, izražene z najnižjo ravnijo biomase drstitvenega staleža, ki je v skladu s popolno sposobnostjo razmnoževanja, so za zadevne staleže naslednje:
1.   Referenčne točke ohranjanja, ki so v skladu s popolno sposobnostjo razmnoževanja, so za zadevne staleže naslednje:
Stalež
Najnižja raven biomase drstitvenega staleža (v tonah)

Stalež
Najnižja raven biomase drstitvenega staleža (v tonah)

Trska iz zahodnega Baltskega morja
36 400

Trska iz zahodnega Baltskega morja
36 400 za leto 2015 in BMSY za druga leta

Trska iz vzhodnega Baltskega morja
88 200

Trska iz vzhodnega Baltskega morja
88 200 za leto 2015 in BMSY za druga leta

Sled iz osrednjega Baltskega morja
600 000

Sled iz osrednjega Baltskega morja
600 000 za leto 2015 in BMSY za druga leta

Sled iz Riškega zaliva
Ni določena.

Sled iz Riškega zaliva
Ni določena za leto 2015 in BMSY za druga leta

Sled iz Botnijskega morja
Ni določena.

Sled iz Botnijskega morja
Ni določena za leto 2015 in BMSY za druga leta

Sled iz Botnijskega zaliva
Ni določena.

Sled iz Botnijskega zaliva
Ni določena za leto 2015 in BMSY za druga leta

Sled iz zahodnega Baltskega morja
110 000

Sled iz zahodnega Baltskega morja
110 000 za leto 2015 in BMSY za druga leta

Papalina iz Baltskega morja
570 000

Papalina iz Baltskega morja
570 000 za leto 2015 in BMSY za druga leta

Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
2.   Če je biomasa drstitvenega staleža zadevnih staležev določeno leto nižja od najnižjih ravni biomase drstitvenega staleža iz odstavka 1, se sprejmejo ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na previdnostne ravni. Z odstopanjem od člena 4(2) te uredbe in v skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se ribolovne možnosti določijo na ravneh, nižjih od tistih, ki so posledica razponov za ciljno ribolovno umrljivost iz člena 4(1). Ti popravni ukrepi lahko po potrebi vključujejo tudi zakonodajne predloge, ki jih predloži Komisija, in nujne ukrepe, ki jih Komisija sprejme na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
2.   Če je biomasa drstitvenega staleža zadevnih staležev določeno leto nižja od najnižjih ravni biomase drstitvenega staleža iz odstavka 1, se sprejmejo ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi čimprejšnja vrnitev zadevnega staleža na ravni nad tistimi, ki omogočajo največji trajnostni donos (MSY). Z odstopanjem od člena 4(2) te uredbe in v skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se ribolovne možnosti določijo na ravneh, nižjih od tistih, ki so posledica razponov za ciljno ribolovno umrljivost iz člena 4(1) te uredbe. Ti popravni ukrepi lahko po potrebi vključujejo tudi zakonodajne predloge, ki jih predloži Komisija, in nujne ukrepe, ki jih Komisija sprejme na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Kadar biomasa katerega koli staleža za določeno leto pade pod ravni iz spodnje razpredelnice, se sprejmejo ustrezni ukrepi za zaustavitev ciljnega ribolova ustreznega staleža:
Stalež
Omejitev ravni biomase (v tonah)

Trska iz zahodnega Baltskega morja
26 000

Trska iz vzhodnega Baltskega morja
63 000

Sled iz osrednjega Baltskega morja
430 000

Sled iz Riškega zaliva
Ni določena.

Sled iz Botnijskega morja
Ni določena.

Sled iz Botnijskega zaliva
Ni določena.

Sled iz zahodnega Baltskega morja
90 000

Papalina iz Baltskega morja
410 000

Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 6
Člen 6
Člen 6
Ukrepi v primeru ogroženosti morske plošče, iverke, romba in gladkega romba
Tehnični ohranitveni ukrepi za morsko ploščo, iverko, romb in gladki romb
1.   Če je v znanstvenem mnenju navedeno, da je ohranjanje staležev morske plošče, iverke, romba ali gladkega romba v Baltskem morju ogroženo, je Komisija v skladu s členom 15 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov o posebnih ohranitvenih ukrepih za ogrožen stalež in v zvezi s katerim od naslednjih elementov:
1.   Če je v znanstvenem mnenju navedeno, da so potrebni popravni ukrepi, da se zagotovi upravljanje staležev morske plošče, iverke, romba ali gladkega romba v Baltskem morju v skladu s previdnostnim pristopom, je Komisija v skladu s členom 15 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov o posebnih ohranitvenih ukrepih za prilov morske plošče, iverke, romba in gladkega romba in v zvezi z naslednjimi tehničnimi ukrepi:
(c)  (a) prilagoditev ribolovne zmogljivosti in ribolovnega napora;
(a)   prilagoditev ribolovne zmogljivosti in ribolovnega napora;
(d)(b) tehnični ukrepi, vključno z:
(1)  lastnostmi ribolovnega orodja, zlasti velikostjo mrežnega očesa, debelino vrvi, velikostjo opreme;
(b)  lastnost ribolovnega orodja, zlasti velikost mrežnega očesa, debelino vrvi, velikost opreme;
(2)  uporabo ribolovnega orodja, zlasti časom ribolova in globino, na kateri se orodje uporablja:
(c)  uporaba ribolovnega orodja, zlasti čas ribolova in globina, na kateri se orodje uporablja:
(3)  prepovedjo ali omejitvijo ribolova na določenih območjih;
(d)  prepoved ali omejitev ribolova na določenih območjih;
(4)  prepovedjo ali omejitvijo ribolova v določenih časovnih obdobjih;
(e)  prepoved ali omejitev ribolova v določenih časovnih obdobjih;
(5)  najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja.
(f)  najmanjša referenčna velikost ohranjanja;
(g)  druge lastnosti, povezane s selektivnostjo.
2.   Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju cilja iz člena 3(1)(b) in temeljijo na znanstvenem mnenju.
2.   Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju cilja iz točke (b) člena 3(1) in uskladitvi z okoljsko zakonodajo Unije, kot je določeno v členu 3a, ter temeljijo na najboljšem znanstvenem mnenju, ki je na voljo.
3.   Zadevne države članice lahko v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 predložijo skupna priporočila za posebne ohranitvene ukrepe iz odstavka 1.
3.   Zadevne države članice lahko v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 predložijo skupna priporočila za posebne ohranitvene ukrepe iz odstavka 1.
3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje z Evropskim parlamentom in ustreznim svetovalnim odborom.
3b.  Komisija v posvetovanju z zadevnimi državami članicami eno leto po sprejetju delegiranih aktov iz odstavka 1 in nato vsako leto opravi analizo njihovega učinek. Če se pri analizi izkaže, da delegirani akt ne ustreza trenutnim razmeram, lahko zadevna država članica predloži skupno priporočilo v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 7
Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 obveznost iztovarjanja za zadevne staleže in morsko ploščo ne velja pri ribolovu z naslednjim orodjem: mrežnimi pastmi, vršami in košarami.
Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 obveznost iztovarjanja za trsko ne velja pri ribolovu z naslednjim orodjem: mrežnimi pastmi, vršami in košarami, kogoli in mrežnimi pregradami.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
2.   Ukrepi iz člena 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3 in zlasti zaščiti nedoraslih ali drstečih se rib.
2.   Ukrepi iz člena 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti nedoraslih ali drstečih se rib, pa tudi uskladitvi z okoljsko zakonodajo Unije, kot je določeno v členu 3a, ter zagotavljanju, da se čim bolj zmanjša negativen vpliv ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka a
(a)   o specifikacijah v zvezi s ciljnimi vrstami in najmanjšo velikostjo mrežnih očes iz členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 2187/2005, ki so določeni v prilogah II in III;
(a)   o specifikacijah v zvezi s ciljnimi vrstami, najmanjšo velikostjo mrežnih očes in minimalno referenčno velikostjo ohranjanja, določenih v prilogah II, III in IV Uredbe (ES) št. 2187/2005 in navedenih v členih 3, 4 in 14(1) navedene uredbe;
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka f
(f)  o prepovedi ribolova z vlečno mrežo za Riški zaliv iz člena 22 navedene uredbe.
črtano
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Poleg tega Komisija pred sprejetjem tehničnih ukrepov skuša upoštevati najnovejše znanstvene študije, vključno s študijami ICES.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 b (novo)
4b.  V obdobju drstenja trske je prepovedan pelagični ribolov, pri katerem se uporablja nepremično orodje z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od 110 mm ali 120 mm v primeru prevese.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Poglavje VI a (novo)
POGLAVJE VIa
POSEBNI UKREPI
Člen 9a
Posebni ukrepi
1.  Od 1. maja do 31. oktobra je prepovedana kakršna koli ribolovna dejavnost na območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege, ki se merijo v skladu s koordinatnim sistemom WGS84:
(a)  Področje 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
(b)  Področje 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
–  54° 48′ N, 19° 20′ E
–  54° 45′ N, 19° 19′ E
–  54° 45′ N, 18° 55′ E
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
(c)  Področje 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ E
–  56° 13′ N, 19° 31′ E
–  55° 59′ N, 19° 13′ E
–  56° 03′ N, 19° 06′ E
–  56° 00′ N, 18° 51′ E
–  55° 47′ N, 18° 57′ E
–  55° 30′ N, 18° 34′ E
–  56° 13′ N, 18° 27′ E.
2.  Vsa plovila Unije s skupno dolžino osem metrov ali več, ki imajo na krovu ali uporabljajo orodje za ribolov trske v Baltskem morju v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2187/2005, imajo posebno dovoljenje za ribolov trske v Baltskem morju.
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15 v zvezi s spremembo tega člena, kjer je potrebno za uresničevanje ciljev iz člena 3 ter zlasti za zaščito nedoraslih ali drstečih se rib.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 10
Člen 10
Člen 10
Regionalno sodelovanje
Regionalno sodelovanje
1.   Člen 18(1) do (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za ukrepe iz tega poglavja.
1.   Člen 18(1) do (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za ukrepe iz členov 6, 8 in 9 te uredbe.
2.   Zadevne države članice lahko v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 skupna priporočila predložijo v naslednjih rokih:
2.   Zadevne države članice lahko po posvetovanju z regionalnimi svetovalnimi sveti predložijo morebitna skupna priporočila iz členov 6(3), 8(3) in 9(4) prvič najpozneje dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato dvanajst mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 14, vendar najpozneje do 1. septembra za ukrepe, ki zadevajo države članice. Priporočila lahko predložijo tudi v primeru, da se stanje katerega od staležev, ki jih zajema načrt, nenadoma spremeni, če se priporočeni ukrepi zaradi znanstvenega mnenja zdijo potrebni ali upravičeni.
a)  za ukrepe iz člena 6(1) in v zvezi z določenim koledarskim letom najpozneje do 1. septembra prejšnjega leta;
b)  za ukrepe iz členov 8(1) in 9(1) prvič najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato šest mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 14.
2a.  Tudi pristojni svetovalni sveti lahko v skladu s časovnim razporedom iz odstavka 2 predložijo priporočila.
2b.  Vsako odstopanje Komisije od skupnih priporočil se predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu in je lahko predmet pregleda.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 12
Člen 12
Člen 12
Predhodno obveščanje
Predhodno obveščanje
1.  Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 obveznost predhodnega obveščanja iz navedenega člena velja za
1.  Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 obveznost predhodnega obveščanja iz navedenega člena velja:
kapitane ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je osem metrov ali več, ki imajo na krovu najmanj 300 kg staleža trske
(a)   pri ribiških plovilih, ki lovijo trsko, za kapitane ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je osem metrov ali več, ki imajo na krovu najmanj 300 kilogramov staleža trske;
dve toni pelagičnega staleža.
(b)  pri ribiških plovilih, ki lovijo sled in/ali papalino, za kapitane ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je osem metrov ali več in ki imajo na krovu najmanj dve toni pelagičnega staleža.
2.  Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 je predhodno obdobje obveščanja iz navedenega člena vsaj ena ura pred predvidenim prihodom v pristanišče.
2.  Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 je predhodno obdobje obveščanja iz navedenega člena vsaj ena ura pred predvidenim prihodom v pristanišče. Pristojni organi obalnih držav članic lahko za vsak primer posebej dovolijo zgodnejši vstop v pristanišče, če so izpolnjeni pogoji za ustrezne nadzorne ukrepe.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 13 – točka b
(b)   5 ton pelagičnih staležev.
(b)   2 toni pelagičnih staležev.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 14
Člen 14
Člen 14
Ocena načrta
Ocena načrta
Komisija zagotovi, da se ocena učinkov tega načrta na staleže, zajete v tej uredbi, in ribolove, ki te staleže izkoriščajo, da se zlasti upoštevajo spremembe znanstvenega mnenja, izvede šest let po začetku veljavnosti načrta in nato vsakih nadaljnjih šest let. Komisija rezultate teh ocen predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.
Komisija tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let oceni učinek večletnega načrta na staleže, zajete v tej uredbi, in ribolove, ki te staleže izkoriščajo, zlasti kar zadeva napredek, dosežen pri obnavljanju in ohranjanju staležev rib nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Komisija rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu ter lahko po potrebi in ob upoštevanju najnovejšega znanstvenega mnenja predlaga prilagoditve večletnega načrta in da pobudo za spremembo delegiranih aktov.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Poglavje IX a (novo)
POGLAVJE IXa
PODPORA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO
Člen 14a
Podpora iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
Za namene točke (c) člena 33(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 večletni načrt iz te uredbe velja za večletni načrt v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
2.   Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6, 8 in 9 se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.
2.   Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6, 8 in 9 se prenesejo na Komisijo za obdobje petih let od 1. septembra 2015. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 16
Člena 20 in 21 Uredbe (ES) št. 2187/2005 se črtata.
Uredba (ES) št. 2187/2005 se spremeni:
1.  Člen 13(3) se črta.
2.  V Prilogi IV se v stolpcu „Najmanjša velikost“ besede „38 cm“ za najmanjšo dovoljeno velikost ohranjanja za trsko nadomestijo s „35 cm“.

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 61(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A8-0128/2015).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov