Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0285(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0128/2015

Ingivna texter :

A8-0128/2015

Debatter :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Röstförklaringar
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Antagna texter
PDF 633kWORD 223k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Europaparlamentets ändringar antagna den 28 april 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  I Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 198216, där unionen är avtalsslutande part, föreskrivs bevarandeskyldigheter, bland annat i fråga om att återställa populationer av fiskade arter till nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag.
(1)  I Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 198216, där unionen är avtalsslutande part, föreskrivs bevarandeskyldigheter, bland annat i fråga om att återställa populationer av fiskade arter till nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag, med hänsyn tagen till relevanta miljömässiga och ekonomiska faktorer.
__________________
__________________
16 EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.
16 EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.
(4)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är socioekonomiskt och miljömässigt hållbara på lång sikt, i enlighet med en sansad tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och av ekosystemansatsen.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Den förvaltningsplan för flera arter som upprättas genom denna förordning innebär att man för de arter som omfattas av planen måste ta större hänsyn till arternas olika ekologiska roller och funktioner. Eftersom de olika arterna i stor utsträckning samspelar med varandra kan fångsterna inte på ett hållbart sätt maximeras för alla arter samtidigt och beslut behöver fattas om vilka arter som bör prioriteras.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Rådet och Europaparlamentet bör ta hänsyn till Internationella havsforskningsrådets senaste rekommendationer och rapporter om maximalt hållbart uttag för att se till att denna förordning är så aktuell som möjligt.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)
(7c)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG1a (nedan kallat ramdirektivet om en marin strategi) är kommersiellt nyttjade fiskbestånds naturliga ålders- och storleksfördelning viktiga indikatorer för att uppnå god ekologisk status i havsmiljön.
_________________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)   Det är lämpligt att fastställa en fiskeplan för flera arter som tar hänsyn till dynamiken mellan bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill, och även till bifångstarter i fisket efter dessa bestånd, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Planens syfte bör vara att sikta på att uppnå och upprätthålla maximalt hållbart uttag för de berörda bestånden.
(8)   Det yttersta målet är att fastställa en fiskeplan för flera arter som tar hänsyn till dynamiken mellan bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill, och även till bifångstarter i fisket efter dessa bestånd, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Planens syfte bör vara att sikta på att återställa och upprätthålla populationerna av de berörda arterna ovanför nivåer som kan ge en maximal hållbar avkastning för de berörda bestånden och att i största möjliga utsträckning minimera effekterna på andra arter, såsom sjöfåglar, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) 1380/2013.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)   Utnyttjandet av bestånden av torsk och pelagiska arter bör inte äventyra hållbarheten hos de bestånd som tas som bifångst i dessa fisken, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Därför bör planen också syfta till att säkerställa att biomassan hos de bestånd som tas som bifångst bibehålls över nivåer som motsvarar försiktighetsansatsen.
(9)   Utnyttjandet av bestånden av torsk och pelagiska arter bör inte äventyra hållbarheten hos de bestånd som tas som bifångst i dessa fisken, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar. Därför bör planen också syfta till att säkerställa att biomassan hos de bestånd som tas som bifångst bibehålls över nivåer som motsvarar försiktighetsansatsen och ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen och kan ge ett maximalt hållbart uttag.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Förordning (EU) nr 1380/2013 syftar även till att gradvis eliminera utkast, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, genom att undvika och minska oönskade fångster. Detta kan åstadkommas genom att använda mer selektiva fiskeredskap och fiskemetoder.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheter fastställas i enlighet med de mål som fastställs i de fleråriga planerna.
(11)  Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheter fastställas i enlighet med de mål som fastställs i de fleråriga planerna. Vid fastställandet av de nivåer som ska uppnås när det gäller fiskedödlighet per fiske och biomassa bör hänsyn tas till de senaste vetenskapliga rönen.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Dessa mål bör därför fastställas och uttryckas som fiskedödlighet på grundval av vetenskaplig rådgivning19.
(12)  Dessa mål bör därför fastställas och uttryckas som fiskedödlighet, på grundval av vetenskapliga rön19, som återställer och upprätthåller populationerna av fiskade arter över nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. Utnyttjandegraden för maximalt hållbart uttag bör vara den övre gränsen för utnyttjande.
__________________
__________________
19 Ices tekniska avdelning, september 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.
19 Ices tekniska avdelning, september 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)   Det måste införas referenspunkter för bevarande som möjliggör extra försiktighet när ett bestånds storlek har minskat till en viss kritisk nivå som medför allvarliga risker. Sådana referenspunkter för bevarande bör fastställas till miniminivåer för lekbeståndets biomassa som motsvarar full reproduktiv kapacitet. Korrigerande åtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under miniminivån för lekbeståndets biomassa.
(13)   Det måste införas referenspunkter för bevarande som möjliggör extra försiktighet när ett bestånds storlek har minskat till en viss kritisk nivå som medför allvarliga risker. Sådana referenspunkter för bevarande bör fastställas till biomassanivåer som motsvarar ett maximalt hållbart uttag (BMSY) för ett bestånd. Korrigerande åtgärder bör vidtas för att förhindra att beståndets storlek sjunker under den nivån.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)   För bestånd som fångas som bifångst bör, om vetenskaplig rådgivning om miniminivån för lekbeståndets biomassa saknas, särskilda bevarandeåtgärder antas när den vetenskapliga rådgivningen anger att ett bestånd är hotat.
(14)   För bestånd som fångas som bifångst bör, om vetenskapliga rön om miniminivån för lekbeståndets biomassa saknas, särskilda bevarandeåtgärder antas när andra indikatorer gör det möjligt att formulera vetenskapliga rön som anger att ett bestånd är hotat. Vetenskapliga uppgifter om nivåerna på lekbeståndets biomassa bör tillhandahållas snabbt för bifångster så att de nödvändiga åtgärderna kan vidtas.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)   För att uppfylla den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen ange andra förvaltningsåtgärder i enlighet med artikel 15.4 a–c i den förordningen. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter.
(16)   För att uppfylla den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen ange andra förvaltningsåtgärder i enlighet med artikel 15.4 a–c i den förordningen. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter efter samråd med berörda rådgivande nämnder.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas bedömning när den antar delegerade akter för att uppfylla den landningsskyldighet som infördes genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, i syfte att föreskriva andra förvaltningsåtgärder i enlighet med artikel 15.4 a–c i den förordningen.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)   Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska åtgärder som ska antas genom delegerade akter för att bidra till uppnåendet av planens mål, särskilt när det gäller skydd av ungfisk och lekande fisk. I avvaktan på översynen av rådets förordning (EG) nr 2187/200520 bör det även föreskrivas att sådana åtgärder, om det är nödvändigt för att uppnå målen i planen, får avvika från vissa icke väsentliga delar av den förordningen.
(17)   Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska åtgärder som ska antas genom delegerade akter efter samråd med berörda rådgivande nämnder för att bidra till uppnåendet av planens mål, särskilt när det gäller skydd av ungfisk och lekande fisk. I avvaktan på översynen av rådets förordning (EG) nr 2187/200520 bör det även föreskrivas att sådana åtgärder, om det är nödvändigt för att uppnå målen i planen, får avvika från vissa icke väsentliga delar av den förordningen.
__________________
__________________
20 Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).
20 Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas bedömning när den antar vissa kompletterande tekniska åtgärder för att bidra till uppnåendet av planens mål.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)   För att möjliggöra en lämplig och proportionerlig anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att komplettera denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(18)   För att möjliggöra en lämplig och proportionerlig anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att komplettera denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och med specialiserade organisationer inom medlemsstaterna och unionen, i samarbete med experter från både Europaparlamentet och rådet. Intensiva diskussioner bör föras med berörda parter innan ett förslag till en specifik åtgärd färdigställs. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
(18a)  Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas bedömning när den antar delegerade akter för att utvidga tillämpningen av denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)
(18b)  Vid genomförandet av den plan som upprättas genom denna förordning ska man prioritera tillämpningen av den regionaliseringsprincip som fastställs i artikel 18 i rådets förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)   Enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, varigenom kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter när det gäller vissa bevarandeåtgärder som anges i planen, bör medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i Östersjöfisket ha möjlighet att lämna in gemensamma rekommendationer för sådana åtgärder, så att de är väl anpassade till de särskilda förhållanden som råder i Östersjön och fisket där. Tidsfristen för inlämning av dessa rekommendationer bör fastställas, i enlighet med artikel 18.1 i den förordningen.
(19)   Enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, varigenom kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter när det gäller vissa bevarandeåtgärder som anges i planen, bör medlemsstater och rådgivande nämnder med ett direkt förvaltningsintresse i Östersjöfisket ha möjlighet att lämna in gemensamma rekommendationer för sådana åtgärder, så att de är väl anpassade till de särskilda förhållanden som råder i Östersjön och fisket där. Tidsfristen för inlämning av dessa rekommendationer bör fastställas, i enlighet med artikel 18.1 i den förordningen.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)  För att öka planens effektivitet och innovativa aspekter ska gemensamma rekommendationer och senare delegerade akter syfta till att säkerställa nedifrån-och-upp- och resultatbaserade förhållningssätt.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)
(19b)  Kommissionen bör beakta de berörda rådgivande nämndernas bedömning när den antar delegerade akter med avseende på vissa bevarandeåtgärder som anges i planen.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Regler bör fastställas för att garantera att det finansiella stödet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/20141a kan beviljas vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet.
___________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).
Ändring 50
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)   När det gäller tidsramen väntas maximalt hållbart uttag för de berörda bestånden nås senast 2015. Det bör därefter bibehållas.
(25)   När det gäller tidsramen bör målet för de berörda bestånden där så är möjligt nås senast 2015. Att nå målen för uttaget senare bör endast tillåtas om ett uppnående till 2015 allvarligt skulle skada den sociala och ekonomiska hållbarheten för de berörda fiskeflottorna. Efter 2015 bör dessa uttag nås så snart som möjligt, och under inga omständigheter senare än 2020. Målet bör bibehållas efter dessa datum.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  I och med att fiskeansträngningssystemet upphör är det nödvändigt att avskaffa de särskilda regler om särskilda fisketillstånd och utbyte av fartyg eller maskiner som gäller för Rigabukten. Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 bör därför upphävas.
utgår
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.   Planen ska också gälla för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar i Ices-delområdena 22–32 som fångas vid fiske efter de berörda bestånden.
2.   I denna förordning fastställs också de åtgärder avseende bifångster av rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar i Ices-delområdena 22–32 som ska vidtas vid fiske efter de bestånd som avses i punkt 1.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – leden b och c
b)   bottengarn: stora nätredskap som är förankrade, fastsatta på pålar eller i vissa fall flytande och som är öppna vid ytan och har olika anordningar för att fånga in och hålla kvar fisken, och som i allmänhet är uppdelade i avdelningar som är stängda med nät i botten.
b)  bottengarn och ryssja: nätredskap som är förankrade, fastsatta på pålar eller i vissa fall flytande och har olika anordningar för att fånga in och hålla kvar fisken, och som i allmänhet är uppdelade i avdelningar som är stängda med nät i botten.
c)   burar, tinor och mjärdar: små fällor i form av burar eller korgar gjorda i olika material med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som är avsedda för att fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på havsbotten antingen enskilt eller i rader, och är länkade med rep (bojlinor) till bojar på havsytan som visar deras position.
c)   burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar gjorda i olika material med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som är avsedda för att fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på havsbotten antingen enskilt eller i rader, och är länkade med rep (bojlinor) till bojar på havsytan som visar deras position.
Ändringarna 63, 28 och 56
Förslag till förordning
Artikel 3
1.   Planen ska syfta till att bidra till de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och särskilt att
1.   Planen ska säkerställa uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och i ramdirektivet om en marin strategi nr 2008/56/EG, och särskilt att
(a)   uppnå och upprätthålla maximalt hållbart uttag för de berörda bestånden, och
(a)   återställa och upprätthålla de berörda beståndens biomassa över nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag, och
(b)   säkra bevarandet av bestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar i linje med försiktighetsansatsen.
b)   säkra bevarandet av bestånden av rödspätta, slätvar, skrubbskädda och piggvar över nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag.
2.   Planen ska syfta till att bidra till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de berörda bestånden och för rödspätta.
2.   Planen ska syfta till att gradvis eliminera utkast, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, genom att undvika och minska oönskade fångster, och genom att bidra till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de berörda bestånden och för rödspätta.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a
Förenlighet med unionens miljölagstiftning
1.  Planen ska tillämpa en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen.
2.  För att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras och för att säkerställa att fisket inte leder till en försämring av den marina miljön, ska planen vara förenlig med, och bidra till, uppnåendet av målen i ramdirektivet om en marin strategi, för att senast 2020 uppnå god miljöstatus. I synnerhet ska den
(a)  syfta till att säkerställa att de villkor som anges i deskriptor 3 i bilaga I till det direktivet har uppfyllts,
(b)  syfta till att bidra till uppfyllandet av deskriptor 1, 4 och 6 i bilaga I till det direktivet, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla detta.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.   Målet för fiskedödligheten ska nås senast 2015 och därefter bibehållas för de berörda bestånden inom följande intervall:
1.   Målet för fiskedödligheten ska beakta de senaste vetenskapliga rönen och, där så är möjligt, uppfyllas 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020, och därefter bibehållas för de berörda bestånden. Fiskedödligheten för de berörda bestånden ska fastställas inom följande intervall:
Bestånd
Mål för fiskedödlighet

Bestånd
Mål för fiskedödlighet

Torsk i västra Östersjön
0,23-0,29

Torsk i västra Östersjön
0 till FMSY

Torsk i östra Östersjön
0,41-0,51

Torsk i östra Östersjön
0 till FMSY

Sill/strömming i mellersta Östersjön
0,23-0,29

Sill/strömming i mellersta Östersjön
0 till FMSY

Sill/strömming i Rigabukten
0,32-0,39

Sill/strömming i Rigabukten
0 till FMSY

Sill/strömming i Bottenhavet
0,13-0,17

Sill/strömming i Bottenhavet
0 till FMSY

Sill/strömming i Bottenviken
Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenviken
0 till FMSY

Sill/strömming i västra Östersjön
0,25-0,31

Sill/strömming i västra Östersjön
0 till FMSY

Skarpsill i Östersjön
0,26-0,32

Skarpsill i Östersjön
0 till FMSY

Värdet för FMSY (fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag) ska tas från de senaste tillförlitliga vetenskaliga rönen som finns tillgängliga, och målet för fiskdödligheten bör vara under 0,8 x FMSY.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
2a.  Fiskemöjligheterna ska upprättas på ett sätt som gör att det finns mindre än 5 % risk att de överstiger de FMSY-värden som anges i tabellen i punkt 1.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)
2b.  Denna förordning tillåter tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 508/2014, och med ekonomiskt stöd som ges enligt den förordningen.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Referenspunkterna för bevarande, uttryckta som den miniminivå för lekbeståndets biomassa som är förenlig med bibehållen reproduktionskapacitet, ska vara följande för de berörda bestånden:
1.  Referenspunkterna för bevarande som är förenliga med bibehållen reproduktionskapacitet, ska vara följande för de berörda bestånden:
Bestånd
Minsta nivå för lekbeståndets biomassa (ton)

Bestånd
Minsta nivå för lekbeståndets biomassa (ton)

Torsk i västra Östersjön
36 400

Torsk i västra Östersjön
36 400 för 2015 och BMSY för åren därefter

Torsk i östra Östersjön
88 200

Torsk i östra Östersjön
88 200 för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i mellersta Östersjön
600 000

Sill/strömming i mellersta Östersjön
600 000 för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i Rigabukten
Ej fastställt

Sill/strömming i Rigabukten
Ej fastställt för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i Bottenhavet
Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenhavet
Ej fastställt för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i Bottenviken
Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenviken
Ej fastställt för 2015 och BMSY för åren därefter

Sill/strömming i västra Östersjön
110 000

Sill/strömming i västra Östersjön
110 000 för 2015 och BMSY för åren därefter

Skarpsill i Östersjön
570 000

Skarpsill i Östersjön
570 000 för 2015 och BMSY för åren därefter

Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.   När biomassan för något av de berörda bestånden under ett visst år ligger under den miniminivå för lekbeståndets biomassa som anges i punkt 1 ska lämpliga korrigerande åtgärder antas för att se till att det berörda beståndet snabbt återgår till försiktighetsnivån. Genom undantag från artikel 4.2 i den här förordningen och i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas till lägre nivåer än de som ger de målintervall för fiskedödlighet som fastställs i artikel 4.1. De korrigerande åtgärderna kan vid behov också inkludera inlämning av lagförslag från kommissionen och nödåtgärder antagna av kommissionen i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013.
2.   När biomassan för något av de berörda bestånden under ett visst år ligger under den miniminivå för lekbeståndets biomassa som anges i punkt 1 ska lämpliga korrigerande åtgärder antas för att se till att det berörda beståndet återgår till nivåer över dem som kan ge maximalt hållbart uttag så snart som möjligt. Genom undantag från artikel 4.2 i den här förordningen och i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas till lägre nivåer än de som ger de målintervall för fiskedödlighet som fastställs i artikel 4.1 i denna förordning. De korrigerande åtgärderna kan vid behov också inkludera inlämning av lagförslag från kommissionen och nödåtgärder antagna av kommissionen i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
2a.  När biomassan för något av de berörda bestånden under ett visst år sjunker under de nivåer som anges i nedanstående tabell ska lämpliga åtgärder vidtas för att avbryta det riktade fisket av det berörda beståndet.
Bestånd
Gräns för biomassa (ton)

Torsk i västra Östersjön
26 000

Torsk i östra Östersjön
63 000

Sill/strömming i mellersta Östersjön
430 000

Sill/strömming i Rigabukten
Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenhavet
Ej fastställt

Sill/strömming i Bottenviken
Ej fastställt

Sill/strömming i västra Östersjön
90 000

Skarpsill i Östersjön
410 000

Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 6
Artikel 6
Artikel 6
Åtgärder vid hot mot rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar
Tekniska bevarandeåtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar
1.   Om den vetenskapliga rådgivningen anger att bevarandet av något av Östersjöbestånden av rödspätta, skrubbskädda, piggvar eller slätvar är hotat ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 om särskilda bevarandeåtgärder för det hotade beståndet avseende
1.   Om de vetenskapliga rönen ger vid handen att korrigerande åtgärder är nödvändiga för att säkerställa att Östersjöbestånden av rödspätta, skrubbskädda, piggvar eller slätvar förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 om särskilda bevarandeåtgärder för bifångster av rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar och avseende följande tekniska åtgärder:
(c)   a) anpassning av fiskekapacitet och fiskeansträngning,
a)   anpassning av fiskekapacitet och fiskeansträngning,
(d)b) tekniska åtgärder, inbegripet
(1)   fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, garntjocklek och redskapens storlek,
b)   fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, garntjocklek och redskapens storlek,
(2)   användning av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid och på vilket djup redskapet används,
c)   användning av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid och på vilket djup redskapet används,
(3)   förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden,
d)   förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden,
(4)   förbud mot eller begränsning av fiske under särskilda perioder,
e)   förbud mot eller begränsning av fiske under särskilda perioder,
(5)   minsta referensstorlek för bevarande.
f)   minsta referensstorlek för bevarande,
g)  andra egenskaper med avseende på selektivitet.
2.   De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3.1 b och ska vara grundade på vetenskaplig rådgivning.
2.   De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3.1 b och ska vara förenliga med unions miljölagstiftning i enlighet med artikel 3a samt vara grundade på bästa möjliga vetenskapliga rön.
3.   De berörda medlemsstaterna får lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de särskilda bevarandeåtgärder som avses i punkt 1.
3.   De berörda medlemsstaterna får lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de särskilda bevarandeåtgärder som avses i punkt 1.
3a.  Innan kommissionen antar delegerade akter ska den samråda med Europaparlamentet och de berörda rådgivande nämnderna.
3b.  Kommissionen ska, i samråd med de berörda medlemsstaterna, analysera effekterna av de delegerade akter som avses i punkt 1 ett år efter det att de antagits, och därefter årligen. Om en sådan analys visar att en delegerad akt inte är tillräcklig för att hantera den rådande situationen, får de berörda medlemsstaterna lägga fram en gemensam rekommendation i enligt med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 7
Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska landningsskyldigheten inte tillämpas på de berörda bestånden och rödspätta om fisket sker med följande redskap: bottengarn, burar, tinor och mjärdar.
Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska landningsskyldigheten inte tillämpas på torsk om fisket sker med följande redskap: bottengarn, burar, tinor, mjärdar och ryssja.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3 och särskilt skyddet av ungfisk och lekande fisk.
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 ska syfta till att nå de mål som anges i artikel 3 och särskilt skyddet av ungfisk och lekande fisk, samt vara förenliga med unionens miljölagstiftning i enligt med vad som anges i artikel 3a och säkerställa att fiskets negativa effekter på marina ekosystem minimeras.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led a
a)   Specifikationer för målarter och maskstorlekar som fastställs i bilagorna II och III enligt artiklarna 3 och 4.
a)   Specifikationer för målarter, maskstorlekar och minsta referensstorlekar för bevarande som fastställs i bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 2187/2005 och som avses i artiklarna 3, 4 och 14.1 i nämnda förordning.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led f
f)  Det trålförbud för Rigabukten som anges i artikel 22.
utgår
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)
4a.  Kommissionen ska dessutom åta sig att beakta de senaste vetenskapliga rönen, inbegripet Ices undersökningar, innan tekniska åtgärder antas.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4b (ny)
4b.  Under torskens lekperiod är det förbjudet att bedriva pelagiskt fiske med sättgarn med maskstorlek under 110 mm samt med trål med maskstorlek under 120 mm.
Ändring 41
Förslag till förordning
Kapitel VIa (nytt)
KAPITEL VIa
SÄRSKILDA ÅTGÄRDER
Artikel 9a
Särskilda åtgärder
1.  All fiskeverksamhet från och med den 1 maj till och med den 31 oktober ska vara förbjuden inom de områden som uppkommer genom att sekventiellt förena följande positioner, som ska mätas i enlighet med koordinatsystemet WGS84, med räta linjer (loxodromer):
a)  Område 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ O
–  55° 45′ N, 16° 30′ O
–  55° 00′ N, 16° 30′ O
–  55° 00′ N, 16° 00′ O
–  55° 15′ N, 16° 00′ O
–  55° 15′ N, 15° 30′ O
–  55° 45′ N, 15° 30′ O
b)  Område 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ O
–  54° 48′ N, 19° 20′ O
–  54° 45′ N, 19° 19′ O
–  54° 45′ N, 18° 55′ O
–  55° 00′ N, 19° 14′ O
c)  Område 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ O
–  56° 13′ N, 19° 31′ O
–  55° 59′ N, 19° 13′ O
–  56° 03′ N, 19° 06′ O
–  56° 00′ N, 18° 51′ O
–  55° 47′ N, 18° 57′ O
–  55° 30′ N, 18° 34′ O
–  56° 13′ N, 18° 27′ O.
2.  Alla unionsfartyg med en totallängd på minst åtta meter som har ombord eller använder redskap för torskfiske i Östersjön i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2187/2005 ska inneha ett specialtillstånd för torskfiske i Östersjön.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 15 för att ändra denna artikel, om det är nödvändigt för att uppnå de mål som avses i artikel 3, och i synnerhet för att skydda ungfisk och lekande fisk.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 10
Artikel 10
Artikel 10
Regionalt samarbete
Regionalt samarbete
1.   Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i detta kapitel.
1.   Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 6, 8 och 9 i denna förordning.
2.   De berörda medlemsstaterna får lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 inom följande tidsfrister:
2.   De berörda medlemsstaterna får, efter samråd med de rådgivande nämnderna, lämna de gemensamma rekommendationer som avses i artiklarna 6.3, 8.3 och 9.4 i denna förordning första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje framläggande av utvärderingen av planen i enlighet med artikel 14, men inte senare än den 1 september för åtgärder som berör medlemsstaterna. Medlemsstaterna får också lämna sådana rekommendationer om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av planen om de rekommenderade åtgärderna bedöms vara nödvändiga eller motiveras av vetenskapliga rön.
a)  För de åtgärder som anges i artikel 6.1 och som avser ett visst kalenderår, senast den 1 september det föregående året.
b)  För de åtgärder som anges i artiklarna 8.1 och 9.1, första gången senast sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter sex månader efter varje framläggande av utvärderingen av planen i enlighet med artikel 14.
2a.  De berörda rådgivande nämnderna får även lämna rekommendationer inom de tidsfrister som anges i punkt 2.
2b.  Alla avvikelser som kommissionen gör från de gemensamma rekommendationerna ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet och kunna granskas.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 12
Artikel 12
Artikel 12
Förhandsanmälan
Förhandsanmälan
1.  Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska kravet på förhandsanmälan enligt den artikeln gälla för befälhavare på unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som har minst 300 kg torsk eller två ton av pelagiska arter ombord.
1.  Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska kravet på förhandsanmälan enligt den artikeln gälla
a)   när det gäller fiskefartyg som fiskar efter torsk, befälhavare på unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som har minst 300 kg torsk ombord,
b)  när det gäller fiskefartyg som fiskar efter sill/strömming och/eller skarpsill, befälhavare på unionsfiskefartyg med en total längd på åtta meter eller mer som har minst två ton av belagiska arter ombord,
2.  Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska tiden för förhandsanmälan som anges i den artikeln vara minst en timme innan fartyget beräknas anlöpa hamnen.
2.  Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska den tid för förhandsanmälan som anges i den artikeln vara minst en timme innan fartyget beräknas anlöpa hamn. De behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaterna får från fall till fall ge tillstånd till en tidigare ankomst i hamn förutsatt att de nödvändiga förutsättningarna för lämpliga kontrollåtgärder föreligger.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 13 – led b
b)  5 ton av pelagiska bestånd.
b)  2 ton av pelagiska bestånd.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 14
Artikel 14
Artikel 14
Utvärdering av planen
Utvärdering av planen
Kommissionen ska säkerställa en utvärdering av denna plans effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt för att beakta förändringar i vetenskaplig rådgivning, sex år efter planens ikraftträdande och därefter vart sjätte år. Kommissionen ska lägga fram resultatet av dessa utvärderingar för Europaparlamentet och rådet.
Tre år efter att denna förordning har trätt i kraft, och därefter vart femte år ska kommissionen utvärdera denna fleråriga plans effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller framsteg mot att återställa och upprätthålla fiskebestånd över de nivåer som ger maximalt hållbart uttag. Kommissionen ska lägga fram resultatet av denna utvärdering för Europaparlamentet och rådet och kan, med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen, föreslå förändringar till den fleråriga planen eller ta initiativ till ändringar av de delegerade akterna.
Ändring 47
Förslag till förordning
Kapitel IXa (nytt)
KAPITEL IXa
STÖD FRÅN EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN
Artikel 14a
Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden
Vid tillämpningen av artikel 33.1 c i förordning (EU) nr 508/2014 ska den fleråriga plan som beskrivs i denna förordning betraktas som en flerårig plan enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6, 8 och 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6, 8 och 9 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 september 2015. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 16
Artiklarna 20 och 21 i förordning (EG) nr 2187/2005 ska utgå.
Förordning (EG) nr 2187/2005 ska ändras på följande sätt:
1.  Artikel 13.3 ska utgå.
2.  I bilaga IV, i den kolumn som har rubriken ”Minimistorlek”, ska orden ”38 cm” avseende minsta referensstorlek för bevarande för torsk ersättas med ”35 cm”.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0128/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy