Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0436(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2014

Indgivne tekster :

A8-0060/2014

Forhandlinger :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0105

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 96k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
Landingsforpligtelse ***I
P8_TA(2015)0105A8-0060/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98 (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0889),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0465/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. april 2014(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0060/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 311 af 12.9.2014, s. 68.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. april 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1434/98
P8_TC1-COD(2013)0436

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/812).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik