Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0436(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2014

Ingivna texter :

A8-0060/2014

Debatter :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0105

Antagna texter
PDF 242kWORD 324k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
Landningsskyldighet ***I
P8_TA(2015)0105A8-0060/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0889),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0465/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 april 2014(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 februari 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0060/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 311, 12.9.2014, s. 68.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 28 april 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013 vad gäller landningsskyldigheten, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98
P8_TC1-COD(2013)0436

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/812.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy