Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2039(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0121/2015

Внесени текстове :

A8-0121/2015

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 22
CRE 27/04/2015 - 22

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0107

Приети текстове
PDF 591kWORD 127k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург
Прилагането на процеса от Болоня
P8_TA(2015)0107A8-0121/2015

Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно последващите действия от прилагането на процеса от Болоня (2015/2039(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 26 от нея,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

–  като взе предвид Сорбонската съвместна декларация за хармонизиране на архитектурата на европейското висше образование, подписана на 25 май 1998 г. в Париж от четиримата компетентни министри на Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство (Сорбонска декларация)(1),

–  като взе предвид Съвместната декларация, подписана в Болоня на 19 юни 1999 г. от министрите на образованието на 29 европейски държави (Декларация от Болоня)(2),

–  като взе предвид комюникето, издадено по време на Конференцията на европейските министри, отговорни за висшето образование, проведена в Льовен и Лувен-ла-ньов на 28 и 29 април 2009 г.(3),

–  като взе предвид Декларацията от Будапеща и Виена от 12 март 2010 г., приета от министрите на образованието на 47 държави, която официално постави началото на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО)(4),

–  като взе предвид комюникето, издадено от Министерската конференция и Третия форум за политиката от Болоня, проведен в Букурещ на 26 и 27 април 2012 г.(5),

–  като взе предвид Стратегията за мобилност за Европейското пространство за висше образование през 2020 г., приета от Министерската конференция на ЕПВО, проведена в Букурещ на 26 и 27 април 2012 г.(6),

–  като взе предвид Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)(7),

–  като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за улесняване на издаването от държавите членки на единни визи за краткосрочно пребиваване за изследователи от трети страни, пътуващи в рамките на Общността с цел провеждане на научни изследвания(8),

–  като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно по-нататъшно европейско сътрудничество при осигуряване на качеството в областта на висшето образование(9),

–  като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (EQF-LLL)(10),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението („Образование и обучение 2020 г.“)(11),

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 26 ноември 2009 г. относно развитие на ролята на образованието в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието(12),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно интернационализацията на висшето образование(13),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г. относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище(14),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г., озаглавена „Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“(15),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2006 г., озаглавено „Постигане на резултати по програмата за модернизация на университетите: образование, научни изследвания и иновации“ (COM(2006)0208),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г. относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“)“ (СOM(2010)0245),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „В подкрепа на растежа и създаването на работни места – програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011)0567),

–  като взе предвид доклада, озаглавен „Висшето образование в Европа 2009 г.: напредък на процеса от Болоня“ („Евридика“, Европейска комисия, 2009 г.)(16),

–  като взе предвид доклада, озаглавен „Акцент върху висшето образование в Европа 2010 г.: напредък на процеса от Болоня“(„Евридика“, Европейска комисия, 2010 г.)(17),

–  като взе предвид доклада, озаглавен „Европейското висше образование през 2012 г.: доклад за прилагане на процеса от Болоня“ („Евридика“, Европейска комисия, 2012 г.)(18),

–  като взе предвид проучването на Евробарометър относно реформата във висшето образование, проведено сред преподаватели през 2007 г.(19),

–  като взе предвид проучването на Евробарометър относно реформата във висшето образование, проведено сред студенти през 2009 г.(20),

–  като взе предвид публикацията на Евростат от 16 април 2009 г., озаглавена „Процесът от Болоня във висшето образование в Европа – ключови индикатори за социалното измерение и мобилността“(21),

–  като взе предвид окончателния доклад на Международната конференция за финансиране на висшето образование, проведена на 8–9 септември 2011 г. в Ереван, Армения(22),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно Болонския процес и студентската мобилност(23),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно ново партньорство за модернизирането на университетите в Европа – диалог между университетите и бизнеса(24),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно приноса на европейските институции за консолидацията и напредъка в рамките на процеса от Болоня(25),

–  като взе предвид Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)(26),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0121/2015),

A.  като има предвид, че значението на процеса от Болоня в настоящата икономическа ситуация следва да се изразява в преследване на целите за създаване на възможно най-високо равнище на знания и иновации за гражданите посредством широк достъп до образование и непрекъснатото му осъвременяване и че следва да бъде отразено в преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ и в прилагането на плана „Юнкер“ за инвестиции за Европа;

Б.  като има предвид, че анализите сочат, че почти всеки трети работодател в ЕС има проблеми с намирането на служители с подходящи умения; като има предвид, че от гледна точка на целта за намаляване на несъответствията между уменията и потребностите в ЕС (между уменията на отделните лица за работа и изискванията на пазара на труда) реформата от Болоня до момента не е много успешна; като има предвид, че несъответствията между уменията и потребностите е основно предизвикателство за Европа, което засяга всички сфери на обществото – от производителността и ефикасността на предприятията до настоящото и бъдещото благосъстояние на младите хора;

В.  като има предвид, че не е постигнато много по проблема с безработицата сред младите хора от началото на кризата през 2008 г; като има предвид, че в края на 2014 г. безработните млади хора (на възраст под 25 години) в ЕС са около 5 милиона;

Г.  като има предвид, че както е казал един философ, „търсенето на истината и красотата трябва да е отличителният белег на университетите“, освен задължението им да подготвят нови специалисти, учени, инженери, учители, лекари, политици и граждани;

Д.  като има предвид, че е важно университетите да бъдат считани за истинските главни действащи лица в процеса от Болоня отвъд поддържащите роли по координацията, регулирането и ресурсите на регионалните и националните институции;

Е.  като има предвид, че в рамките на тази междуправителствена инициатива, осъществявана в сътрудничество с академичните среди, бяха положени усилия за намирането на общ европейски отговор на сериозни проблеми в много страни, които обаче се оказват недостатъчни;

Ж.  като има предвид, че истинската цел на процеса от Болоня е да бъде оказана подкрепа на мобилността и интернационализацията, както и да се гарантира съвместимостта и съпоставимостта на стандартите и качеството на различните системи за висше образование при зачитане на автономията на университетите, като по този начин се допринася за създаването на едно наистина демократично европейско пространство и се предлагат равни възможности на гражданите;

З.  като има предвид, че е необходима оценка на напредъка, постигнат през изминалите 15 години, която да взема предвид както успеха по отношение на вътрешнорегионалното сътрудничество, така и срещаните трайни проблеми и неравномерното постигане на обявените цели;

И.  като има предвид, че процесът от Болоня, макар и в много държави да служи за ориентир и мотив за образователни реформи, в някои други той може да се възприема като бюрократична тежест поради проблеми в комуникацията и липса на разбиране на истинската му визия;

Й.  като има предвид, че е важно да се признае общоевропейският характер на процеса от Болоня, както и участието на всички участници, в т.ч. студенти, преподаватели, изследователи и служители извън преподавателския състав;

К.  като има предвид, че непрекъснатата и увеличена финансова подкрепа за образование, обучение, включително професионално обучение, знания и научни изследвания е от решаващо значение, особено в настоящия период на икономическа криза;

Л.  като има предвид, че в този постоянно променящ се контекст съществува необходимост да се потвърди политическият ангажимент в основата на процеса от Болоня и участието на европейските институции, националните правителства и всички други заинтересовани страни в осъществяването на процеса;

Ролята на процеса от Болоня

1.  Отбелязва, че образованието е един от основните стълбове на нашето общество, когато става въпрос за насърчаване на развитие на уменията, растеж и създаване на работни места; подчертава, че увеличаването на инвестициите в образование е от решаващо значение за ефективното справяне с младежката безработица и за стимулиране на социалното приобщаване;

2.  Отбелязва, че процесът от Болоня може да помогне за справяне с несъответствия между уменията и потребностите в ЕС, ако той дава възможност на студентите да придобият и развият способностите, изисквани от пазара на труда, както и че по този начин той би могъл да постигне важната цел за повишаване на пригодността за заетост на дипломираните;

3.  Разбира ролята на процеса от Болоня за създаването на Европа на знанието; подчертава, че разпространението на знания, образованието и научните изследвания са ключов елемент на стратегията „Европа 2020“ и допринасят за насърчаване на европейското гражданство; подчертава също така обаче необходимостта от консултации в рамките на общността на висшето образование (преподаватели, студенти и други служители), за да се разбере съпротивата срещу реформите, свързани с процеса от Болоня, както и необходимостта от гарантиране на безплатно и достъпно за всички публично образование, отговарящо на потребностите на обществото;

4.  Отбелязва, че реформите от Болоня доведоха до създаването на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) и дадоха възможност за значителни постижения през последните 15 години, като направиха структурите за висше образование по-сравними, повишиха мобилността, предоставиха системи за осигуряване на качеството и признаване на дипломите, подобриха качеството на образователните системи, както и привлекателността на висшето образование в Европа;

5.  Отбелязва, че предстои още много работа в рамките на процеса от Болоня в областта на приспособяване на образователните системи към нуждите на пазара на труда и за подобряване на пригодността за заетост и конкурентоспособността като цяло, както и привлекателността на висшето образование в Европа; отбелязва, че европейските висши учебни заведения трябва да са в състояние да реагират бързо на икономически, културни, научни и технологични промени в съвременното общество, за да използват пълноценно своя потенциал за насърчаване на растежа, пригодността за заетост и социалното сближаване;

6.  Отбелязва целите за следващите години и националните приоритети за действията, които трябва да бъдат предприети до 2015 г., набелязани от конференцията на министрите от ЕПВО през 2012 г. в Букурещ, както и нейните препоръки за стратегията на ЕПВО за мобилността през 2020 г., като препоръчва създаването на нови обсерватории, нови подходи към различните европейски университетски общности и нови системи за включване на членовете на въпросните университетски общности в процеса на реформи на този план;

Приоритети и предизвикателства

7.  Призовава държавите от ЕПВО да следват общи договорени реформи, насочени към ускоряване на постигането на целите на процеса от Болоня и към засилване на надеждността на ЕПВО; насърчава подкрепата за страните, които срещат трудности при прилагането на тези реформи; подкрепя, във връзка с това, създаването на широки партньорства между държавите, регионите и съответните заинтересовани страни;

8.  Призовава държавите членки да продължат да усъвършенстват и актуализират оценката на висшите учебни заведения съгласно стандартите, установени предварително от образователните системи на международно равнище, като възнаграждават отличните постижения с оглед на развитието на знанията, научните изследвания и науката;

9.  Подчертава значението на запазването на многообразието на преподаване, в т.ч. многообразието на езиците; настоява държавите членки да увеличат студентските стипендии и да гарантират, че тези стипендии са лесно достъпни;

10.  Изтъква, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за развитието на ЕПВО и да се надгражда върху постигнатия напредък при постигане на неговите цели и в координация с Европейското пространство на образование и обучение, Европейското пространство за учене през целия живот и Европейското научноизследователско пространство;

11.  Призовава всички заинтересовани страни във връзка с прилагането на процеса от Болоня да засилят осигуряването на качеството, за да се постигне Европейско пространство за висше образование, което увеличава своята привлекателност като еталон за високи академични постижения в света;

12.  Призовава държавите членки, държавите от ЕПВО, както и ЕС като цяло, да насърчават общественото разбиране и подкрепа на процеса от Болоня, включително действията на местно равнище, за да се постигне по-ефективно и динамично участие за постигането на неговите цели;

13.  Отбелязва, че като участник в процеса от Болоня Комисията има важна роля в развитието на ЕПВО и я призовава да продължи да играе своята роля за динамизиране на процеса и за ускоряване на усилията за постигане на обявените цели;

14.  Изтъква необходимостта от включване на качеството на образованието и научните изследвания в сектора на услугите в посочените цели; счита, че един от показателите за изпълнение на тези цели ще е увеличаване на заетостта на дипломираните, което също е една от целите на стратегията „Европа 2020“;

15.  Призовава за продължаване на диалога между правителствата, висшите учебни заведения (ВУЗ) и изследователските институти, за да бъде насочено и максимизирано и по-ефикасно използването на наличните средства и да се търсят нови и разнообразни модели за финансиране като допълнение към публичното финансиране; в тази връзка подчертава също така значението на програмата „Хоризонт 2020“ за провеждането на съвместни изследователски проекти между европейските висши учебни заведения и изразява загриженост относно непрекъснатите опити за намаляване на нейното финансиране, докато други части от бюджета остават без възражения;

16.  Призовава правителствата да подобрят ефикасността на използването на публично финансиране в образованието и да спазват водещата цел на ЕС до 2020 г. 3% от БВП на ЕС да се инвестира в НИРД; подчертава, че амбициозното финансиране в областта на образованието и научните изследвания е необходимо, тъй като това е един от ключовите инструменти за гарантиране на достъп до качествено образование за всички, както и за борба с икономическата криза и безработицата;

17.  Отбелязва потенциалните възможности за финансиране на висшето образование и на професионалното образование и обучение, което следва да бъде предоставяно по линия на ЕФСИ; изразява силното си безпокойство относно планираното съкращаване на средства за „Хоризонт 2020“, пряко свързани с научните изследвания и образованието, в полза на ЕФСИ;

18.  Предупреждава, че това несъмнено ще се отрази на пълното прилагане на процеса от Болоня и поради тази причина настоятелно призовава Комисията да се откаже от подобни предложения;

19.  Насърчава и подхода „отдолу нагоре“, и подхода „отгоре надолу“, включващи цялата академична общност и социалните партньори, и призовава за политическа ангажираност и сътрудничество на министрите от ЕПВО в разработването на обща стратегия за осъществяването на реформите на процеса от Болоня;

20.  Призовава за по-нататъшно развитие на учебните програми с ясно определени цели, предоставяне на знанията и комбинацията от общи и професионални умения, необходими не само за подготовка на завършващите студенти за изискванията на пазара на труда, както и за изграждането на способност за учене през целия живот, но и по най-подходящия начин за включването на гражданите; подкрепя пълното прилагане на европейската рамка за сертифициране на професионалните квалификации;

21.  Подчертава ролята на дисциплините в областта на науката, технологиите, инженерните науки и математиката и тяхното значение за обществото, икономиката и заетостта на завършващите студенти;

22.  Призовава за правилното прилагане на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и приложението към дипломите в ЕПВО – ключови инструменти, свързани с учебното натоварване и резултатите от ученето, за да се улесни мобилността и за да се помогне на студентите да събират академичните и извънучебните си постижения;

23.  Подчертава колко е важно да се гарантира взаимното признаване и сравнимостта на академичните степени за укрепване на системата за осигуряване на качеството на европейско равнище и във всички държави, присъединили се към ЕПВО, в съответствие с преразгледаната версия на стандартите и насоките за осигуряване на качеството (ЕСН) в Европейското пространство за висше образование; приканва всички държави от ЕПВО, както и техните агенции за осигуряване на качеството, да се присъединят към европейските мрежи за осигуряване на качеството (ENQA и EQAR);

24.  Насърчава партньорите по процеса от Болоня, и по-специално Комисията, редовно да измерват несъответствието на способностите и уменията към момента на постъпването на дипломираните лица в сферата на труда;

25.  Подчертава значението на целта на стратегията „Европа 2020“, според която 40% от 30 – 34-годишните следва да са завършили висше образование и да са придобили необходимите умения и способности за намиране на пълноценна заетост;

26.  Подчертава стойността на квалификационните рамки (КР) с цел подобряване на прозрачността и призовава държавите, участващи в процеса от Болоня, да направят своите национални КР съвместими с тези на европейското пространство за висше образование и с европейските КР;

27.  Подчертава, че националните квалификационни рамки в много държави членки все още трябва да бъдат приведени в съответствие с Европейската квалификационна рамка, както и с европейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството; отбелязва, че много национални квалификационни рамки все още не са регистрирани в Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR);

28.  Отбелязва, че мобилността на студентите, преподавателите, изследователите и служителите извън преподавателския състав е един от основните приоритети на процеса от Болоня; призовава държавите членки да увеличат възможностите за мобилност, както и нейното качество и подчертава необходимостта от засилване на прилагането на стратегията за мобилност до 2020 г. в ЕПВО, както и да достигнат количествената цел от 20% мобилност на студенти до 2020 г.; подчертава в тази връзка решаващата роля на програмата „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“, както и значението на тяхното гладко и ефикасно прилагане и насърчаване; подчертава, че безвъзмездните средства за следване, отнасящи се до „Еразъм +“, следва да бъдат освободени от данъчно облагане и социалноосигурителни вноски;

29.  Призовава за постепенно включване на мобилността на студентите като част от официалната учебна програма на университетите;

30.  Подчертава необходимостта от това в програмите за мобилност на ЕС да бъдат включени подходящ брой студенти и преподаватели в областта на изкуствата и музиката;

31.  Призовава Европейската комисия и държавите членки да оценяват, като част от критериите за класиране на университетите и висшите учебни заведения, нивото на партньорство и европейска и международна мобилност, което насърчават;

32.  Отбелязва основната роля на висшите учебни заведения за насърчаването на мобилността и за подготвянето на дипломирани лица и научни работници, притежаващи знания и умения за успех посредством пригодност за заетост в глобалната икономика;

33.  Призовава държавите членки, ЕС и ЕПВО за засилване на мобилността чрез благоприятстване на изучаването на езици, премахване на административните пречки, предоставяне на адекватен механизъм за финансово подпомагане и гарантиране на възможността за прехвърляне на безвъзмездни средства, стипендии и кредити; отбелязва, че мобилността продължава да е по-малко достъпна за студенти от по-необлагодетелствани среди;

34.  Подчертава, както по отношение на замисъла, така и на осъществяването на програмите, преминаването от образователна парадигма към един по-ориентиран към студентите подход, който да включва личностното развитие на студентите; подчертава значението на участието на студентите в управлението на висшето образование;

35.  Подчертава, че програмите за обучение следва да са насочени към пазарното търсене в дългосрочен план; изтъква също така, че пригодността за заетост означава, че студентите владеят широк набор от различни умения, които ги подготвят за пазара на труда и за учене през целия живот; насърчава в това отношение активния диалог и националното и трансграничното сътрудничество между университетите и предприятията, които биха могли да спомогнат за справяне с икономическата криза, да стимулират икономическия растеж, да допринесат за едно общество, основано на знанието, и по този начин да се предоставят нови възможности в по-широк социален смисъл; поощрява висшите учебни заведения да бъдат отворени към интердисциплинарни проучвания, създаване на университетски изследователски институти и сътрудничество с различни партньори;

36.  Подчертава необходимостта от осигуряване на широки възможности за учене през целия живот и за допълнителни форми на обучение като неформалното и самостоятелното образование, които са изключително важни за развитието на лични умения;

37.  Призовава за усилия за укрепване на връзката между висшето образование и научните изследвания и иновациите, включително чрез насърчаване на образованието, основано на научните изследвания, и подчертава програмата „Хоризонт 2020“ като ключов механизъм на финансиране за насърчаване на научните изследвания; призовава за по-добро синхронизиране на действията в подкрепа на процеса от Болоня, като например програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“;

38.  Призовава за по-гъвкави модели на обучение, които да включват програми за съвместни степени и интердисциплинарните изследвания и да подкрепят иновациите, творчеството, професионалното образование и обучение (ПОО), двойните системи на обучение и предприемачеството във висшето образование, и призовава за проучване на потенциала на новите технологии, цифровизацията и ИКТ, с оглед обогатяване на учебния и преподавателския опит, както и за да се разработят широк набор от умения и нови модели на учене, преподаване и оценка;

39.  Призовава висшите учебни заведения, публичните администрации, социалните партньори и предприятията да водят постоянен диалог за улесняване и повишаване на пригодността за заетост; в тази връзка подчертава необходимостта от насочване на дискусията към неизползвания потенциал на висшето образование за стимулиране на растеж и заетост; призовава страните от ЕПВО и висшите учебни заведения да засилят сътрудничеството за осигуряване на качествени стажове и професионална практика, както и за укрепване на мобилността в този контекст; подчертава, че заинтересованите страни следва да си сътрудничат по-добре за повишаване на първоначалната квалификация и за обновяване на квалифицираната работна сила, както и за подобряване на предоставянето, достъпността и качеството на насоките за професионалното ориентиране и заетост; освен това счита, че устройването на работа в рамките на учебните програми, както и обучението на работното място следва да бъдат допълнително насърчавани;

40.  Подчертава, че е необходимо на лицата, признати за бежанци, да се позволи достъп до всички институции в рамките на ЕПВО, с което да им се даде възможност да изградят свой независим живот чрез образование; подчертава и че разрешенията за пребиваване за дипломирани лица, които търсят да извършват с квалифицирана професионална дейност, следва да бъдат допълнително либерализирани; подчертава, че усилията за взаимно признаване на лицата, признати за бежанци, трябва да се увеличат, по-специално в рамките на аспекта на мобилността на такива студенти;

41.  Подчертава, че държавите членки и всички присъединили се към ЕПВО ВУЗ са отговорни за осигуряването на качествено образование, което да отговаря на социалните и икономическите предизвикателства, и изтъква необходимостта от тяхното тясно сътрудничество за постигане на целите, определени в рамките на процеса от Болоня;

42.  Отбелязва, че само няколко държави членки са създали цялостна стратегия за включване на студентите от по-необлагоприятстваните социално-икономически слоеве във висшето образование и съответно за справяне с проблема на така наречения социален филтър;

43.  Призовава за по-голямо участие на преподаватели от средните училища в процеса от Болоня по отношение на насърчаването на качеството в обучението на преподаватели и в професионалната мобилност, с цел да се отговори на новите потребности в областта на образованието и обучението на обществото, основано на знанието, и да се допринесе за подобряване на постиженията на учащите;

44.  Подчертава ролята на образованието, неговото качество и обучителна мисия в оформянето на облика на бъдещите поколения, като се допринася за по-широко социално и икономическо сближаване, както и за създаване на работни места, по-висока конкурентоспособност и потенциал за растеж; призовава в тази връзка за по-голяма степен на признаване на преподавателската професия;

45.  Призовава за повече усилия в икономическата и социалната сфера за подобряване на социалното приобщаване чрез осигуряване на справедлив и открит достъп до качествено образование за всички, чрез улесняване на признаването на академичните и професионалните квалификации, както и периодите на обучение в чужбина и предишните знания, програмите за лични умения и неформалното и самостоятелното учене и чрез осигуряване на съответното образование на диверсифицираната студентска общност чрез учене през целия живот;

46.  Подчертава социалното измерение на процеса от Болоня; призовава за предприемането на действия за засилено участие на слабо представените групи и групите в неравностойно положение, също така посредством международни програми за мобилност;

47.  Подчертава ролята на образователната мобилност за междукултурното обучение, както и това, че по процеса от Болоня следва да се предприемат активни стъпки за насърчаване на междукултурните познания и зачитането на културите от страна на студентите;

48.  Призовава да се положат допълнителни усилия, за да се изготви стратегия за външното измерение на ЕПВО чрез сътрудничество с други региони на света, за да се повиши неговата конкурентоспособност и привлекателност в глобален контекст, да се подобри предоставянето на информация за ЕПВО, да укрепне сътрудничеството, основано на партньорство, да се засили политическият диалог и да продължи по-нататъшното признаване на квалификациите;

49.  Подчертава, че е необходимо да се повиши събирането на данни от държавите от ЕПВО, за да се определят и преодолеят по-добре предизвикателствата, свързани с процеса от Болоня;

50.  Подчертава значението на следващата конференция на министрите от ЕПВО, която ще се проведе в Ереван през май 2015 г., с оглед осъществяването на обективен и критичен преглед на постигнатия напредък и пропуските в постигането на приоритетите, определени за периода 2012-2015 г., с оглед ЕПВО да се подпомогне и консолидира допълнително с пълната подкрепа на Съюза;

o
o   o

51.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
(2) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
(3) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
(4) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
(5) http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf
(6) http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf
(7) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 132.
(8) ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 23.
(9) ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 60.
(10) ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.
(11) ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
(12) ОВ C 302, 12.12.2009 г., стр. 3.
(13) ОВ C 135, 26.5.2010 г., стр. 12.
(14) ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1.
(15) ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1.
(16) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
(17) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
(18) http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf
(19) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
(20) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
(21) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0
(22) http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253
(23) OВ C 8 E, 14.1.2010 г., стр. 18.
(24) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 95.
(25) OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 24.
(26) Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 (COM(2015)0010).

Правна информация - Политика за поверителност