Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2223(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0126/2015

Внесени текстове :

A8-0126/2015

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 24
CRE 27/04/2015 - 24

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0109

Приети текстове
PDF 612kWORD 154k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург
Нова стратегия на ЕС за горите
P8_TA(2015)0109A8-0126/2015

Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство (2014/2223(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“, (COM(2013)0659),

–  като взе предвид приложените към това съобщение работни документи на службите на Комисията (SWD(2013)0342) и (SWD(2013)0343),

–  като взе предвид заключенията на Съвета „Селско стопанство и рибарство“ от 19 май 2014 г. относно новата стратегия на ЕС за горите,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 януари 2014 г., озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2014 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2006 г. относно прилагането на стратегията за горите на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“,

–  като взе предвид стратегията „Европа 2020“, включително Съюза за иновации и инициативата „Европа за ефективно използване на ресурсите“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата“ (COM(2013)0216),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244),

–  като взе предвид член 52 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0126/2015),

A.  като има предвид, че Европейският съюз не е компетентен да разработва обща политика в областта на горското стопанство, но някои от политиките на Съюза могат да имат отражение върху националните политики в областта на горското стопанство, докато държавите членки вземат решенията за политическите подходи по отношение на горското стопанство и горите;

Б.  като има предвид, че независимо от недвусмислено определената компетентност на държавите членки, има потенциални предимства за сектора на горското стопанство от по-добро и по-активно координиране и позициониране на този важен икономически сектор, който осигурява работни места на европейско равнище, по-специално в селските райони, като опазва екосистемите и предлага екологични предимства за всички, без да се засяга компетентността на държавите членки;

В.  като има предвид, че дървесината е възобновяем ресурс, който често не се експлоатира в достатъчна степен в Европа, и че трябва да се гарантира интелигентното и устойчиво потребление на тази суровина, включително посредством развитие и обмен на ноу-хау;

Г.  като има предвид, че горите са източник на уникална флора, фауна и гъби;

Д.  като има предвид, че размерът и характеристиките на горите се различават значително, като повече от половината територия на някои държави членки е покрита с гори; като има предвид, че устойчиво управляваните гори са от огромно значение от гледна точка на създаването на добавена стойност на местно, регионално, европейско и международно равнище, на гарантирането на работни места в селските райони, на допринасянето за общество, основано на биоикономика, което е от полза за човешкото здраве, особено в структурно необлагодетелстваните региони, докато същевременно имат важен принос за опазването на околната среда и климата, както и на биологичното разнообразие;

Е.  като има предвид, че горската биомаса е много важен източник на възобновяема енергия; като има предвид, че понастоящем европейските гори поглъщат и съхраняват около 10% от въглеродните емисии в ЕС и с това имат значителен принос за усилията за смекчаване на изменението на климата;

Ж.  като има предвид, че вследствие на урбанизацията на обществото ни гражданите на ЕС изпитват по-слаба връзка с горите и имат малко знания относно горското стопанство или за въздействието му върху просперитета, работните места, климата, околната среда, човешкото здраве и цялата верига на стойността заедно с връзката като цяло с екосистемите;

З.  като има предвид, че нарастващ брой политики на ЕС увеличават търсенето по отношение на горите; като има предвид, че това търсене трябва внимателно да се балансира и търсенето за целите на нови приложения на дървесината в биоикономиката и за биоенергия трябва да е придружено от ефективност на ресурсите, използване на нови технологии и спазване на границите за устойчиво предлагане;

И.  като има предвид, че европейското горско стопанство се характеризира с устойчиво управление и дългосрочно планиране, и че още повече следва да се подчертае принципът на устойчивост на всички равнища, от местно до световно равнище, с цел създаване на работни места, защита на биологичното разнообразие, смекчаване на изменението на климата и борба с опустиняването;

Й.  Като има предвид, че е необходимо да се подчертае икономическата, социалната и екологичната роля на горите, също и в контекста на опазването и популяризирането на природното и културното наследство, както и за насърчаването на устойчивия (еко)туризъм;

К.  като има предвид, че увеличаващо се световно население означава нарастващо търсене на енергия и следователно горите следва да играят по-важна роля в бъдещия енергиен микс на ЕС;

Общи бележки – важността на горите, горското стопанство и сектора на горското стопанство за икономиката и обществото

1.  Приветства съобщението на Комисията относно новата стратегия на ЕС за горите и съпътстващите го работни документи, и подчертава, че стратегията на ЕС за горите трябва да се съсредоточи върху устойчивото управление на горите и тяхната многофункционална роля от икономическа, социална и екологична гледна точка и трябва да гарантира по-добра координация и комуникация на общностните политики, които са пряко или непряко свързани с горското стопанство; в този контекст изтъква, че нарастващ брой инициативи на европейската политика в области като икономическата политика и политика по заетостта, енергийната политика и политиката в областта на околната среда и климата, изискват по-голям принос от страна на сектора на горското стопанство;

2.  Подчертава необходимостта от по-систематично определяне на стойността на горските екосистемни услуги и от това тя да се отчита при вземането на решения в публичния и частния сектор;

3.  Отбелязва, че само здравите и стабилни планински гори могат да изпълняват в пълна степен функциите си за защита на хората и природата, като противодействат на падането на лавини и кални свлачища и като служат като естествена защита срещу наводнения; подчертава, че в тази връзка по-специално транснационалната комуникация е особено необходима;

4.  Подчертава във връзка с това, че всякакви опити горското стопанство да стане въпрос от сферата на политиката на ЕС следва да бъдат отхвърлени, и че трябва да се съблюдава местната и регионалната основа на сектора и компетентността на държавите членки в тази област, като се търси съгласуване между съответната сфера на компетентност на ЕС и на държавите членки;

5.  Подчертава, че горите на ЕС се характеризират с голямо разнообразие, включително големи различия в собствеността върху горите, размера, характера и съществуващите предизвикателства;

6.  Подчертава, че стратегията на ЕС за горите трябва да отчита факта, че горите обхващат повече от половината от територия на някои държави членки и че устойчиво управляваните гори са от огромно значение за добавянето на стойност на местно и регионално равнище и за гарантирането на работни места в селските райони, като същевременно дават жизненоважен принос за опазването на околната среда;

7.  Подчертава особено ценната роля на стабилните смесени гори, включително местните видове дървета, които са подходящи за местните условия, както и ключовата роля, която смесените гори играят в екосистемите и техния принос за биологичното разнообразие;

8.  Призовава държавите членки да подкрепят усилията на собствениците на гори за опазването и също така за създаването на местни смесени гори, които са типични за региона;

9.  Изразява своето разочарование от факта, че условията на работа на заетите в горското стопанство не са включени като позоваване в предложената стратегия, и изисква Комисията да вземе предвид интелигентната организация на работата, високите стандарти в технологията и качествените работни места;

10.  Отбелязва, че понастоящем в горския сектор са заети 3 милиона европейски граждани и подчертава, че неговата дългосрочна конкурентоспособност ще бъде постигната само с квалифицирана работна ръка;

11.  Счита, че стратегията на ЕС за горите следва да определи условията, които да позволят на ЕС да има подходящи съоръжения за обучение и работна ръка, която е напълно осведомена относно настоящите предизвикателства и заплахи, пред които е изправен секторът на горското стопанство, но също е запозната и с правилата за безопасност, характерни за управлението на горите;

12.  Подчертава необходимостта от всеобхватна и цялостна съвместна стратегия и приветства признаването на икономическата, екологичната и социалната роля и ползи от горите и горския сектора на ЕС;

13.  Счита, че това признаване осигурява силна основа за подкрепа на сектора на горското стопанство на ЕС, наред с другото чрез предотвратяване и управление на горски бедствия, подобряване на ефективното използване на ресурсите, увеличаване на конкурентоспособността, повишаване на равнището на заетост, укрепване на промишлените отрасли, които използват горите, и опазване на екологични функции;

14.  Подчертава значимата роля на биоикономиката от гледна точка на постигане на новите приоритети на Комисията за растеж, заетост и инвестиции;

15.  Признава, че ЕС трябва да изпълнява роля в подкрепата на националните политики за постигане на активно, многофункционално и устойчиво управление на горите, включително управлението на различните видове гори, и в укрепването на сътрудничеството за справяне с трансгранични заплахи, като горски пожари, изменение на климата и природни бедствия или инвазивни чуждоземни видове;

16.  Счита, че стратегията трябва да отчете в по-голяма степен проблема с болести по дърветата, като например изсъхването и измирането на дъбови видове, което унищожава насажденията от корков дъб в Португалия, Франция и Испания и поразява също специални защитени зони и биосферни резервати;

17.  Подчертава, че прогнозният ръст в търсенето на дървесина представлява както възможност, така и предизвикателство за горите и за всички сектори на горското стопанство, особено с оглед на очакването в резултат от измененията на климата горите все по-често и във все по-тежка степен да бъдат изложени на суша, пожари, бури и нашествия на вредители; подчертава в този контекст необходимостта да се опазват горите от тези нарастващи заплахи и да се намери баланс между производителните и защитните функции;

18.  Приветства действия за увеличаване на горското покритие, особено с местни видове, в зони, които не са подходящи за производство на храни, и по-специално в непосредствена близост до градски зони, с оглед да се смекчават неблагоприятните топлинни ефекти, да се намалява замърсяването и да се засилват връзките между хората и горите;

19.  Дава пълната си подкрепа за усилията на Комисията да насърчава заетост, свързана с горите, и създаването на благоденствие в Европа по един устойчив начин;

20.  Подчертава важната роля на устойчивото производство и използване на дървесина и други горски материали като корк и производните на дървесината, включително текстилни влакна за развитието на устойчиви икономически модели и създаването на зелени работни места;

21.  Призовава Комисията да анализира трудностите надолу по веригата на доставки, свързани с повишеното търсене от трети държави, по-специално на обла дървесина, и да подкрепя този сектор;

22.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули за насърчаване на все по-голямата група от жени собственици на гори да получават специализирани консултации и подкрепа във връзка с активното и устойчиво управление на техните гори;

23.  Подчертава, че около 60% от горите в ЕС са частни с около 16 милиона частни собственици на гори, и в този контекст подчертава значението на собствеността и правата на собственост и подкрепя всички мерки, позволяващи на обединенията от заинтересовани лица да участват в диалога относно укрепването и прилагането на устойчивото управление на горите и да подобрят по този начин обмена на информация;

24.  Отбелязва, че собствениците на гори са ключови фигури в селските райони и във връзка с това приветства признаването на ролята на горското стопанство и агролесовъдството в програмата за развитие на селските райони на ОСП за периода 2014 – 2020 г.;

25.  Счита, че изпълнението на стратегията на ЕС за горите би било подобрено, ако бъде подкрепено от подходяща координация с налично финансиране от ЕС, включително от ЕЗФРСР;

26.  Подчертава възможността за държавите членки и регионите да се възползват от наличното финансиране по съответните им програми за развитие на селските райони, за да подкрепят устойчивото управление на горите и да дадат тласък на агролесовъдството и да осигурят екологични обществени блага, като произвеждане на кислород, поглъщане на въглерод и защита на реколтата от въздействието на климата, както и да стимулират местните икономики и да създават зелени работни места;

27.  Признава необходимостта от по-добри средства за транспортиране и логистика за управлението на горите и добива на дървесина; следователно призовава държавите членки да разработят устойчиви логистични и дърводобивни системи, които имат намалено отрицателно въздействие върху климата, включително използването на товарни автомобили и кораби, използващи устойчиво биогориво, както и по-широко използване на железопътния транспорт; насърчава използването на структурните фондове на ЕС и програмите за развитие на селските райони за тези цели;

28.  Признава ролята на горите за обществото във връзка с физическото и психическото здраве на гражданите и признава, че обществените блага, осигурявани от горите, са с висока стойност от гледна точка на околната среда и отдиха и допринасят за качеството на живот, по-специално във връзка с осигуряването на кислород, поглъщането на въглерод, пречистването на въздуха, задържането и пречистването на вода, контрола на ерозията и защитата от лавини, както и че осигуряват места за дейности на открито;

29.  Насърчава връзките чрез обществения транспорт между градските зони и горите, за да се улесни достъпът до гори и залесени площи;

30.  Подчертава значението на другите дейности, свързани с горите, например събиране на реколта от горски продукти, различни от дървесината, като гъби или меки плодове, както и пашата и пчеларството;

31.  Призовава Комисията да насърчава икономически дейности, които могат да служат като източник на суровини за фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост, и които могат да бъдат използвани като алтернативен начин за справяне с безработицата и обезлюдяването на селските райони, както и да популяризира продуктите от тези дейности като полезни за човешкото здраве;

Ефективно използване на ресурсите — дървесината като устойчива суровина (устойчиво управление на горите)

32.  Подчертава, че както използването на дървесината и други продукти, получен от дървесина от дърводобива, като възобновяеми и благоприятни за климата суровини, от една страна, така и устойчивото управление на горите, от друга страна, трябва да играят важна роля за изпълнението на социо-политическите цели на ЕС, като енергиен преход, смекчаване на последиците от изменението на климата, и приспособяване, както и за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ и целите за биологично разнообразие; отбелязва, че отсъствието на активно управление на горите би било неблагоприятно за постигането на тези цели;

33.  Подчертава, че горите, които се управляват, имат по-висок капацитет за поглъщане на CO2 отколкото горите, които не се управляват, и подчертава значението на устойчивото управление на горите за постигането на максималния потенциал на горите на ЕС за задържане на въглерод;

34.  Счита, че горите не следва да се разглеждат единствено като въглеродни поглътители;

35.  Подчертава необходимостта да се гарантира ефективността при използването и повторната употреба на горските ресурси и дървения материал като начин за понижаване на търговския дефицит на ЕС, подобряване на самодостатъчността на ЕС по отношение на дървения материал, увеличаване на конкурентоспособността на горския сектор на ЕС, спомагане за намаляване на неустойчивото управление на горите, опазване на околната среда и намаляване на обезлесяването в държави извън ЕС;

36.  Категорично подкрепя ефективното от гледна точка на ресурсите използване на дървесина като възобновяема, гъвкава суровина с ограничена наличност, и е против правнообвързващи правила, даващи предимство при използването на дървесина, тъй като това не само ограничава енергийния пазар и развитието на нови и иновативни начини за използване на биомасата, но също така е неприложимо в много отдалечени и селски райони, дори и само по причини, свързани с инфраструктурата;

37.  Подкрепя отворен, пазарноориентиран подход и свобода за всички участници на пазара, като дава предимство на дървесината с местен произход, за да се сведе до минимум въглеродният отпечатък, създаван от презокеанския транспорт, и за да се стимулира устойчивото местно производство;

38.  Предвид факта, че някои от най-големите ресурси на биомаса в Съюза се намират в най-слабо населените и отдалечени райони, счита за наложително стратегията също така да вземе под внимание спецификите на тези райони;

39.  Признава значението на дървесината за енергийни цели като средство за борба с енергийната бедност, като принос за постигането на целите за възобновяема енергия на Рамката за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката, и като откриване на нови бизнес възможности;

40.  Счита, че новата стратегия за горите трябва да осигури възможност за засилване на сътрудничеството по въпроса със структурирането на дърводобивната промишленост и прегрупирането на операторите с цел да се гарантира по-ефективно използване на горския ресурс;

41.  Счита, че устойчивото управление на горите трябва да се основава на общопризнати и общоприети принципи и инструменти, като например критерии и показатели за устойчиво управление на горите, които трябва винаги да се прилагат за сектора като цяло, независимо от крайната употреба на дървесината;

42.  Подкрепя намерението на Комисията да разработи, съвместно с държавите членки и заинтересованите страни, набор от амбициозни, обективни и доказуеми критерии и показатели за устойчиво управление на горите, като подчертава, че тези критерии следва да бъдат в съответствие с изискванията на „Forest Europe“ (Министерска конференция за защита на горите в Европа)(2), които формират общоевропейска основа за докладване относно устойчивото управление на горите и основа за сертифициране на устойчивостта, като отчитат разнообразието от видове гори в Европа;

43.  Признава, че увеличаващото се търсене на материали, основаващи се на горското стопанство, главно в резултат на повишаването на броя на базираните на биомаса възобновяеми енергийни източници, поражда необходимост от нови начини за увеличаване на наличието на дървесина, за да се гарантира устойчивата експлоатация на горите;

44.  Посочва постигнатия значителен напредък в преговорите в рамките на „Forest Europe“ относно сключването на „Европейска конвенция за горите“(3) като задължителна рамка за устойчиво управление на горите и за по-добро балансиране на интересите в политиката в областта на горското стопанство и призовава държавите членки и Комисията да положат всички необходими усилия, за да възобновят преговорите и да ги доведат до успешен край;

45.  Счита, че плановете за управление на горите или равностойни на тях инструменти могат да бъдат важни стратегически средства за изпълнението на конкретни мерки на равнището на отделните предприятия, за дългосрочно планиране и за прилагане на устойчиво управление на горите в европейските гори; подчертава обаче, че изпълнението на конкретните мерки, съдържащи се в тези планове, на равнището на горските стопанства трябва и занапред да се уреждат от националните разпоредби;

46.  Призовава държавите членки, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, да наблюдават и насърчават прилагането на плановете за управление на горите, без да създават ненужна административна тежест;

47.  Приветства едно ясно разделение между плановете за управление на горите и плановете за управление по „Натура 2000“;

48.  Посочва, че плановете за управление на горите са само условие за получаване на средства от фонда на ЕС за развитие на селските райони за бенефициерите, които надхвърлят определен размер на стопанството, и че горите под праговия размер са освободени от това изискване; отбелязва освен това, че могат да бъдат одобрявани и равностойни инструменти;

49.  Призовава държавите членки да се възползват изцяло от съществуващата гъвкавост при прилагането на законодателството, особено в полза на по-малките оператори;

50.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули и да подкрепят нови бизнес модели, като например производствени обединения, които имат за цел да насърчават малките частни собственици на гори да управляват активно и устойчиво своите гори;

51.  Настоява, че за правилното прилагане на стратегията от решаващо значение е да се разполага с конкретен дългосрочен план за действие, в който се подчертава значението на мобилизацията и на устойчивото ползване на горския дървен материал с цел създаване на добавена стойност и на работни места, като същевременно се предоставят средства за укрепване на частните стопански дейности в горския сектор и за подпомагане на организираните сдружения на собственици на гори;

52.  Подчертава, че ефикасното управление на ресурсите следва да включва програми за подпомагане за залесяване на земите, които не са пригодни за земеделие, както и за създаване на полезащитни пояси;

Научноизследователска и развойна дейност — образование и обучение

53.  Счита, че следва да се отдава приоритет на практическото приложение на научните изследвания, тъй като целият отрасъл може да има полза от нови идеи, а основаните на горите отрасли имат огромен потенциал за растеж; счита също така, че допълнителните инвестиции в иновации в отрасъла могат да създадат нови производствени ниши и по-ефикасни процеси, които ще гарантират по-интелигентното използване на наличните ресурси и могат да сведат до минимум отрицателното въздействие върху горските ресурси;

54.  Призовава Комисията да извърши оценка, от гледна точка на приоритетите при лесовъдството и дърводобива, на европейските програми за научноизследователска и развойна дейност („Хоризонт 2020“) на програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME) и, когато е целесъобразно, да разработи нови инструменти за сектора на горското стопанство и да насърчава целенасочени научни изследвания на икономически ефективни решения за нови и иновативни продукти от дървесина, за да се подпомогне развитието на устойчивата, базирана на дървесината биоикономика;

55.  Приветства ползите от споделянето на най-добри практики и на наличните познания относно горите между държавите членки, и призовава държавите членки и Комисията да подпомагат обмена между отрасъла, научните среди и производителите;

56.  Подчертава необходимостта да се подпомагат рамковите програми на ЕС за научни изследвания, развойна дейност и иновации с цел постигането на интелигентен и устойчив растеж, продукти с по-висока добавена стойност, по-чисти технологии и висока степен на технологичен напредък, по-специално по отношение на рафинираните биогорива и промишленото строителство с използване на дървесина, съвместно с автомобилната и текстилната промишленост;

57.  Припомня, че според Европейската комисия през 2009 г. биоикономиката е представлявала пазар, оценяван на над 2 трилиона евро, осигуряващ 20 милиона работни места и 9% от общата заетост в ЕС;

58.  Отбелязва, че всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката в рамките на „Хоризонт 2020“, ще генерира около 10 евро във вид на добавена стойност; изтъква, че понастоящем горите изпълняват ключова роля в биоикономиката и ще продължават да я изпълняват и в бъдеще;

59.  Счита, че заместването на базираните на нефта или на топлинно интензивните суровини с дървесина и продукти, получени от дървесина от дърводобива, следва да се насърчава, в съответствие с напредъка в областта на научните изследвания и технологиите, и че това може да има положителен принос за по-нататъшни ползи по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата, както и на създаването на работни места;

60.  Подчертава необходимостта да се извърши оценка на разходите по отношение на цялото законодателство на ЕС, засягащо веригите за създаване на стойност в отраслите, основаващи се на горското стопанство, с цел да се премахне цялата ненужна и обременяваща бюрокрация и да се създаде благоприятстваща рамка за повишаване на конкурентоспособността на отраслите в дългосрочен план по устойчив начин, както и да се подкрепя принципът, че законодателните предложения, засягащи сектора на горското стопанство и веригите за създаване на стойност на основаващите се на него отрасли, следва да бъдат щателно оценявани чрез оценка на въздействието;

61.  Счита, че разширяването на базата от знания, свързана с горите, е от решаващо значение за научноизследователската дейност и че за прилагането на стратегията за горите е абсолютно необходимо наличието на надеждна информация;

62.  Отбелязва наличието на ресурси за информиране и мониторинг чрез програмата „Коперник“ и други космически инициативи на европейско равнище и препоръчва да се повиши използването на тези ресурси и инструменти;

63.  Изтъква, че съставянето на националните описи на горите е всеобхватно средство за мониторинг при инвентаризацията на горите, като по този начин се зачита регионалният аспект и същевременно се удовлетворяват исканията за намаляване на бюрокрацията и на разходите;

64.  Приветства усилията на Комисията за създаване на основана на националните данни европейска информационна система относно горите и предприетите инициативи за подобряване на сравнимостта на новите и на наличните данни, като се надява в това отношение да се засили анализът на данни за икономиката и заетостта в секторите на горското стопанство и на дървообработването;

65.  Препоръчва по-специално да се осигурят повече дългосрочни набори от данни с цел по-добро разбиране на тенденциите в горското стопанство и адаптирането му към изменението на климата;

66.  Счита, че квалифицираната и добре обучена работна сила е от решаващо значение за успешното прилагане на устойчиво управление на горите и призовава Комисията и държавите членки да разработят мерки и, където е възможно, да използват съществуващите европейски инструменти, като например Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и европейските програми за обучение (ET 2020), за да се подпомогне смяната на поколенията и да се компенсира недостигът на квалифицирана работна ръка в горското стопанство;

67.  Призовава Комисията да подкрепя изготвянето на информационни кампании за сектора, насочени към повишаване на информираността за възможностите, които той предлага за справяне с безработицата и обезлюдяването, както и към повишаване на неговата привлекателност за младите хора;

68.  Освен това е на мнение, че трябва да бъдат разработени програми за обучение, по-специално за новите участници на пазара и за младите горски стопани, както и за вече назначените служители в строителната промишленост, за да се повиши тяхната осведоменост за възможностите, които създава употребата на дървесина, така че да продължи да се гарантира трансферът на знания относно устойчивото управление на горите и в промишлените сектори надолу по веригата;

69.  Признава, че устойчивото управление на горските продукти през целия им жизнен цикъл може да има значителен принос за постигането на целите за зелена икономика, по-специално на тези, свързани с политиките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за ефективно използване на ресурсите;

70.  Счита, че държавите членки следва да насърчават устойчивата употреба на горски продукти в строителния сектор, включително използването им при строежа на жилища на по-достъпни цени, изградени от добити по устойчив начин суровини;

71.  Посочва значението на традиционните употреби с висока стойност, които все още имат огромен потенциал за растеж, като например употребата на дървесина в строителството и пакетирането;

72.  Отбелязва, че съвременното равнище на развитие на технологиите позволява изграждането на жилищни комплекси с голям капацитет, построени предимно от дървесина, с което значително се ограничават емисиите на CO2 в строителния сектор;

73.  Отбелязва, че правилата за използване на дървен материал с цел строителство са различни в отделните държави членки; поради това призовава да се поеме ангажимент за приемане на правила на ЕС с цел насърчаване на по-мащабната употреба на дървен материал в сградния фонд;

74.  Призовава държавите членки да разработят инициативи в подкрепа на трансфера на знания и технологии и да използват в пълна степен съществуващите програми на ЕС в подкрепа на научните изследвания и иновациите в горското стопанство и в сектора на горското стопанство;

75.  Отбелязва, че са налице значителни пропуски в научните и технологичните изследвания, свързани с адаптирането на горското стопанство към изменението на климата, включително изследванията относно въздействието на увеличаващите се вредители и болести, които представляват сериозна заплаха за горите в Европа и за сектора на горското стопанство;

76.  Насърчава държавите членки и Комисията да предприемат действия с цел повишаване на осведомеността за икономическата, екологичната и социалната роля на европейските гори и на горското стопанство, както и за значението на устойчивата, основаваща се на горите биоикономика и на дървесината като една от ключовите възобновяеми суровини в ЕС;

77.  Счита, че е важно да се насърчава научно-изследователската дейност, насочена към рационалното използване на биомасата и разработването на бързо растящи енергийни култури, както и да се създаде модел, който осигурява икономически стимул за използването на отпадъците от биомаса;

Световни предизвикателства — околна среда и изменение на климата

78.  Подчертава, че устойчивото управление на горите оказва положително въздействие върху биологичното разнообразие и по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата и може да намали рисковете от горски пожари, вредители и болести;

79.  Подчертава, че Съюзът е постигнал съгласие, че до 2020 г. трябва да бъде преустановена загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги, в т.ч. опрашването, че екосистемите и техните услуги трябва да се поддържат и поне 15% от екосистемите с влошено състояние следва да бъдат възстановени; допълва, че Съюзът освен това е постигнал съгласие, че управлението на горите трябва да бъде устойчиво, че горите, тяхното биологично разнообразие и услугите, които те предоставят, трябва да бъдат защитени и доколкото е осъществимо подобрени, и че трябва да се подобри устойчивостта на горите към изменението на климата, пожари, бури, вредители и болести; в допълнение подчертава, необходимостта да се разработи и приложи обновена стратегия на Съюза за горите, която да е насочена към разнообразното търсене по отношение на горите и многобройните ползи от тях и да допринася за по-стратегически подход към опазването и подобряването на състоянието на горите, в това число чрез устойчиво управление на горите(4);

80.  Посочва, че други въпроси следва да бъдат проучени допълнително, особено проблемът със свръхпопулацията от тревопасни животни, здравето на горите и способстването на устойчиво производство на дървен материал, генетичните ресурси в горското стопанство, мерките за предотвратяване на горски пожари и за борба с такива пожари и за избягване на ерозия на почвата, както и възстановяването на приземната растителност;

81.  Признава, че горите с кратък цикъл на ротация могат да осигуряват устойчива дървена биомаса, като същевременно гарантират необходимото поддържане на земите, като по този начин се намаляват рисковете от ерозия на почвите и свлачища при земите под угар и изоставените земи;

82.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни действия за постигане на цел 5 от Аичи, която изисква до 2020 г. темпът на загуба на всички природни местообитания, включително гори, да бъде намален поне наполовина, като там, където това е възможно, да бъде сведен почти до нула, а деградацията и разпокъсаността да бъдат значително намалени;

83.  Настоятелно призовава държавите членки да изготвят своите политики по отношение на горите по начин, който изцяло взема под внимание значението на горите за опазването на биологичното разнообразие, предотвратяването на ерозията на почвата, осигуряването на поглъщането на въглерод и пречистването на въздуха, както и за поддържането на кръговрата на водата;

84.  Изтъква, че биоикономиката, като ключов елемент на интелигентния и екологосъобразен растеж в Европа, е необходима с оглед на постигането на целите на водещите инициативи „Съюз за иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“ в рамките на стратегията „Европа 2020“ и че дървесината като суровина има важна роля за постигането на напредък в посока изграждането на биоориентирана икономика;

85.  Подчертава необходимостта незабавно да се изясни въздействието от гледна точка на парниковия ефект на различните употреби на горска биомаса за производство на енергия и да се идентифицират употребите, които могат да постигнат максимални ползи за смекчаване на изменението на климата в срокове, целесъобразни от гледна точка на политиката;

86.  Счита, че е важно да се насърчава прилагането на концепцията за биоикономика, като същевременно се съблюдават пределните стойности за устойчиви доставки на суровини с цел подкрепа за икономическата жизнеспособност на веригите за създаване на стойност в горското стопанство чрез иновации и трансфер на технологии;

87.  Призовава за по-голяма подкрепа за различните продукти на горското стопанство, като се гарантира, че различното търсене на такива продукти е балансирано и се оценява въз основа на потенциала за устойчиво предлагане и на останалите екосистемни функции и услуги, предлагани от горското стопанство;

88.  Изразява сериозна загриженост относно темповете на обезлесяване по света, по-специално в развиващите се страни и често в резултат от незаконна сеч;

89.  Подкрепя механизмите, които насърчават световното развитие на горското стопанство в посока към по-устойчиво използване и в тази връзка посочва по-специално директивата на ЕС относно дървения материал(5), която има за цел борба срещу незаконната сеч и пускането на незаконен дървен материал на европейския пазар чрез внос от трети държави, както и Схемата за разрешителни при внос на дървен материал в ЕС(6) и доброволните споразумения за партньорство;

90.  Призовава Комисията да публикува очаквания преглед на функционирането и на ефективността на Регламента на ЕС относно дървения материал и подчертава, че един нов регламент следва да бъде пропорционален и да разглежда начините за намаляване на ненужните разходи и изисквания за докладване за собствениците на горски площи и лесовъдите в Европа без да се застрашава целта на регламента;

91.   Счита, че предвид предизвикателствата, които пораждат глобалното затопляне и изменението на климата, екосистемите и популациите на видовете трябва да бъдат здрави, биологично разнообразни и силни, за да могат да оцелеят;

92.  Подчертава значението на зоните по „Натура 2000“, където, благодарение на изключителните им природни ресурси, могат да се произвеждат продукти и услуги, основаващи се на горското стопанство, с високо екологично и културно качество;

93.  Подчертава значението на здравите горските екосистеми, които предлагат местообитания за животните и растенията, но подчертава, че добронамереното законодателство, като например директивата на ЕС за местообитанията, засяга решения за управление на земите и трябва да се прилага пропорционално;

94.  Признава ролята на горите за развитието на свързаните сектори и отстоява в тази връзка значението на подкрепата за лесовъдите, отглеждащи медоносни дървета, което от своя страна допринася за процеса на опрашване;

95.  Счита, че определени проблеми засягат горската промишленост на световно равнище, по-специално незаконната сеч, и поради това призовава Европейската комисия да засили подкрепата за горската промишленост в рамките на свързаните международни органи;

96.  Отбелязва, че търсенето на биомаса, особено от дървесина, нараства и поради това приветства усилията на Комисията и на държавите членки да подкрепят развиващите се страни при предприеманите от тях мерки за подобряване на политиката и на законодателството в областта на горското стопанство, и по-специално в рамките на REDD+(7) (намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите).

97.  Приканва Комисията да разработи план за действие относно обезлесяването и деградацията на горите с цел да се предприемат мерки във връзка с целите, посочени в нейното съобщение относно обезлесяването, в съответствие с призивите в рамките на Седмата програма за действие за околната среда; счита за важно да се гарантира не само опазването и управлението на съществуващите гори, но и повторното залесяване на обезлесените зони;

98.  Счита, че допълнително трябва да се посочи необходимостта от мащабно повторно залесяване в областите, засегнати от повтарящи се горски пожари;

Изпълнение и докладване

99.  Подчертава, че изпълнението на стратегията на ЕС за горите следва да бъде многогодишен координиран процес, в който трябва да се взема под внимание позицията на Парламента, както и че стратегията следва да бъде прилагана ефикасно, съгласувано и с възможно най-малко бюрокрация;

100.  Изразява съжаление, че процесът на изпълнение отчасти е започнал преди Парламентът да приеме своята позиция, и счита, че това не е в съответствие с целта за по-добра координация на политиките, свързани с горите, заявена от Комисията в текста относно нейната стратегия;

101.  Счита, че новата стратегия следва да установи връзки между стратегиите и плановете за финансиране на ЕС и на държавите членки и да засили съгласуваността по отношение на планирането, финансирането и изпълнението на междусекторните дейности;

102.  Призовава за приобщаващо, добре структурирано и балансирано изпълнение на стратегията;

103.  Поради това счита, че пълномощията на Постоянния комитет по горите следва да бъдат засилени и да се осигурят повече ресурси, за да може Комисията изцяло да използва експертния опит на държавите членки при прилагането на новата стратегия на ЕС за горите на равнището на ЕС; призовава Европейската комисия да се консултира с Постоянния комитет по горите с достатъчно ранно предизвестие, преди да представи инициатива или проект на текст, която/който ще окаже въздействие върху управлението на горите и дърводобивната и дървопреработвателната промишленост;

104.  Подчертава важната роля на Групата за граждански диалог по въпросите на горите и корка, както и на други имащи отношение заинтересовани страни, и призовава за тяхното подобаващо участие в изпълнението на стратегията;

105.  Счита, че хоризонталното естество на въпросите в областта на горското стопанство изисква сътрудничество между различните отдели на Комисията при разглеждането на мерки, които могат да засегнат специфичния характер на устойчивото управление на горите и свързаните промишлени отрасли; поради това призовава ГД „Околна среда“, ГД „Действия по климата“, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Енергетика и транспорт“, ГД „Научни изследвания и иновации“ и другите имащи отношение генерални дирекции да работят съвместно и стратегически, за да гарантират ефективното изпълнение на стратегията чрез засилена координация и комуникация;

106.  Счита, че с оглед на списъка с приоритети на Комисията в областта на растежа, заетостта и инвестициите, при изпълнението на новата стратегия на ЕС за горите следва да се отдава приоритет и на насърчаването на конкурентоспособността и на устойчивостта на сектора на горското стопанство, на подкрепата на селските и градските райони, на разширяването на базата от знания, на опазването на горите и на съхранението на техните екосистеми, на насърчаването на координацията и на комуникацията, и на повишаването на степента на използване на продуктите от дървесина и на останалите продукти на горското стопанство;

107.  Призовава Комисията да допълни стратегията със стабилен план за действие, съдържащ конкретни мерки, и да докладва ежегодно на Европейския парламент за напредъка, постигнат при изпълнението на конкретните действия в рамките на стратегията;

108.  Обявява се в подкрепа на свикването на разширената комисия AGRI — ENVI — ITRE, за да може да се проведат балансирани обсъждания относно напредъка при изпълнението на новата стратегия на ЕС за горите;

o
o   o

109.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 413.
(2) Forest Europe – Конференция на министрите относно защитата на горите в Европа, междудържавна комисия за договаряне и сключване на правнообвързващо споразумение относно горите в Европа: http://www.foresteurope.org/
(3) Виж: http://www.forestnegotiations.org/
(4) Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“.
(5) Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал.
(6) Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (FLEGT = прилагане на законодателството, определяне на политики и търговията в областта на горското стопанство).
(7) Програма за намаляване на емисиите, свързани с обезлесяването и деградацията на горите. http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php

Правна информация - Политика за поверителност