Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2223(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0126/2015

Předložené texty :

A8-0126/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 24
CRE 27/04/2015 - 24

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0109

Přijaté texty
PDF 470kWORD 143k
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví
P8_TA(2015)0109A8-0126/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 o nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (2014/2223(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“ (COM(2013)0659),

–  s ohledem na pracovní dokumenty útvarů Komise (SWD(2013)0342) a (SWD(2013)0343), které tvoří přílohu tohoto sdělení,

–  s ohledem na závěry Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 19. května 2014 týkající se nové strategie EU v oblasti lesnictví,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. ledna 2014 s názvem „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2014 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2006 o provádění strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“,

–  s ohledem na strategii Evropa 2020 včetně iniciativ „Unie inovací“ a „Evropa účinněji využívající zdroje“,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ (COM(2013)0216),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (COM(2011)0244),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0126/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá pravomoc k vypracování společné politiky pro lesnictví, ale některé politiky Unie mohou mít dopady na vnitrostátní lesnické politiky, a že příslušné politické strategie, které se týkají lesnictví a lesů, přijímají členské státy;

B.  vzhledem k tomu, že navzdory této nezpochybnitelné pravomoci členských států znamená lepší a aktivnější koordinace a větší zohlednění odvětví lesního hospodářství potenciální výhody pro toto významné hospodářské odvětví, které je garantem pracovních míst na evropské úrovni, obzvláště ve venkovských oblastech, a zároveň chrání ekosystémy a nabízí všem ekologické výhody, aniž je dotčena odpovědnost členských států;

C.  vzhledem k tomu, že dřevo je v Evropě často nedostatečně využívaným obnovitelným zdrojem a že je třeba zajistit jeho inteligentní a udržitelné využívání, např. dalším rozvíjením a výměnou know-how;

D.  vzhledem k tomu, že lesy jsou zdrojem, jedinečné flory, fauny a hub;

E.  vzhledem k tomu, že rozloha a charakter lesů se velmi liší, přičemž některé členské státy mají více než polovinu svého území zalesněnou; vzhledem k tomu, že přidaná hodnota lesů, které jsou obhospodařovány udržitelným způsobem, je na místní, regionální, evropské a mezinárodni úrovni mimořádně důležitá, neboť zajišťují pracovní místa ve venkovských oblastech, jsou přínosem pro společnost založenou na biohospodářství, jsou prospěšné pro lidské zdraví, zejména ve strukturálně znevýhodněných oblastech, a současně významně přispívají k ochraně životního prostředí, klimatu a biologické rozmanitosti;

F.  vzhledem k tomu, že lesní biomasa je velmi důležitým zdrojem obnovitelné energie; vzhledem k tomu, že evropské lesy v současné době pohlcují a zadržují přibližně 10 % emisí uhlíku EU, čímž výrazně přispívají ke zmírňování změny klimatu;

G.  vzhledem k tomu, že v důsledku urbanizace naší společnosti mají občané Unie k lesům slabší vztah a nemají dostatečné vědomosti o lesnictví nebo o jeho dopadu na životní úroveň, pracovní místa, klima, životní prostředí, lidské zdraví a celý hodnotový řetězec a na spojení se širšími ekosystémy;

H.  vzhledem k tomu, že rostoucí počet politik EU vede ke stále větším požadavkům na lesy; vzhledem k tomu, že tyto požadavky musí být pečlivě vyvažovány a požadavky na nové využití dřeva v biohospodářství musí být doprovázeny účinným využíváním zdrojů, používáním nových technologií a dodržováním limitů udržitelných dodávek;

I.  vzhledem k tomu, že evropské lesnictví se vyznačuje udržitelným hospodařením a dlouhodobým plánováním a že by zásada udržitelnosti měla být důrazněji prosazována na všech úrovních od místní až po celosvětovou s cílem vytvořit pracovní místa, zmírnit změny klimatu a bojovat proti desertifikaci;

J.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zdůraznit hospodářskou, sociální a environmentální úlohu lesů rovněž v souvislosti s ochranou a propagací kulturního a přírodního dědictví a podporou udržitelného (eko)turismu;

K.  vzhledem k tomu, že kvůli rostoucí světové populaci roste poptávka po energii a lesy by tudíž v budoucnosti měly hrát důležitější úlohu ve skladbě zdrojů energie EU;

Obecné informace – význam lesů, lesnictví a lesnického odvětví pro hospodářství a společnost

1.  vítá sdělení Komise o nové strategii EU v oblasti lesnictví a doprovodné pracovní dokumenty a zdůrazňuje, že tato strategie se musí zaměřit na udržitelné obhospodařování lesů a jejich multifunkční úlohu z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska a že musí zajistit lepší koordinaci a provázanost politik Komise, které se přímo nebo nepřímo dotýkají lesnictví; v této souvislosti upozorňuje na to, že stále více evropských politických iniciativ v oblastech, jako jsou např. hospodářská politika, politika zaměstnanosti, energetická politika, politika ochrany životního prostředí a klimatu, vyžaduje větší příspěvek ze strany lesnictví;

2.  zdůrazňuje, že je třeba určovat hodnotu ekosystémových služeb lesů systematičtěji a přihlížet k ní při rozhodování jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru;

3.  konstatuje, že jen zdravé a stabilní horské lesy jsou schopny plnit plně svou funkci ochrany lidí a přírody proti pádům lavin a sesuvům půdy a jako přirozená ochrana před záplavami;  zejména v této souvislosti je nezbytná přeshraniční komunikace;

4.  v této souvislosti zdůrazňuje, že by mělo být zabráněno veškerým pokusům o přenesení této politiky na unijní úroveň a že musí být respektována místní a regionální povaha tohoto odvětví a pravomoc členských států, přičemž je potřeba hledat soulad mezi pravomocemi EU a členských států;

5.  zdůrazňuje, že lesy Evropské unie se vyznačují velkou rozmanitostí, která zahrnuje významné rozdíly, pokud jde o vlastnictví lesů, jejich rozlohu druhovou skladbu a výzvy, kterým čelí;

6.  zdůrazňuje, že strategie EU v oblasti lesnictví musí zohlednit skutečnost, že některé členské státy mají více než polovinu svého území zalesněnou a že udržitelné obhospodařování lesů je mimořádně důležité, protože vytváří přidanou hodnotu na místní a regionální úrovni a zajišťuje pracovní místa ve venkovských oblastech a zároveň rozhodujícím způsobem přispívá ke kvalitě životního prostředí;

7.  zdůrazňuje obzvláště cennou úlohu stabilních smíšených lesů, včetně domácích druhů stromů, kterým vyhovují místní podmínky, a klíčovou úlohu těchto smíšených lesů v ekosystémech a jejich přínos k biologické rozmanitosti;

8.  vyzývá členské státy, aby podporovaly snahy majitelů lesů chránit a zakládat původní smíšené lesy, které jsou pro danou oblast typické;

9.  vyjadřuje zklamání nad skutečností, že navržená strategie se nezaměřuje na pracovní podmínky pracovníků v lesnictví, a žádá Komisi, aby vzala v úvahu inteligentní organizaci práce, vysoké technologické standardy a kvalitní pracovní místa;

10.  konstatuje, že toto odvětví v současnosti zaměstnává více než 3 miliony evropských občanů; zdůrazňuje, že dlouhodobé konkurenceschopnosti lesnictví lze dosáhnout pouze s kvalifikovanou pracovní silou;

11.  domnívá se, že strategie EU v oblasti lesnictví by tudíž měla stanovit podmínky, které by umožnily, aby EU měla příslušná školicí zařízení a pracovní sílu, která si je plně vědoma stávajících výzev a hrozeb, kterým lesnictví čelí, ale i bezpečnostních předpisů v rámci správy lesů;

12.  zdůrazňuje potřebu komplexní a holistické společné strategie a vítá uznání hospodářské, environmentální a sociální úlohy a přínosů lesů a odvětví založeného na lesnictví v EU;

13.  domnívá se, že toto uznání je pevným základem pro podporu evropského odvětví lesnictví, mimo jiné pokud jde o podporu a řešení lesních katastrof, zlepšení účinného využívání zdrojů, zvýšení konkurenceschopnosti, podporu zaměstnanosti, posílení odvětví založených na lesnictví a zachování ekologických funkcí;

14.  zdůrazňuje významnou úlohu, kterou biohospodářství hraje při plnění nových priorit Komise v oblasti růstu, zaměstnanosti a investic;

15.  uznává, že EU musí hrát svou úlohu při podpoře vnitrostátních politik s cílem docílit aktivní, multifunkční a udržitelné správy lesů, včetně správy různých druhů lesů a při posilování spolupráce s cílem řešit výzvy překračující hranice, jak jsou lesní požáry, změna klimatu a přírodní katastrofy nebo nepůvodní invazivní druhy;

16.  zastává názor, že strategie musí ve větší míře zohlednit problém chorob stromů jako je chřadnutí dubů (oak decline), které ničí háje dubů korkových v Portugalsku, Francii a Španělsku a postihuje rovněž zvláště chráněné oblasti a biosférické rezervace;

17.  zdůrazňuje, že předpokládaný růst poptávky po dřevu je jak příležitostí, tak i výzvou pro lesnictví a všechna odvětví založená na lesnictví, zejména proto, že v důsledku změny klimatu se očekává, že sucha, požáry, bouře a škůdci budou lesy postihovat stále častěji a ve větším rozsahu; Zdůrazňuje v této souvislosti nutnost chránit lesy před těmito rostoucími hrozbami a sladit jejich produkční a ochranné funkce;

18.  vítá opatření na zvýšení úrovně zalesňování, a to zejména původními druhy v oblastech, které nejsou vhodné pro produkci potravin, a obzvláště v těsné blízkosti městských oblastí, s cílem omezit jejich nepříznivé tepelné účinky, snížit znečištění a rozšířit vazby mezi člověkem a lesem;

19.  rozhodně podporuje úsilí Komise o podporu zaměstnanosti a udržitelné vytváření hmotných statků v souvislosti s lesnictvím na evropské úrovni;

20.  zdůrazňuje důležitou úlohu udržitelné výroby a využívání stavebního dřeva a dalších materiálů pocházejících z lesů, jako jsou korek a deriváty dřeva včetně textilních vláken, pro rozvoj udržitelných ekonomických modelů a vytváření zelených pracovních míst;

21.  vyzývá Komisi, aby analyzovala problémy v zásobovacím řetězci navazujících odvětví spojené se zvýšenou poptávkou ze třetích zemí, zejména po kulatině, a aby toto odvětví podporovala;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvářely pobídky na podporu rozrůstající se skupiny vlastníků lesa z řad žen, kterým by se tak dostalo odborného poradenství a podpory, pokud jde o aktivní a udržitelnou správu jejich lesů;

23.  zdůrazňuje, že 60 % lesů v EU je v soukromém vlastnictví asi 16 milionů soukromých vlastníků a v této souvislosti zdůrazňuje význam soukromého vlastnictví a vlastnických práv a podporuje veškerá opatření, která zájmovým sdružením umožňují zapojit se do dialogu o posílení a zavedení koncepce udržitelného lesního hospodaření a lepší výměnu informací;

24.  konstatuje, že vlastníci lesů hrají důležitou úlohu ve venkovských oblastech, a v této souvislosti vítá, že lesnictví a agrolesnictví zaujímají v programu SZP pro rozvoj venkova na období 2014–2020 významné místo;

25.  domnívá se, že strategie EU v oblasti lesnictví by se lépe prováděla, pokud by byla podporována vhodnou koordinací s dostupným financováním EU včetně EZFRV; 

26.  zdůrazňuje, že členské státy a regiony mají příležitost využít financování dostupné v rámci programů pro rozvoj venkova pro účely podporování udržitelné správy lesů a posílení agrolesnictví a pro vytváření environmentálních veřejných statků, jako jsou produkce kyslíku, ukládání uhlíku a ochrana plodin před dopady změny klimatu, jakož i podpora místních ekonomik a vytváření zelených pracovních míst;

27.  uznává, že je třeba zlepšit dopravu a logistiku pro správu lesů a těžbu dřeva; vyzývá tudíž členské státy, aby vytvořily udržitelné logistické a těžební systémy, které by měly nižší negativní dopad na klima, včetně používání nákladních aut a lodí poháněných udržitelným biopalivem i rozšířeného používání železnic; vybízí k využívání strukturálních fondů EU a programů pro rozvoj venkova za tímto účelem;

28.  uznává úlohu lesů ve společnosti ve vztahu k fyzickému a duševnímu zdraví občanů a skutečnost, že veřejné statky, jež produkují lesy, mají vysokou hodnotu z environmentálního a rekreačního hlediska a napomáhají kvalitě života, a to především pokud se jedná o produkci kyslíku, ukládání uhlíku, filtrování vzduchu, vytváření zásob vody a její filtrování, kontrolu eroze a ochranu před lavinami, a představují také vhodné místo pro aktivity na čerstvém vzduchu;

29.  podporuje spojení veřejné dopravy mezi městskými oblastmi a lesy, která by usnadnila přístup k lesům a zalesněným plochám;

30.  zdůrazňuje význam dalších činností souvisejících s lesy, např. sběr nedřevinných lesních produktů, jako jsou houby nebo lesní ovoce, pastevectví a včelařství;

31.  vyzývá Komisi, aby podporovala ekonomické činnosti, které mohou sloužit jako zdroj surovin pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl a mohou být využívány jakožto alternativní způsob, jak čelit nezaměstnanosti a vylidňování venkova, a propagovala produkty, které jsou výsledkem těchto činností jakožto produkty přínosné pro lidské zdraví;

Účinné využívání zdrojů – dřevo jako udržitelná surovina (udržitelné lesnictví)

32.  zdůrazňuje, že využívání dřeva a produktů z vytěženého dřeva jakožto surovin, které jsou obnovitelné a šetrné ke klimatu, na jedné straně a udržitelné lesnictví na straně druhé hrají významnou roli při plnění společensko-politických cílů Evropské unie, jako jsou např. přechod na jiné zdroje energie, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, plnění úkolů vytyčených ve strategii Evropa 2020 a cílů stanovených pro biologickou rozmanitost; konstatuje, že nejsou-li lesy aktivně obhospodařovány, nelze uvedených cílů dosáhnout;

33.  zdůrazňuje, že řádně obhospodařované lesy mají vyšší absorpční kapacitu CO2 než lesy, které obhospodařovány nejsou, a připomíná význam udržitelné správy lesů pro zvýšení potenciálu evropských lesů, pokud jde o ukládání uhlíku;

34.  je přesvědčen, že na lesy by se nemělo pohlížet pouze jako na úložiště uhlíku;

35.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit účinné využívání a recyklaci lesních zdrojů a dřevěných materiálů, neboť povedou ke snížení obchodního deficitu EU a větší soběstačnosti EU v oblasti zásobování dřevem a podpoří konkurenceschopnost odvětví evropského lesnictví, napomůžou zmírnění neudržitelného obhospodařování lesů, přispějí k ochraně životního prostředí a omezí odlesňování ve třetích zemích;

36.  rozhodně podporuje účinné využívání dřeva, které je obnovitelnou a univerzální surovinou s omezenou dostupností, a nesouhlasí se stanovováním závazných priorit pro způsoby jeho využití, neboť tento přístup jednak omezuje trh s energií a rozvoj nových a inovativních využití biomasy a jednak ho v některých vzdálených a venkovských oblastech nelze kvůli stávající infrastruktuře realizovat;

37.  podporuje přístup vycházející z volného trhu a svobodu všech jeho účastníků tím, že upřednostňuje dřevo pocházejícího z místních zdrojů s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu vytvořenou dopravou ze zámoří a podporovat místní udržitelnou produkci;

38.  vzhledem k tomu, že se jedny z největších zdrojů biomasy Unie nacházejí v nejméně zalidněných a odlehlých regionech, považuje za nezbytné, aby strategie rovněž v plné míře zohledňovala zvláštnosti těchto regionů;

39.  uznává hodnotu dřeva pro účely výroby energie jakožto prostředku na boj proti energetické chudobě napomáhajícího naplňování cílů klimatického a energetického rámce do roku 2030, pokud jde o využívání energie z obnovitelných zdrojů, a skýtajícího nové podnikatelské příležitosti;

40.  je přesvědčen, že nová strategie v oblasti lesnictví musí umožnit užší spolupráci ve věci strukturalizace dřevařského průmyslu a seskupování subjektů s cílem zajistit lepší využívání lesních zdrojů;

41.  zastává názor, že udržitelné lesnictví se musí řídit obecně uznávanými a akceptovanými zásadami a nástroji, jako jsou kritéria a ukazatele udržitelného obhospodařování lesů, které se musí vždy zaměřovat na celé odvětví, bez ohledu na konečné využití dřeva;

42.  podporuje záměr Komise vypracovat spolu s členskými státy a zainteresovanými subjekty ambiciózní, objektivní a jasný soubor kritérií a ukazatelů pro udržitelné obhospodařování lesů, přičemž tato kritéria by měla být v souladu s požadavky Forest Europe (ministerské konference o ochraně lesů v Evropě)(2), která představují celoevropský základ pro jednotné podávání zpráv o udržitelném lesnictví a pro vystavování osvědčení o udržitelném lesním hospodaření, a měla by zohledňovat rozmanitost lesních typů v Evropě;

43.  uznává, že rostoucí poptávka po materiálech pocházejících z lesních zdrojů, která je primárně výsledkem nárůstu využívání energie vyráběné z biomasy, si žádá zvýšenou dostupnost dřeva při současném zaručení udržitelného využívání lesů;

44.  upozorňuje na značný pokrok, kterého bylo dosaženo při jednáních konference Forest Europe o „evropské úmluvě o lesích“,(3) jež by měla být závazným rámcem pro udržitelné lesnictví a pro lepší vyvážení zájmů v lesnické politice, a vyzývá členské státy a Komisi, aby vyvinuly potřebné úsilí k obnovení a zdárnému ukončení těchto jednání;

45.  zastává názor, že plány obhospodařování lesů nebo obdobné nástroje mohou být důležitými strategickými nástroji k provádění konkrétních opatření na úrovni lesnických podniků, pro dlouhodobé plánování a uplatňování udržitelného obhospodařování evropských lesů; zdůrazňuje však, že provádění konkrétních opatření v rámci těchto plánů na úrovni lesnických podniků musí i nadále podléhat vnitrostátním předpisům;

46.  vyzývá členské státy, aby v souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity monitorovaly a prosazovaly uplatňování plánů obhospodařování lesů, a to bez vytváření zbytečné administrativní zátěže;

47.  vítá, že jsou jasně rozlišovány plány obhospodařování lesů a plány obhospodařování v rámci sítě Natura 2000;

48.  upozorňuje na skutečnost, že plány obhospodařování lesů jsou podmínkou pro získání finančních prostředků EU na rozvoj venkova pouze pro příjemce, jejichž podnik překračuje určitou prahovou velikost, a že lesy pod touto prahovou hodnotou jsou vyňaty z působnosti tohoto pravidla; kromě toho také konstatuje, že ekvivalentní nástroje mohou být rovněž přijaty;

49.  vyzývá členské státy, aby při provádění legislativy plně využívaly tuto stávající flexibilitu, a to zejména ve prospěch menších subjektů;

50.  vyzývá Komisi a členské státy k vytváření pobídek a k podpoře nových obchodních modelů, např. výrobních družstev, které by měly malé soukromé vlastníky lesů motivovat k jejich aktivnímu a udržitelnému obhospodařování;

51.  trvá na tom, že pro náležité zavedení strategie je nezbytné mít k dispozici dlouhodobý akční plán zdůrazňující význam mobilizace a udržitelného využívání lesního dřeva s cílem vytvářet přidanou hodnotu a pracovní místa, přičemž je třeba poskytnout prostředky pro posílení soukromých lesnických podniků a podporu organizovaných uskupení vlastníků lesů;

52.  zdůrazňuje, že účinná správa zdrojů by měla zahrnovat podpůrné programy na zalesňování ploch, které nejsou vhodné pro zemědělství, a na podporu vytváření ochranných lesních pásů;

Výzkum a vývoj – vzdělávání a odborná příprava

53.  domnívá se, že by prioritou měla být praktická aplikace výzkumu, jelikož celé odvětví může mít prospěch z nových podnětů a lesní hospodářství má velký potenciál k růstu; rovněž se domnívá, že další investice do inovací v tomto odvětví mohou vytvářet nové výrobní možnosti a účinnější postupy, které by zajistily vhodnější využívání dostupných zdrojů a které by mohly v maximální míře omezit negativní dopady na lesní zdroje;

54.  vyzývá Komisi, aby posoudila z hlediska priorit lesnictví a zpracovávání dřeva evropské programy pro výzkum a vývoj (Horizont 2020) a program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků (COSME) a aby pro odvětví lesnictví případně vypracovala nové nástroje a prosazovala výzkum zaměřený na nákladově efektivní řešení pro nové, inovativní dřevní produkty v zájmu podpory rozvoje udržitelného dřevařského biohospodářství;

55.  vítá přínosy sdílení osvědčených postupů a stávajících znalostí o lesích mezi členskými státy a vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly jejich předávání mezi průmyslem, vědeckou obcí a producenty;

56.  zdůrazňuje důležitost podpory rámcových programů EU pro výzkum, rozvoj a inovace pro dosahování inteligentního a udržitelného růstu, získávání produktů s vyšší přidanou hodnotou, čistších technologií a vysoké pokročilosti technologií, zejména pokud jde o rafinovaná biopaliva a průmyslové stavby ze dřeva, ale také o automobilový a textilní průmysl;

57.  připomíná, že podle Komise představovalo biohospodářství v roce 2009 trh v odhadované hodnotě větší než 2 biliony EUR poskytující 20 milionů pracovních míst a zajišťující 9 % celkové zaměstnanosti v EU;

58.  konstatuje, že každé euro investované do biohospodářského výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020 vygeneruje přibližně 10 EUR přidané hodnoty; zdůrazňuje, že lesy nyní hrají v biohospodářství zásadní úlohu a že tomu tak nadále bude i v budoucnu;

59.  domnívá se, že je třeba podporovat nahrazování surovin na bázi ropy nebo tepelně náročných surovin dřevem a produkty z vytěženého dřeva, v souladu s pokrokem ve výzkumu a technologiích, a že to může pozitivně přispět k dalšímu zmírňování změny klimatu i k vytváření pracovních míst;

60.  zdůrazňuje, že je zapotřebí vypracovat posouzení nákladů veškerých právních předpisů EU ovlivňujících hodnotové řetězce dřevozpracujícího průmyslu s cílem odstranit veškerou zbytečnou a zatěžující byrokracii a zajistit rámec umožňující udržitelné zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti tohoto odvětví, a také podporovat zásadu, že legislativní návrhy týkající se odvětví lesnictví a hodnotových řetězců dřevozpracujícího průmyslu by měly být důkladně zhodnoceny prostřednictvím posouzení dopadů;

61.  zastává názor, že rozšiřování poznatků o lesích má velký význam pro výzkum a že spolehlivé informace jsou nepostradatelné pro realizaci strategie lesního hospodářství;

62.  bere na vědomí dostupnost informačních a monitorovacích zdrojů prostřednictvím programu Copernicus a dalších kosmických iniciativ na evropské úrovni a doporučuje rozšířit používání těchto zdrojů a nástrojů;

63.  konstatuje, že národní soupisy lesů představují komplexní monitorovací nástroj pro posuzování lesní zásoby a že tyto soupisy uplatňují regionální hledisko a současně odpovídají požadavku na snižování administrativní zátěže a nákladů;

64.  vítá úsilí Komise o vytvoření evropského informačního systému o lesích, který bude vycházet z údajů jednotlivých států, a iniciativy, které mají zlepšit srovnatelnost nových a již dostupných údajů, a v této souvislosti doufá, že budou posíleny analýzy údajů o hospodářství a zaměstnanosti v odvětví lesnictví a zpracovávání dřeva;

65.  doporučuje zejména, aby byly k dispozici soubory údajů za delší časové období, neboť by pomohly pochopit, jak se lesnictví vyvíjí a jak se přizpůsobuje změně klimatu;

66.  domnívá se, že základním předpokladem úspěšného provádění udržitelného obhospodařování lesů je kvalifikovaná a odborně školená pracovní síla, a vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly opatření a – bude-li to možné – využívaly stávající evropské nástroje, např. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a evropské vzdělávací programy (ET 2020), k podpoře generační obměny a řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly v lesnictví;

67.  vyzývá Komisi, aby podpořila přípravu informačních kampaní pro toto odvětví, jejichž cílem je zvýšit informovanost o možnostech, které nabízí z hlediska řešení nezaměstnanosti a vylidňování, a také zvýšit jeho atraktivitu pro mladé lidi;

68.  domnívá se, že by měly být vypracovány programy odborné přípravy, zejména pro nové pracovníky v tomto odvětví a mladé lesníky, ale i pro stávající zaměstnance ve stavebnictví, aby získali lepší informace o možnostech spojených s používáním dřeva, má-li se zajistit předávání vědomostí z oblasti udržitelného obhospodařování lesů a na něj navazujících průmyslových odvětví;

69.  je si vědom toho, že udržitelná správa během celého životního cyklu lesních produktů může výrazným způsobem přispět k dosažení cílů zeleného hospodářství, zejména pak těch, které souvisejí s politikami zmírňování změny klimatu a účinného využívání zdrojů;

70.  domnívá se, že členské státy by měly podporovat udržitelné využívání lesních produktů v odvětví stavebnictví, včetně jejich uplatnění při stavbě finančně dostupnějších domů ze surovin z udržitelných zdrojů;

71.  zdůrazňuje význam tradičních, vysoce hodnotných využití, která stále mají ohromný potenciál růstu, jako je například využívání dřeva ve stavebnictví a balení;

72.  konstatuje, že stávající technologický vývoj umožňuje výstavbu obytných komplexů s vysokou kapacitou, které jsou vyrobeny převážně ze dřeva, čímž se výrazně omezují emise CO2 ve stavebnictví;

73.  poukazuje na to, že pravidla pro používání dřeva ve stavebnictví se v jednotlivých členských státech liší; vyzývá proto k závazku přijmout pravidla EU, která by podporovala širší využití dřeva ve stavbách;

74.  vyzývá členské státy, aby rozvíjely iniciativy na podporu předávání znalostí a přenosu technologií a aby v plné míře využívaly programy EU na podporu výzkumu a inovací v lesnictví a v odvětví založeném na lesnictví;

75.  upozorňuje na skutečnost, že vědeckotechnologický výzkum se nevěnuje v dostatečné míře adaptaci lesnictví na změnu klimatu, a to ani dopadu zvyšujícího se množství škůdců a chorob, které představují vážnou hrozbu pro evropské lesy a odvětví založená na lesnictví;

76.  vybízí členské státy a Komisi, aby usilovaly o větší informovanost o hospodářské, ekologické a sociální úloze evropských lesů a lesnictví a o významu udržitelného lesního biohospodářství a dřeva jako jedné z nejdůležitějších obnovitelných surovin EU;

77.  považuje za důležité stimulovat vědecký výzkum zaměřený na racionální využívání biomasy a rozvoj rychle rostoucích energetických plodin a vytvořit model poskytující hospodářské podněty k využívání odpadu z biomasy;

Globální výzvy – životní prostředí a změna klimatu

78.  zdůrazňuje, že udržitelné obhospodařování lesů má pozitivní vliv na biologickou rozmanitost a zmírňování změny klimatu a může snižovat riziko lesních požárů, napadení lesů škůdci a výskytu nemocí;

79.  zdůrazňuje, že Unie schválila, že do roku 2020 musí být zastaven úbytek biologické rozmanitosti a zhoršování ekosystémových služeb, včetně opylení, a že ekosystémy a jejich služby musí být zachovány, přičemž by mělo být obnoveno alespoň 15 % ekosystémů, jež byly poškozeny; dodává, že Unie dále schválila, že obhospodařování lesů musí být udržitelné, lesy, jejich biologická rozmanitost a služby, které poskytují, musí být chráněny a v nejvyšší možné míře podporovány a že musí být zvýšena odolnost lesů vůči změně klimatu, požárům, bouřím, napadením škůdci a chorobám; zdůrazňuje dále, že je tudíž zapotřebí vytvořit a provést obnovenou strategii Unie v oblasti lesnictví, zabývající se mnohými požadavky kladenými na lesy a přínosem lesů a přispívající ke strategičtějšímu přístupu k ochraně a zlepšování kvality lesů, a to i prostřednictvím udržitelného obhospodařování lesů(4);

80.  upozorňuje, že by měly být dále zkoumány další problémy, zejména otázka přemnožení býložravců, zdraví lesů a usnadnění udržitelné produkce dřeva, lesní genetické zdroje, opatření zaměřená na předcházení požárům a boj proti nim a na zabránění erozi půdy a obnovování rostlinné pokrývky;

81.  je si vědom toho, že rychle rostoucí lesy by mohly poskytnout udržitelnou dřevěnou biomasu a zároveň zajišťovat nutnou údržbu příslušné lesní plochy, čímž by se snížilo nebezpečí půdní eroze a sesuvů půdy, které hrozí na půdě vyňaté z produkce či ponechané ladem;

82.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly zvláštní opatření k dosažení cíle 5 z Aiči, podle nějž by se rychlost úbytku veškerých přírodních stanovišť, včetně lesů, měla do roku 2020 snížit alespoň na polovinu a pokud možno by se měla přiblížit nule a významnou měrou by se měla omezit degradace a fragmentace;

83.  naléhavě vyzývá členské státy, aby vypracovaly politiky v oblasti lesnictví takovým způsobem, který bude plně zohledňovat význam lesů při ochraně biologické rozmanitosti, prevenci eroze půdy, zajišťování ukládání uhlíku a čištění vzduchu a při zachovávání koloběhu vody;

84.  konstatuje, že k dosažení cílů, jež jsou vytyčeny v ústředních iniciativách strategie Evropa 2020 „Unie inovací“ a „Evropa účinněji využívající zdroje“, je nezbytné biohospodářství, jež je základním prvkem inteligentního a zeleného růstu v Evropě, a že mezi důležité suroviny přispívající k přechodu na biohospodářství patří dřevo;

85.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné objasnit dopad skleníkového efektu různých druhů využití lesní biomasy pro získávání energie a zjistit, které způsoby využití mají největší potenciál zmírnit změny změnu klimatu v časovém rámci příslušném pro danou oblast politiky;

86.  považuje za důležité podporovat uplatňování konceptu biohospodářství s ohledem na hranice udržitelnosti dodávek surovin s cílem přispět prostřednictvím inovací a přenosu technologií k hospodářské životaschopnosti hodnotových řetězců lesních produktů;

87.  požaduje, aby byla více podporována diverzita lesních produktů a zajistilo se, aby byly různé druhy poptávky po lesních produktech vyvážené a posuzované na základě potenciálu udržitelnosti dodávek a dalších funkcí a služeb lesního ekosystému;

88.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rychlostí, jakou na celém světě postupuje odlesňování, zejména pak v rozvojových zemích a často jako důsledek nezákonné těžby;

89.  podporuje mechanismy, které celosvětově podporují další rozvoj lesnictví tak, aby udržitelněji využívalo zdroje, a v této souvislosti odkazuje zejména na nařízení EU o dřevě(5), které se snaží potírat nezákonnou těžbu a nabízení nezákonně vytěženého dřeva dováženého ze třetích zemí na evropském trhu, na systém licencí pro dovoz dřeva do EU (FLEGT)(6) a na dobrovolné dohody o partnerství;

90.  vyzývá Komisi, aby uveřejnila očekávaný přezkum fungování a účinnosti nařízení EU o dřevě, a zdůrazňuje, že nové nařízení by mělo být přiměřené a mělo by hledat způsoby, jak snížit zbytečné náklady a požadavky na podávání zpráv ze strany evropských vlastníků lesů a lesníků, aniž by tím byl ohrožen záměr nařízení;

91.  zastává názor, že vzhledem k výzvám spojeným s globálním oteplováním a změnou klimatu se musí ekosystémy a populace druhů vyznačovat zdravím, biologickou rozmanitostí a odolností, aby byly schopné přežít;

92.  zdůrazňuje příležitosti, které nabízejí lokality sítě Natura 2000, v nichž je díky jejich mimořádným přírodním zdrojům možné produkovat lesnické produkty a služby vysoké environmentální a kulturní kvality;

93.  vyzdvihuje význam zdravých lesních ekosystémů, které poskytují přírodní stanoviště pro živočichy a rostliny, ale zdůrazňuje, že dobře míněné právní předpisy, jako např. směrnice EU o přírodních stanovištích, mají vliv na rozhodování v oblasti obhospodařování půdy a musí být prováděna v přiměřené míře;

94.  uznává úlohu lesů pro rozvoj s nimi spojených odvětví a v této souvislosti zdůrazňuje význam pěstitelů medonosných odrůd stromů, které zároveň napomáhají opylování;

95.  zastává názor, že určité problémy mají dopad na lesnictví na globální úrovni, zejména nezákonné kácení stromů, a vyzývá proto Komisi, aby posílila podporu tohoto odvětví v rámci příslušných mezinárodních subjektů;

96.  konstatuje, že poptávka po biomase, zejména dřevu, roste, a vítá proto úsilí, které Komise a členské státy vynakládají na to, aby podporovaly rozvojové země v přijímání opatření na zlepšení politiky a právních předpisů v oblasti lesního hospodářství, zejména pak v rámci programu REDD+(7) (snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů);

97.  vyzývá Komisi, aby vypracovala akční plán týkající se odlesňování a znehodnocování lesů, a zaměřila se tak na plnění cílů stanovených v jejím sdělení o odlesňování, jak požaduje sedmý akční plán pro životní prostředí; považuje za důležité, aby byla zajištěna nejen zachování a obhospodařování stávajících lesů, ale rovněž opětovné zalesnění odlesněných oblastí;

98.  je toho názoru, že je třeba samostatně zmínit nutnost opětovného zalesnění rozsáhlých oblastí, které byly zasaženy opakovanými lesními požáry;

Provádění – předkládání zpráv

99.  zdůrazňuje, že provádění strategie EU v oblasti lesů by mělo být víceletým koordinovaným procesem, který bude zohledňovat názory Parlamentu, a že by tato strategie měla být prováděna účinně, soudržně a nebyrokraticky;

100.  lituje, že proces provádění začal částečně již před tím, než Parlament přijal svůj postoj, a domnívá se, že takový postup není v souladu s cílem dosáhnout lepší koordinace politik týkajících se lesů, který Komise uvádí ve svém sdělení k této strategii;

101.  domnívá se, že nová strategie by měla vytvořit vazby mezi strategiemi a plány financování EU a členských států a posílit provázanost z hlediska plánování, financování a provádění meziodvětvových činností;

102.  vyzývá proto k inkluzivnímu, řádně strukturovanému a vyváženému provádění této strategie;

103.  domnívá se proto, že by měl být posílen mandát Stálého lesnického výboru i jeho finanční zajištění, aby mohla Komise při zavádění nové strategie EU pro oblast lesnictví na evropské úrovni plně využívat odborný potenciál členských států; vyzývá Komisi, aby v dostatečném časovém předstihu před předložením jakékoli iniciativy či návrhu dokumentu, které budou mít dopad na správu lesů a dřevařské odvětví, konzultovala se Stálým lesnickým výborem;

104.  zdůrazňuje významnou úlohu skupiny pro občanský dialog o lesním hospodářství a zpracování korku a dalších příslušných zainteresovaných stran a vyzývá k jejich náležitému zapojení do provádění strategie;

105.  zastává názor, že otázky, které se řeší v lesnictví, se netýkají pouze této oblasti, a proto vyžadují interní spolupráci různých oddělení Komise při posuzování jakéhokoli opatření, které by mohlo mít dopad na zvláštní povahu udržitelného obhospodařování lesů a souvisejících odvětví; vyzývá tudíž GŘ pro životní prostředí, GŘ pro oblast klimatu, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, GŘ pro energetiku, GŘ pro výzkum a inovace a další GŘ, kterých se to týká, ke společné strategické práci v zájmu zajištění účinného provádění strategie pomocí posílené koordinace a komunikace;

106.  domnívá se, že s ohledem na priority Komise týkající se růstu, zaměstnanosti a investic by se při provádění nové strategie EU v oblasti lesnictví měl klást mimořádný důraz také na konkurenceschopnost a udržitelnost lesnictví, podporu venkovských i městských oblastí, rozšíření znalostní základny, ochranu lesů a zachování jejich ekosystémů, podporu koordinace a komunikace a zvýšení míry udržitelného využívání dřevních a nedřevních lesních produktů;

107.  vyzývá Komisi, aby strategii doplnila o komplexní akční plán zahrnující konkrétní opatření a aby Parlamentu každoročně předkládala zprávu o výsledcích dosažených při provádění konkrétních úkolů stanovených v této strategii;

108.  podporuje svolání rozšířeného výboru AGRI, ENVI a ITRE, aby bylo možné vést vyváženou diskusi o pokroku s prováděním nové strategie EU v oblasti lesnictví;

o
o   o

109.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 290 E, 29.11.2006, s. 413.
(2) Forest Europe – ministerská konference o ochraně lesů v Evropě, mezivládní vyjednávací výbor pro uzavření právně závazné dohody o lesích v Evropě: http://www.foresteurope.org/
(3) Viz: http://www.forestnegotiations.org/
(4) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
(6) Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (FLEGT = prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví)
(7) Program snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů: http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php

Právní upozornění - Ochrana soukromí