Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2223(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0126/2015

Texte depuse :

A8-0126/2015

Dezbateri :

PV 27/04/2015 - 24
CRE 27/04/2015 - 24

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0109

Texte adoptate
PDF 385kWORD 156k
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier
P8_TA(2015)0109A8-0126/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” (2014/2223(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” (COM(2013)0659),

–  având în vedere documentele de lucru care însoțesc această comunicare ale serviciilor Comisiei (SWD(2013)0342) și (SWD(2013)0343),

–  având în vedere concluziile Consiliului Agricultură și Pescuit din 19 mai 2014 privind noua strategie forestieră a UE,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 30 ianuarie 2014 intitulat „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier”,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2014 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier”,

–  având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2006 privind punerea în aplicare a unei strategii forestiere în Uniunea Europeană(1),

–  având în vedere Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 intitulat „O viață bună, în limitele planetei noastre”,

–  având în vedere Strategia Europa 2020, inclusiv „O Uniune a inovării” și „O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”,

–  având în vedere Comunicarea Comisei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice” (COM(2013)0216),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor intitulată „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 (COM(2011)0244),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0126/2015),

A.  întrucât Uniunea Europeană nu are competențe de elaborare a unei politici forestiere comune, dar anumite politici ale Uniunii pot avea consecințe asupra politicilor forestiere naționale, în timp ce statele membre sunt cele care iau deciziile privind abordările politice respective cu privire la silvicultură și păduri;

B.  întrucât, deși în mod evident acesta este un domeniu de competența statelor membre, există avantaje potențiale pentru întreprinderile forestiere în coordonarea mai bună și mai activă și o vizibilitate mai mare pentru acest important sector economic, care garantează locuri de muncă la nivel european, în special în zonele rurale, protejând în același timp ecosistemele și oferind avantaje ecologice tuturor, fără a aduce prejudicii responsabilității statelor membre;

C.  întrucât lemnul constituie o resursă regenerabilă, deseori slab exploatată, și întrucât trebuie garantată utilizarea inteligentă și durabilă a acestei materii prime, între altele prin dezvoltarea know-how-ului și schimbul de know-how;

D.  întrucât pădurile sunt o sursă unică de floră, faună și ciuperci;

E.  întrucât dimensiunile și caracteristicile pădurilor diferă mult, unele state membre având mai mult de jumătate din teritoriile lor acoperite de păduri; întrucât pădurile gestionate în mod durabil sunt extrem de importante pentru crearea de valoare la nivel local, regional, european și internațional, asigurarea locurilor de muncă în zonele rurale și contribuie la o societate bazată pe bioeconomie, reprezentând un beneficiu pentru sănătatea umană, în special în regiunile dezavantajate structural, contribuind, totodată, într-o mare măsură la protejarea mediului, a climei și a biodiversității;

F.  întrucât biomasa forestieră constituie o sursă foarte importantă de energie regenerabilă; întrucât pădurile europene absorb și stochează în prezent aproximativ 10 % din emisiile de carbon ale UE, contribuind astfel în mod marcant la eforturile de atenuare ale schimbărilor climatice;

G.  întrucât, din cauza urbanizării societății noastre, cetățenii Uniunii au o legătură mai puțin strânsă cu pădurile și cunoștințe mai precare referitoare la silvicultură și la efectele ale acesteia asupra bunăstării, a locurilor de muncă, climei, mediului, sănătății umane și a întregului lanț valoric și a legăturii cu ecosisteme mai largi;

H.  întrucât un număr din ce în ce mai mare de politici UE impun cerințe tot mai mari asupra pădurilor; întrucât aceste cerințe trebuie să fie atent echilibrate, iar cererea de noi utilizări ale lemnului în bioeconomie și pentru bioenergie trebuie să fie însoțită de eficiența resurselor, utilizarea noilor tehnologii și respectarea limitelor unei aprovizionări durabile;

I.  întrucât silvicultura de la nivel european este caracterizată de gestionarea durabilă și planificarea pe termen lung, iar principiul durabilității ar trebui impus și mai mult la toate nivelurile, de la cel local la cel global, pentru a crea locuri de muncă, proteja biodiversitatea, atenua schimbările climatice și combate deșertificarea;

J.  întrucât este necesar să se sublinieze rolul economic, social și ecologic al pădurilor și în contextul protejării și al punerii în valoare a patrimoniului cultural și natural, precum și al promovării (eco)turismului durabil;

K.  întrucât creșterea populației la nivel mondial înseamnă o cerere din ce în ce mai mare de energie și, prin urmare, pădurile ar trebui să joace un rol mai important în viitorul mix energetic al UE;

Observații generale - importanța pădurilor, a silviculturii și sectorului forestier pentru economie și societate

1.  salută Comunicarea Comisiei privind noua strategie a UE pentru păduri și documentele de lucru care o însoțesc și subliniază faptul că strategia UE pentru păduri trebuie să pună accentul pe gestionarea durabilă a pădurilor și rolul lor multifuncțional din perspectivă economică, socială și economică și trebuie să asigure o mai bună coordonare și comunicare a politicilor europene care vizează direct sau indirect silvicultura; subliniază, în acest context, că un număr din ce în ce mai mare de inițiative politice europene în aceste domenii, cum ar fi politica de ocupare a forței de muncă, politica energetică și de mediu și politica privind schimbările climatice necesită o mai mare contribuție din partea sectorului forestier;

2.  subliniază necesitatea de a determina valoarea serviciilor ecosistemice forestiere într-un mod mai sistematic și de a ține cont de aceasta în procesul decizional atât în sectorul public, cât și în cel privat;

3.  ia act de faptul că numai pădurile montane sănătoase și stabile sunt capabile să-și exercite complet funcțiile de protejare a oamenilor și naturii prin contracararea fluxului de avalanșe și de alunecări de teren și acționând ca o protecție naturală împotriva inundațiilor; subliniază faptul că, în special în acest sens, este indispensabilă comunicarea transfrontalieră;

4.  subliniază , în acest context, faptul că trebuie împiedicată orice încercare de a face din silvicultură o chestiune de politică a UE și că baza regională și locală a acestui sector și competența statelor membre în acest domeniu trebuie respectate, încercând să se asigure totodată coerența dintre competențele UE și cele ale statelor membre;

5.  subliniază faptul că pădurile UE sunt caracterizate de o mare diversitate, incluzând diferențe majore în ceea ce privește proprietatea, dimensiunea, natura și dificultățile cu care se confruntă;

6.  subliniază faptul că strategia UE privind pădurile trebuie să țină cont de faptul că teritoriul unor state membre este acoperit în proporție de peste 50% de păduri și că pădurile gestionate în mod durabil sunt extrem de importante pentru crearea de valoare la nivel local și regional și pentru asigurarea locurilor de muncă în zonele rurale și contribuie, totodată, într-o mare măsură, la protejarea mediului;

7.  subliniază rolul deosebit de important al unor păduri mixte stabile, cu specii native de arbori adaptate condițiilor locale, precum și aportul lor esențial în cadrul ecosistemelor și contribuția lor în favoarea biodiversității;

8.  solicită statelor membre să sprijine proprietarii de păduri în eforturile lor de a menține și a crea păduri mixte native tipice zonei;

9.  își exprimă regretul cu privire la faptul că, în propunerea de strategie, condițiile de muncă ale lucrătorilor forestieri nu reprezintă un punct de referință și solicită Comisiei să ia în considerare organizarea inteligentă a muncii, standardele înalte din tehnologie și locurile de muncă de calitate;

10.  ia act de faptul că în sectorul forestier sunt angajați peste 3 milioane de cetățeni europeni în prezent și subliniază faptul că doar cu o forță de muncă calificată se poate ajunge la competitivitate pe termen lung;

11.  consideră că strategia UE pentru păduri ar trebui să stabilească condițiile care să îi permită UE să dispună de structurile de formare relevante și de o forță de muncă pe deplin conștientă de provocările și amenințările actuale din sectorul forestier, precum și de normele de siguranță inerente în gestionarea pădurilor;

12.  subliniază necesitatea unei strategii comune cuprinzătoare și holiste și salută recunoașterea rolului și beneficiilor economice, ecologice și sociale ale pădurilor și sectorului forestier în UE;

13.  consideră că această recunoaștere oferă o bază solidă pentru sprijinirea sectorului forestier al UE, printre altele prin prevenirea și gestionarea dezastrelor forestiere, îmbunătățirea eficienței resurselor, creșterea competitivității, creșterea ocupării forței de muncă, consolidarea industriilor forestiere și păstrarea funcțiilor ecologice;

14.  subliniază rolul important pe care îl are bioeconomia în ceea ce privește realizarea noilor priorități ale Comisiei în materie de dezvoltare, ocupare a forței de muncă și investiții;

15.  recunoaște faptul că UE trebuie să joace un rol în sprijinirea politicilor naționale pentru a asigura o gestionare activă, multifuncțională și sustenabilă a pădurilor, inclusiv a diferitelor tipuri de păduri, și în intensificarea cooperării în fața unor amenințări transfrontaliere, precum incendiile forestiere, schimbările climatice și dezastrele naturale sau speciile alogene invazive;

16.  consideră că strategia trebuie să acorde o mai mare atenție problemei bolilor arborilor, cum ar fi uscarea stejarului, care este devastatoare pentru plantațiile de stejar de plută din Portugalia, Franța și Spania și care afectează, de asemenea, zonele de protecție speciale și rezervațiile biosferei;

17.  subliniază faptul că o creștere preconizată a cererii de lemn reprezintă atât o oportunitate, cât și o provocare pentru păduri și toate sectoarele forestiere, în special având în vedere faptul că se preconizează că seceta, incendiile, furtunile și dăunătorii vor afecta pădurile mai frecvent și mai grav ca urmare a schimbărilor climatice; în acest context, subliniază necesitatea de a proteja pădurile împotriva acestor amenințări tot mai mari și de a concilia funcțiile acestora de producție și de protecție;

18.  salută măsurile de extindere a suprafețelor împădurite, mai ales cu specii indigene, în zonele care nu sunt adecvate pentru producția de alimente și în special a celor care se află în apropierea zonelor urbane, în vederea atenuării efectelor negative ale căldurii, reducerii poluării și a întăririi legăturilor dintre populație și păduri;

19.  susține ferm eforturile Comisiei de stimulare în mod durabil a ocupării forței de muncă și de generare a bunăstării în sectorul forestier în Europa;

20.  subliniază rolul important al producției și utilizării durabile a lemn și de alte materiale provenind din păduri, cum ar fi pluta, produsele derivate din lemn, inclusiv fibrele textile, pentru dezvoltarea unor modele economice durabile și crearea de locuri de muncă ecologice;

21.  solicită Comisiei să analizeze dificultățile de aprovizionare în aval ale filierei legate de creșterea cererii în țările terțe și în special de lemn rotund și să sprijine acest sector;

22.  solicită Comisiei și statelor membre să creeze stimulente pentru a încuraja grupul din ce în ce mai mare de femei care dețin păduri să obțină recomandări speciale și sprijin specific în gestionarea activă și durabilă a pădurilor lor;

23.  subliniază că aproximativ 60 % din pădurile din UE sunt private, fiind deținute de aproximativ 16 milioane de proprietari de păduri privați și subliniază, în acest context, importanța proprietății și a drepturilor de proprietate și susține toate măsurile care permit grupurilor de interese să ia parte la dialogul privind consolidarea și realizarea unei gestionări durabile a pădurilor și să îmbunătățească schimbul de informații;

24.  ia act de faptul că proprietarii pădurilor joacă un rol central în zonele rurale și salută, în acest context, recunoașterea silviculturii și agrosilviculturii în programele de dezvoltare rurală din cadrul PAC pentru perioada 2014-2020;

25.  consideră că aplicarea strategiei UE pentru păduri va fi mai eficientă dacă va beneficia de o coordonare adecvată cu fondurile UE existente, printre care FEADR; 

26.  subliniază faptul că statele membre și regiunile au oportunitatea de a utiliza finanțarea disponibilă din cadrul programelor lor respective de dezvoltare rurală în vederea sprijinirii gestionării durabile a pădurilor și pentru furnizarea bunurilor publice ecologice, cum ar fi producerea de oxigen, reducerea emisiilor de carbon și protejarea recoltelor de efectele schimbărilor climatice, precum și stimularea economiilor locale și crearea de locuri de muncă ecologice;

27.  recunoaște necesitatea de a îmbunătăți transportul și logistica destinate gestionării forestiere și extracției de lemn; invită statele membre, prin urmare, să dezvolte logistică și sisteme de exploatare forestieră durabile, reducând efectele negative asupra climei, inclusiv utilizarea de camioane și nave care funcționează cu biocombustibili durabili, precum și utilizarea extinsă a căilor ferate; încurajează utilizarea, în aceste scopuri, a fondurilor structurale și a programelor de dezvoltare rurală ale UE;

28.  recunoaște rolul pădurilor în societate în legătură cu sănătatea fizică și mintală a cetățenilor și faptul că bunurile publice furnizate de păduri sunt de o mare valoare pentru mediu și recreativă și contribuie la calitatea vieții, îndeosebi în ceea ce privește aprovizionarea cu oxigen, sechestrarea carbonului, filtrarea aerului, stocarea și filtrarea apei, controlul eroziunii și protecția împotriva avalanșelor, precum și ca spațiu pentru activitățile în aer liber;

29.  încurajează legăturile de transport public între zonele urbane și păduri pentru a facilita accesul la păduri și zonele împădurite;

30.  subliniază importanța altor activități legate de păduri, cum ar fi recoltarea produselor nelemnoase din păduri, cum ar fi ciupercile sau fructele moi, precum și păscutul și apicultura;

31.  invită Comisia să promoveze activități economice care pot servi ca o sursă de materii prime pentru industriile farmaceutice, cosmetice și alimentare și pot fi utilizate ca un mod alternativ de a combate șomajul și depopularea rurală, precum și promovarea produselor din aceste activități care prezintă beneficii pentru sănătatea umană;

Eficiența resurselor - lemnul ca materie primă durabilă (gestionarea durabilă a pădurilor)

32.  subliniază faptul că atât utilizarea lemnului, cât și a altor produse forestiere recoltate ca materii prime regenerabile și care respectă mediului, pe de o parte, și gestionarea durabilă a pădurilor, pe de altă parte, au un rol important pentru obiectivele sociopolitice ale Uniunii Europene, cum ar fi tranziția energetică, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea și îndeplinirea obiectivelor din Strategia Europa 2020 și a celor privind biodiversitatea; ia act de faptul că lipsa gestionării active a pădurilor ar fi contrară acestor obiective;

33.  subliniază faptul că pădurile gestionate au o capacitate mai mare de absorbție a CO2 decât cele negestionate și subliniază importanța gestionarea durabilă a pădurilor în creșterea la maximum a potențialului de sechestrare a carbonului al pădurilor UE;

34.  consideră că pădurile nu ar trebui tratate doar ca rezervoare de carbon;

35.  accentuează necesitatea de a asigura utilizarea și reutilizarea eficiente ale resurselor forestiere și ale materialului lemnos, ca modalitate de a reduce deficitul comercial al UE, de a crește autosuficiența UE în ceea ce privește lemnul, de a crește competitivitatea sectorului forestier al acesteia, de a contribui la reducerea gestionării nesustenabile, de a proteja mediul și de a reduce defrișările în țările din afara UE;

36.  susține ferm utilizarea eficientă în ceea ce privește resursele a lemnului ca materie primă regenerabilă, versatilă, cu disponibilitate limitată, și este împotriva unei utilizări prioritare din punct de vedere legal a lemnului, deoarece, pe de-o parte, se limitează piața energiei și dezvoltarea unor utilizări noi și inovatoare ale biomasei, pe de altă parte, acest lucru este imposibil de realizat în anumite zone îndepărtate și rurale, chiar și numai din motive legate de infrastructură;

37.  sprijină o abordare deschisă, orientată asupra pieței și libertatea tuturor participanților la piață, acordând prioritate lemnului din sursă locală, pentru a reduce la minim amprenta de carbon creată de transportul maritim și pentru a stimula producția locală durabilă;

38.  consideră că, având în vedere că unele dintre cele mai mari resurse de biomasă ale Uniunii se găsesc în regiunile cele mai slab populate și în regiunile periferice, strategia ar trebui să țină cont pe deplin și de caracteristicile specifice ale regiunilor respective;

39.  recunoaște valoarea lemnului pentru scopuri energetice ca mijloc de a combate sărăcia energetică, contribuind la realizarea obiectivelor legate de energiile regenerabile din cadrul privind climatul și energia pentru 2030 și deschizând noi oportunități de afaceri;

40.  consideră că noua strategie forestieră ar trebui să permită o cooperare mai puternică în problema structurării filierei lemnului și a regrupării actorilor în vederea asigurării unei mai bune valorizări a resurselor forestiere;

41.  consideră că gestionarea durabilă a pădurilor trebuie să plece de la principii și instrumente, precum criterii și indicatori pentru gestionarea durabilă a pădurilor, recunoscuți și acceptați la nivel general, care să vizeze întotdeauna întregul sector, indiferent de utilizarea finală a lemnului;

42.  sprijină intenția Comisiei de a dezvolta, împreună cu statele membre și cu părțile interesate, un set ambițios, obiectiv și demonstrabil de criterii și indicatori pentru gestionarea durabilă a pădurilor, subliniind faptul că aceste criterii ar trebui să fie aliniate cu cerințele Forest Europe (Conferința Ministerială privind Protecția Pădurilor din Europa)(2), care alcătuiesc o bază paneuropeană pentru prezentarea unor rapoarte uniforme privind gestiunea durabilă a pădurilor și ca o bază pentru certificarea de durabilitate, luând în considerare diversitatea tipurilor de păduri din Europa;

43.  recunoaște că cererea în creștere de materii forestiere, în primul rând ca o consecință a dezvoltării energiilor regenerabile bazate pe biomasă face necesare noi mijloace de a crește disponibilitatea lemnului pentru a garanta o exploatare durabilă a pădurilor;

44.  subliniază progresele semnificative înregistrate în negocierile din cadrul Forest Europe privind o „Convenție europeană în domeniul forestier”(3) , ca un cadru obligatoriu de gestionare durabilă a pădurilor și de îmbunătățire a echilibrării intereselor în cadrul politicii forestiere și invită statele membre și Comisia să depună toate eforturile necesare pentru reluarea și avansarea acestor negocieri spre o finalizare cu succes;

45.  consideră că planurile de gestionare a pădurilor sau instrumentele echivalente pot reprezenta instrumente strategic importante pentru adoptarea unor măsuri concrete la nivelul întreprinderilor, pentru planificarea pe termen lung și implementarea unei gestiuni durabile a pădurilor europene; subliniază totuși că implementarea măsurilor concrete incluse în aceste planuri, la nivelul exploatației forestiere, trebuie să rămână supusă reglementărilor naționale;

46.  invită statele membre, în conformitate cu principiile proporționalității și subsidiarității, să monitorizeze și să promoveze punerea în aplicare a planurilor de gestionare a pădurilor, fără a crea sarcini administrative inutile;

47.  salută o diferențiere clară între planurile de gestionare a pădurilor și planurile de gestionare din cadrul Natura 2000;

48.  subliniază faptul că planurile de gestionare forestieră sunt o condiție pentru primirea de fonduri europene pentru dezvoltare rurală numai pentru beneficiarii cu exploatații a căror dimensiune depășesc un anumit prag și că pădurile aflate sub acest prag sunt scutite de această condiție; în plus, constată că instrumente echivalente pot fi, de asemenea, aprobate;

49.  invită statele membre să utilizeze pe deplin această flexibilitate la punerea în aplicare a legislației, în special în beneficiul operatorilor mai mici;

50.  invită Comisia și statele membre să creeze stimulente și să susțină modele de afaceri noi, cum ar fi, de exemplu, comunitățile de producție, care au rolul de a stimula micii proprietari de păduri privați să își gestioneze pădurile în mod activ și durabil;

51.  susține că, pentru a pune în aplicare strategia în mod corespunzător, este esențial să existe un plan specific de acțiune pe termen lung, care să scoată în evidență importanța mobilizării și a utilizării sustenabile a lemnului, cu scopul de a crea valoare adăugată și locuri de muncă, oferind, în același timp, mijloace de consolidare a întreprinderilor silvice private și susținând grupurile organizate de proprietari de păduri;

52.  subliniază faptul că gestionarea eficientă a resurselor ar trebui să cuprindă programe de sprijin pentru împădurirea suprafețelor improprii agriculturii, precum și pentru înființarea de perdele forestiere;

Cercetarea și dezvoltarea - educarea și formarea

53.  consideră că trebuie acordată prioritate aplicării practice a rezultatelor cercetării, având în vedere faptul că întregul sector poate beneficia de urma ideilor noi, iar industriile forestiere au un mare potențial de creștere; consideră, de asemenea, că investițiile suplimentare în inovare în acest sector pot crea noi nișe de producție și procese mai eficiente, care ar asigura o utilizare mai inteligentă a resurselor disponibile și ar putea reduce la minimum efectele negative asupra resurselor forestiere;

54.  invită Comisia să evalueze, din perspectiva priorităților sectorului forestier și ale prelucrării lemnului, programele europene de cercetare și dezvoltare (Orizont 2020) și Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și, dacă este cazul, să dezvolte instrumente noi pentru sectorul forestier și să promoveze cercetarea orientată pe soluții rentabile pentru produse de lemn noi și inovatoare, pentru a sprijini dezvoltarea bioeconomiei bazată pe gestiunea durabilă a lemnului;

55.  salută beneficiile comunicării celor mai bune practici și a cunoștințelor existente privind pădurile între statele membre și invită statele membre și Comisia să sprijine schimburile dintre industrie, oameni de știință și producători;

56.  subliniază importanța de a sprijini programele-cadru ale UE în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării pentru realizarea unei creșteri inteligente și sustenabile, dezvoltarea de produse cu o valoare adăugată mai mare, tehnologii mai curate și un nivel tehnologic ridicat, în special în ceea ce privește biocombustibilii rafinați și construcțiile industriale din lemn, dar și sectorul automobilelor și cel textil;

57.  reamintește că, potrivit Comisiei, în 2009, bioeconomia reprezenta o piață estimată la peste 2 mii de miliarde, care furniza 20 de milioane de locuri de muncă, asigurând 9 % din totalul locurilor de muncă din UE;

58.  constată că, pentru fiecare euro investit în cercetare și inovare în sectorul bioeconomiei în cadrul programului Orizont 2020, valoarea adăugată rezultată va fi de aproximativ 10 euro; subliniază că pădurile au și vor avea în continuare un rol esențial în bioeconomie;

59.  consideră că ar trebui încurajată înlocuirea materiilor prime pe bază de petrol sau obținute prin utilizarea căldurii de mare intensitate cu produse din lemn sau produse forestiere recoltate, în conformitate cu progresul din domeniul cercetării și al tehnologiei, și că aceasta poate contribui în mod pozitiv la câștiguri suplimentare în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, precum și crearea de locuri de muncă;

60.  subliniază necesitatea efectuării unei evaluări din punctul de vedere al costurilor a întregii legislații a UE care afectează lanțurile valorice ale industriilor forestiere, în vederea eliminării complete a birocrației inutile și împovărătoare și a creării unui cadru favorabil creșterii pe termen lung a competitivității industriei de o manieră durabilă, susținând, de asemenea, principiul conform căruia orice propunere legislativă care afectează sectorul forestier și lanțurile valorice ale industriilor forestiere ar trebui evaluată temeinic prin intermediul unei evaluări de impact;

61.  consideră că dezvoltarea bazei de cunoștințe privind pădurile este foarte importantă pentru cercetare, iar existența unor informații fiabile este extrem de importantă pentru punerea în aplicare a strategiei forestiere;

62.  ia act de disponibilitatea resurselor de informare și monitorizare prin intermediul programului Copernicus și alte inițiative spațiale la nivel european și recomandă utilizarea într-o mai mare măsură a acestor resurse și instrumente;

63.  ia act de faptul că inventarierea pădurilor la nivel național reprezintă un instrument cuprinzător de monitorizare a acestora și ține seama de aspectele regionale, răspunzând, de asemenea, cerințelor privind reducerea birocrației și a costurilor;

64.  salută eforturile Comisiei de a crea un sistem european de informare privind pădurile, bazat pe date naționale, și de a lansa inițiative la nivel european pentru a îmbunătăți comparabilitatea datelor deja existente și a celor noi și dorește, în acest sens, să observe o consolidare a analizei datelor privind economia și locurile de muncă în silvicultură și în sectorul prelucrării lemnului;

65.  recomandă, în special, colectarea mai multor seturi de date pe termen lung, care să contribuie la înțelegerea tendințelor din sectorul forestier și adaptarea acestuia la schimbările climatice;

66.  consideră că o forță de muncă bine pregătită și calificată este esențială pentru punerea în aplicare cu succes a gestionării forestiere durabile și invită Comisia și statele membre să dezvolte măsuri și, dacă este posibil, să folosească instrumentele europene existente, cum ar fi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și programele de educație europene din cadrul strategic „ET 2020”, pentru a sprijini reînnoirea generației și a compensa lipsa de forță de muncă calificată din sectorul forestier;

67.  invită Comisia să sprijine pregătirea campaniilor de informare pentru sector cu scopul de a face cunoscute oportunitățile pe care le oferă pentru combaterea șomajului și a depopulării, precum și pentru mărirea atractivității pentru tineri;

68.  consideră că ar trebui dezvoltate programe de educare și formare, în special pentru începători și silvicultorii tineri, precum și pentru lucrătorii din industria de construcții, pentru a-i conștientiza cu privire la oportunitățile pe care le oferă utilizarea lemnului, pentru a se asigura transferul de cunoștințe privind gestionarea durabilă a pădurilor și ramurile industriale din aval;

69.  recunoaște că gestionarea sustenabilă de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor forestiere poate avea o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor economiei ecologice, în special a celor legate de politicile de atenuare a schimbărilor climatice și de utilizarea eficientă a resurselor;

70.  Consideră că statele membre ar trebui să promoveze utilizarea durabilă a produselor forestiere în sectorul construcțiilor, inclusiv pentru construirea unor locuințe din materii prime din surse durabile, la prețuri mai rezonabile;

71.  subliniază importanța utilizărilor tradiționale de mare valoare care încă au un potențial de creștere enorm, precum utilizarea lemnului în sectorul construcțiilor și pentru ambalaje;

72.  ia act de faptul că actualele progrese tehnologice facilitează construirea unor cartiere de locuințe de mare capacitate realizate în mare parte din lemn, care limitează astfel în mod semnificativ emisiile de CO2 din sectorul construcțiilor;

73.  subliniază că normele privind utilizarea lemnului în domeniul construcțiilor diferă de la un stat membru la altul; solicită, prin urmare, un angajament de adoptare a unor norme UE care să promoveze utilizarea la o scară mai largă a lemnului în construcții;

74.  invită statele membre să dezvolte inițiative pentru sprijinirea transferului de cunoștințe și tehnologie și să utilizeze pe deplin programele existente ale UE de promovare a cercetării și inovării în silvicultură și în sectorul forestier;

75.  ia act de faptul că există diferențe semnificative în cercetarea științifică și tehnologică legată de adaptarea silviculturii la schimbările climatice, inclusiv cercetarea privind impactul pe care îl are creșterea de dăunători și boli, care reprezintă o amenințare serioasă la adresa pădurilor și sectoarelor forestiere din Europa;

76.  încurajează statele membre și Comisia să ia măsuri pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la rolul economic, ecologic și social al pădurilor europene și a sectorului silvic și importanța bioeconomiei bazate pe păduri și a lemnului, ca una dintre materiile prime regenerabile esențiale ale UE;

77.  consideră că este importantă încurajarea activității de cercetare științifică orientate către utilizarea rațională a biomasei și către dezvoltarea de culturi energetice cu creștere rapidă, precum și crearea unui model de asigurare a unui stimulent economic pentru utilizarea deșeurilor de biomasă;

Provocările mondiale - mediul și schimbările climatice

78.  subliniază faptul că gestionarea durabilă a pădurilor are un efect pozitiv asupra biodiversității și atenuării efectelor schimbărilor climatice și reduce riscurile de incendii forestiere, de infestări cu dăunători și de boli;

79.  subliniază faptul că Uniunea a convenit ca, până în 2020, pierderea biodiversității și deteriorarea serviciilor ecosistemice, inclusiv polenizarea, să fie oprite, ecosistemele și serviciile ecosistemice să fie menținute și cel puțin 15 % din ecosistemele deteriorate să fie reabilitate; adaugă faptul că s-a mai convenit la nivelul Uniunii că gestionarea pădurilor trebuie să fie sustenabilă, iar pădurile, biodiversitatea lor și beneficiile pe care acestea le asigură trebuie să fie protejate și, pe cât posibil, îmbunătățite, iar rezistența pădurilor la schimbările climatice, incendii, furtuni, dăunători și boli trebuie stimulată; subliniază, în plus, că este necesar să se elaboreze și să se pună în aplicare o nouă strategie a Uniunii privind pădurile, care să abordeze numeroasele exigențe și beneficii legate de păduri și să contribuie la adoptarea unei abordări mai strategice în ceea ce privește protecția și consolidarea pădurilor, inclusiv prin gestionarea sustenabilă a acestora1(4);

80.  subliniază faptul că alte tematici ar trebui aprofundate, în special problema suprapopulației erbivorelor, sănătatea pădurilor și facilitarea producției durabile de lemn, relația dintre resursele genetice forestiere, măsurile de prevenire și combatere a incendiilor forestiere și de evitare a eroziunii solului, precum și recuperarea vegetației;

81.  recunoaște că plantațiile forestiere cu perioadă scurtă de rotație ar putea furniza biomasă de lemn durabilă, furnizând totodată întreținerea necesară a terenului, reducând astfel riscurile de eroziune a solului și de alunecări de teren în zonele scoase temporar din circuitul agricol sau abandonate;

82.  invită Comisia și statele membre să întreprindă acțiuni specifice în vederea realizării Obiectivului 5 de la Aichi, care impune ca, până în 2020, rata de pierdere a tuturor habitatelor naturale, inclusiv a pădurilor, să fie cel puțin înjumătățită și, în cazul în care este posibil, redusă până aproape de zero, iar degradarea și fragmentarea ar trebui să fie diminuate în mod semnificativ;

83.  îndeamnă statele membre să își elaboreze propria politică forestieră astfel încât să ia pe deplin în considerare importanța pădurilor în ceea ce privește protejarea biodiversității, prevenirea eroziunii solului, sechestrarea carbonului și purificarea aerului, precum și menținerea circuitului apei;

84.  ia act de faptul că bioeconomia este susținută ca element central al unei creșteri inteligente și ecologice în Europa în vederea realizării obiectivelor inițiativelor principale „O Uniune a inovării” și „O Europă eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor” din cadrul Strategiei Europa 2020 și că lemnul ca materie primă are un rol important pentru obținerea de progrese în direcția unei economii bazate pe biotehnologie;

85.  subliniază necesitatea unei clarificări urgente a efectului de seră pe care l-au avut diferitele utilizări ale biomasei forestiere pentru energie, precum și a identificării utilizărilor prin care se pot obține cele mai bune rezultate de reducere a emisiilor în termene relevante pentru obiectivele politice;

86.  consideră că este important să fie promovată aplicarea conceptului de bioeconomie, cu respectarea limitelor de sustenabilitate ale aprovizionării cu materii prime, în vederea favorizării viabilității economice a lanțurilor forestiere prin intermediul inovării și al transferului de tehnologie;

87.  solicită acordarea unui sprijin mai consistent diverselor produse forestiere și să se asigure faptul că diferitele cereri de produse forestiere sunt echilibrate și evaluate în raport cu potențialul de ofertă sustenabilă și cu celelalte funcții și servicii ecosistemice ale pădurilor;

88.  își exprimă grava preocupare cu privire la ritmul despăduririlor din lume, îndeosebi în țările în curs de dezvoltare, și adesea din cauza exploatărilor ilegale;

89.  susține mecanismele care promovează continuarea dezvoltării generale a silviculturii în direcția unei utilizări mai durabile a resurselor și face, în acest sens, trimitere la Regulamentul UE privind lemnul(5), care are drept scop combaterea exploatărilor ilegale și a introducerii pe piața europeană a lemnului ilegal din importurile din țările terțe, precum și la regimul de licențe pentru importurile de lemn în UE (FLEGT)(6) și la acordurile de parteneriat voluntare;

90.  invită Comisia să publice revizuirea așteptată privind funcționarea și eficiența regulamentului EU privind lemnul și subliniază faptul că un nou regulament ar trebui să fie proporțional și să analizeze modalitățile de reducere a costurilor inutile și a cerințelor de raportare ale proprietarilor de suprafețe împădurite și silvicultorilor din Europa, fără a compromite scopul regulamentului;

91.   consideră că, având în vedere provocările create de încălzirea globală și schimbările climatice, ecosistemele și populațiile de specii trebuie să fie sănătoase, diverse și robuste din punct de vedere biologic pentru a fi rezistente;

92.  subliniază importanța siturilor Natura 2000 unde, datorită resurselor lor naturale extraordinare, se pot produce bunuri și servicii forestiere de o înaltă calitate din punct de vedere ecologic și cultural;

93.  subliniază importanța unor ecosisteme forestiere sănătoase pentru a oferi habitate animalelor și plantelor, dar constată că legislația bine intenționată, cum ar fi Directiva Habitate a UE afectează deciziile privind gestionarea terenurilor și trebuie aplicată proporțional;

94.  recunoaște rolul pădurilor în dezvoltarea sectoarelor conexe și insistă în acest sens asupra importanței sprijinirii cultivatorilor de arbori meliferi ce ajută și la procesul de polenizare;

95.  consideră că anumite probleme afectează industria forestieră la scară mondială, în special defrișările ilegale, și invită Comisiei să consolideze sprijinul acordat sectorului forestier în instanțele internaționale asociate;

96.  ia act de cererea în creștere de biomasă, în special de lemn și, prin urmare, salută eforturile Comisiei și ale statelor membre de a susține țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește măsurile luate de acestea în vederea îmbunătățirii politicii forestiere și a reglementărilor din acest sector, în special în cadrul programului REDD+(7) (eliminarea factorilor determinanți pentru despădurire și degradarea pădurilor);

97.  invită Comisia să dezvolte un plan de acțiune privind despădurirea și degradarea pădurilor pentru a îndeplini obiectivele prevăzute în comunicarea sa privind despăduririle, în conformitate cu de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu; consideră că este important să se prevadă nu numai conservarea și gestionarea pădurilor existente, ci și reîmpădurirea zonelor defrișate;

98.  consideră că trebuie să se menționeze separat și necesitatea de reîmpădurire la scară largă în zonele care au fost afectate de incendii forestiere frecvente;

Punerea în aplicare și raportarea

99.  amintește faptul că punerea în aplicare a strategiei forestiere a UE ar trebui să fie un proces coordonat și multianual, în care ar trebui să se țină seama de poziția Parlamentului European și că strategia ar trebui pusă în aplicare eficient, coerent și cu un nivel minim de birocrație;

100.  regretă faptul că acest proces a început parțial înainte ca Parlamentul să-și adopte poziția și consideră că acest lucru nu este compatibil cu obiectivul unei mai bune coordonări a politicilor forestiere stabilit de Comisie în textul strategiei sale;

101.  consideră că noua strategie ar trebui să stabilească legături între strategiile și planurile de finanțare ale UE și ale statelor membre și să consolideze coerența la nivelul planificării, finanțării și a punerii în aplicare a activităților transsectoriale;

102.  solicită o punere în aplicare integratoare, structurată și echilibrată a strategiei;

103.  consideră, prin urmare, că mandatul Comitetului permanent forestier ar trebui consolidat și ar trebui să i se aloce mai multe resurse, pentru a permite Comisiei să utilizeze pe deplin acele cunoștințe de specialitate relevante din statele membre la punerea în aplicare a noii strategii europene pentru păduri la nivelul UE; invită Comisia Europeană să consulte în timp util comitetul permanent forestier înaintea oricărei inițiative sau proiect de text cu impact asupra gestionării pădurilor și filierei lemnului;

104.  subliniază rolul important al Grupului de dialog civil pentru păduri și lemnul de plută și al altor factori relevanți și solicită implicarea sa corespunzătoare în punerea în aplicare a strategiei;

105.  consideră că este necesară o cooperare internă din partea diferitelor servicii ale Comisiei Europene, dat fiind caracterul transversal al problematicilor forestiere, când se examinează toate măsurile care ar putea avea impact asupra naturii specifice a gestionării forestiere durabile și ale industriilor asociate; prin urmare, invită DG Mediu, DG Politici Climatice, DG Agricultură, DG Energie și DG Cercetare și Inovare și alte DG-uri implicate să colaboreze strategic pentru a asigura aplicarea efectivă a strategiei printr-o mai bună coordonare și comunicare;

106.  consideră că, în ceea ce privește stabilirea priorităților de către Comisie privind creșterea, crearea de locuri de muncă și investițiile, ar trebui acordată, de asemenea, prioritate, în aplicarea noii strategii UE privind pădurile, promovării competitivității și a caracterului durabil ale sectorului forestier, susținerii atât a zonelor rurale, cât și a celor urbane, dezvoltării bazei de cunoștințe, protejării pădurilor și păstrării ecosistemelor acestora, promovării coordonării și a comunicării și intensificării utilizării de produse forestiere lemnoase și nelemnoase;

107.  invită Comisia să completeze strategia cu un plan de acțiune robust care să conțină măsuri concrete și să prezinte anual Parlamentului rapoarte referitoare la progresele realizate în punerea în aplicare a acțiunilor concrete ale strategiei;

108.  susține crearea unui comitet extins din care să facă parte Comisiile AGRI, ENVI și ITRE, pentru a se putea discuta în mod echilibrat despre progresele realizate cu privire la punerea în aplicare a noii strategii pentru păduri a UE;

o
o   o

109.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 290 E, 29.11.2006, p. 413.
(2) Forest Europe - Conferința Ministerială privind Protecția Pădurilor din Europa, Comisia interguvernamentală de negociere pentru un acord obligatoriu din punct de vedere juridic privind pădurile din Europa: http://www.foresteurope.org/
(3) A se vedea: http://www.forestnegotiations.org/
(4) Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”.
(5) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
(6) Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (FLEGT = aplicarea reglementărilor forestiere, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier).
(7) Programul de reducere a emisiilor generate prin despăduriri și degradarea pădurilor: http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php

Aviz juridic - Politica de confidențialitate