Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0026(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0134/2015

Indgivne tekster :

A8-0134/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0110

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 61k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg
Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I
P8_TA(2015)0110A8-0134/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. april 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2015)0046 – C8–0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0046),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 164 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0036/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. marts 2015(1),

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget om forslagets finansielle forenelighed,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. april 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 41,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0134/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. april 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om ændring af forordning (EU) nr. 1304/2013 for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
P8_TC1-COD(2015)0026

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/779).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik