Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0334(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0026/2015

Ingivna texter :

A8-0026/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0111

Antagna texter
PDF 240kWORD 293k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land ***I
P8_TA(2015)0111A8-0026/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 april 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0707),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0271/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 mars 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8‑0026/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 april 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land
P8_TC1-COD(2014)0334

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/937.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy