Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0132/2015

Ingivna texter :

A8-0132/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0115

Antagna texter
PDF 242kWORD 294k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ***I
P8_TA(2015)0115A8-0132/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 april 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (kodifiering) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0394),s

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0041/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0132/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 april 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (kodifiering)
P8_TC1-COD(2014)0199

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/941.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy