Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0246(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0047/2014

Ingivna texter :

A8-0047/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0117

Antagna texter
PDF 239kWORD 290k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget *
P8_TA(2015)0117A8-0047/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 april 2015 om förslaget till rådets förordning om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kodifiering) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

(Samråd – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0534),

–  med beaktande av artikel 109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0212/2014),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0047/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy