Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2075(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0101/2015

Indgivne tekster :

A8-0101/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0118

Vedtagne tekster
PDF 1040kWORD 402k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg
Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
P8_TA(2015)0118A8-0101/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2014 med titlen "Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2013" (COM(2014)0342),

–  der henviser til Kommissionens årsrapport om evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de resultater, der er opnået (COM(2014)0383), og til de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3), og til Revisionsrettens særberetninger,

–  der henviser til Ombudsmandens forskellige afgørelser og henstillinger vedrørende Kommissionen og til institutionernes gennemførelse af disse henstillinger i borgernes interesse,

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.  meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne, samt sin beslutning af 29. april 2015 om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 til Kommissionen(7);

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank samt til medlemsstaternes nationale parlamenter og nationale og regionale revisionsretter og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(7) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0119.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013(3),

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2009/336/EF af 20. april 2009 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU af 18. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur samt om ophævelse af afgørelse 2009/336/EF(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.  meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408 af 15.11.2014, s. 39.
(4) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 67.
(5) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(8) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
(9) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(10) EUT L 101 af 21.4.2009, s. 26.
(11) EUT L 343 af 19.12.2013, s. 46.


3.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) for regnskabsåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) for regnskabsåret 2013(3),

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2004/20/EF af 23. december 2003 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Intelligent Energi" til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/771/EU af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder samt om ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og 2007/372/EF(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.  meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation) decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (tidligere Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation), Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408 af 15.11.2014, s. 6.
(4) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 74.
(5) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(8) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
(9) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(10) EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85.
(11) EUT L 341 af 18.12.2013, s. 73.


4.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) for regnskabsåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) for regnskabsåret 2013(3),

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2004/858/EF af 15. december 2004 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet" til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer samt om ophævelse af afgørelse 2004/858/EF(11),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/927/EU af 17. december 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU med henblik på omdannelse af "Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer" til "Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer"(12),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.  meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere) decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (tidligere Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer), Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408 af 15.11.2014, s. 5.
(4) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 83.
(5) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(8) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
(9) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(10) EUT L 369 af 16.12.2004, s. 73.
(11) EUT L 341 af 18.12.2013, s. 69.
(12) EUT L 363 af 18.12.2014, s. 183.


5.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2013, med organets svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(7), særlig artikel 14, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2008/37/EF af 14. december 2007 om oprettelse af et forvaltningsorgan for Det Europæiske Forskningsråd til forvaltning af Fællesskabets særprogram "Idéer" inden for frontlinjeforskning i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(9),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/779/EU af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd samt om ophævelse af afgørelse 2008/37/EF(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.  meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 240.
(4) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(7) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
(8) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(9) EUT L 9 af 12.1.2008, s. 15.
(10) EUT L 346 af 20.12.2013, s. 58.


6.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013(3),

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2008/46/EF af 14. december 2007 om oprettelse af et forvaltningsorgan for forskning til forvaltning af visse områder af Fællesskabets særprogrammer "Mennesker", "Kapacitet" og "Samarbejde" inden for forskning i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/778/EU af 13. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forskning samt om ophævelse af afgørelse 2008/46/EF(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.  meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Forskning decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Forskning, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408 af 15.11.2014, s. 40.
(4) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 351.
(5) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(8) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
(9) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(10) EUT L 11 af 15.1.2008, s. 9.
(11) EUT L 346 af 20.12.2013, s. 54.


7.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) for regnskabsåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) for regnskabsåret 2013(3),

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) for regnskabsåret 2013, med organets svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(8), særlig artikel 14, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–  der henviser til Kommissionens afgørelse 2007/60/EF af 26. oktober 2006 om oprettelse af "Det transeuropæiske netværks forvaltningsorgan" under anvendelse af Rådet s forordning (EF) nr. 58/2003(10),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/801/EU af 23. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk samt om ophævelse af afgørelse 2007/60/EF som ændret ved afgørelse 2008/593/EF(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union skal gennemføre budgettet og forvalte programmer, og at dette skal ske på eget ansvar i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.  meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (tidligere Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet), Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408 af 15.11.2014, s. 41.
(4) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 358.
(5) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(8) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
(9) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(10) EUT L 32 af 6.2.2007, s. 88.
(11) EUT L 352 af 24.12.2013, s. 65.


8.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2012 (COM(2014)0607) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0285 og SWD(2014)0286),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2014 med titlen "Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2013" (COM(2014)0342),

–  der henviser til Kommissionens årsrapport om evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de resultater, der er opnået (COM(2014)0383), og til de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2013 (COM(2014)0615), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2014)0293),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3), og til Revisionsrettens særberetninger,

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(7), særlig artikel 14, stk. 2 og 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank samt til medlemsstaternes nationale parlamenter og nationale og regionale revisionsretter og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(7) EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.


9.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (2014/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen,

–  der henviser til sine afgørelser om decharge for gennemførelsen af budgettet for forvaltningsorganerne for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0101/2015),

A.  der henviser til, at Revisionsretten for 20. gang i træk har været ude af stand til at afgive en positiv revisionserklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for årsregnskabet, hvilket risikerer at undergrave legitimiteten af Unionens udgifter og politikker;

B.  der henviser til, at Kommissionen, navnlig i en situation, hvor ressourcerne er knappe, bør gå foran med et godt eksempel ved at påvise den europæiske merværdi af sine udgifter og ved at sikre sig, at de finansielle midler, som den har delt eller fuldt ansvar for, anvendes i overensstemmelse med de gældende finansielle bestemmelser og forordninger;

C.  der henviser til, at Kommissionen har det endelige ansvar for gennemførelsen af Unionens budget, men at medlemsstaterne er forpligtede til at samarbejde oprigtigt med Kommissionen om at sikre, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning; der henviser til, at medlemsstaterne, navnlig i forbindelse med delt forvaltning af midler, har et særligt ansvar for gennemførelsen af Unionens budget;

D.  der henviser til, at det i forbindelse med delt forvaltning er absolut nødvendigt, at de data, medlemsstaterne indsender om både indtægter og udgifter under delt forvaltning, er retvisende og nøjagtige; der henviser til, at det er afgørende, at medlemsstaterne forstår deres eget ansvar for forvaltningen af Unionens midler under delt forvaltning;

E.  der henviser til, at den interinstitutionelle dialog, der er fastsat i artikel 318 i TEUF, giver mulighed for at anspore til en ny, resultatorienteret kultur i Kommissionen;

Delt og decentraliseret forvaltning: Mangler i Kommissionens og medlemsstaternes forvaltning

Forbehold vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter

1.  kan ikke politisk sikre, at de kontrolprocedurer, der er indført i Kommissionen og i medlemsstaterne, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed inden for landbrug og udvikling af landdistrikter, hvilket fremgår af følgende forbehold fra generaldirektøren for GD AGRI i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014:

   ABB02 - Markedsforanstaltninger: 198,3 mio. EUR risikobehæftet; syv støtteordninger i ni medlemsstater med 11 elementer, for hvilke der er taget forbehold; Polen 77,6 mio. EUR, Spanien 54 mio. EUR, Frankrig 32,4 mio. EUR, Nederlandene 16,4 mio. EUR, Det Forenede Kongerige 8,5 mio. EUR, Italien 5 mio. EUR, Den Tjekkiske Republik 2 mio. EUR, Østrig 1,9 mio. EUR, Sverige 0,5 mio. EUR
   ABB 03 - Direkte betalinger: 652 mio. EUR risikobehæftet; 20 betalingsorganer, der dækker seks berørte medlemsstater: Spanien (15 ud af 17 betalingsorganer) 153 mio. EUR, Frankrig 203,4 mio. EUR, UK PRA England 118 mio. EUR, Grækenland 117,8 mio. EUR, Ungarn 36,6 mio. EUR, Portugal 28 mio. EUR
   ABB 04 - Udgifter til udvikling af landdistrikter: 599 mio. EUR risikobehæftet; 31 betalingsorganer, der dækker 19 berørte medlemsstater: Belgien, Bulgarien (56,8 mio. EUR), Cypern, Tyskland (Bayern, Brandenburg), Danmark, Spanien (Andalusien, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Galicia, Madrid), Finland, Frankrig (ODARC, ASP (70,3 mio. EUR)), Det Forenede Kongerige (SGRPID Skotland, RPA England), Grækenland, Irland, Italien (AGEA 52,6 mio. EUR), AGREA Emilia-Romagna, OPR Lombardiet, OPPAB Bolzano, ARCEA Calabrien), Luxembourg, Nederlandene, Polen (56,7 mio. EUR), Portugal (51,7 mio. EUR), Rumænien (138,9 mio. EUR) og Sverige
   ABB 05: 2,6 mio. risikobehæftet - IPARD-udgifter vedrørende Tyrkiet;

Forbehold vedrørende regionalpolitikken

2.  kan ikke politisk sikre, at de kontrolprocedurer, der er indført i Kommissionen og i medlemsstaterne, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed inden for regionalpolitikken, hvilket fremgår af de forbehold, generaldirektøren for GD REGIO har taget i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014: bemærker, at der er taget forbehold over for 73 ud af 322 programmer som følge af forvaltnings- og kontrolsystemer, der kun er delvis pålidelige (i sammenligning med 85 ud af 317 operationelle programmer i 2012); bemærker, at de midlertidige betalinger til disse programmer fra 2007-2013, for hvilke der er taget forbehold, udgør 6 035,5 mio. EUR; bemærker, at Kommissionen har anslået det risikobehæftede beløb til 440,2 mio. EUR;

3.  anerkender, at skønt disse forbehold er tegn på mangler i medlemsstaternes kontrolsystemer, er de også et effektivt redskab, som Kommissionen benytter til at fremskynde handling fra medlemsstaternes side for at afhjælpe manglerne og dermed beskytte Unionens budget;

Forbehold vedrørende beskæftigelse og sociale anliggender

4.  kan ikke politisk sikre, at de kontrolprocedurer, der er indført i Kommissionen og i medlemsstaterne, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed inden for beskæftigelse og sociale anliggender, hvilket fremgår af de forbehold, generaldirektøren for GD EMPL har taget i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014: bemærker, at den årlige aktivitetsrapport indeholder et forbehold vedrørende betalinger for programmeringsperioden 2007-2013 for et risikobehæftet beløb på 123,3 mio. EUR i 2013; bemærker, at disse forbehold omfattede 36 ud af Den Europæiske Socialfonds (ESF's) 118 operationelle programmer (i sammenligning med 27 ud af 117 operationelle programmer i 2012);

Revisionsrettens revisionserklæring

Regnskaber og lovligheden og den formelle rigtighed af indtægter – blank erklæring

5.  glæder sig over, at Unionens årsregnskab for regnskabsåret 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dens finansielle stilling pr. 31. december 2013, og bemærker med tilfredshed, at de indtægter, der ligger til grund for regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

Forbehold vedrørende BNI-bidrag

6.  tager forbehold over for den måde, hvorpå medlemsstaternes BNI-bidrag er beregnet, på grund af manglerne(1) ved Kommissionens kontrol af data(2); minder om, at Revisionsretten konkluderer, at Kommissionens kontrol af BNI-data ikke var tilstrækkeligt struktureret og fokuseret;

Lovligheden og den formelle rigtighed af forpligtelser – blank erklæring

7.  bemærker med tilfredshed, at de forpligtelser, der ligger til grund for regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

Lovligheden og den formelle rigtighed af betalinger – afkræftende erklæring

8.  finder det uacceptabelt, at betalingerne fortsat, for tyvende år i træk, er væsentligt fejlbehæftede;

9.  konstaterer, at Revisionsretten baserer sin negative erklæring på det forhold, at overvågnings- og kontrolsystemerne kun er delvist effektive, og at betalingerne derfor er fejlbehæftede med en mest sandsynlig fejlprocent på 4,7 %;

10.  minder om, at den mest sandsynlige fejlprocent i regnskabsåret 2012 blev anslået til 4,8 %, i regnskabsåret 2011 til 3,9 %, i regnskabsåret 2010 til 3,7 %, i regnskabsåret 2009 til 3,3 %, i regnskabsåret 2008 til 5,2 % og i regnskabsåret 2007 til 6,9 %, således at det gennemsnitlige niveau var omkring 4,6 % i den periode, der var omfattet af den tidligere flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013; noterer sig, at Revisionsrettens årsberetninger således viser en stabilisering af fejlprocenten i 2013 på samme niveau som gennemsnittet for FFR 2007-2013, hvilket ikke desto mindre viser en konstant stigende og negativ tendens siden 2009;

11.  påpeger, at områderne under delt forvaltning ifølge Revisionsrettens årsberetning for 2013 har en anslået fejlprocent på 5,2 %; bemærker, at den anslåede fejlprocent for alle de andre aktionsudgifter (der hovedsagelig forvaltes af Kommissionen) er 3,7 %; fremhæver, at begge fejlfrekvenser er over væsentlighedstærsklen på 2 %; fremhæver, at områder under delt forvaltning har en fejlprocent, der er betydeligt højere end den, der vedrører alle andre aktionsudgifter;

12.  bemærker, at generaldirektøren for GD REGIO i den årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014 som følge af forvaltnings- og kontrolsystemer, der kun er delvis pålidelige, har taget forbehold over for 73 ud af 322 programmer i 2013, hvilket er en mindre andel end i 2012 (85 ud af 317 operationelle programmer); bemærker, at det anslåede risikobehæftede beløb er 1 135,3 mio. EUR, og at disse forbehold og det tilhørende beløb vedrører de to programmeringsperioder 2007-2013 og 2000-2006;

13.  noterer sig, at generaldirektøren for GD RTD har taget ét forbehold vedrørende det syvende forskningsrammeprogram (FP7) i den årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014, og at den anslåede virkning i 2013 ligger mellem 105,5 mio. EUR og 109,5 mio. EUR;

14.  bemærker, at generaldirektøren for GD MARE har taget ét forbehold vedrørende Den Europæiske Fiskerifond i den årlige aktivitetsrapport af 31. marts 2014, og at det risikobehæftede beløb i 2013 var på 10,77 mio. EUR;

15.  gør opmærksom på behovet for hele tiden at forbedre forvaltnings- og kontrolsystemerne i medlemsstaterne for at garantere bedre økonomisk forvaltning af Unionens midler og et fald i fejlprocenten i de respektive politiksektorer i løbet af programmeringsperioden 2014-2020;

Finansielle korrektioner og inddrivelser

16.  bemærker, at de finansielle korrektioner, der blev rapporteret gennemført i 2013, faldt fra 3,7 mia. EUR i 2012 til 2,5 mia. EUR i 2013, og minder om, at de høje finansielle korrektioner i 2012 primært skyldtes én enkelt korrektion på 1,8 mia. EUR i Spanien med henblik på at rette op på strukturfondsudgifter for perioden 2000-2006; bemærker, at Kommissionen i 2013 gennemførte finansielle korrektioner og inddrivelser for i alt 3 362 mio. EUR, hvilket svarede til 2,3 % af betalingerne fra Unionens budget;

17.  påpeger, at akkumuleringen af gennemførte finansielle korrektioner på det tidspunkt, hvor programmernes saldi gøres op, nogle gange er kunstig, og at de er uden betydning, eftersom de dukker op flere år, efter at de er blevet gennemført; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om den metodologiske ændring, hvor man gik fra bekræftede korrektioner til gennemførte korrektioner, som fandt sted i 2012, er den bedst egnede til at afspejle de faktiske forvaltnings- og kontrolsystemer i et givent regnskabsår;

18.  bemærker, at det deraf følgende fald på 34 % i de finansielle korrektioner, der blev gennemført i 2013 (fra 3,7 mia. EUR til 2,5 mia. EUR) blev delvist kompenseret af en stigning på 27 % i gennemførte inddrivelser i 2013 (fra 0,7 mia. EUR til 0,9 mia. EUR);

19.  beklager, at fejl først kan rettes flere år efter, at de er sket, på grund af de retlige rammer for beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, de pågældende procedurers kompleksitet og de mange kontrolniveauer, der findes på mange områder;

20.  peger på, at den gennemsnitlige sum af finansielle korrektioner og inddrivelser, der blev gennemført i perioden 2009-2013, var 2,7 mia. EUR, hvilket svarer til 2,1 % af den gennemsnitlige sum af betalinger fra Unionens budget i samme periode; bemærker, at ovennævnte tendens ifølge Kommissionen kan forklares med afslutningen af programmeringsperioden 2000-2006(3); bemærker navnlig for så vidt angår samhørighedspolitikken, at fire femtedele af de korrektioner, der blev lavet i perioden 2007-2013, vedrørte operationelle programmer i tidligere perioder(4); minder om, at medlemsstaterne har ret til at erstatte opdagede ikke-støtteberettigede udgifter med lovlige og formelt rigtige udgifter under den retlige ramme, som er gældende for strukturfondene;

21.  minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at de har pligt til at træffe korrigerende foranstaltninger for at beskytte Unionens budget i tilfælde af ineffektive kontrolsystemer og regelstridige udgifter; påpeger, at Kommissionen og medlemsstaterne anvender sådanne korrigerende foranstaltninger, og bemærker, at hvis der ikke havde været anvendt sådanne korrigerende foranstaltninger i forbindelse med de 2013-betalinger, som Revisionsretten har revideret, ville den samlede anslåede fejlforekomst have været 6,3 % i stedet for 4,7 %; fremhæver, at Revisionsretten fandt, at myndighederne i forbindelse med en række fejlbehæftede transaktioner, navnlig inden for områder under delt forvaltning, havde tilstrækkelige oplysninger til rådighed, til at de kunne have opdaget og korrigeret fejlene; kræver derfor, at Revisionsretten i sine fremtidige årsberetninger beregner fejlfrekvensen i tilfælde af, at alle korrigerende foranstaltninger var blevet truffet;

22.  beklager desuden det forhold, at disse foranstaltninger stadig har en begrænset økonomisk indvirkning på Unionens budget, eftersom over 40 % af de finansielle korrektioner, der blev gennemført i 2013, ikke betragtes som formålsbestemte indtægter(5), men kan anvendes af de samme medlemsstater, som har forårsaget disse korrektioner inden for samhørighedspolitikken, hvilket undergraver den præventive effekt af finansielle korrektioner;

23.  bemærker, at ca. 28 % af de finansielle korrektioner, der blev gennemført i 2013, medførte en nettoreduktion af EU-finansieringen til det pågældende program og den pågældende medlemsstat inden for samhørighedspolitikken;

24.  bemærker med bekymring, at ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 29. september 2014 ikke nødvendigvis giver pålidelige oplysninger om medlemsstaternes tilbagetrækninger, inddrivelser og udestående inddrivelser af strukturfondsmidler, idet Kommissionen anfører, at den på grund af visse svagheder i medlemsstaternes tal har måttet vælge en forsigtig tilgang, for at sikre at ovenstående beløb ikke er for højt sat(6);

25.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at indføre forsvarlige procedurer med henblik på at verificere tidspunktet for, årsagen til og beløbet for korrigerende foranstaltninger og på at tilvejebringe oplysninger, der så vidt muligt afstemmer det år, hvor betalingen bliver foretaget, med det år, hvor den pågældende fejl opdages, og det år, hvor inddrivelser eller finansielle korrektioner anføres i noterne til regnskabet, således at der tages hensyn til hele procedurens flerårighed; finder det ligeledes afgørende, at der fremlægges fuldstændige oplysninger om inddrivelser og finansielle korrektioner, og at der er fuld gennemsigtighed i data vedrørende frigørelse af midler og traktatbrudsprocedurer for det relevante år;

Den sammenfattende rapport og de årlige aktivitetsrapporter

26.  noterer sig, at Kommissionens generaldirektører tog i alt 17 kvantificerede forbehold i forbindelse med udgifter; peger på, at det lavere antal kvantificerede forbehold i 2013 (21 i 2012) ikke havde den virkning, at det mindskede størrelsen af det risikobehæftede beløb, og at det maksimale samlede risikobehæftede beløb, som Kommissionen anførte i sin sammenfattende rapport(7), ligger under 4 179 mio. EUR, hvilket svarer til 2,8 % af alle de udbetalte udgifter;

27.  anmoder Kommissionen om at gøre yderligere rede for beregningen af det risikobehæftede beløb(8) ved at forklare den anslåede virkning af korrektionsmekanismerne på dette tal og i sin sammenfattende rapport afgive en ordentlig "forvaltningserklæring" på grundlag af generaldirektørernes årlige aktivitetsrapporter;

28.  minder om, at de kumulative tal, Kommissionen anvender, gælder for korrektionsmekanismer, som Kommissionen og medlemsstaterne har indført flere år efter udbetalingen af midlerne (især i perioderne 1994-1999 og 2000-2006), og bemærker, at hverken Revisionsretten eller Kommissionen på det tidspunkt fremlagde præcise fejlprocenter;

Presset på budgettet

29.  er bekymret over, at regnskaberne på grund af Rådets uacceptable holdning under forhandlingerne om Unionens årsbudget og på trods at det høje niveau af betalinger viser, at de uindfriede finansielle forpligtelser (under udgiftsområde 1b, hovedsagelig regionalpolitikken, niveauet af uindfriede forpligtelser ved udgangen af 2013 anslås til 23,4 mia. EUR, efter at have ligget på 5 mia. EUR ved udgangen af 2010, 11 mia. EUR ved udgangen af 2011 og 16 mia. EUR ved udgangen af 2012) og anden gæld fortsatte med at vokse i 2013; bemærker, at de ved årets udgang beløb sig til 322 mia. EUR (9), og at dette beløb sandsynligvis vil blive større i 2014;

30.  påpeger, at de uindfriede forpligtelser ved udgangen af 2013 udgjorde 322 mia. EUR, og at dette beløb forventedes af stige i løbet af 2014; mener, at dette er i modstrid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastsat i artikel 310 i TEUF og dermed sætter spørgsmålstegn ved budgettets lovlighed;

31.  understreger, at disse "overhængende" finansielle forpligtelser er et særligt bekymrende problem fordi betalingslofterne for første gang er fastsat til at skulle forblive mere eller mindre stabile i faste priser i en årrække(10);

32.  påpeger, at de økonomiske ressourcer er knappe i en tid med økonomisk krise; bemærker imidlertid, at det maksimale udgiftsniveau under udgiftsområderne i FFR for store dele af budgettets vedkommende er delt op i årlige bevillinger pr. medlemsstat; bemærker, at måden, hvorpå midlerne absorberes af medlemsstaterne, ofte bliver det vigtigste politikmål ("use it or lose it")(11); opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme et skift fra en udgiftsorienteret til en resultatorienteret kultur, der fokuserer på de opnåede resultater med udgangspunkt i principperne om produktivitet, effektivitet og sparsommelighed;

33.  påpeger, at bruttosummen af forfinansieringer androg 79,4 mia. EUR ved udgangen af 2013, og insisterer på, at meget lange forfinansieringsperioder kan medføre en øget risiko for fejl eller tab; understreger, at denne risiko i særlig høj grad gør sig gældende for udgiftsområde 4 i budgettet (EU som global aktør), hvor der for en typisk aktion går fire år fra indgåelsen af forpligtelsen til Kommissionens registrering af de endelige udgifter;

34.  opfordrer indtrængende Kommissionen til igen at udarbejde og offentliggøre et "langsigtet likviditetsoverslag", der viser de fremtidige betalingsbehov, med henblik på at sikre, at de godkendte årlige budgetter kan dække de nødvendige betalinger; kræver, at Kommissionen om nødvendigt forelægger ændringer til de eksisterende forordninger, i tilfælde af at de årlige budgetter ikke kan tilvejebringe tilstrækkelige bevillinger til at matche det fornødne niveau af betalinger;

35.  gentager, at det er nødvendigt at arbejde på at finde langsigtede løsninger, som gør det muligt for Kommissionen igen at få kontrol med sit budget; bemærker, at der især er behov for et øget fokus på ansvarlighed samt på præstationer og resultater af udgifter; fremhæver i denne forbindelse, at Parlamentet er nødt til at spille en større rolle i kontrollen med udgifter og resultater;

Finansielle instrumenter

36.  bemærker at, der ved udgangen af 2013 var oprettet 941 finansieringstekniske instrumenter under 176 operationelle programmer (OP'er) under Den Europæiske Regionale Udviklingsfond (ERUF) og Den Europæiske Sociale Udviklingsfond (ESF) i 25 medlemsstater; er navnlig bekymret over, at kun 47 % af de 14,3 mia. EUR (6,7 mia. EUR), der var blevet betalt til de finansieringstekniske instrumenter, rent faktisk var blevet udbetalt til de endelige støttemodtagere, selv om dette tal er udtryk for en stigning i sammenligning med de 4,7 mia. EUR, der var udbetalt ved udgangen af 2012; bemærker, at den gennemsnitlige udbetalingsrate på 47 % ved udgangen af 2013 dækker over en vis variation mellem fondene og medlemsstaterne; bemærker, at den gennemsnitlige udbetalingsrate dækker alle 900 fonde: dem, der blev oprettet i 2008, såvel som de nye, der blev oprettet i 2013, og hvis gennemførelse først var ved at begynde; tager med i betragtning, at skønt nogle fonde præsterer utilfredsstillende resultater, er der andre, som allerede har opnået 100 % absorption, og som nu reinvesterer revolverende fonde;

37.  bemærker, at der er oprettet 14 finansieringstekniske instrumenter i medlemsstaterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne; bemærker, at der er udbetalt 443,77 mio. EUR til banker i Rumænien, Bulgarien, Grækenland, Italien og Litauen fra Unionens budget frem til udgangen af 2013; udtrykker bekymring over, at ikke en eneste euro af dette beløb er nået frem til de endelige støttemodtagere; bemærker, at der fra seks finansieringstekniske instrumenter, som er oprettet under Den Europæiske Fiskerifond, blev udbetalt 72,37 mio. EUR til banker i Grækenland, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland og Nederlandene; bemærker, at det kun er i Letland, at de disponible beløb er blevet udbetalt fuldt ud til de endelige støttemodtagere, mens der i Rumænien kun er udbetalt 28 % til de endelige støttemodtagere, 77 % i Bulgarien, 91 % i Estland og slet intet i Nederlandene og Grækenland(12);

38.  beklager desuden, at disse instrumenter er komplekse og vanskelige at gøre regnskab for på korrekt vis, hvilket også gør den offentlige kontrol mere besværlig; opfordrer Kommissionen til at sørge for større gennemsigtighed og til regelmæssigt at rapportere om løftestangseffekter, tab og risici såsom investeringsbobler; opfordrer indtrængende Kommissionen til at give et fuldstændigt overblik over antallet af projekter, der finansieres under hvert af de finansieringstekniske instrumenter, og de opnåede resultater, til klart at angive, i hvilket omfang Unionens budgetbevillinger er blevet anvendt til at samfinansiere disse projekter under de finansieringstekniske instrumenter, samt til at fremlægge en omfattende cost-benefit-analyse af de finansieringstekniske instrumenter sammenlignet med mere direkte typer af projektfinansiering;

39.  glæder sig over, at gennemførelsen af de finansielle instrumenter systematisk er blevet medtaget på dagsordenen under de årlige revisionsmøder, og at manglerne er blevet analyseret og afhjælpende foranstaltninger foreslået; anerkender med tilfredshed, at manglerne på dette område for den kommende periode 2014-2020 er blevet korrigeret (dvs. betalinger bliver kun overført til de fonde, der forvalter finansielle instrumenter, når de faktiske udbetalinger til de endelige støttemodtagere har nået en vis procentdel);

40.  henstiller, at Kommissionen – i betragtning af presset på budgettet for betalinger og den omstændighed, at artikel 140, stk. 7, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (finansforordningen) kræver, at for store saldi vedrørende finansielle instrumenter bør undgås – sikrer, at bidrag fra Unionens budget til sådanne instrumenter afspejler det reelle cash flow-behov;

41.  er særdeles bekymret over nogle af Revisionsrettens konklusioner om effektiviteten af at blande tilskud, der ydes under regionale investeringsfaciliteter, med lån fra finansieringsinstitutter for at støtte Unionens eksterne politikker(13);

42.  påpeger, at skønt faciliteterne blev udformet korrekt, blev de mulige fordele ved blanding ikke realiseret fuldt ud på grund af mangler ved Kommissionens forvaltning; anmoder Kommissionen om kun at udbetale midler, når støttemodtageren rent faktisk har brug for dem, og om at forbedre sin overvågning af gennemførelsen af Unionens tilskud;

Kommissionens og medlemsstaternes ansvar ved delt forvaltning

43.  fremhæver, at Kommissionen i henhold til artikel 317 i TEUF bærer det endelige ansvar for gennemførelsen af Unionens budget; påpeger, at mens det er Kommissionen, der gennemfører budgettet ved delt forvaltning, er gennemførelsesopgaverne delegeret til medlemsstaterne i medfør af artikel 59 i finansforordningen og kræver dermed deres politiske og finansielle ansvar; understreger derfor, at medlemsstaterne bør handle i streng overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og ikke bør undergrave deres eget ansvar for forvaltningen af Unionens midler;

44.  noterer sig Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2014 om vedtagelsen af den interinstitutionelle arbejdsgruppes anbefalinger om indførelsen og anvendelsen af nationale erklæringer (COM(2014)0688); påpeger, at fremlæggelsen heraf er frivillig, og glæder sig derfor over, at fire medlemsstater – Danmark, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige – har besluttet at fremlægge dem; beklager imidlertid, at disse erklæringer er forskellige med hensyn til udformning, omfang, bredde og rapporteringsperiode, og bemærker, at de som følge heraf ikke er særlig anvendelige;

45.  gør opmærksom på, at de nationale forvaltningserklæringer, som de fire ovennævnte medlemsstater har fremsendt, ifølge adskillige udsagn fra Revisionsretten har meget begrænset værdi i Revisionsrettens revisionsproces og ikke kan betragtes som en pålidelig kilde til information i forbindelse med udstedelsen af revisionserklæringen;

46.  beklager endvidere i forbindelse med ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 28. oktober 2014, at der ikke er sket væsentlige fremskridt med hensyn til at forbedre den finansielle styring, hvilket kan føre til et fortsat tab af Unionens midler som følge af forkerte beslutninger på politisk og forvaltningsmæssigt niveau; kræver en sanktionsordning for det tilfælde, at medlemsstater indsender ukorrekte programoplysninger og erklæringer;

47.  opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at tage konkrete og meningsfulde skridt for at muliggøre de nødvendige fremskridt med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder den øgede anvendelse af instrumentet nationale erklæringer, som i praksis ikke kræver nogen stor ekstra indsats (angiveligt under én fuldtidsækvivalent om året pr. medlemsstat), og bemærker samtidig, at det er af stor betydning, at medlemsstaterne gennem et offentligt dokument tager politisk ansvar for anvendelsen af Unionens midler; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ikke blot at offentliggøre de nationale erklæringer, men også de årlige sammendrag og forvaltningserklæringerne, for at give mere indsigt i og opnå en reel forbedring af den økonomiske forvaltning; opfordrer indtrængende Kommissionen til at afgive en henstilling til Parlamentet og Rådet om at fremme anvendelsen af nationale erklæringer i overensstemmelse med anbefalingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om indførelsen og anvendelsen af nationale erklæringer;

48.  finder det afgørende at fremme fuldstændig gennemsigtighed i anvendelsen af strukturfondene gennem offentliggørelse af revisionsbilagene for de udpegede projekter;

Pålideligheden af de data, som medlemsstaterne indsender

49.  bemærker, at den manglende pålidelighed af kontrollen på første niveau, som udføres af medlemsstaterne, undergraver troværdigheden af de årlige aktivitetsrapporter, som Kommissionens tjenestegrene udarbejder, og den sammenfattende rapport, der vedtages af Kommissionen, idet de delvis er baseret på resultaterne af de kontroller, de nationale myndigheder gennemfører; gentager sit tidligere krav om, at Kommissionen evaluerer, og om nødvendigt korrigerer, medlemsstaternes data for at tilvejebringe pålidelige og objektive årlige aktivitetsrapporter;

50.  anmoder om, at generaldirektørerne i deres årlige aktivitetsrapporter redegør detaljeret for de fejlprocenter, medlemsstaterne har underrettet dem om, samt for de korrektioner, Kommissionen i givet fald har foretaget på operationelt programniveau;

De medlemsstater, der præsterer dårligst

51.  ser med tilfredshed på den oversigt over Revisionsrettens revisionsresultater for midler under delt forvaltning inden for landbrugs- og samhørighedspolitikken 2007-2013, som blev offentliggjort sammen med Revisionsrettens årsberetning for 2013, og som delvis imødekommer Parlamentets anmodning, der blev fremsat i dechargebeslutningen fra 2012, om landespecifikke oplysninger vedrørende delt forvaltning;

52.  gør opmærksom på, at Slovakiet, Det Forenede Kongerige og Spanien har de højeste fejlprocenter ifølge de tal, Revisionsretten har fremlagt vedrørende beløbene for og procentdelen af risikobehæftede midler for så vidt angår Den Europæiske Regionale Udviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (kildedata, der indgår i de årlige aktivitetsrapporter 2013 for GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion og GD for Regionalpolitik og Bypolitik);

53.  gør opmærksom på, at Rumænien, Bulgarien og Portugal har de højeste fejlprocenter ifølge de tal, Revisionsretten har fremlagt vedrørende beløbene for og procentdelen af risikobehæftede midler for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (kildedata, der indgår i den årlige aktivitetsrapport 2013 for GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne);

54.  anmoder Revisionsretten om at udvikle sin egen landespecifikke rapporteringsmetode, der ikke bare tager de risikobehæftede beløb i betragtning, men også medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, såvel som de korrektionsmekanismer, Kommissionen og medlemsstaterne anvender til at vurdere, hvordan forvaltningen udvikler sig i de medlemsstater, der præsterer dårligst, og anbefale de bedst mulige løsninger;

55.  minder om, at korruption er til alvorlig skade for Unionens midler; er bekymret over de data, der viser, at nogle medlemsstater er særligt berørt af dette fænomen, og minder i denne forbindelse om Kommissionens henstilling af 29. maj 2013 med henblik på Rådets henstilling om Italiens nationale reformprogram for 2013 og med Rådets udtalelse om Italiens stabilitetsprogram for 2012-2017(14); opfordrer til en hurtig vedtagelse af direktivet om bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen;

Interessekonflikter

56.  beklager, at lovgivningen vedrørende interessekonflikter hos medlemmer af parlamentet, regeringen og lokalrådene er vag og utilstrækkelig i nogle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge den aktuelle situation og om nødvendigt fremkomme med henstillinger eller sågar retligt bindende løsninger, hvis der er behov for sådanne; mener, at det samme bør være gældende for kandidatmedlemmer og medlemmer af Kommissionen;

Indtægter: BNI-baserede egne indtægter

57.  bemærker, at der i Revisionsrettens revision (jf. årsberetningen for 2013, pkt. 2.27) ikke blev fundet væsentlige fejl i Kommissionens beregning af medlemsstaternes bidrag og deres betalinger, som for størstedelens vedkommende er baseret på prognoser for data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI) for 2013;

58.  kræver, at Kommissionen sikrer, at Eurostats og medlemsstaternes data er identiske, idet BNI-indikatoren udgør det centrale benchmark, ikke bare for EU's indtægter, men også for dets udgifter;

59.  minder om den kritik, Revisionsretten fremsatte i sin årsberetning for 2012 vedrørende den manglende effektivitet af Kommissionens kontrol af BNI-data (jf. årsberetningen for 2012, pkt. 2.41); understreger, at vedvarende brug af generelle forbehold og den alt for lange varighed af kontrolcyklussen for BNI-data, der anvendes i forbindelse med egne indtægter, kan føre til budgetmæssig usikkerhed, som det er fremgået af drøftelserne mellem medlemsstaterne om forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget 2014(15);

60.  beklager, at nogle medlemsstater ikke har forudset, at det vil medføre en stigning i deres budgetbidrag, til trods for at de siden foråret 2014 har været bekendt med ændringerne i den statistiske metode til udregning af BNI-bidrag;

61.  beklager, at Kommissionen insisterede på at behandle dette dossier, som om det blot var rent teknisk(16), til trods for at den siden foråret 2013 har været bekendt med, at ændringerne i den statistiske metode til udregning af BNI-bidrag ville medføre en stor stigning i nogle medlemsstaters bidrag;

62.  minder om, at Revisionsretten i sin udtalelse nr. 7/2014(17) konkluderede, at Kommissionens forslag om at give mulighed for under særlige omstændigheder at udsætte betalingerne af moms- og BNI-saldiene og justeringerne heraf kan gøre ordningen for egne indtægter mere kompleks og øge den budgetmæssige usikkerhed i medlemsstaterne;

63.  påpeger navnlig, at Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (COM(2014)0704) kun giver medlemsstaterne mulighed for at udskyde fristen for overdragelse af midlerne, hvis positive moms- og BNI-saldi og justeringer giver anledning til betydelige beløb, og bemærker, at Kommissionen, hvis medlemsstaterne har store negative moms- og BNI-saldi og justeringer, kan blive tvunget til at opkræve supplerende indtægter via et ændringsbudget;

64.  beklager, at Rådet endnu ikke har været i stand til at gøre fremskridt med hensyn til reformen af ordningen for egne indtægter på grundlag af disse lovgivningsmæssige forslag, til trods for at Kommissionen foreslog en overordnet reform af ordningen for egne indtægter, som blev hilst velkommen af Parlamentet(18), og som sigtede mod at gøre ordningen for egne indtægter mere retfærdig, mere forståelig, mere gennemsigtig og mere effektiv og at mindske de nationale bidrag;

Foranstaltninger, der skal træffes

65.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at:

   afkorte varigheden af dens kontrolcyklus for BNI-data, der anvendes i forbindelse med egne indtægter, til maksimalt fire år, hvis det er nødvendigt i forbindelse med iværksættelsen af en traktatbrudsprocedure og/eller med pålæggelsen af strenge frister for ophævelse af forbeholdene
   begrænse brugen af generelle forbehold til særlige tilfælde, hvor der er betydelig risiko for, at Unionens finansielle interesser ikke er beskyttet, dvs. når en medlemsstat foretager større revisioner under kontrolcyklussen eller med ujævne mellemrum
   udarbejde en handlingsplan for at afhjælpe de mangler, Revisionsretten afslørede i sin særberetning nr. 11/2013, og aflægge rapport herom til Parlamentet og Revisionsretten senest i slutningen af juni 2015
   iværksætte og nøje overvåge en detaljeret handlingsplan med klare mål for at tackle problemerne med udarbejdelsen af Grækenlands nationalregnskaber
   fremlægge en ændring af Kommissionens ovennævnte forslag (COM(2014)0704) med henblik på at give Kommissionen beføjelse til at udsætte godtgørelsen af beløbene i tilfælde af negative saldi og justeringer;

66.  gør opmærksom på de svagheder, Revisionsretten fandt i særberetning 02/2014 "Forvaltes præferencehandelsordningerne hensigtsmæssigt?", i kontrolstrategien og risikostyringen i Tyskland, Frankrig og Det Forende Kongerige, som har ført til potentielle tab for Unionens budget; bemærker, at disse svagheder blev bekræftet af beløbene for potentielt mistede indtægter i disse tre medlemsstater; bemærker, at Revisionsretten ved at ekstrapolere de fejl, der blev fundet i stikprøven for 2009, har skønnet, at det beløb i told, som risikerer at gå tabt i disse medlemsstater som følge af forældelse, er 655 mio. EUR; bemærker, at dette svarer til omkring 6 % af den samlede sum af importtold, der blev opkrævet i de fem udvalgte medlemsstater det år, heraf 167 mio. EUR for Tysklands vedkommende, 176 mio. EUR for Frankrigs vedkommende og 312 mio. EUR for Det Forenede Kongeriges vedkommende;

Landbrug

Landbrug: udfordringer i forbindelse med demografi og støttemodtagerstruktur

67.  påpeger, at demografiske ændringer påvirker den fælles landbrugspolitik mere end nogen anden EU-politik, idet næsten en tredjedel af de 12 millioner EU-landbrugere, som deler mere end 45 % af Unionens budget, er over 65 år, og kun 6 % er under 35 år(19); glæder sig over programmet til fremme af unge landbrugere, der derfor er fremlagt inden for rammerne af reformen af den fælles landbrugspolitik;

68.  beklager, at de foranstaltninger, Kommissionen har iværksat inden for landbrugspolitikken, indtil videre ikke har været i stand til rette op på den geografiske ubalance, og opfordrer Kommissionen til at genoverveje budgetstøtten på landbrugsområdet i lyset af dette;

69.  fremhæver, at mindre end 2 % af Unionens landbrugere modtager 31 % af de direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik; påpeger, at den fælles landbrugspolitik navnlig bør rettes mod små landbrugere, og mener, at den nuværende praksis yderligere undergraver den politiske accept af den fælles landbrugspolitik;

70.  minder om, at Parlamentet og Rådet for at gøre den fælles landbrugspolitik mere retfærdig indførte(20) en reduktion af betalinger over 150 000 EUR og et muligt loft over direkte betalinger; kræver derfor, at Revisionsretten reviderer produktiviteten og effektiviteten af denne foranstaltning med henblik på sine kommende årsberetninger;

71.  påpeger, at Tjekkiet efterfulgt af Slovakiet, Ungarn, Tyskland og Bulgarien har de mest ulige landbrugssystemer(21); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for en bedre balance i deres støttemodtagerstruktur og kræver, at generaldirektøren for GD AGRI hvert år i sin årlige aktivitetsrapport vedlægger vejledende tal for fordelingen af den direkte støtte under den fælles landbrugspolitik til producenter, opdelt på medlemsstater og kategorier af støttemodtagere;

Landbrug: fejlprocent under den første søjle

72.  beklager, at betalingerne fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) ikke var uden væsentlig fejlforekomst i 2013, idet Revisionsretten anslog den mest sandsynlige fejlprocent til at være 3,6 % (3,8 % i 2012)(22), og at to ud af de fem undersøgte kontrolsystemer vedrørende de udgiftsførte betalinger blev anset for at være ineffektive, to delvis effektive, og kun ét blev anset for at være effektivt;

73.  fremhæver, at de nationale myndigheder i forbindelse med 33 ud af de 101 kvantificerbare fejl, som Revisionsretten fandt, havde tilstrækkelige oplysninger til at forhindre, opdage og korrigere disse fejl, i det mindste delvist, og at den mest sandsynlige fejlprocent for dette område ville have været 1,1 % lavere og dermed forholdsvis tæt på væsentlighedstærsklen på 2 %, såfremt alle disse oplysninger var blevet anvendt korrekt; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

Krydsoverensstemmelse

74.  bemærker, at Revisionsrettens revision også omfattede krydsoverensstemmelseskravene, og at tilfælde, hvor krydsoverensstemmelseskravene ikke blev overholdt, blev behandlet som fejl, hvis det kunne påvises, at overtrædelsen skete i det år, hvor landbrugeren ansøgte om støtte; påpeger, at Revisionsretten medtager mangler inden for området krydsoverensstemmelse i deres beregning af fejlprocenten, men bemærker, at krydsoverensstemmelse efter Kommissionens opfattelse ikke vedrører berettigelsen til betalinger, men kun udløser administrative sanktioner;

75.  noterer sig, at Kommissionen i sit svar til Revisionsretten fremfører, at den retlige ramme for programmeringsperioden 2014-2020 er blevet forenklet, og anmoder Kommissionen om inden udgangen af 2015 at aflægge rapport om, hvordan disse forenklingsforanstaltninger har fungeret i praksis, og hvilke yderligere foranstaltninger der kan træffes for så vidt angår eventuelle tilbageværende komplekse regler og betingelser for støtteberettigelse;

Fejlprocenter i markedsforanstaltninger

76.  er bekymret over, at fejlprocenten for så vidt angår markedsforanstaltninger på landbrugsområdet ligger på 7,44 % ifølge Kommissionens egen beregning; beklager dybt, at dette er den næsthøjeste fejlprocent inden for et politikområde i 2013;

77.  understreger, at de forbehold, der blev taget af generaldirektøren for GD AGRI i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport for 2013, bekræfter den alarmerende situation med hensyn til markedsforanstaltninger, idet der er identificeret syv støtteordninger i ni medlemsstater, navnlig frugt- og grøntsektoren, omstrukturering af vinavl, investeringer i vinsektoren, eksportrestitutioner for fjerkræ samt skolemælksordningen;

78.  henleder opmærksomheden på, at mange mindre programmer som f.eks. skolefrugt- og skolemælksordningen ikke er brugervenlige, til dels på grund af bureaukratiet i forbindelse hermed, og at deres absorption og gennemførelse derfor er suboptimal;

79.  beklager dybt de væsentlige mangler i de kontrolprocedurer, der anvendes i forbindelse med anerkendelse af producentsammenslutninger(23) for frugt og grønt i Polen, Østrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige, som Revisionsretten afslørede i sin årsberetning for 2013, og som bekræftes af generaldirektøren for GD AGRI, der i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport har taget et forbehold på grundlag af, at generaldirektoratet har anslået, at 25 % af de samlede udgifter under denne foranstaltning er risikobehæftet, dvs. 102,7 mio. EUR;

80.  beklager især de mangler, Kommissionen har fundet i forbindelse med foranstaltningen til omstrukturering af vinavl i Spanien, som begrundede det forbehold, generaldirektøren for GD AGRI har taget på grundlag af en korrigeret fejlprocent på 33 % og et risikobehæftet beløb på 54 mio. EUR og foranstaltningen "fjerkræeksport i Frankrig" på grundlag af en korrigeret fejlprocent på 69,6 % og et risikobehæftet beløb på 29,3 mio. EUR;

Pålideligheden af medlemsstaternes data i forbindelse med direkte betalinger

81.  bifalder, at GD AGRI, eftersom de fejlprocenter, medlemsstaterne meddeler i deres kontrolstatistikker, ikke altid dækker alle restfejlforekomstens komponenter og ikke altid er pålidelige, gennemførte en individuel vurdering af hvert enkelt betalingsorgan på grundlag af alle til rådighed værende oplysninger, herunder konklusionerne fra Revisionsrettens revisioner;

82.  fastholder Revisionsrettens påstand(24) om, at resultaterne af denne nye tilgang viser, at medlemsstaternes kontrolstatistikker, erklæringerne fra betalingsorganernes direktører og godkendelsesorganernes arbejde kun giver en begrænset sikkerhed;

83.  påpeger, at Kommissionen var nødt til at opjustere de fejlprocenter, som 42 ud af 68 betalingsorganer med en restfejlprocent på over 2 % havde oplyst, til trods for at næsten alle betalingsorganerne for de direkte betalinger var akkrediteret og godkendt af godkendelsesmyndighederne, og til trods for at 79 ud af de 82 forvaltningserklæringer, som betalingsorganerne afleverede, modtog en blank revisionspåtegning fra godkendelsesorganerne i 2013, hvilket bekræftede rigtigheden af de forvaltningserklæringer, som betalingsorganernes direktører fremlagde;

84.  gør opmærksom på, at de fem betalingsorganer med den højeste fejlprocent var:

1.  Det Forenede Kongerige, RPA

5,66 % (medlemsstatens indberetning: 0,67 %)

2.  Grækenland, OKEPE

5,17 % (medlemsstatens indberetning: 0,83 %)

2.  Spanien, AVGA

4,71 % (medlemsstatens indberetning: 1,93 %)

4.  Portugal, IFAP

4,37 % (medlemsstatens indberetning: 0,82 %)

5.  Rumænien, PIAA

4,27 % (medlemsstatens indberetning: 1,77 %)

85.  beklager, at den nuværende retlige ramme ikke fastsætter sanktioner for ukorrekt eller svigagtig indberetning(25) fra betalingsorganernes side;

86.  opfordrer EU-tjenestemændene til at øge tilsynet og overvåge og koordinere tættere med de nationale betalingsorganer i de respektive medlemsstater med henblik på at rette op på de mangler, som de oplever, navnlig for så vidt angår de betalingsorganer, der konstant har præsteret utilfredsstillende resultater i de sidste tre år, for at gøre forvaltningen af betalinger mere effektiv;

Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) og markidentifikationssystemet (LPIS)

87.  er enig i det synspunkt, som Kommissionen og Revisionsretten har givet udtryk for, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) samlet set spiller en central rolle med hensyn til at forhindre og reducere fejlene i landbrugernes anmeldelser, og påpeger, at dets korrekte funktion burde have sikret, at de direkte betalinger på landbrugsområdet var uden væsentlig fejlforekomst:

88.  beklager dybt, at vedvarende svagheder med hensyn til at få udelukket ikke-støtteberettigede arealer fra markidentifikationssystemet og i den administrative behandling af anmeldelser bidrager væsentligt til de fejl, der stadig er i EGFL-betalingerne;

89.  fremhæver endnu en gang den horisontale dimension af de mangler, der er fundet i markidentifikationssystemet; bemærker, at Revisionsretten siden 2007 har undersøgt IFKS i 38 betalingsorganer i alle 28 medlemsstater, og beklager dybt, at kun syv af kontrolsystemerne blev vurderet som effektive, 22 blev anset for at være delvist effektive, og ni kontrolsystemer blev anset for at være ineffektive; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de finansielle risici for budgettet er dækket af finansielle nettokorrektioner;

Procedurer, som skal sikre inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

90.  er bekymret over det forhold, som Revisionsretten(26) har rapporteret, at beløb, der var tabt på grund af uregelmæssigheder eller forsømmelser, som vedrører ansøgninger fra 2008 eller tidligere, først var blevet meddelt debitorerne i Irland med stor forsinkelse, og at der ikke var gennemført inddrivelses- eller fuldbyrdelsesprocedurer i flere år;

91.  anfører, at Unionen frem til udgangen af 2012 afholdt 2,3 mio. EUR ud af de 6,7 mio. EUR i udestående fordringer, der vedrører disse ansøgningsår i henhold til 50/50-reglen på trods af den forsinkelse, Revisionsretten har konstateret i underretningsproceduren, og frygter, at midlerne er definitivt tabt for Unionens budget;

92.  er ligeledes bekymret over Revisionsrettens konklusioner om, at de italienske myndigheder ikke registrerede, om udestående fordringer skyldtes uregelmæssigheder eller administrative fejl, hvilket potentielt vil kunne føre til, at der afholdes uretmæssige udgifter over Unionens budget; anmoder Kommissionen om at foretage en detaljeret analyse af denne situation og rapportere tilbage inden årets udgang;

93.  bemærker, at de medlemsstater, der har præsteret dårligst med hensyn til inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb ifølge de data, der fremlægges i GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2013(27), er Bulgarien med en inddrivelsesrate på 4 %, 21 % i Grækenland, 25 % i Frankrig, 25 % i Slovenien, 27 % i Slovakiet og 33 % i Ungarn; er bekymret over de lave inddrivelsesniveauer på visse områder og anmoder om en rapport fra Kommissionen om årsagerne dertil og mulighederne for at opnå forbedringer;

Regnskabsafslutningsproceduren

94.  bemærker, at Kommissionen traf fire overensstemmelsesafgørelser i 2013, som førte til korrektioner på 1 116,8 mio. EUR (861,9 mio. EUR vedrørende EGFL og 236,2 mio. EUR vedrørende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)), hvilket svarer til omkring 2 % af Unionens budget for 2013 til landbrug og udvikling af landdistrikterne (1,4 % i perioden 2008-2012);

95.  påpeger, at dette beløb ikke kan sammenlignes med den mest sandsynlige fejlprocent, som Revisionsretten fastsætter, eftersom Kommissionens overensstemmelsesrevisioner er systembaserede, ikke kontrollerer de underliggende transaktioners formelle rigtighed, omfatter udgifter, der vedrører flere regnskabsår, samt fører til finansielle korrektioner, der for 65 procents vedkommende er faste korrektioner, og dermed ikke gør det muligt at beregne en årlig fejlprocent(28);

96.  understreger, at stigningen i 2013 i det gennemsnitlige niveau af finansielle korrektioner i sammenligning med perioden 2008-2012 ifølge Revisionsretten(29) hovedsagelig kan forklares med reduktionen af puklen af uafsluttede revisionssager fra 553 ved udgangen af 2012 til 516 ved udgangen af 2013, og at afslutningen af disse sager, som vedrørte regnskabsårene før 2010, medførte finansielle korrektioner på 881 mio. EUR (79 % af totalen);

97.  er bekymret over, at uafhængigheden af det forligsorgan, som kan inddrages i den efterprøvende regnskabsafslutning, ikke er sikret af de bestemmelser, der gælder for øjeblikket(30);

Udvikling af landdistrikterne, miljø, fiskeri og sundhed

98.  bemærker, at betalingerne inden for udvikling af landdistrikterne, miljø, fiskeri og sundhed ikke var uden væsentlig fejlforekomst i 2013, med en reduktion af den mest sandsynlige fejlprocent til 6,7 % mod 7,9 % i 2012, og at syv ud af de 13 undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer vedrørende de udgiftsførte betalinger blev vurderet til at være delvis effektive og seks ineffektive;

99.  er enig i den holdning, Revisionsretten giver udtryk for, at den mest sandsynlige fejlprocent ville have været reduceret til 2 %, hvis de nationale myndigheder havde benyttet alle de oplysninger, de havde til rådighed, til at forhindre, opdage og korrigere fejl; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar med hensyn til at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

100.  beklager dybt, at den mest sandsynlige fejlprocent, beregnet af Revisionsretten for udvikling af landdistrikterne, som man har haft i de sidste tre år, var 8,2 %, og at den i 2013 var 7,9 %(31); udtrykker sin stærke beklagelse over, at dette er den højeste fejlprocent inden for et politikområde i 2013;

101.  bemærker, at de fejl, Revisionsretten har fundet, hovedsagelig opstod, fordi støttemodtagerne ikke overholdt støtteberettigelseskravene, reglerne for offentlige indkøb ikke blev anvendt korrekt, og landbrugets miljøforpligtelser ikke blev overholdt;

102.  er bekymret over, at Revisionsretten har konstateret, at private støttemodtageres formodet bevidste overtrædelser bidrog til en ottendedel af fejlprocenten inden for udvikling af landdistrikterne, og beklager dybt, at den særlige foranstaltning til udvikling af landdistrikterne "forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter" tegnede sig for det væsentligste bidrag til fejlprocenten for private investeringer(32), hvilket førte til, at Revisionsretten gav udtryk for alvorlig bekymring vedrørende foranstaltningens effektivitet med hensyn til at nå sine politikmål;

103.  er enig i det synspunkt, Revisionsretten har fremsat(33), at fejlene til dels skyldtes reglernes kompleksitet og mangfoldigheden af støtteordninger under 2007-2013-programmerne: 46 foranstaltninger i alt til udvikling af landdistrikterne, hver med sine egne regler og krav;

104.  anerkender det stigende omfang af suspensioner og afbrydelser af betalinger fra Kommissionens side, som sikrer, at der systematisk gennemføres korrigerende foranstaltninger i de tilfælde, hvor der er konstateret mangler;

105.  bifalder Kommissionens ændrede tilgang til beregning af restfejlprocenten, som tager alle relevante revisioner og oplysninger i betragtning med henblik på at justere den fejlprocent, som medlemsstaterne har indberettet;

106.  beklager dybt, at de data, medlemsstaterne fremsender vedrørende resultaterne af deres kontroller, ikke er pålidelige; bemærker, at godkendelsesmyndighederne kun afgav en erklæring med forbehold, hvori der var angivet en fejlprocent på over 2 %, til ni ud af 74 betalingsorganer(34), hvorimod Kommissionen afgav en erklæring med forbehold til 31 betalingsorganer i 24 medlemsstater(35);

107.  beklager den manglende kvalitet af nogle medlemsstaters afhjælpende foranstaltninger og fraværet af en systematisk tilgang til at udrydde årsagerne til fejl i alle medlemsstaterne; understreger, at der mangler en forebyggende indsats mod udbredte svagheder på EU-plan;

108.  erkender, at hovedfaktorerne bag underudnyttelsen af bevillingerne på 4 300 000 EUR i kapitel 17 04 Fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed er de 900 000 EUR, som vedrører formålsbestemte indtægter for forskellige programmer, der kan anvendes i 2014, og 2 000 000 EUR, som vedrører beredskabsfonden; bemærker, at der fra sidstnævnte beløb blev fremført 50 % eller 1 000 000 EUR til 2014), som blev gennemført i det pågældende år (til behandling af bluetonguesygdommen i Tyskland);

Anmodninger til Kommissionen, medlemsstaterne og Revisionsretten vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikterne

109.  anmoder Revisionsretten om at beregne separate fejlprocenter for markedsforanstaltninger og direkte betalinger under den fælles landbrugspolitiks første søjle;

110.  henstiller, at Kommissionen aktivt overvåger gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger vedrørende manglerne i det kontrolsystem, der gælder for EU-støtte til anerkendelse af producentsammenslutninger for frugt og grønt i Polen, og i de operationelle programmer for producentorganisationer i Østrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige;

111.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at anskueliggøre EU-merværdien af landbrugsmarkedsforanstaltningerne i betragtning af risikoen for potentielle tab, der kan ramme Unionens budget, og anmoder Kommissionen om at overveje at afskaffe dem, hvis denne risiko er for høj; anmoder Kommissionen om i sin beretning om opfølgningen på decharge til Kommissionen for 2013 at rapportere om de foranstaltninger, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har truffet i lyset af revisionsbesøget vedrørende eksportrestitutioner for fjerkræ i Frankrig;

112.  anmoder Kommissionen om at udarbejde forslag med sigte på at sanktionere svigagtige eller ukorrekte indberetninger fra betalingsorganernes side, som skal omfatte følgende tre dimensioner: kontrolstatistikker, betalingsorganernes erklæringer og det arbejde, der udføres af godkendelsesorganerne; anmoder om, at Kommissionen tillægges beføjelse til at trække godkendelsen af betalingsorganet tilbage i tilfælde af alvorlige vildledende oplysninger;

113.  opfordrer indtrængende generaldirektøren for GD AGRI til at overveje den reelle merværdi af år efter år at udskyde forbehold med begrundelse i manglerne ved markidentifikationssystemet, når disse mangler har en tydelig horisontal dimension;

114.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at IFKS udnyttes fuldt ud, og navnlig sikre, at landbrugsparcellernes støtteberettigelse og størrelse vurderes og registreres korrekt af medlemsstaterne, og at medlemsstaterne omgående træffer korrigerende foranstaltninger, hvis det opdages, at IFKS er ramt af systemiske fejl;

115.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at kaste lys over de forhold, som Revisionsretten rapporterer om Irland og Italien i pkt. 3.24 og 3.25 i sin årsberetning for 2013, vedrørende uregelmæssigheder med hensyn til inddrivelsen af uretmæssigt udbetalte beløb, træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger og rapportere herom til Parlamentet senest i juni 2015;

116.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage skridt til yderligere at nedbringe puklen af uafsluttede revisionssager i regnskabsafslutningsproceduren, således at alle revisioner, der er udført før 2012, kan afsluttes inden udgangen af 2015;

117.  anmoder navnlig om, at mandatet for medlemmerne af det forligsorgan, der er involveret i regnskabsafslutningsproceduren, begrænses tidsmæssigt til en periode på i første omgang tre år, der eventuelt kan forlænges med højst et år; anmoder endvidere om, at mulige interessekonflikter i forbindelse med behandlingen af disse sager undgås, og at medlemsstaterne ikke er repræsenteret i forligsorganet, når de er direkte berørt af finansielle korrektioner;

118.  anmoder Kommissionen om at rapportere til Parlamentet om gennemførelsen af loftet for de direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik i detaljer og for hver enkelt medlemsstat;

119.  kræver en mindre bureaukratisk fælles landbrugspolitik for at reducere fejlprocenterne; glæder sig derfor over den forpligtelse, Kommissionen har påtaget sig, med hensyn til at gøre forenkling og subsidiaritet til en af hovedprioriteterne i de næste fem år; anmoder om, at betalingsorganer, som konstant præsterer utilfredsstillende resultater, i ekstreme tilfælde fratages deres akkreditering;

120.  opfordrer Kommissionen til rettidigt at forelægge en detaljeret plan for at mindske bureaukratiet inden for den fælles landbrugspolitik med 25 % inden for de næste fem år;

121.  anmoder Revisionsretten om at undersøge politikområdet udvikling af landdistrikterne i et særskilt kapitel i årsberetningen eller som minimum at beregne særskilte fejlprocenter for politikområdet udvikling af landdistrikterne, fiskeripolitikken og LIFE+-programmet;

122.  henstiller, at Kommissionen sikrer, at medlemsstaternes handlingsplaner vedrørende udvikling af landdistrikterne er fuldstændige og omfatter alle regioner og foranstaltninger inden for deres dækningsområde, navnlig investeringsforanstaltninger, og tager højde for Kommissionens og Revisionsrettens revision;

123.  spørger til Kommissionens opfølgning i betragtning af de tilfælde af formodet bevidste overtrædelser, som Revisionsretten har indberettet til OLAF, især hvad angår foranstaltningen til udvikling af landdistrikterne "forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter", og anmoder Kommissionen om i sin beretning om opfølgning af decharge til Kommissionen for 2013 at foretage en fuldstændig evaluering af denne foranstaltnings udformning i lyset af de kritiske bemærkninger, Revisionsretten har fremsat vedrørende dens effektivitet;

124.  opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af programmerne for udvikling af landdistrikterne og i sine overensstemmelsesrevisioner at tage højde for de gældende regler, herunder hvor det er relevant, dem der er vedtaget på nationalt plan, for at mindske risikoen for at gentage de svagheder og fejl, man stødte på i programmeringsperioden 2007-2013;

Fiskeri

125.  bemærker det forbehold, som GD MARE har fremsat om en fejlprocent på over 2 % i forbindelse med nogle medlemsstaters oplyste udgifter, én rapport, der vurderes som upålidelig, og én manglende rapport; beklager dybt situationen for så vidt angår den pågældende medlemsstat; konstaterer imidlertid, at situationen er forbedret efter Kommissionens henstillinger til denne medlemsstat;

126.  beklager, at Revisionsretten ud over disse bemærkninger ikke har redegjort mere detaljeret for resultatet af sine revisioner for det særlige område fiskeri og maritime anliggender, og opfordrer til, at oplysningerne bekendtgøres af hensyn til gennemsigtigheden;

127.  noterer sig, at 92,31 % af de betalinger, som gennemføres af GD MARE, gennemføres til tiden; bemærker imidlertid med bekymring, at antallet af forsinkede betalinger er steget i forhold til det foregående regnskabsår; bemærker med tilfredshed, at der i 2013 betaltes mindre i morarenter, og opfordrer derfor GD MARE til at overholde sine betalingsfrister i overensstemmelse med de relevante bestemmelser;

Regionalpolitik, transport og energi

Europa 2020

128.  fremhæver, at under dette politikområde (45 311 mio. EUR) gik 96 % (43 494 mio. EUR) af de samlede betalinger i 2013 til regionalpolitikken, der primært implementeres gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden, 1 059 mio. EUR til mobilitet og transport og 758 mio. EUR til energi;

129.  anerkender den afgørende rolle, som Unionens regionalpolitik spiller med hensyn til at mindske de regionale forskelle, fremme økonomisk, social og territorial samhørighed mellem regionerne i medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne; anerkender, at denne politik er den vigtigste langsigtede EU-politik til investering i realøkonomien, som repræsenterer 29 % af Unionens samlede budgetudgifter i 2013 og er et veletableret redskab til at skabe vækst og beskæftigelse i Unionen, hvilket støtter opfyldelsen af Europa 2020-strategiens mål;

130.  anerkender den vigtige rolle, som transport- og energipolitikker spiller med hensyn til at etablere sikre, bæredygtige og konkurrencedygtige transport- og energisystemer og ‑ydelser for Unionens borgere og virksomheder, og understreger disse politikkers bidrag til gennemførelse af Europa 2020-strategiens mål;

131.  glæder sig over, at Kommissionen evaluerer regionalpolitikkens effektivitet, produktivitet, sammenhæng og europæiske merværdi gennem den efterfølgende revision; forventer at modtage regelmæssige ajourføringer af Kommissionens evaluering;

132.  understreger, at Kommissionen bør sikre, at den modtager ensartede og pålidelige oplysninger fra medlemsstaterne om anvendelsen af EFRU-midler; mener, at disse oplysninger bør vise fremskridtene i de operationelle programmer, ikke kun i finansiel henseende, men også med hensyn til resultater(36);

133.  henleder opmærksomheden på flerårigheden af samhørighedspolitikkens forvaltningssystem og understreger, at den endelige evaluering af uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af politikkerne først vil være mulig ved afslutningen af programmeringsperioden;

Fejl

134.  bemærker, at der var fejl i 102 (57 %) af de 180 transaktioner, der er blevet revideret af Revisionsretten; noterer sig, at Revisionsretten er 95 % sikker på, at fejlprocenten i populationen ligger mellem 3,7 % og 10,1 % (henholdsvis minimum og maksimum), og at den på grundlag af de 40 fejl, den har kvantificeret, anslår den mest sandsynlige fejlprocent til at være 6,9 % (2012: 6,8 %);

135.  fremhæver, at myndighederne i 17 tilfælde af kvantificerbare fejl begået af støttemodtagere havde tilstrækkelige oplysninger til at forhindre, opdage og korrigere disse fejl, inden de anmeldte udgifterne over for Kommissionen; bemærker, at hvis alle disse oplysninger var blevet brugt til at korrigere fejl, ville den mest sandsynlige fejlprocent, der er anslået for dette kapitel, have været tre procentpoint lavere; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

136.  gør opmærksom på, at de største risici i forbindelse med overholdelsen af EFRU og Samhørighedsfonden samt af mobilitet, transport og energi vedrører fejl i forbindelse med reglerne for offentlige indkøb (39 %), ikke-støtteberettigede projekter/aktiviteter eller støttemodtagere (22 %), ikke-støtteberettigede udgifter medtaget i omkostningsanmeldelser (21 %) samt manglende overholdelse af reglerne om statsstøtte for EFRU og Samhørighedsfonden; glæder sig over, at Kommissionen har iværksat tiltag for at afbøde disse risici, og opfordrer den til fortsat at yde vejledning og tilvejebringe uddannelse for forvaltningsmyndighederne vedrørende de identificerede risici; forventer, at de nye forordninger og regler for programmeringsperioden 2014 til 2020 vil bidrage til at reducere risikoen for fejl og til at opnå bedre resultater gennem en større forenkling og præcisering af procedurerne;

Pålideligheden af medlemsstaternes indberetninger

137.  bemærker, at medlemsstaternes myndigheder fremsendte 322 nationale revisionserklæringer vedrørende deres operationelle programmer, og at disse erklæringer i 209 tilfælde (65 %) angav en fejlforekomst på under 2 %; noterer sig, at Kommissionen, da den kontrollerede oplysningerne, kun kunne bekræfte medlemsstaternes indberetning af fejlprocenterne i 78 nationale revisionserklæringer; noterer sig, at Kommissionen var nødt til at korrigere 244 revisionserklæringer(37); anmoder Kommissionen om fremover at redegøre for alle detaljer vedrørende ændringer af fejlprocenter, som GD REGIO foretager;

138.  konstaterer, at Kommissionen fandt, at alle nationalt reviderede fejlprocenter i indberetningerne fra Slovakiet var upålidelige, 10 ud af 15 fejlprocenter i indberetningerne fra Ungarn, to ud af syv i indberetningerne fra Bulgarien og en ud af fire i indberetningerne fra Belgien; anmoder Kommissionen om at anskueliggøre, hvorvidt og hvordan de faste korrektioner, der blev pålagt for at beskytte Unionens budget (25 % i ét program og 10 % i ni programmer i Slovakiet, to i Bulgarien og Italien og ét i Belgien), rettede op på situationen;

139.  understreger, at indberetningen af fejl i følgende operationelle programmer var særligt upålidelig:

Medlems-stat

Program

Titel

Fastlagt beløb i mio. EUR

MS' fejlprocent i årlige kontrol-rapporter

KOM's fejl-procent/ faste korrektion

BE

2007BE162PO001

Bruxelles, regional konkurrenceevne

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Teknisk bistand

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

EFRU Bremen

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

EFRU Mecklenburg-Vorpommern

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

EFRU Hessen

263,45

0,04 %

5 %

ETC

2007CB063PO052

Interreg IV Italien/Østrig

60,07

2,77 %

10 %

ETC

2007CG163PO030

Slovenien/Den Tjekkiske Republik

92,74

0,96 %

10 %

ETC

2007CB163PO019

Mecklenburg-Vorpommern/Polen

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Økonomisk udvikling

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Transport

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Nyugat-Pannónia

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Dél-Alföld

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Közép-Dunántúl

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Észak-Magyaroszág

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Észak-Alföld

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Dunántúl

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Közép-Magyarország

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Udvikling Mezzogiorno

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Calabrien

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Regionalt udviklingspotentiale

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Infrastruktur

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Konkurrenceevne og økonomisk vækst

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Sundhed

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Informationssamfundet

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Forskning & udvikling

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Miljø

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Transport

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Regionalt OP

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Teknisk bistand

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Bratislava

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Lavlandet & højlandet i Skotland

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Det vestlige Wales & dalene

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Det østlige Wales

72,45

0,36 %

5 %

140.  anmoder Kommissionen om fremover i sin årlige aktivitetsrapport at rapportere fejlprocenterne pr. program som indberettet af medlemsstaterne og accepteret/justeret af Kommissionen;

141.  tager til efterretning, at Kommissionen på grundlag af sin egen vurdering fandt, at det arbejde, der var udført af 40 nationale revisionsmyndigheder, som stod for revisionen af 90 % af bevillingerne fra EFRU og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2007-2013, generelt set var pålideligt;

Forvaltnings- og kontrolsystemer

142.  opfordrer Kommissionen til at yde mere rådgivning og teknisk bistand til medlemsstaterne; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at være særligt opmærksomme på at forenkle procedurerne, herunder dem for støttemodtagere, hvilket kan have fordele både med hensyn til revision og faldende fejlprocenter og samtidig øge forvaltnings- og kontrolsystemernes effektivitet;

143.  glæder sig over, at der siden 2011 er sket en forbedring med hensyn til forvaltningen af midlerne i Østrig, Tjekkiet og Rumænien; er bekymret over den forringede forvaltning af EFRU i Slovakiet, Spanien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige(38);

144.  påpeger, at forbeholdene i 50 ud af 75 tilfælde opretholdtes i et år eller længere; opfordrer Kommissionen til at forelægge oplysninger med henblik på at vurdere, om svaghederne og regionerne blev ved at være de samme, og på at finde ud af, hvorfor de nationale myndigheder ikke var i stand til at rette fejlene på effektiv vis;

145.  støtter indtrængende afbrydelse og suspension af betalingerne anvendt af Kommissionen som et effektivt og forebyggende redskab for at beskytte Unionens finansielle interesser;

146.  er bekendt med bestemmelserne i den nye retlige ramme for programmeringsperioden 2014-2020, der fastsætter, at alvorlige mangler som defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014(39), der opdages af Kommissionen eller Revisionsretten, efter at årsregnskabet er afleveret, vil medføre finansielle nettokorrektioner for de pågældende programmer; kræver, at Kommissionen fremlægger en liste over disse tilfælde i god tid før Kommissionens dechargeprocedure for 2014;

147.  glæder sig over de forbedrede kontrol-. og revisionsprocedurer, der er fastsat i den retlige ramme for programmeringsperioden 2014-2020 og navnlig med hensyn til forvaltningskontrollen, inden forvaltningsmyndighedernes attestering af årsregnskaberne for de enkelte programmer og deres indgivelse af forvaltningserklæringer til Kommissionen; bemærker, at Kommissionens muligheder for at træffe korrigerende foranstaltninger blev yderligere forbedret, da man fjernede medlemsstaters mulighed for at genanvende midler, hvilket har resulteret i finansielle nettokorrektioner; glæder sig over oprettelsen af et kompetencecenter for opbygning af administrativ kapacitet i forbindelse med europæiske struktur- og investeringsfonde; støtter den øgede resultatorientering og samhørighedspolitikkens tematiske fokusering, som bør sikre et skift væk fra fondenes udnyttelseskriterier hen imod udgifternes kvalitet og en høj merværdi af de medfinansierede aktioner;

148.  minder om pkt. 165 i sin beslutning, der ledsagede dechargeafgørelsen til Kommissionen for 2012, hvori Parlamentet anmodede om en harmonisering af behandlingen af fejl i forbindelse med offentlige udbud under delt forvaltning; glæder sig over den harmonisering, Kommissionen har foretaget i sin afgørelse C(2013)9527 af 19. december 2013 om opstilling og vedtagelse af retningslinjerne for fastlæggelse af finansielle korrektioner, som Kommissionen skal foretage, for så vidt angår udgifter, der finansieres af Unionen under delt forvaltning, for manglende overholdelse af reglerne for offentlige udbud; gør opmærksom på, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU(40) skal gennemføres af medlemsstaterne frem til den 18. april 2016; mener, at dette vil medføre betydelige ændringer i udbudsprocedurerne og muligvis vil nødvendiggøre yderligere metodologiske ændringer;

149.  tager til efterretning, at Revisionsrettens metodologi skal være konsekvent og anvendes inden for alle forvaltningsområder; forstår, at en yderligere tilpasning muligvis kan føre til uoverensstemmelser mellem Revisionsrettens definitioner af en ulovlig transaktion inden for direkte og delt forvaltning;

Finansielle korrektioner

150.  bemærker, at Kommissionen i 2013 traf afgørelse om finansielle korrektioner til et samlet beløb på 912 371 222 EUR i forbindelse med medlemsstaternes operationelle programmer, hvoraf 239,50 mio. EUR pålagdes Tjekkiet, 147,21 mio. EUR pålagdes Ungarn, og 95,47 mio. EUR pålagdes Grækenland;

151.  opfordrer Kommissionen til at foretage løbende resultatvurderinger under og efter gennemførelsen af projekter, som er foreslået af medlemsstaterne i forbindelse med strukturfondene med henblik på at øge projekternes effektivitet og øge kontrollen med anvendelsen af offentlige midler, således at den kan afsløre eventuelt misbrug eller svig i forbindelse med gennemførelsen af projekterne;

152.  opfordrer Kommissionen til at etablere en mekanisme til udveksling af oplysninger mellem de nationale kontrolmyndigheder, der muliggør krydsrevisioner af transaktioner mellem to eller flere medlemsstater, for at bekæmpe grænseoverskridende svig i forbindelse med strukturfondene og - med tanke på de nye bestemmelser og den flerårige finansramme 2014-2020 - ESI-fondene (Den Europæiske Socialfond - ESF, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling - EFRU, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne - ELFUL, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond - EHFF) og sikre en tværgående tilgang til beskyttelsen af Unionens finansielle interesser;

153.  bemærker endvidere, at seks medlemsstater (Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Ungarn, Polen og Rumænien) i programmeringsperioden 2007-2013 var ansvarlige for 75 % (svarende til 1 342 mio. EUR) af de bekræftede finansielle korrektioner under EFRU/Samhørighedsfonden og ESF;

Frigørelser

154.  beklager, at det i 2013 var nødvendigt at frigøre 397,8 mio. EUR, heraf 296,7 mio. fra Tjekkiet alene; mener, at frigørelser er i modstrid med forsvarlig økonomisk forvaltning; er bekymret over den fortsat manglende evne i visse regioner til at udnytte de bevilgede midler og opfordrer Kommissionen til at finde frem til de problemer, der er årsag til denne situation i de pågældende regioner; opfodrer desuden Kommissionen til at udarbejde og forelægge en detaljeret plan for forbedring af absorptionsevnen i de regioner, hvor den er særlig lav;

155.  påpeger, at fastsættelsen af en støtteberettigelsesperiode blev indført i den nye forordning for programmeringsperioden 2014-2020 for at fastsætte en tidsramme, inden for hvilken de nødvendige investeringer skulle foretages, og for at tilskynde programmyndighederne til at foretage rettidige investeringer med henblik på vækst og beskæftigelse i Unionen, idet dette vil mindske risikoen for, at midlerne ikke bliver brugt inden for den fastsatte støtteberettigelsesperiode og dermed for frigørelser;

Finansieringstekniske instrumenter

156.  noterer sig, at medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder indberettede, at der ved udgangen af 2013 var i alt 941 finansieringstekniske instrumenter i brug i 25 medlemsstater: 91 % udgør finansieringstekniske instrumenter til virksomheder, 6 % til byudviklingsprojekter og 3 % til midler til energieffektivitet/vedvarende energi; bemærker, at den samlede værdi af operationelle programmers (OP'ers) bidrag til de finansieringstekniske instrumenter beløb sig til 14 278,20 mio. EUR, heraf 9 597,62 mio. EUR i strukturfondsmidler; bemærker, at kun 47 % af OP-bidragene, eller 6 678,20 mio. EUR, er udbetalt til de endelige støttemodtagere blot to år før, programmerne afsluttes;

157.  er bekymret over, at Kommissionen i sin konsoliderede årsberetning for 2013 om gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter – i henhold til artikel 67, stk. 2, litra j), i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(41) – konkluderede, at forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne ikke gav det fulde billede af gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter, og at nogle data viste "unøjagtigheder" i forhold til dataene for de finansieringstekniske instrumenter i Ungarn og Italien;

Grækenland

158.  er bekymret over gennemførelsen af de prioriterede projekter i Grækenland, der forvaltes af taskforcen; konstaterer, at det er nødvendigt at fremskynde 48 prioriterede projekter; noterer sig, at hovedproblemerne ifølge Kommissionen er: a) forsinkelser i modningsfasen, b) forsinkelser med hensyn til licensgivning, c) ophævelse af kontrakter på grund af kontrahenternes manglende likviditet og d) langvarige ankesager i forbindelse med procedurerne for tildeling; opfordrer derfor Kommissionen til at komme med en opdatering vedrørende de prioriterede projekter i opfølgningsberetningen for 2013;

Lago Trasimeno

159.  noterer sig, at OLAF i december 2014 gennemførte en undersøgelsesmission for at drøfte mulige fejl eller forsømmelser i forbindelse med EU-finansieringen af cykelstier rundt om Lago Trasimeno i Italien; opfordrer Kommissionen til at orientere Parlamentet om den videre udvikling i beretningen om opfølgning af decharge 2013;

Privatisering af infrastrukturprojekter, der finansieres med EU-midler

160.  bemærker, at Unionen har finansieret moderniseringen af et vanddistributionsnet i Skorkov (CZ) med et beløb på 1,1 mio. EUR; er bekymret over, at de kommunale myndigheder har bortforpagtet anvendelsen af vanddistributionssystemet til en virksomhed, der allerede forvalter det lokale kloaknet; bemærker, at sidstnævnte også blev samfinansieret med 1,4 mio. EUR fra EU's fonde, og at prisen for levering af drikkevand er steget med 45 %; mener, at drikkevand er et offentligt gode, og at alle borgere skal have adgang til drikkevand af høj kvalitet til en rimelig pris;

161.  opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet om alle tilfælde, hvor projekter med en EU-andel på mindst 30 % efterfølgende er blevet privatiseret;

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

162.  tager Kommissionens rapport om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond for 2013(42) til efterretning; er overrasket over, at der ikke er taget hånd om de bekymringer, der kom til udtryk i Revisionsrettens særberetning 24/2012, og som blev støttet af Parlamentets beslutning af 3. april 2014 om Den Europæiske Revisionsrets særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen(43); kræver, at Kommissionen redegør for, hvordan der blev rådet bod på de mangler i forbindelse med leveringen af katastrofebistand til Abruzzi-regionen, som Revisionsretten opdagede, i den ændrede forordning om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som trådte i kraft den 28. juni 2014, navnlig hvad angår indførelsen af ajourførte nationale katastrofeberedskabsplaner, indførelsen af katastrofeindkøbsordninger, oprettelse af midlertidig indkvartering i katastroferamte områder og tilbageførsel til Unionens budget af eventuelle indtægter genereret af solidaritetsfondsprojekter;

Foranstaltninger, der skal træffes

163.  kræver, at Kommissionen redegør detaljeret for, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til de forvaltnings- og kontrolsystemer, der i 2013 blev anset for at være delvis effektive, i god tid før dechargeproceduren for 2014(44);

164.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefaling at foretage en vurdering af de "kontroller på første niveau", som blev gennemført i programmeringsperioden 2007-2013 i henhold til artikel 32, stk. 5, i finansforordningen; opfordrer Kommissionen til desuden at foretage en vurdering af pålideligheden af de oplysninger, som godkendelsesorganerne i medlemsstaterne har fremsendt til GD REGIO's årlige aktivitetsrapport; glæder sig over de vurderinger, der er gennemført siden 2010 ved hjælp af målrettede revisioner af højrisikoprogrammer inden for rammerne af revisionsundersøgelsen "Bridging the assurance gap";

165.  opfordrer Revisionsretten til at forelægge Parlamentet en detaljeret rapport om udviklingen i fejlprocenten (for hvert år, hver enkelt sektorpolitik og for hver medlemsstat) i hele perioden for den foregående flerårige finansielle ramme (2007-2013);

166.  opfordrer Kommissionen til at anmode revisionsmyndighederne om at attestere rigtigheden af de data for finansielle korrektioner, der indberettes af godkendelsesmyndighederne for hvert OP; mener, at disse detaljerede oplysninger bør offentliggøres i bilaget til GD REGIO's årlige aktivitetsrapport;

167.  opfordrer Kommissionen til i sin årlige aktivitetsrapport konsekvent at redegøre for sine grunde til ikke at tage forbehold (eller til at tage forbehold med en mindre finansiel effekt) i de tilfælde, hvor dette skyldes afvigelser fra Kommissionens gældende vejledning eller fra godkendte revisionsstrategier;

168.  støtter Revisionsrettens anbefaling om, at Kommissionen bør anmode medlemsstaterne om, at de i deres forvaltningserklæringer (jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a), medtager en eksplicit bekræftelse af, at de "kontroller på første niveau", som forvaltnings- og attesteringsmyndighederne gennemfører, er effektive;

169.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om at give feedback på, hvorvidt de fastlagte projektmål inden for EFRU/Samhørighedsfonden og ESF er blevet opfyldt; mener, at dette bør gøres på en sådan måde, at de registrerede data er sammenlignelige på EU-plan; mener, at borgere, der er berørt af opfyldelsen af projektmålene, bør have mulighed for at vurdere projektet, når det er gennemført;

170.  opfordrer Kommissionen til at gøre nærmere rede for "unøjagtighederne" i de finansieringstekniske instrumenter og vurdere resultaterne i detaljer i GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2014;

171.  anerkender Kommissionens bestræbelser på at gå over til en resultatorienteret kultur; anmoder derfor Kommissionen (GD REGIO) om i sin forvaltningsplan og årlige aktivitetsrapport at medtage en vurdering af sit arbejde med hensyn til at øge samhørighedspolitikkens produktivitet, effektivitet og virkning; anmoder Kommissionen om ud over budgetgennemførelsestilgangen at kontrollere resultaterne i forhold til mål og at anvende evalueringerne bedre, samt om at støtte medlemsstaterne og deres forvaltningsmyndigheder med hensyn til at opnå den bedst mulige kvalitet i deres evalueringsrapporter; fremhæver i denne forbindelse behovet for fremover at tænke over og vurdere projektresultaterne, udbyttet af investeringerne og den reelle merværdi for økonomien, beskæftigelsen og regionaludviklingen;

Beskæftigelse og sociale anliggender

Europa 2020

172.  fremhæver, at ESF-midlerne bidrager markant til opfyldelsen af målene for beskæftigelses- og socialpolitikken; bemærker, at der i rapporteringsåret til dette formål blev stillet lån til rådighed for betalinger til en værdi af 14,1 mia. EUR, heraf 98 % via ESF; mener imidlertid, at det er nødvendigt at foretage en vurdering af fondens resultater, ikke så meget for at måle absorptionsniveauet for fonden, men snarere hvor effektiv den er med hensyn til at skabe jobs og få arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet; anmoder om, at der inden årets udgang forelægges en detaljeret analyse af de opnåede resultater, som Parlamentets politiske vurdering af ESF kan baseres på;

173.  fremhæver ESF's betydning for investeringer i foranstaltninger med henblik på jobskabelse og bekæmpelse af arbejdsløshed, i menneskelig kapital, uddannelse og erhvervsuddannelse, social inklusion og adgang til sociale tjenesteydelser;

174.  understreger, at midler fra Den Europæiske Socialfond ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 ikke må bruges til udflytning af arbejdspladser fra en medlemsstat til en anden; insisterer på, at Kommissionen og medlemsstaterne gennemfører en ordentlig kontrol for at sikre, at denne form for misbrug af Unionens midler ikke finder sted;

175.  bemærker, at medlemsstaternes intention om at absorbere EU-midler bør tilstræbe opnåelse af resultater og opfyldelse af målsætninger, der støttes af ESF, og ikke må forhindre en konsekvent gennemførelse af effektive kontrolforanstaltninger, der især ved støtteberettigelsesperiodens afslutning kan føre til, at man ikke opdager, at regler bliver tilsidesat, og at man følgelig finansierer projekter, der er for dyre, er dårligt gennemført eller ikke kan forventes at sikre det ønskede resultat;

176.  understreger, at nedbringelsen af ungdomsarbejdsløsheden er særligt presserende; glæder sig over, at der er øremærket over 12,4 mia. EUR fra ESF og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed i den nye programmeringsperiode; opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at gennemføre EU-midlerne og sikre sig, at disse penge anvendes til det formål, de er bestemt til; opfordrer Kommissionen til at etablere et system for programmeringsperioden 2014-2020, som gør det muligt at rapportere om, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at integrere dårligt stillede personer eller grupper (dvs. unge, ældre, langtidsledige, romaer) på arbejdsmarkedet;

Romaer

177.  påpeger, at de midler, der er til rådighed til integration af romaer, ikke altid er blevet brugt til dette formål; er bekymret over, at mange romaer oplever diskrimination og social udstødelse og lever under meget ringe socioøkonomiske forhold; er også særligt bekymret over oplysningerne om, at gennemsnitsindkomsten i 90 % af romahusstandene ifølge en undersøgelse, der blev gennemført af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(45) i 2012, lå under den nationale fattigdomsgrænse, og at gennemsnitligt omkring 45 % af romaerne boede under meget usle boligforhold;

178.  opfordrer Kommissionen til at støtte en effektiv gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration på lokalt og regionalt plan og sikre, at budgetudgifterne er rettet mod målene i de centrale politikker;

Fejl

179.  bemærker, at der var fejl i 50 (27 %) af de 182 transaktioner, der er blevet revideret af Revisionsretten; bemærker, at Revisionsretten på grundlag af de 30 fejl, den har kvantificeret, anslår den mest sandsynlige fejlprocent til at være 3,1 % (3,2 % in 2012); bemærker, at de nationale myndigheder i 13 tilfælde af kvantificerbare fejl begået af støttemodtagere havde tilstrækkelige oplysninger til at forhindre, opdage og korrigere disse fejl, inden de anmeldte udgifterne over for Kommissionen; mener, at hvis alle disse oplysninger var blevet brugt til at korrigere fejl, ville den mest sandsynlige fejlprocent, der er anslået for dette kapitel, have været 1,3 procentpoint lavere; understreger, at medlemsstaterne har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler;

180.  bemærker, at der ifølge Revisionsrettens årsberetning er sket et lille fald i den anslåede fejlprocent for området beskæftigelse og sociale anliggender, der lå på 3,1 % i 2013 mod 3,2 % året før; bemærker, at denne fejlprocent dog var den næstlaveste blandt alle politikområder, og forventer, at fejlprocenten nedbringes yderligere i løbet af de kommende år;

181.  bemærker, at fejlene inden for dette politikområde i lighed med tidligere år drejede sig om ikke-støtteberettigede udgifter (93 % vedrørende for høje indirekte omkostninger, for meget anmeldt i personaleomkostninger samt ukorrekt beregnede omkostninger) og manglende overholdelse af reglerne for offentlige udbud (7 %);

182.  noterer sig Revisionsrettens anbefaling af, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne bør følge op på de svagheder, der er konstateret vedrørende DG EMPL's risikobaserede tematiske revision af forvaltningskontrollerne, og glæder sig over de nye retningslinjer, Kommissionen har udarbejdet for yderligere at styrke forvaltningskontrollernes pålidelighed i programmeringsperioden 2014-2020; bemærker, at disse retningslinjer, som er baseret på erfaringerne fra tidligere programmeringsperioder, er blevet forelagt medlemsstaterne og vil blive offentliggjort i første halvår 2015; understreger, at det er meget vigtigt, at myndighederne i medlemsstaterne anvender de oplysninger, de har adgang til, så de kan opdage og korrigere fejl, inden de anmoder om refusion fra Kommissionen, da det vil kunne nedbringe fejlfrekvensen på området for beskæftigelse og sociale anliggender væsentligt;

183.  tilskynder GD EMPL til at forfølge sit mål for ESF om i højere grad at gå fra en situation, hvor det er nødvendigt at korrigere fejl, til en situation, hvor man undgår fejl, og støtter GD EMPL's bestræbelser på at hjælpe de medlemsstater med de højeste fejlprocenter for ESF med at forbedre deres systemer gennem anvendelse af bedste praksis; bemærker i denne forbindelse, at GD EMPL's administrative kapacitet og organisation bør svare til det arbejde og ansvar, som generaldirektoratet har i forhold til medlemsstaterne;

Pålideligheden af medlemsstaternes indberetninger

184.  beklager, at fejlagtige "kontroller på første niveau" i de nationale forvaltnings- og kontrolsystemer stadig var en hovedkilde til fejl; er dybt bekymret over, at medlemsstater synes at være mindre omhyggelige med anvendelsen af EU-midler sammenlignet med, hvordan de anvender deres nationale budgetter, selvom de har et stort ansvar for at sikre en korrekt og lovlig gennemførelse af Unionens budget, når de er ansvarlige for forvaltningen af Unionens midler; bemærker, at følgende programmer viste sig at have særlige systemiske svagheder: Polen, Spanien (Castilla y Leon), Rumænien, Portugal, Italien (Sicilien), Tyskland (Bund), Tyskland (Thüringen), Tjekkiet og Ungarn; bemærker derudover, at Kommissionens tematiske revisioner afslørede svagheder i forvaltnings- og kontrolsystemerne i de operationelle programmer for Irland (menneskelig investeringskapital), Slovakiet (uddannelse) og Spanien (Comunidad Valenciana);

185.  påpeger, at Kommissionen i forbindelse med gennemgangen af de fejlprocenter, medlemsstaterne har indberettet i deres årlige kontrolrapporter, har forhøjet fejlprocenten med mere end 2 % for følgende operationelle programmer (OP'er):

Medlems-stat

OP nummer

Midlertidige betalinger 2013 EUR

MS' fejl-procent i den årlige kontrol-rapport

KOM's korrektion

Forskel

IT

2007IT052PO009

Bolzano

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Prag Adapabilita

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

OP beskæftigelse & soc. inklusion

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Lavlandet & højlandet i Skotland

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Abruzzi

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

Rioja

0,38%

37,76 %

37,38 %

Derudover anså Kommissionen de årlige kontrolrapporter for følgende OP'er for at være fuldstændigt utroværdige, hvilket udløste en fast korrektion:

Medlems-stat

OP nummer

Midlertidige betalinger 2013 EUR

MS' fejl-procent i den årlige kontrol-rapport

KOM's faste korrektion

Forskel

LU

2007LU052PO001

Operationelt program ESF

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Campanien

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Den tysktalende befolknings-gruppe

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Castilla y León

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Den føderale stat

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

OP uddannelse

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Flandern

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

Det vestlige Wales og dalene

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

Det østlige Wales

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Toscana

61 978 561

1,11%

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Sardinien

23 478 530

0,13%

25 %

24,87 %

186.  glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen har truffet konkrete afhjælpende foranstaltninger, herunder både forebyggende og korrigerende foranstaltninger, og over de risikobaserede revisioner, som GD EMPL har gennemført;

187.  bifalder, at Kommissionen fortsatte sin strikse politik med afbrydelse og suspension af betalingerne i 2013; finder det i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at Kommissionen gennemførte finansielle korrektioner i 2013, der beløb sig til 842 mio. EUR, heraf 153 mio. EUR for 1994-1999, 472 mio. EUR for 2000-2006 og 217 mio. EUR for 2007-2013; bemærker, at følgende medlemsstater i løbet af de tre programmeringsperioder havde den højeste finansielle korrektion:

Medlemsstat

Kumulativ accepteret/besluttet finansiel korrektion (EUR mio.)

Kumulativ gennemført finansiel korrektion (EUR mio.)

Italien

497,7

497,7

Rumænien

312,1

299,1

Spanien

1 070,1

1 064,3

188.  bemærker endvidere, at den årlige aktivitetsrapport fra GD EMPL indeholder et forbehold vedrørende betalinger for programmeringsperioden 2007-2013 for et risikobehæftet beløb på 123,3 mio. EUR i 2013; bemærker, at dette forbehold omfattede 36 ud af ESF's 118 operationelle programmer (i sammenligning med 27 ud af 117 operationelle programmer i 2012);

Programmeringsperioden 2007-2013

Medlems-

stat

OP nummer

Navn

Forbehold

BELGIEN

2007BE051PO001

Konvergens Hainaut

Fuldstændigt

2007BE052PO002

Trojka Wallonien-Bruxelles

Fuldstændigt

2007BE052PO003

Føderalt

Omdømmemæssigt

2007BE052PO004

Bruxelles-hovedstaden: beskæftigelse og social samhørighed

Omdømmemæssigt

2007BE052PO005

Flandern

Fuldstændigt

TJEKKIET

2007CZ052PO001

Prag Adaptabilita

Omdømmemæssigt

2007CZ05UPO001

Menneskelige ressourcer og beskæftigelse

Delvist omdømmemæssigt

FRANKRIG

2007FR052PO001

Nationalt operationelt program FSE

Delvist

Tyskland

2007DE051PO002

Mecklenburg-Vorpommern

Fuldstændigt

2007DE052PO003

Berlin

Fuldstændigt

IRLAND

2007IE052PO001

Investering i menneskelig kapital

Delvist omdømmemæssigt

ITALIEN

2007IT051PO001

Campanien

Fuldstændigt

2007IT051PO007

OP uddannelse

Fuldstændigt

2007IT052PO001

Abruzzo

Delvist omdømmemæssigt

2007IT052PO009

Bolzano

Fuldstændigt

2007IT052PO012

Toscana

Fuldstændigt

2007IT052PO016

Sardinien

Fuldstændigt

POLEN

2007PL051PO001

OP menneskelig kapital

Delvist

RUMÆNIEN

2007RO051PO001

Udvikling af menneskelige ressourcer

Fuldstændigt

SLOVAKIET

2007SK05UPO001

OP uddannelse

Delvist

2007SK05UPO002

OP beskæftigelse og social inklusion

Delvist omdømmemæssigt

SPANIEN

2007ES051PO003

Extremadura

Delvist

2007ES051PO005

Andalusien

Fuldstændigt

2007ES052PO003

Valencia Kommune

Omdømmemæssigt

2007ES052PO004

Aragonien

Fuldstændigt

2007ES052PO005

Balearerne

Fuldstændigt

2007ES052PO007

Catalonien

Omdømmemæssigt

2007ES052PO008

Madrid

Delvist omdømmemæssigt

2007ES052PO011

Rioja

Omdømmemæssigt

2007ES05UPO001

Tilpasningsevne og beskæftigelse

Delvist

2007ES05UPO002

Bekæmpelse af diskrimination

Delvist

2007ES05UPO003

Teknisk bistand

Delvist

DET FORENEDE

KONGERIGE

2007UK051PO002

Det vestlige Wales og dalene

Fuldstændigt

2007UK052PO001

Det østlige Wales

Fuldstændigt

2007UK052PO002

Lavlandet & højlandet i Skotland

Fuldstændigt

2007UK052PO003

Nordirland

Delvist

Programmeringsperioden 2000-2006

Medlems-

stat

OP nummer

Navn

Forbehold

FRANKRIG

1999FR053DO001

Mål 3 nationalt

Omdømme-mæssigt

2000FR162DO021

Nord-Pas-de-Calais

ITALIEN

1999IT161PO006

Calabrien

SVERIGE

1999SE161DO001

Norbotten & Västerbotten

DET FORENEDE

KONGERIGE

1999GB161DO005

Højlandet og øerne i Skotland

2000GB162DO013

Det vestlige Skotland

189.  påpeger, at forbeholdene i 30 ud af 79 tilfælde opretholdtes i et år eller længere - uden hensyntagen til tilbagevendende forbehold udstedt for de samme programmer; opfordrer Kommissionen til at forelægge oplysninger med henblik på at vurdere, om svaghederne og regionerne blev ved at være de samme, og hvorfor de nationale myndigheder ikke var i stand til at rette fejlene på effektiv vis; noterer sig de tilbagevendende forbehold i Belgien (regional konkurrenceevne og beskæftigelse, beskæftigelse og social samhørighed), Tyskland (Thüringen og Berlin), Irland (investering i menneskelig kapital), Italien (Campanien, kompetencer og udvikling), Slovakiet (uddannelse), Spanien (Extremadura, Andalusien, Balearerne, Catalonien, Rioja; tilpasningsevne og beskæftigelse, bekæmpelse af diskrimination, teknisk bistand) og Det Forenede Kongerige (Højlandet og øerne i Skotland, lavlandet og bakkelandet i Skotland), spørger i denne forbindelse Kommissionen, hvorfor disse forbehold optrådte gentagne gange, og hvilke foranstaltninger, Kommissionen har truffet for at rette op på situationen;

190.  fremhæver, at de midlertidige betalinger til OP'er i 2007-2013 til en værdi af 2 159,4 mio. EUR er omfattet af forbeholdene; bemærker, at Kommissionen har anslået det risikobehæftede beløb i 2013 til 123,3 mio. EUR;

191.  støtter Revisionsretten, når den anmoder Kommissionen om i sin årlige aktivitetsrapport konsekvent at redegøre for sine grunde til ikke at tage forbehold (eller til at tage forbehold med en mindre finansiel effekt) i de tilfælde, hvor dette skyldes afvigelser fra Kommissionens gældende vejledning eller fra godkendte revisionsstrategier;

192.  er fortsat bekymret over systemiske svagheder i spanske og italienske forvaltnings- og kontrolsystemer, som forværres af decentraliserede og delegerede statsstrukturer;

193.  anmoder GD EMPL om at medtage den tabel over de nationale årlige kontrolrapporter, som det har fremlagt som svar på spørgsmål 19 i dechargespørgsmålene, i sin årlige aktivitetsrapport;

194.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at forvalte strukturfondene, bestræber sig på at løse problemet med, at der opkræves højere personaleomkostninger for EU-projekter end for nationalt finansierede projekter;

195.  noterer sig behørigt Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet, især med hensyn til beskæftigelse og sociale anliggender, men beklager de begrænsede henvisninger til ligestilling på dette område samt det utilstrækkelige fokus på beskæftigelse, social solidaritet og ligestilling i dette års særberetninger fra Revisionsretten;

196.  gentager sit krav om en videreudvikling af kønsspecifikke indikatorer og data, således at det bliver muligt at evaluere Unionens almindelige budget ud fra et kønsperspektiv og overvåge kønsbudgetteringsindsatsen;

Frigørelser

197.  er bekymret over, at det kan blive nødvendigt at frigøre 129 mio. EUR ved udgangen af 2014 i seks medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige);

Mikrofinansieringsfaciliteten Progress

198.  konstaterer, at Unionen har bidraget med 100 mio. EUR til mikrofinansieringsfaciliteten Progress; minder om, at Den Europæiske Investeringsfond, som implementerer mikrofinansieringsfaciliteten Progress på vegne af Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank indberettede, at 52 udbydere af mikrokredit i 20 medlemsstater havde underskrevet aftaler under mikrofinansieringsfaciliteten Progress, og at 31 895 mikrolån til en værdi af 260,78 mio. EUR allerede var blevet udbetalt til mikroiværksættere; er i denne forbindelse bekymret over, at der ikke lægges tilstrækkelig vægt på spørgsmålet om demokratisk ansvarlighed, når der oprettes finansieringsinstrumenter;

Foranstaltninger, der skal træffes

199.  opfordrer Kommissionen til, når den godkender OP'erne til den nye programmeringsperiode, at sikre sig, at medlemsstaterne har overvejet alle de forenklingsmuligheder, der findes i forordningerne om de europæiske struktur- og investeringsfonde for 2014-2020;

200.  opfordrer Kommissionen til i sin opfølgende beretning om decharge 2013 at rapportere om, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at administrere ovennævnte OP'er under forbehold og afhjælpe de afslørede svagheder;

201.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at medlemsstaternes myndigheder med ansvar for forvaltning af strukturfonde tager hånd om problemet med højere personaleomkostninger i forbindelse med Unionens projekter end i forbindelse med projekter finansieret med nationale midler;

202.  opfordrer Kommissionen til at lægge pres på medlemsstaterne og indtrængende opfordre dem til at gennemføre romastrategien og sikre gennemførelsen af de EU-midler, der er målrettet mod romaerne;

203.  opfordrer Kommissionen til at lægge pres på medlemsstaterne og indtrængende opfordre dem til aktivt og konkret at bekæmpe arbejdsløshed, navnlig ungdomsarbejdsløshed;

Eksterne forbindelser

Presset på budgettet

204.  glæder sig over dechargeprocessens øgede fokus på at forbedre resultaterne for at opnå de bedst mulige resultater for EU-skatteydernes penge; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at forstærke sin indsats for at forbedre tilbagemeldingsprocessen i evalueringscyklussen, således at de indhøstede erfaringer fra fortidens praksis og evalueringsanbefalinger i endnu højere grad bidrager til bedre beslutningstagning, programmering og gennemførelse af Unionens bistand i fremtiden;

205.  er alvorligt bekymret over, at der blandt de af 2013-budgettets betalingsbevillinger, som blev forvaltet af Kommissionens Generaldirektorat for Udvikling og Samarbejde (GD DEVCO), manglede 293 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at datoen for godkendelse af de nødvendige yderligere midler medførte en overførsel til det efterfølgende år og dermed lagde mere pres på de allerede beskedne betalingsbevillinger for 2014;

206.  bemærker med bekymring den voksende forskel mellem på den ene side Unionens internationale forpligtelser, dens ambitiøse politiske rammer og nye instrumenter (såsom udviklingsdagsordenen for perioden efter 2015 og de eksterne finansieringsinstrumenter for perioden 2014-2020) og på den anden side Unionens manglende evne til at opfylde de forpligtelser, som den har indgået over for sine globale partnere og andre organer, navnlig med hensyn til humanitær bistand, som følge af manglende betalingsbevillinger;

207.  mener, at denne situation ikke kun fører til en høj politisk og anseelsesmæssig risiko for Unionens troværdighed som verdens primære donor, men også kan bringe den finanspolitiske stabilitet i partnerlandene i fare ved at efterlade finansielle huller i deres budgetter; frygter, at denne forskel kan blive meget tydelig i 2015, hvor det generelle niveau for officiel udviklingsbistand (ODA) langt fra vil komme op på det samlede mål på 0,7 % af Unionens BNI ved årets udgang;

208.  fremhæver, at 2013 var det andet år i træk, hvor den humanitære bistand via Unionens budget oversteg 1,3 mia. EUR i forpligtelser som følge af et stort antal humanitære kriser, der medførte enorme menneskelige lidelser; beklager den indvirkning, som manglende betalingsbevillinger i dette kriseår havde på GD ECHO's aktiviteter, der kun kunne opretholdes via omstrukturering af betalingscykler, som medførte en fremførsel af 160 mia. EUR i betalingsrestancer ved årets udgang; opfordrer Rådet til at overholde den betalingsplan, som der blev opnået enighed om med Parlamentet;

209.  beklager den forringede anseelse, der allerede er opstået som følge af disse ad hoc-foranstaltninger, og påpeger paradokset mellem på den ene side stigningen i humanitære kriser på verdensplan i de seneste år og de operationelle foranstaltninger, som Unionen har truffet for effektivt at håndtere pludseligt opståede kriser (som f.eks. åbningen af katastrofeberedskabskoordineringscentret i maj 2013), og på den anden side de manglende betalingsbevillinger; er stærkt foruroliget over, at denne situation kan blive forværret, hvis der ikke sikres en tilstrækkelig styrkelse af budgettet;

Fejlforekomster

210.  bemærker, at Revisionsrettens mest sandsynlige fejlprocent er 2,6 %, og at restfejlforekomsten som fastslået i den anden undersøgelse, der blev gennemført af EuropeAid, er anslået til at være 3,35 %; beklager, at de systemer, Revisionsretten har undersøgt hos EuropeAid, vurderes at være delvis effektive;

211.  bemærker, at instrumenternes karakter og betalingsbetingelserne inden for budgetstøtte samt Unionens bidrag til multidonorprojekter, der gennemføres af internationale organisationer, begrænser omfanget af fejlmuligheder i transaktionerne;

212.  anmoder Kommissionen om at forelægge en rapport om merværdien af budgetstøtte og i særdeleshed om, hvordan budgetstøtte har hjulpet udviklingslande med at opfylde 2015-målene; kræver i denne forbindelse en undersøgelse af de foranstaltninger, der er truffet for at undgå, at en del af finansieringen går til spilde som følge af korruption og svig, samt af effektiviteten af de finansielle forvaltningssystemer i denne henseende;

213.  deler Revisionsrettens kritik af den teoretiske tilgang (den såkaldte "notional approach") i forbindelse med multidonorprojekter og anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for i sit regnskab at fremlægge en analyse af disse projekter som helhed, i stedet for kun at undersøge, om puljens beløb omfatter tilstrækkelige støtteberettigede udgifter til at kunne dække Unionens bidrag;

214.  anmoder Revisionsretten om at beregne en særskilt fejlprocent under eksterne forbindelser for udgifter, der ikke indgår i budgetstøtten eller i bidragene til multidonorprojekter, der gennemføres af internationale organisationer;

De årlige aktivitetsrapporter

215.  beklager, at Kommissionen i forbindelse med ni transaktioner, der vedrører det nationale førtiltrædelsesprogram, har anvendt en regnskabsprocedure til at afregne beløb på grundlag af skøn, snarere end af afholdte, betalte og godkendte omkostninger, der forelå bilag for; understreger, at denne systematiske praksis i GD for Udvidelse ikke er i overensstemmelse med artikel 88 i finansforordningen og artikel 100 i dens gennemførelsesbestemmelser; påpeger, at denne mangeårige procedure i mange år har påvirket og stadig påvirker revisionserklæringerne fra GD for Udvidelse, hvilket betyder, at 20 % af alle generaldirektoratets udgifter i 2013 var baseret på skøn; glæder sig over, at Kommissionen i 2014 etablerede og straks gennemførte et system med henblik på at sikre, at afslutningen af forfinansiering fremover foregår på grundlag af behørigt afholdte og anmeldte udgifter; anerkender, at Kommissionen til stadighed har påpeget, at ingen udgifter er blevet officielt valideret og godkendt af GD for Udvidelse under proceduren for afslutning af regnskaberne, og at det derfor ikke kunne antages, at der var sendt meddelelse til modtageren om accept;

216.  minder om, at EuropeAid's generaldirektør i sin erklæring om sikkerhed(46) anførte, at de kontrolprocedurer, der er indført, giver de nødvendige garantier for alle de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed; mener imidlertid, at denne erklæring modsiges af det forhold, at han tog et altomfattende forbehold om, at fejlprocenten var over 2 %, hvilket viser, at kontrolprocedurerne ikke er egnede til at forhindre, opdage og korrigere væsentlige fejl;

217.  anmoder Kommissionen om at præcisere de stående instrukser fra Kommissionens generalsekretariat, således at det bliver muligt at afgive en negativ erklæring, når de finansielle virkninger overskrider væsentlighedstærsklen for hele det budget, som et GD er ansvarligt for;

218.  anmoder Kommissionen om at overveje at indføre en sanktionsmekanisme i tilfælde af, at en anvisningsberettiget afgiver en bevidst regelstridig erklæring om sikkerhed i den årlige aktivitetsrapport, der er omhandlet i artikel 66, stk. 9, i finansforordningen;

International handel

219.  anmoder Kommissionen om at omfordele personaleressourcer fra andre generaldirektorater til GD for Handel for at sikre, at dette GD er i stand til at opfylde EU-borgernes og Parlamentets berettigede krav om øget gennemsigtighed og øget adgang til oplysninger i forbindelse med Unionens igangværende handelsforhandlinger og den forestående ratifikationsproces, navnlig hvad angår TTIP, CETA og TISA, på effektiv og rettidig vis uden at være tvunget til at forsømme andre vigtige opgaver, som Kommissionen har fået pålagt;

220.  henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at sikre passende kontroller og revisioner af Unionens makrofinansielle bistand;

221.  konstaterer, at Revisionsretten har bemærket, at selv om der også har været positive resultater, har systemet af generelle toldpræferencer (GSP) endnu ikke været i stand til fuldt ud at opfylde de opstillede mål; bemærker også, at systemet kun har fungeret i meget kort tid;

222.  understreger, at evalueringen af og kontrollen med handelsaftaler ikke kun er et budgetmæssigt spørgsmål, men at disse også er væsentlige med hensyn til at sikre, at partnerne lever op til de tilsagn, de har givet vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder;

223.  anmoder om, at der sikres tilstrækkelige kontroller af de forskellige aktiviteter til fremme af internationalisering af Unionens små og mellemstore virksomheder samt deres adgang til markeder i tredjelande; gentager, at det er nødvendigt at evaluere effektivitetsniveauet og undersøge, hvordan samordningen mellem Unionens erhvervscentre, nationale erhvervscentre og handelskamre i tredjelande, navnlig i Asien, kan forbedres;

Haiti

224.  er enig i anbefalingerne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning "EU's støtte til rehabilitering efter jordskælvet i Haiti", navnlig om vedtagelsen af en fælles DEVCO-ECHO-strategi for at sikre en mere effektiv sammenhæng og synergi mellem deres respektive aktiviteter og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre disse anbefalinger i alle dens igangværende og fremtidige aktiviteter i kølvandet på katastrofer eller i skrøbelige situationer; anmoder Kommissionen om at orientere lovgiverne om enhver budget- eller lovgivningsmæssig hindring, som har forhindret en effektiv gennemførelse af Unionens støtte til rehabilitering i Haiti efter jordskælvet;

Blanding

225.  noterer sig med bekymring, at anvendelsen af blanding i energisektoren primært er fokuseret på store projekter med mindre fokus på lokale energiløsninger; opfordrer indtrængende Unionen til at undlade at udvikle en top-down-tilgang til udvikling af energiinfrastruktur for at sikre universel adgang til energi senest i 2030, i betragtning af at store infrastrukturer muligvis ikke passer til et lands økonomiske og sociale struktur og ikke giver adgang til energi for de fattige, for hvem mindre, decentrale energikilder og energikilder uden for nettet som regel er mere hensigtsmæssige og effektive;

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

226.  glæder sig over Kommissionens fremskridt med hensyn til at akkreditere alle FUSP-missioner i overensstemmelse med en vurdering på grundlag af "de seks søjler" og dens forventning om, at fire af de største missioner snart vil opfylde kravene; understreger, at det er nødvendigt, at Kommissionen akkrediterer alle missioner i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefaling;

227.  er dybt bekymret over de alvorlige korruptionsanklager mod EULEX Kosovo, som, hvis de bekræftes, vil så tvivl om integriteten af Unionens omdømme og den bistand, den yder til lande, der gennemfører reformer på retsstatsområdet; er også særligt bekymret over den måde, hvorpå anklagerne er blevet håndteret, og over den langsommelige reaktion fra EU-Udenrigstjenestens side; noterer sig den undersøgelse, der er iværksat for at undersøge forholdene i EULEX Kosovo; forventer at blive underrettet om undersøgelsesresultaterne så hurtigt som muligt og understreger, at der skal være en nultolerancepolitik, når det drejer sig om korruption, og at man er nødt til at gøre brug af indhøstede erfaringer;

228.  beklager de betydelige forsinkelser med indkøb af vigtigt materiel og tjenesteydelser til missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og den deraf følgende negative indvirkning på missionernes funktionsevne; minder om, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 18/2012 "Den Europæiske Unions bistand til Kosovo på retsstatsområdet" har fordømt denne ineffektivitet og konkluderet, at de udbudsregler, der er fastsat i finansforordningen, ikke er udformet med henblik på FSFP-missioner, hvor der nogle gange er behov for en hurtig og fleksibel reaktion; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje en ændring af de pågældende regler;

Rapporter om forvaltning af bistanden til tredjelande (External Assistance Management Reports, EAMR)

229.  bemærker, at hovedparten af EU-delegationerne ikke nåede de benchmarks, som Kommissionen havde opstillet for de centrale resultatindikatorer (KPI'er)(47), og som indgik i de 119 rapporter om forvaltning af bistanden til tredjelande vedrørende finansiel planlægning og ressourcefordeling, finansiel forvaltning og revision;

230.  noterer sig, at på baggrund af de centrale resultatindikatorer, som Kommissionen har opstillet, er de EU-delegationer, der har klaret sig bedst, dem i Nepal og Namibia, idet de nåede Kommissionens benchmarks for 23 ud af de 26 centrale resultatindikatorer; beklager, at den EU-delegation, der har klaret sig dårligst, er den i Libyen, som kun nåede benchmarkene for tre af de 26 centrale resultatindikatorer, efterfulgt af den lige så ringe præsterende delegation i Den Centralafrikanske Republik, der kun nåede fire benchmarks;

231.  beklager, at de delegationer, som GD ENLARG har det overordnede ansvar for, dvs. delegationerne i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien, Tyrkiet, Kosovo og Serbien, leverer meget få brugbare data og oplysninger i rapporterne om forvaltning af bistanden til tredjelande;

232.  beklager, at resultater, output og effekter af de aktioner, som EU-delegationernes tjenestegrene står i spidsen for, ikke måles tilstrækkeligt inden for rammerne af de eksisterende KPI'er, og at indikatorerne giver meget begrænset klarhed med hensyn til kvantiteten og navnlig delegationernes præstationer samt graden af interessenternes tilfredshed med de tjenesteydelser, EU-delegationerne leverer i disse lande;

233.  anmoder Kommissionen om:

   over for Parlamentet at redegøre for, hvilke foranstaltninger der er truffet for at forbedre EU-delegationernes præstationer inden for finansiel planlægning og ressourcefordeling, finansiel forvaltning og revision, navnlig for så vidt angår de delegationer, der klarer sig dårligst
   hvert år bedre at dokumentere de konklusioner, den har uddraget af rapporterne om forvaltning af bistanden til tredjelande og af KPI'erne, og sende disse konklusioner og EAMR-rapporterne til Parlamentet
   indføje en balance med delegationens regnskabsdata i EAMR-rapporten
   at forbedre kvaliteten og fuldstændigheden af de data, der leveres i EAMR-rapporten, og ligeledes rapporternes relevans, navnlig for så vidt angår de delegationer, som GD ENLARG har det overordnede ansvar for, samt
   at gøre bistanden til tredjelande betinget af, at der gøres en indsats for at bekæmpe korruption;

Den Internationale Styringsgruppe (IMG)

234.  noterer sig, at en lækket udgave af OLAF’s endelige rapport om Den Internationale Styringsgruppe (IMG) er blevet rundsendt; anmoder Kommissionen og OLAF's Overvågningsudvalg om at undersøge, hvorfor og hvordan OLAF's rapport blev lækket, og af hvem, mens IMG stadig ikke er orienteret om rapportens indhold;

235.  bemærker, at IMG direkte eller indirekte under delt forvaltning har modtaget over 130 mio. EUR fra Kommissionen, siden den blev oprettet i 1994; bemærker, at IMG på grund af Kommissionens afbrydelse af betalingerne har bragt sagen for retten, og at denne organisations status er genstand for en retstvist; opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe en klar afgørelse i denne henseende, og anmoder Kommissionen om at orientere Parlamentet om, hvilken opfølgning der har været på den OLAF-undersøgelse, der blev indledt i 2011; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forsyne Parlamentet med en liste over alle de organisationer, virksomheder, andre organer eller personer – med en præcisering af deres juridiske status – der har fået kontrakter fra Kommissionen uden en forslagsindkaldelse;

Ukraine

236.  bemærker, at betalingerne af bilateral bistand til Ukraine i 2013, som blev finansieret over budgettet for det europæiske naboskabsinstrument (ENPI), beløb sig til 152,8 mio. EUR; bemærker, at 42,5 % af disse betalinger (64,9 mio. EUR) er knyttet til kontrakter, der forvaltes direkte af EU-delegationen i Ukraine; bemærker, at de resterende 57,5 % (87,9 mio. EUR) blev udbetalt i form af budgetstøtte;

237.  understreger, at udbetaling af budgetstøtte er betinget af, at der nås resultater og benchmarks, som er aftalt i fælleskab; bemærker, at modtagerlandets regering forpligter sig på disse resultater og benchmarks ved at undertegne en bilateral finansieringsaftale, og hvis resultaterne og benchmarkene ikke nås, udbetales betalingerne ikke;

238.  har forståelse for, at Ukraine i øjeblikket befinder sig i en særligt vanskelig situation, men fastholder, at dette ikke må være en undskyldning for ikke at opfylde de betingelser, som budgetstøtten er givet under, og især ikke for at undlade at gøre noget ved den udbredte korruption i landet;

239.  opfordrer derfor Kommissionen og EU-delegationen i Ukraine til at være særligt opmærksomme, når de udbetaler midler, og sikre sig, at midlerne investeres i de projekter, de var beregnet til;

Administrationsomkostningerne ved levering af bistand

240.  er bekymret over de høje administrationsomkostninger ved levering af bistand til Centralasien, som Revisionsretten har regnet sig frem til; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om administrationsomkostningerne ved levering af bistand til tredjelande, hvis de overstiger 10 % af det forventede budget;

Mulig svindel med Unionens midler til humanitær bistand og udviklingsbistand

241.  noterer sig, at OLAF har udarbejdet en rapport om den humanitære bistand til den vestsaharanske flygtningelejr i Tindouf i Algeriet (OF 2003/526); opfordrer Kommissionen til at redegøre for de foranstaltninger, der er truffet som opfølgning på denne rapports konklusioner; bemærker, at den manglende registrering af en flygtningebefolkning over så lang en periode (dvs. næsten 30 år efter ankomsten) ifølge en undersøgelsesrapport fra UNHCR(48) udgør "en unormal og enestående situation i UNHCR's historie"; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at algeriske eller vestsaharanske personer, der belastes af OLAF's rapport, ikke længere har adgang til bistand, der finansieres af Unionens skatteydere; opfordrer Kommissionen til igen at evaluere og tilpasse Unionens bistand til de faktiske behov hos den berørte befolkning og sikre, at flygtningenes interesser og behov ikke skades, idet de er mest sårbare over for eventuelle uregelmæssigheder;

242.  er bekymret over sagen om svig i forbindelse med lønudbetalinger til offentligt ansatte i Ghana, hvor hverken Verdensbanken eller Det Forenede Kongerige som projektpartner gjorde Kommissionen opmærksom på de alvorlige bekymringer, de havde, om svagheder i kontrollen og den risiko for regnskabsmæssige fejl og svig, som disse svagheder udgjorde;

Forskning og andre interne politikker

Europa 2020

243.  understreger, at det syvende rammeprogram (RP7) var det vigtigste program, der blev finansieret af Kommissionen; bemærker, at der blev underskrevet 809 tilskudsaftaler, der omfatter 10 345 deltagere, til et samlet beløb på 3 439 mio. EUR i EU-tilskud; bemærker, at RP7 bidrager til Unionens bestræbelser på at investere i en bæredygtig konkurrenceevne, men påpeger, at Unionen som helhed stadig er langt fra målet om, at mindst 3 % af BNP anvendes til F&U; bemærker, at der blev gjort visse fremskridt med hensyn til at opfylde de centrale resultatindikatorer (bruttoudgifter til forskning og udvikling (F&U), andelen af offentlige udgifter til F&U, fremskridt med hensyn til gennemførelsen af "Innovation i EU", andelen af Unionens finansielle bidrag til små og mellemstore virksomheder, forkortelse af den tid, der går, før støtten bevilges);

Fejl

244.  bemærker, at Revisionsretten har revideret 150 transaktioner, nemlig 89 transaktioner relateret til forskning (86 til det syvende rammeprogram (RP7) og tre til det sjette rammeprogram (RP6)), 25 transaktioner til programmerne "Livslang læring" og "Unge på vej" og 36 transaktioner til andre programmer; beklager, at Revisionsretten har anslået den mest sandsynlige fejlprocent til at være 4,9 % (2012: 3,9 %);

245.  bemærker, at udgifterne i denne politikgruppe dækkede en bred vifte af politikmål, for eksempel vedrørende forskning og innovation, uddannelse, sikkerhed, migration og foranstaltninger til afbødning af virkningerne af den finansielle krise; bemærker, at Kommissionen har anvendt over 50 % (5 771 mio. EUR) af det disponible beløb til forskning; bemærker, at 45 % af Kommissionens forskningsbudget er blevet gennemført af organer (dvs. agenturer og fællesforetagender) uden for generaldirektoratet; bemærker, at næsten 90 % af udgifterne var i form af tilskud til støttemodtagere, der deltog i projekter, og at Kommissionen i 2013 indgik 809 tilskudsaftaler;

246.  noterer sig, at den væsentligste risiko med hensyn til formel rigtighed stadig var, at støttemodtagerne i deres omkostningsanmeldelser medtager ikke-støtteberettigede eller ikke-dokumenterede omkostninger, som ikke opdages og korrigeres af Kommissionens eller medlemsstaternes kontrolsystemer;

247.  beklager, at ukorrekt beregnede eller ikke-støtteberettigede personaleomkostninger tegner sig for 35 % af den anslåede fejlprocent; bemærker, at disse indbefatter anmeldelse af budgetterede i stedet for faktiske personaleomkostninger og anmeldelse af omkostninger for tid, som ikke er brugt på projekterne;

248.  beklager, at 23 % af den anslåede fejlprocent skyldes indirekte ikke-støtteberettigede omkostninger, 25 % skyldes andre ikke-støtteberettigede direkte omkostninger (moms, rejser osv.), og 17 % skyldes manglende overholdelse af reglerne om offentlige udbud;

249.  bemærker, at førstegangsansøgere, navnlig SMV’er, har en stort set ukendt risiko/fejl-profil; opfordrer Kommissionen til ikke at undergrave bestræbelserne på at tilskynde disse deltagere til at deltage i programmerne ved systematisk at øge omfanget af kontrol og administrative byrder for dem;

Forvaltnings- og kontrolsystemer

250.  er forbløffet over, at Revisionsretten fandt en betydelig fejlforekomst i ni ud af 32 omkostningsanmeldelser, der var attesteret af uafhængige revisorer; finder en sådan fejlforekomst uacceptabel, eftersom revisorerne arbejder inden for deres faglige ekspertiseområde;

251.  opfordrer Kommissionen til at øge revisorernes bevidsthed om, at de skal udfylde deres rolle;

252.  noterer sig, at Kommissionen i 2013 gennemførte 500 efterfølgende revisioner med tilhørende inddrivelses- og korrektionsforanstaltninger, og risikobaserede forudgående kontroller;

253.  støtter Revisionsrettens anbefaling, som Kommissionen har accepteret, om at den bør gøre kontrollerne inden for denne politikgruppe mere risikobaserede ved at fokusere på støttemodtagere med høj risiko (for eksempel enheder, der har mindre erfaring med EU-støtte) og reducere den byrde, som kontrollen udgør for modtagere med lavere risiko;

254.  gentager, at det er nødvendigt at finde den rette balance mellem lavere administrative byrder og en effektiv finansiel kontrol;

255.  glæder sig over, at den tid, der går, før støtten bevilges, er nedbragt i 2014 fra 249 dage til 209 dage for så vidt angår 94 % af tilskudsaftalerne;

256.  glæder sig over, at Kommissionen har fortsat sin oplysningskampagne baseret på et dokument, der oplister de 10 mest almindelige årsager til fejl, som blev distribueret til alle programdeltagere i 2012;

257.  bemærker at, der ved udgangen af 2013 var inddrevet 29,6 mio. EUR i uretmæssigt anmeldte beløb, men at de udestående beløb, der skulle inddrives, samtidig var steget fra 12 mio. EUR ved udgangen af 2012 til næsten 17 mio. EUR;

258.  bemærker, at projektinteressenterne (organisationen ITER og de nationale organer – herunder Fusion for Europe) har erkendt, at den nuværende plan og det nuværende budget ikke er realistiske, som det er bekræftet i flere uafhængige vurderinger i løbet af de seneste to år (2013-2014); anmoder om at modtage en kopi af den ændrede plan og det ændrede budget, der vil blive forelagt ITER-Rådet i juni 2015; er bekymret over de jævnlige forsinkelser i ITER-programmet, som skaber tvivl om dets effektivitet; er dybt bekymret over de meromkostninger, som har haft indvirkning på programmets omkostningseffektivitet og bragt andre EU-programmer i fare, hovedsageligt dem under politikområdet forskning;

259.  glæder sig over, at Fonden for de Ydre Grænser har bidraget til at skabe finansiel solidaritet; kritiserer imidlertid, at den yderligere EU-merværdi har været begrænset, og at det samlede resultat ikke har kunnet måles på grund af svagheder ved de ansvarlige myndigheders overvågning og alvorlige mangler i de efterfølgende evalueringer, som Kommissionen og medlemsstaterne har gennemført;

Galileo

260.  bemærker Kommissionens svar vedrørende de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af Galileo-projektet: fire Galileo valideringssatellitter (In-Orbit Validation (IOV) satellitter) blev opsendt med positivt udfald i 2011 og 2012, Galileo In-Orbit Validation-fasen blev afsluttet med succes i 2014, man fik bekræftet systemets udformning, resultatmålene og baselinescenariet for drift af systemet, infrastrukturen på jorden – med mange jordstationer i hele verden – er færdiggjort til de første operationer, Galileos eftersøgnings- og redningsberedskab for IOV-satellitterne blev demonstreret med succes, opsendelsen af to satellitter (nr. 5 og 6) den 22. august 2014 resulterede i, at disse satellitter blev sendt ind i et forkert kredsløb, og siden december 2014 er satellitterne gradvis blevet flyttet til et mere gunstigt kredsløb, således at det bliver muligt at udnytte dem bedst muligt, og afprøvningen af satellitternes navigationsnyttelast er i gang; forventer at blive underrettet om ekstraomkostningerne til disse uforudsete foranstaltninger;

261.  bemærker, at Revisionsretten i 2013 reviderede otte transaktioner i transportsektoren og konstaterede, at fem af dem var behæftet med en eller flere fejl; henleder opmærksomheden på stigningen i procentdelen af behæftede transaktioner i 2013 (62 %) sammenlignet med 2012 (49 %) og er bekymret over, at Revisionsretten har fundet frem til flere fejl i relation til manglende overholdelse af EU-reglerne og de nationale regler for offentlige udbud i forbindelse med de undersøgte TEN-T-projekter; noterer sig, at GD MOVE, i lighed med det foregående år 2012, igen i 2013 ikke tog forbehold vedrørende fejl i offentlige udbud; insisterer derfor på, at Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at udelukke sådanne fejl i fremtiden; bemærker, at det er af største vigtighed at udvide den forudgående og efterfølgende kontrol af modtagerne af tilskud og finansiering fra Kommissionen for at undgå misbrug af EU's tildeling af midler og sikre, at resultaterne kontrolleres; understreger, at selv om finansieringsperioden 2007-2013 formelt er overstået, finder N+2-princippet anvendelse på samhørighedsfinansiering, hvilket betyder, at mange projekter stadig er under opbygning indtil udgangen af i år;

262.  opfordrer Kommissionen til for gennemsigtighedens skyld at offentliggøre en lettilgængelig årlig liste over transportprojekter, der medfinansieres af Unionen, herunder det præcise finansieringsbeløb for hvert enkelt projekt; bemærker, at denne liste over projekter skal omfatte alle EU-finansieringskilder, såsom TEN-T, Horisont 2020, Samhørighedsfonden og regionalfondene;

263.  opfordrer indtrængende Kommissionen til hvert år at indberette, hvordan der er taget hensyn til anmærkningerne i de respektive budgetposter;

264.  minder om, at transportprojekterne i perioden 2007-2013 og 2014-2020 er blevet og vil blive finansieret fra forskellige kilder, herunder Connecting Europe-faciliteten, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling; anmoder Kommissionen om at tilstræbe større synergi mellem forskellige finansieringskilder for at tilstræbe en mere effektiv tildeling af EU-midler;

Miljø og folkesundhed

265.  er tilfreds med den overordnede gennemførelse af de budgetposter, der vedrører miljø, klimaindsats, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2013; minder igen om, at der kun er afsat under 0,5 % af Unionens budget til disse politikinstrumenter, i betragtning af den klare EU-merværdi inden for disse områder og støtten fra Unionens borgere til Unionens miljø- og klimapolitikker såvel som til politikkerne for folkesundhed og fødevaresikkerhed; beklager, at denne procentdel er faldet til 0,5 % fra 0,8 % i 2012;

266.  bemærker præsentationen af politikområderne miljø og sundhedspolitik i Revisionsrettens årsberetning for 2013; er bekymret over, at begge politikområder på ny findes i det kapitel, som også omhandler udvikling af landdistrikter og fiskeri; gentager sin kritik af sammensætningen af politikområder og opfordrer indtrængende Revisionsretten til at ændre sin fremgangsmåde i den næste årsberetning; henviser i denne forbindelse til Revisionsrettens særberetning nr. 12/2014 "Er EFRU effektiv med hensyn til at finansiere projekter under EU’s biodiversitetsstrategi 2020, der direkte fremmer biodiversitet?", hvori det understreges, at Kommissionen er nødt til at føre et nøjagtigt regnskab over direkte og indirekte udgifter til biodiversitet, herunder Natura 2000; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme denne proces ved at levere nøjagtige data;

267.  anerkender, at Revisionsretten foretager stikprøvekontroller i medlemsstaterne meget systematisk og udregner fejlforekomsten på grundlag heraf; noterer sig, at Revisionsretten ikke oplyser, i hvilke medlemsstater eller på hvilke områder de største problemer opstår; fremhæver derfor behovet for en klar ansvarskæde og lægger i denne forbindelse stor vægt på kvaliteten af kontrolsystemerne i medlemsstaterne;

268.  anser fremskridtet med gennemførelsen af 14 pilotprojekter og seks forberedende foranstaltninger, der samlet beløb sig til 5 983 607 EUR, for at være tilfredsstillende; opfordrer Kommissionen til at fortsætte gennemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som foreslået af Parlamentet;

269.  bemærker, at GD SANCO var ansvarligt for at gennemføre bevillinger for 233 928 461 EUR på budgetposter til folkesundhed i 2013, hvoraf der på tilfredsstillende vis er indgået forpligtelser for 98,1 %; er klar over, at omkring 77 % af dette budget overføres direkte til tre decentrale organer (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)), og at alle bevillinger blev gennemført 100 %, undtagen for EMA og EFSA, og at denne underudnyttelse af EMA's og EFSA's forpligtelsesbevillinger svarer til resultatet i 2012;

Kultur

270.  glæder sig over, at budgetgennemførelsesgraden i 2013 for programmerne for 2007-2013, navnlig programmerne for livslang læring, kultur, medier og aktive unge var på 100 %; anmoder om, at budgettet inden for rammerne af uddannelses- og kulturprogrammerne for perioden 2014-2020 styrkes og forhøjes; er navnlig bekymret over, at misforholdet mellem de vedtagne forpligtelses- og betalingsbevillinger ved udgangen af året førte til manglende betalinger (som f.eks. resulterede i et underskud på 202 mio. EUR for Erasmus+-programmet), hvilket havde alvorlige negative konsekvenser året efter; er stærkt bekymret over og beklager desuden, at en tilsvarende situation kan opstå i forbindelse med de nye programmer, navnlig Erasmus+ og Et Kreativt Europa, som igen kan forårsage et farligt tab af troværdighed for Unionen og undergrave borgernes tillid til EU-institutionerne og have katastrofale følger for deltagerne i programmerne;

271.  glæder sig over, at Erasmus-programmet siden lanceringen i 1987 har nået og overskredet det opstillede benchmark på 3 millioner studerende; bemærker den vedvarende succes, dette EU-flagskibsprogram – der har bidraget til den europæiske integration og den stigende bevidsthed om og tilhørsforhold til et fælles EU-borgerskab – har haft siden starten;

272.  finder det foruroligende, at den særlige Eurobarometerundersøgelse 399 om adgang til og deltagelse i kulturaktiviteter fra 2013 viser et mærkbart fald på europæisk plan i de offentlige budgetter til beskyttelse og fremme af kulturarven, og at dette også er tilfældet for deltagelsen i traditionelle kulturaktiviteter; mener derfor, at man bør styrke de nye EU-instrumenter til fremme af den europæiske kulturdagsorden, såsom programmerne Et Kreativt Europa og Horisont 2020 eller kulturplatformen Europeana;

Foranstaltninger, der skal træffes

273.  er overrasket over, at generaldirektøren for Generaldirektoratet for Forskning og Innovation har taget et generelt forbehold angående nøjagtigheden af omkostningsanmeldelserne (3 664 mio. EUR) vedrørende RP7 i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport, selv om han selv forventer, at "den finansielle nettoeffekt" baseret på 1552 afsluttede projekter ligger omkring 2,09 %, hvilket er tæt på væsentlighedstærsklen; mener, at sådanne forbehold gør begrebet "forsvarlig økonomisk forvaltning" meningsløst; opfordrer derfor generaldirektøren til fremover at anvende forbehold på en mere konkret og målrettet facon;

274.  opfordrer Kommissionen til inden dens opfølgende beretning om decharge til Kommissionen for 2013 at fremlægge oplysninger om den gennemsnitlige varighed af de kontradiktoriske procedurer, der går forud for inddrivelse, inden for denne politikgruppe;

275.  beklager, at Kommissionen endnu ikke har fremsendt listen over støttemodtagere opdelt på lande; forventer at få svaret i Kommissionens opfølgende beretning om decharge 2013;

276.  glæder sig over, at Kommissionen endelig har givet ordføreren adgang til revisionsberetningen om aktionsomkostningerne for to programmer (Livslang læring, 6,9 mio. EUR og Unge på vej, 1,65 mio. EUR), der blev gennemført i Tyrkiet i 2012 og 2013; bemærker, at beretningen blev fremsendt under rammeaftalen; er bekymret over de væsentlige svagheder, der blev fundet, men bifalder de foranstaltninger, som de tyrkiske myndigheder traf for at rette op på situationen; anmoder Kommissionen om at vurdere, om det er nødvendigt at pålægge finansielle korrektioner;

277.  opfordrer Kommissionen til inden dens opfølgende beretning om decharge 2013 at fremlægge yderligere oplysninger om udgifterne til støtteprogrammet for IKT-politik; bemærker, at summen af risikobehæftede betalinger under dette program kan være helt oppe på 3,4 mio. EUR i 2013, hvilket vil resultere i en restfejlprocent på 2,8 %; noterer sig, at generaldirektøren for Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi ikke har taget noget forbehold trods disse omstændigheder;

278.  opfordrer Kommissionen til i god tid før dechargeproceduren for 2014 at redegøre indgående for den øgede "politikorientering" i Generaldirektoratet for Forskning og Innovation, som blev foranlediget af, at forvaltningen af to tredjedele af aktionsomkostningerne for RP7 blev outsourcet til organer uden for Kommissionen;

279.  anmoder Kommissionen om i god tid før dechargeproceduren for 2014 at fremlægge en oversigt over de politiske fremskridt mellem RP7 og Horisont 2020 for forskere og SMV'er;

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

280.  bifalder de løbende samtaler mellem OLAF og dets Overvågningsudvalg (OLAF-SC) om deres samarbejdsordninger, og opfordrer disse organer til at nå frem til en gensidig og tilfredsstillende overenskomst; tager OLAF's indsats for at realisere samarbejdsordningerne til efterretning; understreger, at denne indsats ikke bør være uforholdsmæssigt stor i betragtning af de knappe ressourcer, kontoret råder over;

281.  gør opmærksom på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(49), som har været i kraft siden den 1. oktober 2013, pålægger OLAF at garantere, at OLAF-SC's sekretariat kan fungere uafhængigt (betragtning 40 i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013); er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, at der er truffet foranstaltninger for at gennemføre denne retlige forpligtelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at tage skridt til at rette op på situationen;

282.  opfordrer OLAF til at høre OLAF-SC i tide, inden det ændrer medarbejdernes instrukser om undersøgelsesprocedurer, og inden det fastlægger prioriteringerne for undersøgelsespolitikken;

283.  beklager, at OLAF ikke nødvendigvis gennemfører OLAF-SC's henstillinger, sommetider endda uden at give nogen begrundelse; opfordrer generaldirektøren til at forbedre sit samarbejde i denne henseende;

284.  minder om, at OLAF indledte 423 undersøgelser den 31. januar 2012; er betænkelig ved, om en sådan procedure er lovlig; opfordrer OLAF-SC til at vurdere lovligheden af, at der indledes 423 undersøgelser med ét slag, samt resultaterne af disse undersøgelser; anmoder desuden OLAF-SC om at vurdere statistikkerne over undersøgelsernes varighed, analysere, hvordan sagsstyringssystemet fungerer, og rapportere tilbage til Parlamentet;

285.  opfordrer OLAF-SC til også at vurdere statistikkerne over undersøgelsernes varighed, analysere, hvordan sagsstyringssystemet fungerer, og rapportere tilbage til Parlamentets kompetente udvalg;

286.  anmoder OLAF om i sin årsberetning at fremlægge mere detaljerede statistikker over frekvensen af åbning og afslutning af undersøgelser;

287.  anmoder OLAF om at give Parlamentet flere oplysninger om de praktiske aspekter af proceduren for udvælgelse af sager samt længden af og interne retningslinjer for processen;

Administration

288.  gør opmærksom på, at der i løbet af de seneste fire år (2011-2014) er modtaget 336 145 ansøgninger til alle de udvælgelsesprocedurer, som Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor har iværksat, at den gennemsnitlige udgift til behandlingen af én ansøgning kan anslås til 238 EUR, og at mindre end 10 % af disse kandidater i sidste ende opføres på en reserveliste; kræver, at der spares på EU-skatteydernes penge, ved at der skæres ned på bureaukratiet, og reservelisternes gyldighed forlænges til mindst to år; kræver, at Kommissionen aflægger rapport om dette spørgsmål senest i juni 2015;

289.  anmoder Kommissionen om at give Parlamentet oplysninger om de højeste pensioner, der er udbetalt i 2013 til tjenestemænd i Kommissionen;

290.  er bekymret over, at Revisionsretten har fundet, at bestemmelserne om håndtering af sager om dårligt præsterende medarbejdere sjældent finder anvendelse; opfordrer Kommissionen til at anvende personalevedtægten fuldt ud;

291.  anmoder om oplysninger om ansatte uden for stillingsfortegnelsen og personaleomkostninger, der finansieres under andre udgiftsområder end "administration"; beklager, at budgetmyndigheden ikke forelægges nogen oplysninger om det samlede antal af sådanne medarbejdere eller om de dertil knyttede personaleomkostninger i Kommissionen;

292.  minder om, at Rådets forordning (EC, Euratom) nr. 723/2004(50) i bilag 1.A indførte to nye lønklasser, AD13 og AD14, som er tilgængelige for medarbejdere uden ledelsesansvar, der tidligere var begrænset til A4 (hvilket svarer til AD12); opfordrer Kommissionen til at ajourføre rapporten fra 2011 om ækvivalens mellem den gamle og den nye karrierestruktur og redegøre for de personaleomkostninger, der i 2013 blev genereret af AD13- og AD14-medarbejdere uden ledelsesansvar;

293.  anmoder Kommissionen om at fremlægge oplysninger om finansieringen af alle sociale, sportslige og kulturelle foranstaltninger for dens personale, herunder fordelene ved sådanne foranstaltninger for udlændinges og deres familiers resultater og integration;

294.  anmoder Kommissionen om i forbindelse med opfølgningen af decharge til Kommissionen for 2013 at rapportere om anvendelsen af flekstid;

295.  er bekymret over den betydelige stigning i antallet af højt placerede tjenestemænd i lønramme AD13-AD16; ser en risiko for Unionens omdømme heri, da det er vanskeligt at forklare, at overtid ikke betragtes som inkluderet i så høje lønninger;

296.  bemærker, at forskellene i lønniveauet for tjenestemænd ved EU-institutionerne og for dem, der arbejder for de nationale forvaltninger, fortsat er meget høje, hvilket bl.a. kan føre til manglende mobilitet mellem ansatte på EU-plan og nationalt plan; opfordrer Kommissionen til at foretage en dybtgående undersøgelse af årsagerne til disse forskelle og til at udvikle en langsigtet strategi med henblik på at reducere dem, hvori der lægges særlig vægt på de forskellige tillæg (familietillæg, udlandstillæg, bosættelsesgodtgørelser), årlig ferie, fridage, rejsedage og kompensation for overtid;

297.  minder om meddelelsen fra Kommissionens generalsekretariat om begrænsning af svarene på parlamentariske forespørgsler, hvori der fastsættes en begrænsning på 20 linjer; opfordrer kommissærerne til at være tro mod deres politiske ansvar og ikke længere lade sig begrænse af generalsekretariatet i deres besvarelser;

298.  udtrykker bekymring for beskyttelsen af whistleblowere og opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på, at der sikres fuld respekt for deres rettigheder;

299.  påpeger, at ikke-statslige organisationer (NGO'er) i 2013 modtog næsten 9 mio. EUR fra GD for Miljø, næsten 4 mio. EUR fra GD for Sundhed og Forbrugere og 5,7 mio. EUR fra GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion; noterer sig en permanent eksternalisering af Kommissionens opgaver; anmoder Kommissionen om over for Parlamentet at redegøre for EU-merværdien af de midler, der kanaliseres gennem disse NGO'er;

300.  opfordrer Kommissionen til kun at yde overgangsgodtgørelse til kommissærer, der har beklædt deres post i mindre end to år, i en periode, der ikke overstiger længden af deres embedsperiode som kommissær;

301.  mener, at udgifterne til "away days" for EU-institutionernes ansatte bør nedbringes i krisetider med budgetnedskæringer generelt, og at disse dage så vidt muligt bør gennemføres på institutionernes hjemsteder, eftersom den merværdi, der opnås ved dem, ikke berettiger så høje udgifter;

302.  er bekymret over manglen på kvinder i beslutningstagende stillinger i Kommissionen; anmoder Kommissionen om at iværksætte en plan for lige muligheder med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på denne ubalance, navnlig på ledelsesplan;

Opnåelse af resultater ved hjælp af Unionens budget

303.  beklager, at den fjerde evalueringsrapport, jf. artikel 318 i TEUF, trods visse fremskridt rapporteret af Revisionsretten(51), endnu ikke udgør et brugbart bidrag til dechargeproceduren, skønt den ifølge TEUF bør udgøre en del af dokumentationen, når Parlamentet hvert år meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet; mener, at det manglende fokus på resultater er et stort problem for Unionens budget;

304.  noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning for 2013 konkluderer, at medlemsstaterne, når der udvælges projekter under delt forvaltning, hovedsageligt har fokuseret på at anvende alle de disponible EU-midler og ikke på projekternes forventede resultater; anmoder om, at der – for at vende denne impuls og skifte i retning af en kultur med gode resultater – nedsættes en uafhængig gruppe på højt plan (der omfatter akademikere) om EU-budgettets resultater, der skal komme med anbefalinger til en strukturel omlægning af fokus fra udgifter til gode resultater baseret på en vurdering af EU-merværdi, samtidig med at reglerne overholdes; er af den opfattelse, at konklusionerne fra denne gruppe på højt plan bør foreligge i god tid inden midtvejsevalueringen af den nuværende FFR og udgøre grundlaget for den nye FFR-programmeringsperiode;

305.  gentager sit krav til Kommissionens generaldirektorater om, at de i deres forvaltningsplaner fastsætter et begrænset antal enkle mål, som opfylder Revisionsrettens krav med hensyn til relevans, sammenlignelighed og pålidelighed og er knyttet til hovedmålene i Europa 2020-strategien, at de rapporterer om deres resultater i den årlige aktivitetsrapport i et kapitel med titlen "Politikresultater", og at Kommissionen på dette grundlag vedtager evalueringsrapporten om Unionens finanser, som fastsat i artikel 318 i TEUF;

306.  kræver, at Kommissionen i de næste evalueringsrapporter, jf. artikel 318 i TEUF, inkluderer en analyse af effektiviteten af og af de resultater i form af vækst og arbejdspladser, der er opnået ved hjælp af den investeringsplan på 315 mia. EUR, som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, bebudede den 26. november 2014 på Parlamentets plenarmøde;

307.  kræver, at Kommissionen i den næste evalueringsrapport, jf. artikel 318 i TEUF, inkluderer en analyse udarbejdet i fælleskab med Den Europæiske Investeringsbank af effektiviteten og resultaterne af vækst- og jobplanen til 120 mia. EUR, som Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 28.-29. juni 2012;

308.  insisterer på, at den interne organisering af den Kommission, som Jean-Claude Juncker er formand for, bør tage højde for, at Unionens vækst- og jobstrategi ikke er baseret på aktiviteter, som er ledet af det enkelte GD, men omfatter syv tværgående flagskibsinitiativer, der hver gang gennemføres af flere generaldirektorater; insisterer på, at den koordination og det samarbejde, der derfor er behov for i Kommissionen, ikke må skabe nye typer af bureaukrati;

309.  opfordrer Kommissionen til at forvalte sit budget på en sådan måde, at der ikke forekommer overlapninger og dobbeltarbejde inden for de tematiske politikområder mellem de forskellige generaldirektorater med lignende eller næsten identiske kompetencer;

310.  mener, at konceptet/idéen om bæredygtighedsvurderinger skal anvendes på alle former for finansiel støtte, ikke kun på Kommissionens udgifter, men i alle Unionens institutioner, organer og agenturer; mener, at udgifter, som ikke er i overensstemmelse med en konsekvensundersøgelse/analyse, ikke bør tillades og godkendes;

311.  kræver, at Kommissionen forelægger en omfattende rapport for Parlamentets kompetente udvalg inden september 2015 om dens indsats for at fremme whistleblowing i offentligheden;

Forvaltningsorganer

312.  beklager, at Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet ifølge revisionsberetningen om årsregnskabet(52) ikke foretager en tilfredsstillende forudgående kontrol af udgifterne til dets lokaler, som bliver faktureret af ejendomsadministratoren, hvilket har ført til, at forvaltningsorganet uretmæssigt har betalt 113 513 EUR i moms, som ikke er blevet inddrevet i 2013; bemærker, at organet ikke lå inde med hovedparten af de underliggende kontrakter, fakturaer og kvitteringer; gør opmærksom på den høje fremførselsrate for afsnit II (27 % svarende til 666 119 EUR), hvilket skaber tvivl om dette forvaltningsorgans forsvarlige økonomiske forvaltning;

Tobakssmugling

313.  minder om, at Parlamentet i beslutningen, der ledsagede Kommissionens decharge for 2012, anmodede om en vurdering af de eksisterende aftaler med de fire tobakskoncerner (Philip Morris International Corporation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Corporation, British American Tobacco Corporation og Imperial Tobacco Corporation); noterer sig, at Kommissionen under den lukkede høring om dette spørgsmål forpligtede sig til senest i maj 2015 at fremlægge en vurdering af de erfaringer, der er gjort med hensyn til aftalen med PMI, som snart udløber;

(1) Se Revisionsrettens særberetning nr. 11/2013, pkt. 93-97.
(2) Se Parlamentets ovennævnte beslutning af 29. april 2015 om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2013.
(3) Se Kommissionens meddelelse af 29. september 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions budget indtil udgangen af 2013 (COM(2014)0618), s. 11.
(4) Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 1.14.
(5) Se Kommissionens ovennævnte meddelelse COM(2014)0618, tabel 5.2: tilbagetrækninger inden for samhørighedspolitikken (775 mio. EUR), inddrivelser i forbindelse med udvikling af landdistrikter (129 mio. EUR) og finansielle korrektioner gennemført ved frigørelse/fradrag ved afslutning inden for samhørighedspolitikken (494 mio. EUR) eller inden for andre politikområder end landbrugs- og samhørighedspolitikken (1 mio. EUR).
(6) Se Kommissionens ovennævnte meddelelse COM(2014)0618, tabel 7.2.
(7) Kommissionens meddelelse af 11. juni 2014 "Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2012" (COM(2014)0342), s. 14: maksimumbeløbet for risikoen for de samlede udgifter i 2013 (EU- og EUF-budgettet).
(8) I bilag 1 til den sammenfattende rapport defineres "risikobehæftede beløb" som værdien af den brøkdel af transaktioner, som vurderes ikke fuldt ud at overholde de gældende lovbestemte og kontraktlige krav, når alle de kontroller (korrigerende foranstaltninger), som skal mindske overholdelsesrisikoen, er gennemført.
(9) Ud af de 322 mia. EUR udgør 222 mia. EUR uindfriede budgetmæssige forpligtelser, mens 99 mia. EUR vedrører passiver på balancen, som ikke er dækket af uindfriede forpligtelser.
(10) Forelæggelsen af Revisionsrettens årsberetning ved dens formand, Vítor Manuel da Silva Caldeira, på CONT-mødet den 5. november 2014.
(11) Ibid.
(12) Oplysninger leveret af næstformand i Kommissionen, Kristalina Georgieva, i forbindelse med dechargeproceduren.
(13) Se Revisionsrettens særberetning nr. 16/2014.
(14) COM(2013)0362.
(15) Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 2.11 og Revisionsrettens særberetning nr. 11/2013 (2013 Decharge) "Sikring af rigtige data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktureret og bedre fokuseret tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol".
(16) Jacek Dominiks erklæring vedrørende revision af medlemsstaternes bruttonationalindkomst, pressemeddelelse, Bruxelles, 27. oktober 2014, sidste sætning.
(17) Udtalelse nr. 7/2014 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT C 459 af 19.12.2014, s. 1).
(18) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0078.
(19) Revisionsrettens horisontale analyse "Optimal anvendelse af EU's midler: en horisontal analyse af risiciene i relation til den økonomiske forvaltning af EU-budgettet", 2014, s. 67.
(20) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om bestemmelser for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).
(21) Vejledende tal for fordelingen af støtten efter størrelsesordenen af støtten, modtaget i forbindelse med direkte støtte udbetalt til producenterne i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, videreformidlet af kommissær Hogan den 8. december 2014.
(22) Frekvensen steg temmelig væsentligt: fra 41 % i 2012 til 61 % i 2013.
(23) I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) kan der i visse regioner ydes overgangsstøtte for at tilskynde producenter, der ønsker at opnå status som producentorganisation (PO) til at danne producentsammenslutninger. Denne finansiering kan godtgøres delvist af EU og ophører, når producentsammenslutningen er anerkendt som en producentorganisation.
(24) Se Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 43.
(25) Kommissionens svar på skriftligt spørgsmål nr. 11, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.
(26) Se Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 3.23 og frem.
(27) GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2013, bilag 10, tabel 51: "nye sager, der er åbne siden 2007".
(28) Se Revisionsrettens årsberetning 2013, pkt. 4.25.
(29) Se Revisionsrettens årsberetning 2013, pkt. 4.27.
(30)Jf.svaret på skriftligt spørgsmål nr. 29, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.
(31)Jf.Revisionsrettens særberetning nr. 23/2014 med titlen"Fejl i udgifterne til udvikling af landdistrikterne: Hvad er årsagerne, og hvordan håndteres disse fejl?", s. 10: de 8,2 % er et gennemsnit for de tre år med et minimum på 6,1 % og et maksimum på 10,3 %. Gennemsnittet er beregnet på grundlag af 8,4 % i 2011, 8,3 % i 2012 og 7,9 % i 2013.
(32)Jf.Revisionsrettens særberetning nr. 23/2014, s. 22-24.
(33) Udtalelse fra Rasa Budbergyte, medlem af Revisionsretten, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.
(34)Jf.svaret på skriftligt spørgsmål nr. 12, CONT-udvalgets høring af kommissær Phil Hogan den 1. december 2014.
(35) Se GD AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2013, tabel 2.1.24.
(36)Jf.Revisionsrettens særberetning nr. 20/2014, punkt 68.
(37) GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2013, bilaget, s. 41.
(38)Jf.GD REGIO's årlige aktivitetsrapport for 2013, bilaget, s. 43.
(39) Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5).
(40) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
(41) Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).
(42) COM(2015)0118
(43) EUT L 266 af 5.9.2014, s. 69, punkt 139 ff.
(44) Beklager, at følgende 73 forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne blev anset for at være i bedste fald delvis effektive (markeret med orange på en farveskala, der indeholder grøn, gul, orange og rød): Vorarlberg (AT), Wien (AT), Steiermark (AT), Tirol (AT), Bruxelles (BE), regional udvikling (BG), miljø (BG), erhvervsliv og innovation (CZ), ROP NUTSII nordøst (CZ), ROP NUTS II Schlesien (CZ), integreret OP (CZ), Thüringen (DE), Mecklenburg-Vorpommern (DE), Sachsen-Anhalt (DE), Bremen (DE), Nordrhein-Westfalen (DE), EF ENV (EE), Attica (EL), Vestgrækenland (EL), Makedonien-Thrakien (EL), Thessalien-det kontinentale Grækenland-Epirus (EL), Kreta og De Ægæiske Øer (EL), Murcia (ES), Melilla (ES), Ceuta (ES), Asturias (ES), Galicien (ES), Extremadura (ES), Castalia La Mancha (ES), Andalusien (ES), Samhørigshedsfonden (ES), Cantabrien (ES), den baskiske region (ES), Navarra (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Catalonien (ES), Balearerne (ES), Aragonien (ES), Castalia y Leon (ES), Valencia-regionen (ES), De Kanariske Øer (ES), forskning, udvikling og innovation for erhvervslivet (ES), økonomisk udvikling (HU), Nyugat-Pannónia (HU), Dél-Alföld (HU), Közép-Dunántúl (HU), Észak-Magyaroszág (HU), tran sport (HU), Észak-Alföld (HU), Dunántúl (HU), Közép-Magyarország (HU), Adriaterhavet (instrumentet til førtiltrædelsesbistand – IPA), Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg Polen (europæisk territorialt samarbejde – ETC), grænseregionen mellem Flandern og Nederlandene (ETC), netværk og mobilitet (IT), forskning (IT), sikkerhed (IT), Calabrien (IT), Puglien (IT), Sicilien (IT), Basilicata (IT), Sardinien (IT), infrastruktur og miljø (PL), udvikling af det østlige Polen (PL), informationssamfundet (SK), miljø (SK), regional OP (SK), transport (SK), sundhed (SK), konkurrenceevne og økonomisk vækst (SK), teknisk bistand (SK), forskning og udvikling (SK).
(45) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Romaernes situation i 11 EU-medlemsstater, Luxembourg 2012.
(46) Se EuropeAid's årlige aktivitetsrapport for 2013, s. 197.
(47)a.b.c.d.e.f.g.h.i.KPI "20 forudgående ikke-støtteberettigede beløb"KPI 1 "gennemførelse af finansielle prognoser: betalinger"KPI 2 "gennemførelse af finansielle prognoser: kontrakter"KPI 4 "RAL absorptionskapacitet, uindfriede forpligtelser"KPI 18 "procentdel af projekter besøgt i EAMR-perioden"KPI 21 "gennemførelse af den årlige revisionsplan: år n (2013)"KPI 22 "gennemførelse af den årlige revisionsplan: år n - 1 (2012)"KPI 23 "gennemførelse af den årlige revisionsplan: år n - 2 (2011)"KPI 26 "inddrivelse af eller begrundelse for ikke-støtteberettigede beløb i revisionen".
(48) UNHCR Inspector General's Office, Inquiry Report INQ/04/005, Genève, den 12. maj 2005.
(49) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
(50) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22.marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EUT L 124 af 27.4.2004, s.1).
(51)Jf.Revisionsrettens årsberetning for 2013, pkt. 10.24.
(52)Jf. (EUT C 442 af 10.12.2014, s. 358), punkt 11 og 13.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik